Periodontal anatomi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 59

Periodontal Anatomi PowerPoint PPT Presentation


 • 437 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Periodontal Anatomi. Yrd. Doç. Dr. Murat İnanç Cengiz. Periodonsiyumun Anatomisi Periodon siyum Diş etrafını saran ve ona destek olan dokulardır 1. Dişeti 2. Periodontal ligament 3. Alveolar Kemik 4. Sement

Download Presentation

Periodontal Anatomi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Periodontal Anatomi

Yrd. Doç. Dr. Murat İnanç Cengiz


Periodonsiyumun Anatomisi

Periodonsiyum

Diş etrafını saran ve ona destek olan dokulardır

1. Dişeti

2. Periodontal ligament

3. Alveolar Kemik

4. Sement

Periodontoloji:Periodonsiyumu inceleyen, hastalıklarının tedavisiyle uğraşan bilimdalı

Periodontolog: Dişhekimliği Periodontoloji dalında uzmanlaşmış kişi


1) Dişeti


 Dişeti

Keratinize olmuş epitelle kaplı fibröz doku. Dişeti Ağız boşluğunu oluşturan yumuşak dokulardan birisidir.

Ağız etrafındaki tüm yumuşak dokuların genel adı ağız mukozasıdır (oral mucousa) : ve bu dokular 3 tiptir.


Dişetinin bölümleri:

 • Marginal gingiva (Serbest dişeti)

 • Attached gingiva (Yapışık Dişeti)

 • Inter-dental gingiva(komşu dişeler arasında kalan dişeti, dişeti papili).

 • Gingival sulcus (Dişeti oluğu)


Klinik

Makroskobik Özellikleri


Klinik Görünüm

 • 1)Mukogingival hat.

 • 2)İnterdental Dişeti (papil).

 • 3)Free gingival groove

 • 4)Yapışık dişeti

 • 5)Alveolar mukoza

 • 6) Dişeti kenarı


1:mine.

2:Dişeti kenarı

3:Gingival sulcus.

4:free gingival groove.

5:Alveolar Kemik

6:Mine- Sement Hududu

7: Sement

8: Periodontal Ligament

2-4 serbest dişeti


 Gingival sulkus (dişeti oluğu):

* Dişeti kenarı (serbest dişeti) ile mine ve sement arasındaki dar oluk

* Klinik olarak normal gingival sulcus derinliği = 2-3 mm


 Interdental gingiva (Dişler arası dişeti, dişeti papili):

 • Dişler arası bölgeyi (proksimal boşluk, embraşür) dolduran dişeti. Birbiriyle komşu kontaktlı dişlerin arasında olur. Konturunu yanındaki dişlerin kontak bölgeleri belirler.

 • Kontak bölgeleri alan olarak genişse papil dar ve kısa olacaktır. Kontak bölgeleri konveks ve koroneldeyse papilde ona göre geniş ve uzun olacaktır.


İnterdental gingiva bukko-lingual görünümü

Dişler arası dişeti piramite benzeyen ve yaka şeklinde olabilmektedir.

 bukkal ve lingualde pramite benzeyen papiller ve arasında yaka benzeri bir çizgiden oluşur


 • Gingival Groove Dişeti oluğu (4):

  serbest dişetinin apikal sınırını oluşturur V şekilli dar oluk.


 Periodonsiyumun klinik özelliklerinin pekişmesi için periodonsiyumu oluşturan yapıların histolojik özelliklerini de öğrenmemiz gerekmektedir.


Dişetinin Histolojik Özellikleri

 • Dişeti altında bağ dokusu (connective tissue) ve onun üstünde strafiye skuamöz epitelden oluşur.


 Dişeti Epitelleri:

1) Oral (outer) Epitel.

2) Sulkular Epitel

3) Bileşim (Junctional) Epitel


 Oral Epitel:

 • Keratinize veya parakeratinize olmuş 4 tabakadan oluşur:

 • 1) Stratum basale,Basal hücre katmanı (The deepest cells)

 • 2) Spinosum hücre katmanı

 • 3) Stratum granulosum

 • 4) Stratum corneum(Keratinized, para, or nonkeratinized) cell layer


Oral epitel histolojisi


 • Sulcular Epitel:

  Oral epitelden farkı sadece 2. tabakanın olmaması (stratum granulosum tabakası yoktur) Diş yüzeyiyle (mine, sement) komşudur.

  Yarıgeçirgen bir zara benzer dış ortamdaki bakteri ve ürünlerinin (endotoksin) bağ dokusuna geçirebilir.


 • Bileşim Epiteli:

  sulcular epitelin apikalinde konumlanır. Koronel bölgesi en geniş bölgesi apikale gittikçe daralır. Diş yüzeyine bağlı tek katlı veya çok katlı keratinize olmayan hücrelerden oluşur dişetine bazal lamina ile bağlıdır.

  • Basal Lamina:

   Lamina lucida

   Lamina densa tabakalarından oluşur.


Bileşim epiteli


Bileşim Epiteli

􀂆Fonksiyonları:

􀂄DİŞ YÜZEYİNE ÇOK ZAYIF BAĞLIDIR AMA PLAK BAKTERİLERİNE KARŞI BİR BARİYER GÖREVİ.

􀂄SERBEST DİŞETİNE DİŞETİ OLUĞU SIVISI, ENFLAMMATUVAR HÜCRELER,KONAK İMMUNOLOJİK YANIT İÇERİKLERİNİN GEÇİŞİNE ARACILIK EDER.

􀂄BİLEŞİM EPİTELHÜCRELERİ HIZLI DEVİNİMLİDİRLER (RAPİD-TURNOVER). BU DURUM BÖLGENİN HIZLI İYİLEŞMESİNE NEDEN OLUR.

BAZI EPİTEL TİPLERİNİN DEVİNİM HIZLARI:

􀂄damak, dil ve yanak mukozası, 5- 6 gün;

􀂄Dişeti, 10- 12 gün,

􀂄Bileşim Epiteli, 1- 6 gün


 Bağ Dokusu (Connective Tissue):

lamina propria adıyla da bilinir. tabakadan oluşur:

(1) the papillar tabaka:epitele bağlı,

(2) retikular tabaka, periostiuma bağlı

Lamina propria,

Kollajen fibriller

 • Hücreler arası ara madde (ground substance)

 • Hücreler

 • Kan Damarları

 • Sinirler


Sirküler fibriller

2.Dentogingival (dişten dişetine uzanan) fibriller.

3.Alveologingival (Alveolar kemikten dişetine uzanan) fibriller.

4.Periostogingival (Periosttan dişetine uzanan) fibriller.

Bağ dokusu kollajen fibrilleri.


Periodonsiyum bukko-lingual kesit görünümü


 Kollajen fibriller serbest dişetini diş etrafında sıkı bir şekilde konumlanmasını sağlar ve altındaki bağ dokusu alveolar kemik ve kök yüzeyine dişeti epitelinin bağlanmasında görev alır

Fibriller:

1. Dentogingival

2. Sirküler (Diş kolesini dairesel olarak çevreler)

3. Transeptal

4. Alveolo gingival

5. Inter-radicular

6. Intra-papillary olarak sınıflandırılır


Bağ dokusunda (Connective Tissue) en çok gözlenen hücreler:

1. Plazma hücreleri

2. Fibroblastlar

3. Mast Hücreleri

4. Lenfositler


Damarsal yapısı:

Superior and inferior alveolar arterlerin dalları bağ dokusunu besler:

1. Palatinal arter dalları

2. Bukkal arter dalları

3. Sublingual (Dilaltı) arter dalları

4. Mental arter dalları


 Lenfatik drenaj kan damarlarıyla benzer seyir gösterirler. Dişeti bağ dokusu lenfatik drenajın büyük kısmı submandibular lenf nodlarınadır.


 Dişeti Oluğu Sıvısı (Gingival Flood):

Dişeti oluğu (crevicular) sıvısıbağ dokusundan sulkular epitel aracılığıyla dişeti oluğuna düzenli olarak salgılanmaktadır.

Bu sıvı dişeti oluğunun mekanik temizliğine yardım eder ve ayrıca dişeti hastalıklarına karşı antikor içermesiyle antimikrobiyal özelliğe sahip.


DİŞETİ KLİNİK MORFOLOJİ


Sağlıklı Dişetinin Klinik Tanısı

 Dişeti rengi:

Genelde soluk gül pembesi renginde ancak bu renk :

- Melanin Pigmentasyonunun miktarına

- Oral Epitel Kalınlığına

- Keratinizasyon miktarına

- Damarlanmaya bağlıdır.


 Dişeti kenarları:

Dişler arası dişeti (Dişeti papili) daha çok sivri uçludur. Ancak kenarlar konturu komşu dişlerin kontak bölgelerine ve dişleri bukko-lingual konumlarına bağlıdır.


 Dişeti Yoğunluğu:

Genellikle epitel altındaki bağ dokusundaki yoğun kollajen fibrillerden dolayı sıkı ve elastik yapıdadır.

 Dişeti Yüzeyi :

yapışık dişeti bölgesinde daha çok portakal kabuğu görünümü (strippling yapı)küçük noktacıklar ile karakterize, oral epitel üzeri parlak ve pürüzsüz


Sinir ağı:

Trigeminal sinirin maksillar ve mandibular sinir dallarınca uyarılır.


Periodontal Ligament


Periodontal ligament

 • Dişi alveolar kemiğe bağlayan bağ dokusudur. Kollajen fibril demetlerinden oluşur. Bu demetler yönlerine göre aşağıdaki tiplere ayrılır:

  1)Alveolar kret fibrilleri

  2)Horizontal grup

  3)Oblique grup.

  4)Apikal fibirler.


 • Ana fibriller, sement ve alveolar kemiğe (fibrillerin alveolar kemiğe bağlandığı alana alveolar bone proper denir)gömülmüş bir durumdadır. Bu fibrillerin sert dokulara gömülmüş kısımlarına Sharpey Fibrilleri denir.


Periodontal Ligament (PDL) görevleri

 • Mekanik Kuvvetlere direnç

 • Yapım yıkım olaylarınca kendini düzenler (turnover)

 • Dişin etrafındaki hücrelerin beslenmesi

 • Sinir ağıyla dişin etrafında duyu


PDL’nin Fizyolojik Görevleri

 • Çiğneme Kuvvetleri (Oklüzal Forces) kemiğe iletimi.

 • Dişi alveolar kemiğe bağlamak

 • Periodonsiyumun diş ile olan iletişiminde rol oynar..

 • Akut Oklüzal darbelere direnç gösterme (Şokabsorbsiyonu).

 • Periodontal aralık içerisindeki damar ve sinir yapılarını korur.


Soru ?


Sement


Sement (Sementum) (cementum):

diş kök yüzeyini çevreleyen periodontal ligamentteki kollajen fibrillerin (Sharpey fibrilleri) kök yüzeyine bağlanamasını sağlayan kalsifiye doku.

Ground Substance (Ara madde) içerisinde kollajen fibriller ve hücrelerden oluşur. Sementin yaklaşık % 45-50’si inorganik %50-55’si organik materyallerden oluşur.


Kök yüzeyini saran Sementin kalınlığı, koronel 3’lüde 60-68 mikron apikal 3’lüde 150-200 mikron kalınlığındadır.

yaşla beraber sementin kalınlığı artar.

2 tip sement tabakası vardır.

 • Hücresiz sement: kök koronal bölgedeki sementtir.

 • Hücreli sement: kök apikal 3’lü bölgesinde ve çok köklü dişlerin furkasyon bölgelerindeki sement tabakasıdır.


Mine- sement hududu:

mine dokusunun sement dokusuyla buluştuğu alana mine-sement hududu denir. Bu hat dişin servikal bölgesindedir.

Three different relationship:

60-65%  sement mineyi örter

30% uç uca

5%-10% sement mine birbiriyle temasta değildir. Dentin açıktadır.


1:dentine.2:Hücresiz sement.3:pdl fibroblastları.4:sementoblast

Hücreli Sement tabakası Cellular cementum. Sement tabakası içindeki sementositler


ALVEOLAR PROCESS (alveolar proses)

􀂆maksilla ve mandibular kemikte diş soketi (yuvası) oluşturan kemik yapı

􀂄Kompakt kemik

􀂆Kortikal kemik

􀂆Alveolar bone Proper (Kribriform Kemik, Lamina Dura )

􀂄Kansellöz kemik


Alveolar Proses

1 Alveolar kemik, veya

􀂄Kribriform kemik

􀂄Alveolar duvar

􀂄Lamina dura

2 Trabekular kemik

3 Kompakt kemik


Alveolar kemik hücreleri ve hücre arası madde

 • Osteoblastlar, osteoklastlar, osteositler

 • Hücreleri arası madde %65 hidroksiapatit

 • Hücreler arası maddenin organik bileşeni %90 kollajen, eser miktar osteokalsin, osteonektin, proteoglikanlar


Alveolar Proses: Alveolar Soket

Kribriform kemik


Periost

􀂆tüm kemik yüzeylerinin üzeri bir çeşit bağ dokusuyla kaplıdır.

􀃎periost

􀂄Periost kan damarları ve sinirce zengin ve içerisinde kollajen lifler ve fibroblastlar vardır. Periost içersindeki kollajen lifler alveolar kemiğe yapışarak periostu kemiğe bağlar.


Alveolar kemik devinimi (REMODELASYONU):

􀂆Alveolar kemik devinimi bazı bölgelerde kemik yıkımı (osteoklastlarca) bazı bölgelerde kemik yapımı (osteoblastlarca) ile gerçekleşir.


 • Login