Posługa modlitwy o uzdrowienie : Posługa uzdrowienia w Kościele - PowerPoint PPT Presentation

Pos uga modlitwy o uzdrowienie pos uga uzdrowienia w ko ciele
Download
1 / 23

 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Posługa modlitwy o uzdrowienie : Posługa uzdrowienia w Kościele. “ Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą … Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” . Mk 16 , 1 7. Zalecenia Stolicy Apostolskiej.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Posługa modlitwy o uzdrowienie : Posługa uzdrowienia w Kościele

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pos uga modlitwy o uzdrowienie pos uga uzdrowienia w ko ciele

Posługa modlitwy o uzdrowienie:Posługa uzdrowienia w Kościele

“Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą… Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.Mk 16, 17


Zalecenia stolicy apostolskiej

Zalecenia Stolicy Apostolskiej

 • “Szczególna uwaga musi być poświęcona posłudze uzdrowienia przez modlitwę, pojednanie, towarzyszenie i troskę. Nasza pastoralna troska nie powinna być jednowymiarowa. Powinna obejmować nie tylko wymiar duchowy, ale również fizyczny, psychiczny, społeczny, kulturowy, ekonomiczny oraz polityczny”.

 • (l’Osservatore Romano, 19 Maj 1986, English Edition)


Pos uga jednowymiarowa

Posługa jednowymiarowa

 • „Dobra posługa nie powinna obejmować jedynie wymiaru duchowego,

 • ale również wymiar fizyczny,

 • psychologiczny,

 • społeczny,

 • kulturowy,

 • ekonomiczny,

 • oraz polityczny”.


Co m wi teolodzy

Co mówią teolodzy

 • Congar: Kościół odkrywa zapomnianą formę posługi, posługę uzdrowienia.

 • Haring: “Uzdrowienie i przepowiadanie Ewangelii są nierozłączne w głoszeniu Dobrej Nowiny… Jednym z najpilniejszych zadań duszpasterskich Kościoła jest przywrócenie w posłudze i świadectwie syntezy głoszenia Dobrej Nowiny i uzdrawiania chorych”.


Katechizm ko cio a katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego

 • Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.(KKK 1421)


Co m wi wiat medycyny

Co mówi świat medycyny

 • “Moi pacjenci nauczyli mnie, że gdy łamane są sztuczne bariery, pojawia się wiele nowych możliwości. Dolegliwości fizyczne mobilizują do duchowych poszukiwań i pozwalają ponownie odkryć sens życia. Ludzki duch ożywia i przekształca ciało”. (Herbert Benson,Timeless Healing:The Power and Biology of Belief, New York 1997, p. 287)


Herbert benson profesor med y c y n y na uniwersytecie harvard

Herbert Benson, profesor medycynyna Uniwersytecie Harvard

 • Sześćdziesiąt na dziewięćdziesiąt wizyt u lekarza związanych jest z konsekwencjami stresu. Do jego szkodliwych skutków należą: lęk, lekka i umiarkowana depresja, złośći wrogość, nadciśnienie, ból, bezsennośćoraz wiele innych dolegliwości”.(The Relaxation Response, Quill, New York, 2000, p.1)


Pos uga modlitwy o uzdrowienie pos uga uzdrowienia w ko ciele

 • Dr. Larry Dossey pisze: “Obecnie na około pięćdziesięciu medycznych uczelniach w USA prowadzone są wykłady na temat roli religijności i modlitwy w leczeniu. Jest to wydarzenie historyczne - odejście od wykluczania tych czynników z edukacji medycznej przez większość dwudziestego stulecia”

  ( Re-Inventing Medicine, Harper and Collins, San Francisco 1999, p 199)


Badania p rofesor a mcsherry dotycz ce wp ywu opieki duszpasterskiej na pacjent w w szpitalach

Badania profesora McSherry dotyczącewpływu opieki duszpasterskiej na pacjentów w szpitalach

 • “Istnieje wiele dowodów na to, że wizyta kapelana wpłynęła na zdrowie fizyczne pacjenta, zmniejszając koszty jego leczenia. Badania z Virginia Medical Centre wykazały, że pacjenci z urazami ortopedycznymi, którzy przyjmowali wizyty kapelanów potrzebowali o 66% mniej środków przeciwbólowych, dwie trzecie rzadziej wzywali personel medyczny i byli wypisani ze szpitala dwa dni wcześniej niż pacjenci z podobnymi diagnozami, którzy nie przyjmowali kapelanów….(Dr. Harold Koenig, The Healing Power of Faith: Science Explores Medicine’s Last Great Frontier, Simon & Schuster, New York 1999, p.246)


Badania p rofesor a mcsherry dotycz ce wp ywu opieki duszpasterskiej na pacjent w w szpitalach1

Badania profesora McSherry dotyczącewpływu opieki duszpasterskiej na pacjentów w szpitalach

 • Większość pacjentów po chirurgii na otwartym sercu, którzy codziennie przyjmowali kapelanów przebywało w szpitalu średnio dwa dni krócej w porównaniu z pacjentami, którzy nie korzystali z opieki duszpasterskiej. Pacjenci, którzy korzystali z dodatkowej opieki duszpasterskiej znacznie mniej cierpieli z powodu depresji pooperacyjnej.To odkrycie ma potencjalnie ogromne znaczenie zważywszy na powiązania między depresją i chorobą wieńcową.


Czy ludzie wierz cy yj d u ej ni niewierz cy

Czy ludzie wierzący żyją dłużejniż niewierzący?

 • Badania wykazały, że mężczyźni i kobiety, którzy praktykują swoją wiarę żyją dłużej, rzadziej cierpią na udary i choroby serca, lepiej działa ich system immunologiczny i mają niższe ciśnienie krwi niż większość pozostałej części populacji.(Andrew Newberg and Eugence D’Aquili. Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, New York, 2001, Ballantine Books, p.129)


Neurolodzy

Neurolodzy

 • Do roku 1994 Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne oficjalnie klasyfikowało “silne wierzenia religijne” jako chorobę psychiczną. Jednakże nowe badania wskazują, że wiara i jej praktykowanie może znacznie polepszyć zdrowie fizyczne i emocjonalne. Badania wykazują, że statystycznie wśród ludzi wierzących jest mniej problemów z narkotykami, alkoholizmemi samobójstwami niż wśród większości pozostałej populacji....(Andrew Newberg and Eugence D’Aquili. Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, New York, 2001, Ballantine Books, p.130


Neurolodzy1

Neurolodzy

 • Wydaje się jasne, że ludzie praktykujący swą religię rzadziej cierpią z powodu depresji i lęku niż większość pozostałej części populacji oraz szybciej wychodzą z tych dolegliwości jeśli ich doświadczą. Wykazano, że praktyki duchowe takie jak medytacja, modlitwa czy udział w nabożeństwach zmniejszają uczucia lęku i depresji oraz powodują bardziej pozytywne spojrzenie na życie.(Andrew Newberg and Eugence D’Aquili,)


Religijno wewn trzna

Religijność wewnętrzna

 • Po zbadaniu dwudziestu ośmiu różnych zmiennych takich jak jakość życia, historia chorób psychicznych w rodzinie, nasilenie chorób fizycznych i jego zmiany w czasie, wsparcie społeczne oraz stosowanie leków antydepresyjnych, odkryliśmy, że wewnętrzna religijność to jeden z najważniejszych czynników wpływających na tempo wychodzenia z depresji.Im większa była religijność tym szybsze było onou pacjentów obu płci.(Keonig p.151)


K arl jung o spowiedzi

Karl Jung o spowiedzi

 • Faktem jest, że mamy stosunkowo niewielu katolików cierpiących na nerwicę, mimo, że żyją w takich samych warunkach jak my. Przypuszczalnie cierpią z powodu tych samych problemów społecznych, a więc występowanie nerwic powinno być podobne jak u innych. Wyjaśnienie osobliwego faktu, że wśród katolików w mniejszym stopniu występują kompleksy i lżej się manifestują, musi znajdować się w kulcie i praktykach religijnych.Wyjaśnieniem, oprócz spowiedzi, jest kult sam w sobie, a najbardziej Msza.(C. G. Jung, The Collected Works, Routledge &Kegan Paul Ltd, London 1977, vol 18, para 613)


Pos uga modlitwy o uzdrowienie pos uga uzdrowienia w ko ciele

Jung

 • “Wśród praktykujących katolików znajdziemy niewielką liczbę cierpiących na kompleksy. Jest ich znacznie więcej niż wśród protestantów, a najwięcej wśród Żydów. Musi więc być coś szczególnego w Kościele Katolickim. Spowiedź przychodzi na myśl jako pierwsza”.(Vol 18. 612/3)


Badania junga

Badania Junga

 • Większość katolików stwierdziła, że w przypadku problemów natury psychologicznej udałaby się do księdza, a nie do lekarza. Ogromna większość protestantów stwierdziła, że udałaby się do lekarza.(vol. 18. 610)


Grupa szczeg lnego zainteresowania duchowo ci i psychologi na royal college of psychiatrists

Grupa Szczególnego Zainteresowania Duchowością i Psychologią na Royal College of Psychiatrists

 • “Psychiatrzy w Wielkiej Brytanii otworzyli drogę do uznania roli czynników duchowych i religijnych w dziedzinie zdrowia fizycznego i psychicznego. 120 psychiatrów utworzyłoGrupę Specjalnego Zainteresowania w roku 1999. Dziś do grupy należy ponad 2500 psychiatrów”. (Larry Culliford, The Psychology of Spirituality, Hessica Kingsley, London 2010, p.58)


Dobra i z a religi a

Dobra i zła religia

 • Pomimo licznych zgromadzonych dowodów pozytywnego wpływu niektórych czynników religijnych na zdrowie fizyczne i psychiczne, stwierdzić należy, że w dziedzinie tej istnieje również wymiar negatywny. Lekarze z praktyką kliniczną indywidualnych przypadków często obserwują religię w jej najgorszych aspektach.(Richard Bergin, A Spiritual Strategy for Counselling and Psychotherapy, Washington DC, 1997)


Wnioski koenig a

Wnioski Koeniga

Być może dla większości ludzi lecznicza moc wiary rozciąga się na umysł, emocje, ducha i relacje z innymi. Ostatecznie, osiągnięcie tego wewnętrznego pokoju może, ale nie musi objawić się w uzdrowieniu fizycznym. Nawet przy braku uzdrowienia fizycznego prawdopodobne jest, że ciężar choroby stanie się lżejszy. Takie uzdrowienia mogą być nagłe lub trwać dłużej, nawet kilka miesięcy lub lat.Wiara często wymaga wytrwałości i cierpliwości. (p.168)


Wnioski koenig a1

Wnioski Koeniga

 • Podczas konsultacji obserwacji i badań z innymi specjalistami w dziedzinie medycyny, dostrzegłem kilka znaczących faktów. Po pierwsze, większość lekarzy i psychologów w dalszym ciągu nie uznaje leczniczego potencjału wiary w życiu ludzi. Jeśli ludzie zajmujący się opieką zdrowotną nie uznają mocy wiary w walce z depresją, zmarnowane zostaną potężne możliwości lecznicze”.(152)


Jezus do wiadczaj cy dzia ania ducha

Jezus doświadczający działania Ducha

Poczęcie (Jezus)

 • Chrzest (Chrystus)

  • Wypełniony Duchem

 • Prowadzony przez Ducha

 • W mocy Ducha

  Śmierć/Zmartwychwstanie (Pan)


 • Jezus dzieli z nami swoje do wiadczenie ducha

  Jezus dzieli z nami swoje doświadczenie Ducha

  • Podczas chrztu Jezus został napełniony Duchem Świętym. That was God the Father’s gift to him. Był to dla Niego dar od Boga Ojca. Jezus daje nam ten sam dar.

  • Jezusa prowadził Duch. Jezus poddał się Jego prowadzeniu. Jeśli chcemy być prowadzeni musimy się poddać.

  • Jezus został uzdolniony przez Ducha by wypełnić wolę Ojca. Nas również Duch uzdalnia w ten sam sposób.


 • Login