ICT projekty zaměstnaneckých ZP
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth PowerPoint PPT Presentation


 • 62 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth. Ing. Zdeněk Vitásek, MBA, ředitel OOIS ZPŠ Mladá Boleslav, předseda sekce informatiků SZP ČR. Osnova prezentace. Klientské portály zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (ZZP) pro komunikaci se zdravotnickými zařízeními

Download Presentation

ICT projekty zaměstnaneckých ZP a jejich postoj k budování eHealth

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ICT projekty zaměstnaneckých ZPa jejich postoj k budování eHealth

Ing. Zdeněk Vitásek, MBA,

ředitel OOIS ZPŠ Mladá Boleslav,

předseda sekce informatiků SZP ČR


Osnova prezentace

 • Klientské portály zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (ZZP) pro komunikaci

  • se zdravotnickými zařízeními

  • zaměstnavateli

  • pojištěnci

 • Administrace přílohy č. 2

 • Karty pojištěnců zaměstnaneckých ZP

 • Možnosti budování eHealth


Portály ZZP

 • Existence 2 paralelně fungujících řešení

  • Portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

  • Společný portál ZP (SPZP)

   • od roku 2003

   • Vojenská zdravotní pojišťovna

   • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

   • Oborová zdravotní pojišťovna

   • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

   • Revírní bratrská pokladna

   • Zdravotní pojišťovna Metal - Aliance


Portály ZZP

 • Autentizace uživatelů portálů

  • Společný portál ZP

   • kvalifikovaný či komerční certifikát vyjmenovaných certifikačních autorit

   • uživatelské jméno, heslo a potvrzující SMS

  • Portál Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

   • PIN a heslo

 • Komunikace probíhá v zabezpečeném prostředí https://


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Oba portály nabízejí funkce pro administraci záležitostí kolem vyúčtování úhrad za zdravotní služby

 • Operace iniciované ze strany zdravotnického zařízení

  • předání vyúčtování

  • předání registrací praktických lékařů

  • hlášení zastupování (oznámení o nepřítomnosti lékaře)

  • předání hlášení nositelů výkonů (ZPMV) ostatní řeší P2

  • možnost pověřit zpracovatele komunikací se ZZP prostřednictvím portálů – práce v hromadném režimu

  • zasílání vyúčtování za cizince

  • vazba na administraci záležitostí dotýkající se klientských karet


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Operace iniciované ze strany zdravotní pojišťovny

  • zasílání protokolů o zpracování a případně chybových protokolů

  • zasílání zúčtovacích zpráv ve formátu pdf a html

  • zobrazení stavu vyúčtování

  • přehledy vykázané zdravotní péče

  • výpisy registrací

  • vyhodnocení lékových interakcí, administrace léčebných plánů ZPMV (hypertenze, diabetes mellitus, dyslipidemie)

  • distribuce lékového auditu, týdenních analýz ZPŠ


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Ostatní funkce (Společný portál ZP)

  • zabezpečená informační výměna

   • mezi zdravotnickými zařízeními

   • mezi zdravotními pojišťovnami

  • možnost kreativně nabídnout na úrovni jednotlivých zdravotních pojišťoven strukturovaný formulář s požadavkem

  • komunikace se ZZ prostřednictvím schránek na portálu

  • odesílání hlášení o úrazu

 • Výhoda – jednotný systém za všechny ZP, individualizované uživatelské rozhraní


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Režimy práce s portály

  • V obou projektech je možné nabídnout

   • interaktivní komunikaci uživatele v prostředí internetových prohlížečů

   • implementaci komunikačního rozhraní do informačních systémů zdravotnických zařízení (B2B služby)

 • Bezpečnostní audity SPZP


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Počet podání sledovaných agend uživatelů Společného portálu ZP

  • Zahrnuty reálné podání nikoliv položky v podání

  • Leden 2012 – téměř 100.000 podání


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Podíly jednotlivých ZP na komunikaci Společného portálu ZP

  • Z pohledu F-Dávka

  • Sumární pohled za 2003 – 08/2012


Portály ZZP pro komunikaci se ZZ

 • Počet jednotlivých druhů subjektů s přístupem na Společný portál ZP

  • Počet jednotlivých druhů subjektů s alespoň jedním oprávněním

  • Údaje k 08/2012


Portály ZZP pro komunikaci

s plátci pojistného

 • Společné vlastnosti obou projektů

 • Informace předávané od plátců do ZZP

  • administrace kontaktních údajů

  • předání měsíčních přehledů o platbě pojistného

  • předání hromadného oznámení zaměstnavatele o změnách u pojištěnců

 • Informace předávané od ZZP k plátcům

  • výpis zaregistrovaných zaměstnanců u příslušné ZZP

  • výpis předpisů a plateb pojistného

  • potvrzení bezdlužnosti (SPZP)


Portály ZZP pro komunikaci

s plátci pojistného

 • Režimy práce v oblasti plátců pojistného

  • ruční režim

  • dávkový režim – komunikace v datovém rozhraní VZP

  • B2B komunikační rozhraní u SPZP

 • V uvedeném rozsahu funkce dostupné i pro podnikatele (OSVČ) s možností podání ročního vyúčtování záloh na zdravotní pojištění

 • Možnost pověřit zpracovatele komunikací s agendou

 • Autentizace uživatele stejná jako u zdravotnických zařízení


Společný portál ZP

pro komunikaci s dalšími subjekty

 • Pojištěnci

  • poskytování individuálních účtů, přehled pojistných dob

 • Speciální klienti

  • Policie ČR

   • hlášení dopravních nehod, pohřešované osoby

  • zdravotní pojišťovny v ČR

   • křížová komunikace, vypořádání vzájemných pohledávek za migrujícími pojištěnci - poplatky u lékařů, doplatky za léky, …

  • FÚ, ČSSZ, MěÚ, exekutoři:

   • žádost o výpis FO či PO, příjem odpovědí pod soudním rozhodnutím


Portál ZP pro komunikaci

s dalšími subjekty

Počet podání exekutorů

 • dramatický nárůst v roce 2011


Administrace P2 v prostředí SPZP

 • Zjednodušení agendy pro uzavírání a aktualizaci smluvních vztahů

 • Nabídnout zdravotnickým zařízením nástroj

  • komplexní

   • šířka zpracovávané agendy

   • použitelný pro všechny zdravotní pojišťovny

   • využitelný i pro samotné zdravotnické zařízení

  • uživatelsky přívětivý

  • zabezpečující konzistenci dat

  • respektující dohodnuté standardy (VZP)

  • vycházející z požadavků ZZ a ZP

  • bez finančních požadavků na uživatele

  • realizovaný v časově krátkém období

  • zabudované kontroly zefektivňující komunikaci


Administrace P2 v prostředí SPZP

 • Formuláře na SPZP vycházejí z ověřených datových struktur

 • SPZP má integrované všechny používané typy struktur

 • SPZP umožňuje administraci všech zdravotních pojišťoven (i neportálových) v jednom formuláři. Vše se dělá pouze jednou (nikoliv 7x) + výjimky.

 • Provázání s archivem digitalizovaných dokumentů

 • Systém je budován nikoliv jednoúčelově pro vyřešení problematiky P2 se zdravotními pojišťovnami, ale aby nabídl přidanou hodnotu i zdravotnickým zařízením.

 • Systém vybaven vyhledávacím modulem pro přístup k jednotlivým dokumentům


Administrace P2 v prostředí SPZP

 • Data se neudržují v izolovaných formulářích, ale jsou zakládána do databáze - 100 procentní konzistence dat

 • Členění číselníků

  • statické (odbornosti)

  • s časovou historií (číselník zdravotních výkonů)

  • dynamicky měněné (číselník osob)

 • Data jsou izolována jak mezi zdravotnickými zařízeními, tak i mezi zdravotními pojišťovnami

  • je nepřípustné přenášet data (například naskenované kvalifikační předpoklady zdravotnického pracovníka) mezi ZZ.

  • je nepřípustné sdílet smluvní ujednání mezi ZP. ZP nikdy neví, jestli smluvní ujednání je sdílené či specifické.

 • Zajištění integrity významně snižuje chybovost předávaných informací na straně ZZ, dochází ke zefektivnění komunikace


P2 SPZP jako prostředí

zefektivňující komunikaci

 • Realizace formálních kontrol přímo na straně uživatele a po předání partnerovi neřešit formální záležitosti, ale pouze odborné

  • pokud je možné údaj sumarizovat z již vyplněních informací,je tak učiněno bez zásahu uživatele

  • pokud je možné údaj kontrolovat proti číselníku, je tak učiněno s respektováním charakteru číselníku (čas, ZP, …)

  • pokud je možné něco předvyplnit z dostupných informací, je tak učiněno s umožněním editace uživateli

 • Systém umožňuje, aby veškerý kontraktační proces nasmlouvání informací P2 až do podpisu statutárními zástupci smluvních stran probíhal v portálovém prostředí

 • Zde budou také sjednané informace oběma stranám poté přístupné


P2 SPZP jako prostředí

zefektivňující komunikaci

Dynamika nárůstu vyplněných P2 v prostředí Společného portálu ZP v posledním roce


Karty pojištěnců

 • V prostředí zdravotního pojištění působí 3 projekty klientských karet

 • Jedná se o klientské portály určené výhradně pojištěncům příslušné ZP

  • Karta života

   • projekt ZPMV, ČPZP

   • nejstarší

  • Vitakarta

   • OZP

   • od roku 2011

  • Karta mého srdce

   • ZPŠ

   • od roku 2012


Karta života

 • Obecná charakteristika

  • nejdéle působící projekt v systému v. z. p.

  • online zpřístupněný souhrn informací o zdravotním stavu pojištěnce z databází ZPMV

  • informace jsou zpřístupněny i praktickému lékaři či specialistovi dle volby pojištěnce

  • rozhraní pro verifikaci údajů ošetřujícím lékařem

  • verze pro mobilní zařízení

  • anglická mutace Karty života


Karta života

 • 3 elektronické služby Karty života

 • Správná a bezpečná léčba

  • vyplnění informací (zhruba v rozsahu anamnézy) pojištěncem a jejich sdílení s ošetřujícím lékařem

  • vyhodnocování interakcí u lékaře

 • Výpis ze zdravotního účtu včetně regulačních poplatků a doplatků

  • 3 roky zpětně ve věcném členění (léky, ZP, výkony, …)

  • měsíční agregované přehledy i včetně hospitalizací

  • grafická prezentace

 • Záchrana života

  • přístup informací pro zdravotnickou záchrannou službu


Vitakarta

 • Obecná charakteristika

  • datum otevření portálu klientům OZP 1. února 2011

  • zpřístupňuje přehled čerpané péče pojištěncem

  • možnost ukládat lékařské zprávy, výsledky vyšetření či vlastní poznámky ke zdravotnímu stavu včetně preskripce a zpřístupnit je ošetřujícím lékařům v prostředí Vitakarty+

  • přístup přes standardní internetové prohlížeče

  • verze pro mobilní zařízení (iPhone, iPad, Android)

  • 72 000 klientů


Vitakarta+

 • Zpřístupnění veškerých informací o vyúčtované zdravotní péči registrujícím praktickým lékařům

 • Přístup k ekonomickým údajům a přehledům týkající se poskytnuté zdravotní péče

 • Registrace přes Společný portál ZP

 • Registrováno více jak 600 lékařů

 • Pilotně testováno přístup k údajům Vitakarty+ ze sw lékaře (Medicus3) s autentizací na Společném portálu ZP


Karta mého srdce

 • Obecná charakteristika

  • portál pro klienty ZPŠ

  • nejmladší z provozovaných klientských portálů, spuštěn 2012

  • přístup prostřednictvím webových prohlížečů

  • důsledná customizace, veškerý obsah je orientován právě na přihlášeného pojištěnce

  • srozumitelnost

  • funkčnost představena a komunikována se zástupci lékařů

  • zaregistrovaný pojištěnec má k dispozici funkce ve 20 modulech


Karta mého srdce

 • Dashboard

  • pojištěncovi ošetřující lékaři s kontakty a ordinačními hodinami, události a upozornění, preventivní programy

 • Výpisy

  • hierarchizovaně uspořádaný výpis zdravotní péče s historií 5 let s možností kontroly, započitatelné doplatky, pojistné doby, zapůjčené pomůcky, platby zdravotního pojištění

 • Má péče a zdraví

  • sledování a vyhodnocování prevence a dispenzarizace, interakce, minimalizace doplatků za léky, lékové přesahy

 • Záznamy

  • anamnéza, zdravotnická dokumentace, vlastní záznamy, sledování tělesných veličin, menstruační a ovulační kalendář

 • Komunikace

  • příprava pro komunikaci se ZS, konzultace online, administrace kontaktních údajů


Definice eHealth

 • Elektronické zdravotnictví (eHealth)

 • Souhrnný název pro nástroje založené na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu

 • zahrnuje

  • předávání údajů mezi zdravotnickými zařízeními nebo osobní komunikaci mezi pacienty navzájem nebo mezi zdravotnickými oborníky

  • interakci mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče

 • obsahuje sítě pro zdravotní informace, elektronické zdravotní záznamy, služby telemedicíny a osobní přenosné a mobilní komunikační systémy pro sledování a podporu pacientů


Přínosy zavedení eHealth

 • Dostupnost informací v reálném čase jak zdravotníkům, tak i případně pacientům

 • Rychlé informace znamenají správnou a rychlou diagnostiku a mohou zkvalitnit a zefektivnt léčbu

 • Odpadají vyšetření již provedená, léčba může být rychlejší

 • Odpadá využívání pacientů jakožto distributorů dokumentace

 • Nabízí potenciál pro zlevňování zdravotní péče


Přínosy zavedení eHealth

 • Redesign práce lékařů a zdravotníků

 • Lékař pracuje s větším objemem informací při snížení administrativy

 • Uložení dokumentace ve strukturovaných datových objektech

  • zrychlí orientaci v dokumentaci

  • umožní sestavování trendů a identifikaci rizik

  • rychlou výměnu nebo sdílení

 • Elektronická preskripce

  • zvýší bezpečnost

  • umožní dálkový předpis léčiva

  • zamezí duplicitní preskripci a zneužívání systému


Zhodnocení podmínek

rozvoje eHealth v ČR

 • Relativně solidní výchozí podmínky

 • Vysoká penetrace IS v lůžkových zdravotnických zařízeních

 • Obecně tendence k vedení strukturované dokumentace

 • Od roku 1997 k dispozici datový standard DASTA, chybí legislativní podpora k jeho prosazování a závaznému užívání

 • Číselník 17000 laboratorních položek

 • Ne všechny informační systémy aktualizovány na aktuální verzi DASTA

 • Solidní podíl ambulantních IS

  • nekompatibilita s DASTA

  • absence strukturované dokumentace

 • Zřídka zaostalá výpočetní technika, snadná dostupnost nové


Zhodnocení podmínek

rozvoje eHealth v ČR

 • Absence elektronické identifikace zdravotnického pracovníka

  • Snaha řešit zákonem o zdravotních službách národním registrem zdravotnických pracovníků

 • Připravena základní infrastrukrura elektronického receptu – v testování

 • Rozvoj eHealth je nejvíce blokován 2 aspekty

  • Dobrovolnost - každý čeká, až to bude fungovat. Do té doby nehodlá investovat peníze ani čas. Tím znehodnocuje investice druhých. Zbytečné investice do alternativních technologií.

  • Příliš vysoko nastavené nároky, těžko komunikovatelné, ztráta podpory v terénu a spojence v prosazování systému. Absence jasné vize demotivuje.


Doporučení rozvoje

eHealth v ČR

 • Omezené zdroje nepřejí velkým projektům

 • Akcent na strukturovanou komunikaci jak mezi zdravotnickými zařízeními, tak i s navazujícími institucemi

 • Realizace prostřednictvím komunikačního uzlu

 • Integrování komunikačních technologií na základě B2B technologií do informačních systémů ošetřujících lékařů

 • Komunikace s komplementem pro odesílání žádanek a poloautomati-zovaný příjem a zakládání výsledků, vyžádání výsledků

 • Objednávání pacienta k ambulantnímu či předávání k lůžkovému ošetření, získávání výsledků z těchto vyšetření a jejich zakládání

 • Komunikace s úložištěm receptů nejen pro vystavení elektronické preskripce, ale i pro sledování případných rizik


Doporučení rozvoje

eHealth v ČR

 • Komunikace se zdravotními pojišťovnami

  • Odesílání vyúčtování a příjem zúčtovacích protokolů, vše ve struktorovaném tvaru

  • Přístup do individuálního účtu pacienta na základě zákona

  • Další individualizované informace z karet pojištěnce

 • ČSSZ – projekt elektronické neschopenky

 • ÚZIS – předávání statistických informací

 • Poučení v lokálně fungujících systémech

 • Inspirace v analogických agendách národního hospodářství


Děkuji za pozornost

[email protected]

Praha 18. září 2012


 • Login