Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przest pczo ci
Download
1 / 19

Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przestępczości - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przestępczości. Dodatek uzupełniający wiadomości z przedmiotu „Strategie zapobiegania przestępczości”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przestępczości' - orien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przest pczo ci

Wybrane instytucje prawa publicznego delegowane do zapobiegania przestępczości

Dodatek uzupełniający wiadomości

z przedmiotu „Strategie zapobiegania przestępczości”

P_W02: …student potrafi zaprezentować instytucję prawa publicznego realizującą strategię zapobiegania przestępczości wybraną spośród omawianych na zajęciach…

Rzeszów


Instytucje prawa publicznego
Instytucje prawa publicznego zapobiegania przestępczości

 • Za instytucję prawa publicznego uznajemy instytucję w rozumieniu - przyjętym na potrzeby Prawa zamówień publicznych - trzech dyrektyw prawa wspólnotowego:

 • Dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy – Dz.Urz. WE nr L 199 z 9.08.1993 r.,

 • Dyrektywy Rady 92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi – Dz.Urz. WE nr L 209 z 9.07.1992 r.,

 • Dyrektywy Rady 93/37/EWG z 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane – Dz.Urz. WE nr L 199 z 9.08.1993 r.

 • Zgodnie z cytowanymi wyżej dyrektywami, dla uznania danego podmiotu za instytucję prawa publicznego konieczne jest łączne spełnienie warunków:

 • ustanowienie w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, nie mających charakteru przemysłowego ani handlowego

 • posiadanie osobowości prawnej

  oraz…

 • finansowanie, w całości lub w przeważającej części, przez organy państwowe, organy samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego,

 • zarząd instytucji jest nadzorowany przez organy państwowe, organy samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego,

 • ponad połowę składu jej organu kierowniczego, zarządzającego lub nadzorczego stanowią osoby mianowane przez organy państwowe, samorządowe lub inne instytucje prawa publicznego.


KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI zapobiegania przestępczości

 • pion prewencyjny

 • pion kryminalny

 • pion wspierający (administracja, logistyka, etc.)

Nadinsp. Marek Działoszyński


ZADANIA POLICJI zapobiegania przestępczości

Szczegółowo określa Ustawa o Policji z dnia 06.04.1990 roku z późniejszymi zmianami Dz. U nr. 30 poz.179.

 • Ochrona życia i zdrowia obywateli przed bezprawnymi zamachami na te dobra.

 • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również zapewnienie spokoju w miejscach publicznych w środkach komuni-kacji publicznej w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych dopowszechnego korzystania.

 • Inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi.


ZADANIA POLICJI C.D. zapobiegania przestępczości

Wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców tych czynów.

Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych.

Ponadto policja realizuje polecenia sądu, prokuratury, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Współdziałanie z policjami innych państw, realizacja zadań wynikających z podpisanych umów międzynarodowych i odrębnych przepisów.

Nadzór nad strażami gminnymi/miejskimi oraz nad innymi specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami


Struktura zapobiegania przestępczości

Komendy Głównej Policji


SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO zapobiegania przestępczości

płk Dariusz Łuczak


STRUKTURA zapobiegania przestępczości

6 DEPARTAMENTÓW

16 DELEGATUR WOJEWÓDZKICH w:

POZOSTAŁE JEDNOSTKI

W RAMACH ABW

 • Departament Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (Departament I)

 • Departament Kontrwywiadu (Departament II)

 • Departament Bezpieczeństwa Ekonomicznego Państwa (Departament II A)

 • Departament Zwalczania Terroryzmu (Departament II B)

 • Departament Postępowań Karnych (Departament III) składający się m.in. z: Wydziału Zabezpieczenia Realizacji i Działań Antyterrorystycznych (Wydział V DPK ABW)

 • Departament Ochrony Informacji Niejawnych (Departament IV)

 • Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego (Departament V)

 • Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Audytu (Departament VI)

 • Białymstoku,

 • Bydgoszczy,

 • Gdańsku,

 • Katowicach,

 • Krakowie,

 • Lublinie,

 • Łodzi,

 • Olsztynie,

 • Opolu,

 • Poznaniu,

 • Radomiu,

 • Rzeszowie,

 • Szczecinie,

 • Warszawie,

 • Wrocławiu,

 • Zielonej Górze

 • Centrum Antyterrorystyczne (CAT)

 • Biuro Prawne (Biuro A)

 • Biuro Badań Kryminalistycznych (Biuro B)

 • Centrum Analiz (Biuro C)

 • Gabinet Szefa (Biuro D)

 • Biuro Ewidencji i Archiwum (Biuro E)

 • Biuro Finansów (Biuro F)

 • Biuro Kadr (Biuro K)

 • Biuro Logistyki (Biuro L)


ZADANIA ABW zapobiegania przestępczości

 • Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw

 • (oraz ściganie ich sprawców):

 • szpiegostwa, terroryzmu, naruszenia tajemnicy państwowej i innych przestępstw

 • godzących w bezpieczeństwo i podstawy ekonomiczne państwa;

 • przestępstw w zakresie korupcji osób pełniących funkcje publiczne

 • w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,

 • nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady oraz środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, w obrocie międzynarodowym


ZADANIA ABW zapobiegania przestępczości

 • Realizowanie, w granicach właściwości tej formacji, zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych

 • Uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego

 • Podejmowanie innych działań określonych w odrębnych ustawach i umowach międzynarodowych


Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zapobiegania przestępczości

insp. Paweł Wojtunik


STRUKTURA zapobiegania przestępczości

1. Departament Operacyjno-Śledczy;

2. Departament Ochrony;

3. Departament Postępowań Kontrolnych;

4. Departament Analiz;

5. Biuro Techniki Operacyjnej;

6. Biuro Prawne;

7. Biuro Finansów;

8. Biuro Kadr i Szkolenia;

9. Biuro Logistyki;

10. Biuro Teleinformatyki;

11. Biuro Kontroli i Spraw Wewnętrznych;

12. Gabinet Szefa;

13. Zespół Audytu Wewnętrznego


ZADANIA zapobiegania przestępczości

Działalność CBA szczegółowo reguluje Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 104, poz. 708).

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne to służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

 • Działalność CBA jest finansowana z budżetu państwa. CBA jest urzędem administracji rządowej, z pomocą którego działa Szef CBA, będący z kolei centralnym organem administracji rządowej.


ZADANIA zapobiegania przestępczości

Ściganie karne przestępstw przeciwko:

działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,

wymiarowi sprawiedliwości, wyborom i referendum, porządkowi publicznemu, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,

finansowaniu partii politycznych, jeżeli pozostają w związku z korupcją,

obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji i subwencji jeżeli pozostają w związku z korupcją lub działalnością godzącą w interesy ekonomiczne państwa,


ZADANIA zapobiegania przestępczości

Kontrole, mające na celu:

ujawnianie i przeciwdziałanie przypadkom nieprzestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

dokumentowanie podstaw i inicjowanie realizacji przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych;

ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek lub przedsiębiorców oraz przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, preferencji, kontyngentów, plafonów, poręczeń i gwarancji kredytowych;

kontrolę prawidłowości i prawdziwości oświadczeń majątkowych lub oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej osób pełniących funkcje publiczne


PROKURATOR GENERALNY zapobiegania przestępczości

Andrzej Seremet


ZADANIA: zapobiegania przestępczościZadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw, a więc:

 • prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami

 • wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli

 • podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach

 • sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności

 • prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania


ZADANIA zapobiegania przestępczości

 • zaskarżanie niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji

 • koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe

 • współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa

 • współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych

 • opiniowanie projektów aktów normatywnych

 • podejmowanie czynności określonych w ustawach


ad