Temat
Download
1 / 28

tEMAT - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

tEMAT. Imię I nazwisko. Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

tEMAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Temat

tEMAT

Imi

I nazwisko


Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery

Zanieczyszczenie i ochrona atmosfery

Atmosfera to powoka gazowa otaczajca powierzchni Ziemi i chronica j przed wpywem z zewntrz. Jest ona bezbarwn i bezwonn mieszanin gazw azotu 78%, tlenu 21%, gazw szlachetnych, dwutlenku wgla 0,03% oraz pary wodnej i zanieczyszcze pochodzenia organicznego i mineralnego. Skada si ona z kilku warstw termosfery, mezosfery, stratosfery, troposfery rnicych si waciwociami fizycznymi.


Temat

Zanieczyszczenie powietrza powstaje wwczas, gdy wprowadzimy do niego substancje stae, cieke lub gazowe w ilociach, ktre mog wpywa szkodliwie na zdrowie czowieka, klimat, przyrod yw, gleb, wod, albo te powodowa inne szkody w rodowisku. Wszystkie substancje zanieczyszczajce powietrze, ze wzgldu na swj charakter i zdolno do atwego rozprzestrzeniania si ,oddziauj na wszystkie elementy rodowiska, zarwno na zasoby przyrody, na zdrowie czowieka , jak te na wytwory jego dziaalnoci.


Temat

Istniej dwa rda zanieczyszcze atmosfery: pochodzenia naturalnego-powstae w wyniku wybuchw wulkanw, poarw lasw, burz piaskowych, huraganw, procesw rozkadu materii organicznej i pochodzenia antropogenicznego-zwizane z dziaalnoci czowieka a wytwarzane w postaci pyw i gazw przez zakady produkujce energi elektryczn i ciepln, zakady przemysowe, pojazdy mechaniczne, rozproszone rda sektora komunalno - bytowego, gospodarstwa rolne, obiekty przemysowe zlokalizowane poza granicami Polski. Do gwnych zanieczyszcze powietrza nale: zanieczyszczenia gazowe i pyowe. Do pierwszej grupy zaliczy mona wszelkiego typu zwizki siarki, azotu, tlenki wgla i wglowodory. Do drugiej pyy o dziaaniu toksycznym, pyy szkodliwe i pyy neutralne.


Temat

Emisja pyw i gazw jest w Polsce bardzo dua. Gwn przyczyn tego stanu jest wytwarzanie energii w elektrowniach opalanych wglem kamiennym i brunatnym, zasiarczenie paliwa, przestarzao i nieefektywno wielu elektrowni. Po przemyle , powanym rdem zanieczyszczenia powietrza jest gospodarka komunalna i rolnictwo, a take transport i komunikacja. Silniki spalinowe wydalaj wiele substancji szkodliwych dla rodowiska, gwnie tlenek wgla, wglowodory, tlenki azotu, sadze, dwutlenek siarki i zwizki oowiu. Prawie 90% zwizkw oowiu trafia do atmosfery jako produkt spalania etyliny. Zagroenie stwarzane przez spaliny silnikw jest tym wiksze, e ich toksyczne skadniki s wydalane bezporednio do atmosfery, czsto na obszarach gsto zaludnionych, gdzie zabudowa znacznie ogranicza naturaln wymian powietrza.


Temat

Zanieczyszczenie atmosfery powoduje powstanie na ziemi kilku niekorzystnych zjawisk, do ktrych naley midzy innymi smog, czyli mga inwersyjna. Powstaje on w wyniku poczenia si dymu i mgy lub pary wodnej. Wystpuje w dwch odmianach :fotochemicznej i siarkowej. Pierwsza z nich powstaje w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego, a tworzy si gwnie ze spalin samochodowych zawierajcych wglowodory, tlenki azotu oraz czad. Pod wpywem promieniowania sonecznego zwizki te, reagujc ze sob, tworzc substancje silnie utleniajce. Smog ten atakuje drogi oddechowe , zmniejszajc odporno na choroby. Smog siarkowy powstaje w wyniku spalania wgla a wystpuje w wielkich aglomeracjach strefy klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje si wysok koncentracj sadzy , tlenkw siarki oraz tlenku wgla. Dziaa na organizmy parzco, poraa drogi oddechowe, szkodliwie oddziauje na ukad krenia. Powoduje liczne zachorowania i liczne zgony.


Temat

Innym niekorzystnym zjawiskiem zwizanym z zanieczyszczeniem atmosfery s kwane deszcze. S to opady niegu lub deszczu zawierajce produkty przemian tlenkw azotu, dwutlenku siarki, tlenkw wgla. Gazy te reaguj z par wodn w atmosferze tworzc wyej wspomniane zjawisko. Opad kwanego deszczu jest zabjczy zarwno dla rolin, jak i zwierzt, powoduje zagad ryb i powoln mier drzew. Nie nale do rzadkoci ogromne kompleksy lene cakowicie zniszczone wskutek kwanych deszczy. U czowieka powoduj poparzenia i podranienia drg oddechowych. Ponadto bezpowrotnie niszcz budowle, w szczeglnoci zabytkowe, wykonane najczciej z wapienia i piaskowca.


Temat

Dziura ozonowa to kolejne zjawisko, a polega na ubytku ozonu w ozonosferze. Warstwa ozonowa w stratosferze chroni nas pochaniajc promieniowanie Soca. Jednak wskutek powszechnego ostatnio stosowania freonw w pojemnikach aerozolowych, w lodwkach, rodkach czyszczcych i tworzywach do atmosfery trafia wicej tych gazw, ni jest ona w stanie ich wchon. Wskutek ich rozkadu powstaje chlor, ktry atakuje i niszczy ozon. Kilkuprocentowe zmniejszanie si ozonosfery moe mie dramatyczne skutki: wzrost zachorowa na raka skry i chorob oczu. Nadmiar promieniowania ultrafioletowego uszkadza struktur kwasw nukleinowych, powodujc liczne mutacje genetyczne.


Temat

Wszystkie te wyej wymienione zanieczyszczenia wpywaj w znacznym stopniu na nasze rodowisku. Bardzo wana jest zatem ochrona powietrza przed jego zanieczyszczeniami. W tym celu niezbdne s:

- okrelone zmiany w technologii wytwarzania energii,

- modernizacja i rozbudowa urzdze redukujcych emisj zanieczyszcze,

- przebudowa, wzgldnie likwidacja mao sprawnych urzdze oczyszczajcych,

- prawidowa lokalizacja zakadw przemysowych,

- ograniczanie emisji zanieczyszcze przez pojazdy mechaniczne,

- zagospodarowanie stref ochronnych zieleni dla najbardziej uciliwych zakadw produkcyjnych,

- wzmoenie kontroli zanieczyszczania powietrza atmosferycznego.


Wp yw cz owieka na stan czysto ci wody

Wpyw czowieka na stan czystoci wody

Hydrosfera to wodna powoka Ziemi. Przestrze na powierzchni ktrej wystpuj wody. Morza, oceany, jeziora, rzeki, bagna, woda podziemna, lodowce, pokrywa niena, woda atmosferyczna. Masa hydrosfery okrela si na 1,4*10 do potgi 18 t. Na powierzchni Ziemi woda wystpuje w 3 stanach skupienia, wystpuje wszdzie i stanowi podstawowy skadnik ycia na Ziemie.

Czowiek od momentu pojawienia si na Ziemi uytkuje wod do rnych potrzeb, niestety z czasem dua cz hydrosfery ulega zmianom, jej stan zacz si pogarsza. Dziaanie czowieka spowodowao powane zanieczyszczenia zasobw wodnych, obecnie trwaj dziaania majce na celu popraw stanu i jakoci wody.


Temat

Wpyw czowieka moe by pozytywny jak i negatywny.

Do negatywnych skutkw gospodarczej dziaalnoci czowieka zaliczy moemy: zanieczyszczenia rzek ciekami i odpadami przemysowymi i odprowadzanymi z kopal. S one spuszczane do rzek, jezior przepywowych. Zanieczyszczona woda dociera take do wd podziemnych. W kocu do morza, co powoduje skaenie wody w rzece w kadym jej odcinku . Zanieczyszczenia powoduj liczne choroby, wymieranie wiata organicznego w zbiornikach wodnych i w rzekach, zmian skadu chemicznego wd. Podobne cho w mniejszym stopniu zanieczyszczenia wd podziemnych powoduje take stosowanie rodkw ochrony rolin i pestycydw, ktre wsikaj w gleb, przedostaj si nastpnie do wd gruntowych.


Temat

Obecnie coraz czciej budowane s oczyszczalnie ciekw, nawet w maych miejscowociach. Powoduje to zmniejszenie iloci szkodliwych bakterii i zanieczyszcze w rzekach. W Polsce jednak stan czystoci wd w rzekach jest zy. Czysto wd okrelaj klasy czystoci. Klasa I okrela wody bardzo czyste, niestety ich ilo jest bardzo niewielka. Na klas II przypada 28%, na III 28%, 39% stanowi wody nie mieszczce si w adnej normie.

Wzrost zanieczyszcze spowodowany jest take cigle wzrastajca liczb ludnoci, postpujc urbanizacj, rozwojem produkcji przemysowej, a co za tym idzie produkcj na wielk skal zanieczyszcze. Takie wody odprowadzane do rzek lub innych zbiornikw wodnych pogarszaj stan wd i zagraaj czasem nawet klsk ekologiczn, np. wylew ropy z tankowca na morzu.


Temat

Znacznym zagroeniem dla rodowiska morza jak ju zostao to wspomniane s katastrofy morskie statkw, tankowcw, barek. Wskutek katastrofy morskiej gin czasem nawet bezpowrotnie rne gatunki rolin i zwierzt. Take awarie wie wiertniczych stanowi powane i tragiczne w skutkach zagroenie. W okolicach intensywnych zanieczyszcze gin wszystkie ywe organizmy, w dalszej odlegoci od centrum zanieczyszczenia plamy roponone powoduj np. stany chorobowe ryb, czsto powodujc zmiany nowotworowe. Najbardziej zagroone s obszary przybrzene. Na otwartym oceanie skutki zanieczyszcze s mniejsze, z racji swojego ogromu. Zanieczyszczenia szybciej ulegaj rozcieczeniu. Zagroenie dla wd nios take elektrownie jdrowe, usytuowane nad brzegami, okrty o napdzie atomowym, skadowiska odpadw radioaktywnych na dnie mrz i oceanw. Aby poprawi stan czystoci wd w morzach, naley dba nie tylko o stref przybrzen, ale przede wszystkim o stan wd w gbi ldw. Bo w zalenoci od gospodarki czowieka i jej racjonalnym zarzdzaniem czowiek decyduje w ten sposb take o stanie czystoci wd w morzach i oceanach.


Temat

Wczeniej wspomniane kopalnie rwnie maj negatywny wpyw na stan wd w rzekach. Woda odprowadzana z kopal zasala wod, wprowadza do niej jony siarczanowe i chlorkowe, czyli solanki. Powoduj one znaczne zagroenie dla organizmw ywych yjcych w rzekach i zbiornikach wodnych ( Wisa, Czarna Przemsza). Take sl uywana do posypywania zim ulic z czasem spywa do rzek i zakwasza gleb. Sl w zbiornikach powoduje take korozj elementw salowych mostw, wodocigw, rur, statkw. Wisa to rzeka bardzo zanieczyszczona. niegdy gwnym trucicielem byy kopalnie i pynce z niej solanki. Obecnie cieki i zanieczyszczenia. Ph wd w Wile na odcinku Krakowa jest kilkakrotnie zmienione. Po wybudowaniu dwch krakowskich oczyszczalni stan wody nieco si poprawi, mimo wszystko jej stan jest zy i w przyszoci jeli nie bdzie si szanowa krlowej polskich rzek jest stan ulegnie kilkukrotnemu pogorszeniu i jej zasobw nie bdzie mona wykorzystywa do wielu dziedzin ycia.


Temat

Czowiek moe rwnie w pozytywny sposb wpywa na hydrosfer. Oto kilka przykadw:

Budowa sztucznych zbiornikw w celu magazynowania nadmiaru wody w czasie powodzi- zbiorniki retencyjne lub w chwili deficytu s rezerwuarem wody.

Budowa oczyszczalni ciekw, ktre pozwalaj na filtracje i przetworzenie wd na czyst i zdatn do picia

Regulacja brzegw rzek, obwaowania rzek, brzegw morskich. Potrzebne w chwili powodzi i sztormw

Budowa tam, falochronw. Molo jako przykad budowli osabiajcej fale morskie, take jako atrakcja turystyczna.

Budowa elektrowni wodnych w celu uzyskania czystej energii, myny.


Zagro enia gleb

Zagroenia gleb

Gleba jest to powierzchniowa warstwa litosfery, stanowica podoe dla ycia rolin i pod ich wpywem przy udziale pozostaych elementw rodowiska przyrodniczego ulgajca zmianom.

Polska ley w strefie gleb:

- brunatnych i bielicowych - okoo 82 %.

- czarnoziemy - okoo 1% - powstae na lessach - Nizina Wielkopolska, Wyyna Sandomierska, okolice Krakowa

Pozostae grupy gleb zajmuj mae powierzchnie: - gleby bagienne (okoo 9%) - gleby sabe, ze, nieurodzajne, powstae w wyniku nagromadzenia szcztkw rolinnoci bagiennej w warunkach beztlenowych - tereny bagien nad Noteci, Warmi, Wieprzem

- mady (okoo 5%) - powstay na muach rzecznych, wystpuj w dolinach rzek, na uawach Wilanych

- czarne ziemie (okoo 2%) - gleby yzne, urodzajne, powstae na terenach zabagnionych, ich czarne zabarwienie spowodowane jest dua zawartoci prchnicy - okolice Wrocawia, Kujawy

- rdziny (okoo 1%) - gleby do urodzajne, powstae na skaach wglowych - Niecka Nidy, Polesie Lubelskie

Inne gleby:

- gleby grskie ( Karpaty, Sudety)

- gleby zdegradowane przez czowieka i przemys (okrgi przemysowe, aglomeracje miejskie)


Temat

Czynniki zagraajce glebom mona podzieli na:

a)naturalne - z ktrymi czowiek nie ma nic do czynienia:

- erozja, poary, susza, trzsienia ziemii,

b)antropogeniczne - spowodowane przez czowieka:

- zatrucie metalami cikimi i substancjami toksycznymi obecnymi w nawozach,

- zatrucie chemi rolinn,

- eksploatacja kopal,

- zabudowa miejska,

- skadowanie odpadw.


Temat

W przeciwiestwie do zanieczyszcze powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegaj w niej bardzo dugo - setki lat. Jest to tym bardziej grone, e gleba przyjmuje zanieczyszczenia powietrza opadajce na ni wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia spywajce do niej z wd.

Duym zagroeniem dla gleby mog by sztuczne nawozy, ktrych celem jest wzbogacanie gleby w pierwiastki niezbdne do ycia rolin: azot (N), fosfor (P), potas (K). Nawozy te staj si jednak szkodliwe, jeli stosowane s w nadmiernych ilociach. Rwnie grone jest nadmierne stosowanie rodkw ochrony rolin lub innych toksycznych substancji. Oddzielne zagroenie stanowi zakwaszanie gleb, ktre zaley od iloci kwanych opadw oraz stopnia zakwaszenia wd. Zakwaszenie gleby prowadzi do przedostawania si do niej trujcych metali oraz wymywania skadnikw niezbdnych do ycia rolin:

rdem kwanych deszczw, zagraajcych zarwno lasom jak i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery.


Temat

Te rce opady s rezultatem reakcji z udziaem lotnych wglowodorw, dwutlenku siarki, tlenkw azotu emitowanych przez przemys, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo. Woda zawarta w chmurach, przepywajcych ponad fabrykami, nasyca si wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. Dalsze reakcje prowadz do powstania kwasw: z dwutlenku siarki powstaje ostatecznie kwas siarkowy, z tlenkw azotu - kwas azotowy. Szkodliwe substancje wdruj z wiatrem w postaci zawiesiny i opadajc wraz z czsteczkami wody na ziemi, uszkadzaj wiele ekosystemw. Wwczas gleby staj si niezdatne do uprawy. Na zakwaszenie najbardziej naraone s gleby kwane z natury, do ktrych zaliczamy w Polsce bielice oraz gleby inicjalne obszarw grskich. Bardzo wanym zabiegiem w tej sytuacji jest zobojtnienie kwanego odczynu gleby przez dostarczanie jej wapienia, lub dolomitu; tzw. wapnowanie gleb. Wpywa ono buforujco na jej odczyn (hamuj wzrost kwasowoci) oraz zapobiegaj wymywaniu z gleby soli mineralnych.


Temat

Jednym ze sposobw oczyszczania gleb jest wypukiwanie z niej substancji toksycznych, lub mieszanie gleb bardzo skaonych z gleb czyst. Do gleb przedostaj si rwnie pochodzce z przemysu i motoryzacji metale cikie, ktre mog z kolei przenika do rosncych na niej upraw. Zanieczyszczenie gleb powoduje rwnie stosowanie soli jako rodkw przeciwdziaajcych zlodzeniu cigw komunikacyjnych. Inn przyczyn degradacji gleb jest wycinanie drzew i krzeww na opa, co moe powodowa pustynnienie.


Temat

Bardzo powanym zagroeniem dla gleb jest wydobywanie surowcw metod gbinow oraz odkrywkow. Druga metoda jest o wiele bardziej uciliwa. Wyrobiska wspczesnych kopal zajmuj ponad 1000ha i schodz poniej 100m gbokoci. Przyczyniaj si do dewastacji rozlegych powierzchni gruntw, w tym gleb uprawnych, poprzez cakowite ich wybranie, zasypanie zwaowiskami lub wysuszeniem(lej depresyjny). Spord innych rde zanieczyszcze gleb naley wymieni mao znane od tej strony, a przez to na og lekcewaone wysypiska odpadw. Przez rozwiewanie i rozmywanie wydostaje si std wiele ekotoksyn, czsto dopiero wtrnie powstajcych na wysypiskach, sigajc wpywami daleko od nagromadzonych odpadw. Innym zagroeniem dla gleb jest rwnie powstawanie oraz rozrastanie si miast. Gleby w nich s zanieczyszczone na og nie jednym, a kilkoma skadnikami. W miastach skaenie gleb jest szczeglnie intensywne, zwaszcza powodowane przez ruch samochodowy, na co nakadaj si emisje rde przemysowych i komunalnych, lokalne i nawiewane. Wpyw odlegoci od emitatora na terenie wikszych miast, o bardziej skomplikowanej strukturze urbanistycznej i budowlanej, jest wyranie niwelowany. Na przykad we Wrocawiu zawarto zanieczyszcze w glebie nie zaley od odlegoci od tras komunikacyjnych.

Powietrze potrafi samo oczyci si z zanieczyszcze po kilku dniach, woda moe tego dokona w cigu kilku lat, za gleba moe potrzebowa na to nawet tysicleci.


Ochrona rodowiska na co dzie

Ochrona rodowiska na co dzie

Moemy nie szkodzi naszemu otoczeniu a nawet polepszy jego stan przez najprostsze czynnoci:

1. Nie powinno si uywa:

 • Aerozoli zawierajcych freony (jeli dany produkt nie ma freonw jest to wyranie zaznaczone na opakowaniu).

 • Opakowa, pojemnikw wytworzonych z plastiku o porowatej strukturze (rnego typu tacki na jedzenie).

 • Artykuw AGD wykonanych tworzyw sztucznych o porowatej strukturze.


Temat

2. Oszczdzanie energii (w celu zmniejszenia emisji gazw szklarniowych odpowiedzialnych za efekt cieplarniany) przez:

 • Wczanie ogrzewania w rzeczywicie niskich temperaturach.

 • Wyczanie owietlenia w pokoju, gdy z niego wychodzimy.

 • Zastpienie urzdze elektrycznych prac wasnych mini (np. przy pracach w kuchni czy majsterkowaniu).

 • Segregacja odpadw nadajcych si do powtrnego uycia, co czyni spalarnie niektrych mieci zbdnymi.


Temat

3. Zmniejszanie iloci i segregacja odpadw:

 • Naley oszczdza papier, zbiera makulatur do specjalnie wyznaczonych pojemnikw.

 • Uywa butelek zwrotnych, zbdne szko oddawa do punktw skupu lub wyrzuca do specjalnie oznaczonych pojemnikw.

 • Unika kupowania rzeczy z plastiku, na zakupy zabiera ze sob reklamwki, aby nie trzeba byo przynosi kolejnej torby plastikowej ze sklepu.

 • Zuyte baterie umieszcza w specjalnie oznaczonych do tego celu pojemnikach (czsto s takie miejsca w sklepach elektrycznych, czy punkty zbirki w szkoach).

 • Nie wyrzuca ze zwykymi mieciami opakowa po farbach, rodkach owadobjczych, rozpuszczalnikach, przeterminowanych lekw - s na nie specjalne punkty zbirki. Nie naley wylewa rwnie takich rzeczy do zlewu, grozi to zanieczyszczeniem wd.

 • Kupowa artykuy w szkle a nie w puszkach (produkcja szka jest tasza i moe by ono powtrnie wykorzystane).


Temat

4. Oszczdno wody przez:

 • korzystanie z kpieli pod prysznicem zamiast w wannie.

 • W spuczce w toalecie zaoy zawr ograniczajcy.

 • Ograniczy pranie (rzecz raz zaoona przewanie nadaje si do powtrnego wykorzystania np. bluzy, spodnie, swetry).

 • Oszczdza wod przy zmywaniu.

 • Kontrolowa szczelno kranw.

 • Kupowa sprzty oszczdzajce wod (pralki, zmywarki do naczy).

 • Jeli w cigu dziesiciu sekund z kranu spadnie sze kropel wody to na dob da nam to 12 litrw strat, w tygodniu to strata osiemdziesiciu litrw, a w cigu roku to ju bdzie cztery tysice litrw!


Temat

5. Zmniejszanie zanieczyszcze wody:

 • Nie naley wylewa farb, lakierw, rozpuszczalnikw do kanalizacji.

 • Samochd naley my w takim miejscu, aby resztki benzyny i olejw nie przedostay si do kanalizacji.

 • Uywa rodkw czyszczcych bezpiecznych dla rodowiska (patrze na etykietki).

 • Wcza si czynnie w rne akcje ochrony wd i innych elementw rodowiska.


Temat

To tylko niektre z moliwych sposobw ochrony rodowiska, w ktrym yjemy. Stan otoczenia nie zaley tylko od wielkich zakadw przemysowych, ale take (a moe gwnie) od postawy nas samych.


Temat

DZIKUJ ZA UWAG!!


ad
 • Login