Hjärnvägen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset. Göteborg. >500 000 invånare 72 000 inv. > 65 år (~15%) 39 000 inv. > 75 år (~8%) > 65 år: 2004-2005 ökade åldersgruppen med 1.5% 2006-2010 förväntas åldersgruppen öka med 12.5%.

Download Presentation

Hjärnvägen ett snabbspår från Ambulans till Strokeenheten på Östra sjukhuset

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hjärnvägen

ett snabbspår från Ambulans

till Strokeenheten på Östra sjukhuset


Göteborg

 • >500 000 invånare

 • 72 000 inv. > 65 år (~15%)

 • 39 000 inv. > 75 år (~8%)

 • > 65 år:

 • 2004-2005 ökade åldersgruppen med 1.5%

 • 2006-2010 förväntas åldersgruppen öka med 12.5%

Källa: Rapport ”Med utblick mot framtiden”


Så här ser det ut i Göteborg

8 % av befolkningen är äldre än 75 år

Källa: www.goteborg.se


Så här ser det ut i ambulanssjukvården

44 % av patienter med preliminär

medicinsk diagnos är äldre

än 75 år

Källa: Elvis, Pax


I genomsnitt åker var tredje person äldre än 75 år ambulans till

medicinakuten en gång per år.


Systematisk kartläggning av kundunderlaget

Medvetet arbete med stora lågprioriterade patientgrupper

Könsuppdelad

statistik

Verka för

Jämlik sjuk-

vård


Hög patientsäkerhet

God vårdkvalitet

Främja kostnadseffektivitet

 • Rätt patient

 • Rätt tid

 • Rätt kompetens

 • Rätt åtgärd

 • Rätt instans

 • Rätt resurstilldelning


Hög patientsäkerhet

God vårdkvalitet

Främja kostnadseffektivitet

 • Bedöma

 • Behandla

 • Styra

Kvar hemma

Annanvårdinrättning

Rätt patient - Rätt instans

Akutintag

Primärvård

Annan vårdnivå


De tio största ambulansvårdade patientgrupperna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ vuxenakutmottagningar.

1. Bröstsm.

2. Andnöd

3. Bukbesv.

4. Cerebralt ca. 8 pat/dygn

3000 patienter/år

5. Allm.tillst.ned

6. Trauma höft

7. Intox.

8. Trauma skalle

9. Yrsel

10. Kramper

Källa: Elvis, Pax


Långa väntetider på akutmottagningen

Många patienter kommer tidigt till akutmottagningen, men sent upp till avdelning

Patienten förlorar 1 dags träning och utredning

Snabb utredning, tidig rehabilitering och tidigt insatt sekundärprofylax viktigt för prognos

Bakgrund


Akutbehandling

Besluta om inläggning/hemgång

“Sortera” till “rätt” avdelning

OM DIAGOSEN ÄR KLAR OCH INDIKATION FÖR INLÄGGNING FÖRELIGGER SÅ BEHÖVER PATIENTEN INTE PASSERA AKUTMOTTAGNINGEN?

Akutmottagning


“Rätt diagnos” i ambulansen

Allt som görs på akutmottagningen måste göras i ambulansen eller på avdelningen

Måste vara medicinskt säkert, vårdbehovet skall kunna tillgodoses på mottagande avdelning

Läkare måste komma till avdelningen för bedömning, inskrivning, ordinationer, röntgenremisser etc.

Förutsättningar för direktintag


Högre kvalitet för patienten

Snabbare kunna starta utredning

(inför carotiskirurgi m.m)

Snabbare kunna starta rehabilitering

Bättre resultat !?

Minska risken för komplikationer

(lunginflammation m.m)

Minskad väntetid på akutmottagningen för övriga patienter

Potentiella vinster


Initialt 1 station (2 bilar)

Specialutbildning för ambulans- och vårdavdelningspersonal

Inklusionskriterier

Exklusionskriterier (Triage röd orange blå)

Under projektiden vardagar 8.00-16.00

Metod


Dokumentation Hjärnkoll - Östra

Amb.ssk ringer avd. på alla misstänkta stroke.

Symtomen skall vara tydliga.

Strokeansvarig ssk tar emot samtalet från amb-ssk.

Samma frågor ställs vid varje telefonsamtal. Avd.ssk

dokumenterar alla parametrar, 

uppgifter finns för att utvärdera direktinlagda

och nekade.

Avd.ssk tar beslut om vårdnivå

direktinläggning - FastTrack eller akuten


Projekttid 15/9 – 7/12 – 2008

Antal patienter med misstänkt Stroke/TIA som under tidsperioden vårdats i projektambulanserna.

Dygnets alla timmar, Veckans alla dagar

53 patienter

11 pat. Rädda Hjärnan

2 pat. till Kungälv

2 pat. vägrade att följa med amb.

38 patienter

Retrospektiv granskning av Ambulinkjournaler och checklistor visade att

19 patienter hade varit

aktuella för vård på

akuten

19 patienter hade varit

aktuella för Fast-Track

till strokeenheten

Retrospektiv granskning av Meliorjournaler visade att

För 17 pat. var

Fast-Track till

Strokeenhet ”rätt”

vårdnivå

2 pat. var ”fel”,

de skulle vårdats

på akuten

1 pat. med depression

1 pat. i behov av vård på Mava

För 16 pat. var

akuten ”rätt”

vårdinstans

3 pat. var ”fel”,

de hade varit

möjliga Fast-Track

2 pat. med Stroke

1 pat. med TIA


Checklistan som bygger på triagemodellen METTS

har under projekttiden uppvisat en känslighet

att sortera rätt i 87 % av fallen.

38 patienter

Retrospektiv granskning av Meliorjournaler visade att

För 16 pat. var

akuten ”rätt”

vårdinstans

För 17 pat. var

Fast-Track till

strokeenhet”rätt”

vårdnivå


Ambulanstid, under strokeprojekttiden

Upptagettid

Jämförelsegrupp

(n=24)

Medel 43 min

Median 43 min

Medel 64 min

Median 67,5 min

Fast-Track

(n= 10 )

Genomsnittlig mertid

i ambulans

+ 21 min


Tider på akutmottagningen - Ej direktinläggning

Tid på akutmottagningen SU/Ö för

patienter med Stroke/TIA under kvartal 2 och 3, 2008

Medel 5 tim 30 min

Median 3 tim 30 min

Tider då patienten vårdas i FastTrack-kedja

Medel 55 min

Median 55 min

Tel.samtal 112

Säng på strokeenheten

Pat. ank. strokeenh.

ca. 15 min

Möte Läk, rehab.pers.


Avlastar akuten 19 tim/dygn

Ökad ambulanstid 1.2 tim/dygn

Ca. 2900 pat. med misstänkt stroke inkommer årligen med ambulans till SU:s akutmottagningar

8 amb.pat/dygn = 2900 pat/år

Rädda hjärnan 1 pat/dygn ?

7 amb.pat/dygn = 2500 pat/år

1250 pat. till akuten/år

3.5 pat/dygn = 1250 pat Fast Track/år

Mertid i ambulanssjukvården/ avlastning på akutmottagningen

Tid på AKM 5,5 tim/patient = 6900 tim/år

Mertid i ambulans 21 min = 440 tim/år


Organisatoriskt möjligt / Medicinskt säkert

Skapar inte överinläggning

Ger hög patienttillfredställelse

Ger hög medarbetartillfredställelse

Möjliggör tidigt insatt rehabilitering

Bättre utnyttjande av gemensamma resurser

Tid från 112  strokeenhet 55 min

KonklusionHjärnvägen ett snabbspår


 • Login