Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Ilse Vossen University of Maastricht PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczych w Virga Jesse Hospital (Belgi a ) (szpital im. Różdżki Jessego). Ilse Vossen University of Maastricht. Lista zagadnień. Projekt DELTAH Virga Jesse Hospital (VGJ) Program rozwoju przywództwa klinicznego (CLP)

Download Presentation

Ilse Vossen University of Maastricht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ilse vossen university of maastricht

Przywództwo kliniczne oraz rozwój umiejętności przywódczychw Virga Jesse Hospital (Belgia)(szpital im. Różdżki Jessego)

Ilse Vossen

University of Maastricht


Lista zagadnie

Lista zagadnień

 • Projekt DELTAH

 • Virga Jesse Hospital (VGJ)

 • Program rozwoju przywództwa klinicznego (CLP)

 • Uczenie się przez działanie (action learning)

 • CLP i DELTAH


Projekt deltah

Projekt DELTAH

 • DELTAH = Delivering European Leadership Through Action Learning in Healthcare (Kształtowanie Przywództwa w Europie poprzez Action Learning)

 • Trzyletni projekt badawczy finansowany ze środków Unii Europejskiej

 • Cel: opracowanie programu rozwoju przywództwa dla organizacji zajmującej się ochroną zdrowia w Europie


Uczestnicy projektu deltah

Uczestnicy projektu DELTAH

 • Wielka Brytania

  • University of Sheffield

  • Primary Care Trust South-East Sheffield (grupa zakładów podstawowej opieki zdrowotnej w regionie Sheffield)

 • Polska

  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków

  • Szpital Powiatowy w Suchej Beskidzkiej

 • Holandia / Belgia

  • University of Maastricht (Holandia)

  • Virga Jesse Hospital (Belgia)


Ilse vossen university of maastricht

 • Maastricht


Virga jesse hospital

Virga Jesse Hospital

 • szpital ogólny niekomercyjny (non-profit)

 • oferuje pełny zakres ogólnych usług medycznych

 • liczne stojące na najwyższym poziomie usługi kliniczne, np. klinika kardiologii, neurochirurgii i onkologii


S tru ktura organizacyjna vgj

Struktura organizacyjna VGJ


Virga jesse hospital1

Virga Jesse Hospital

 • Dane statystyczne (2005):

  • Liczba łóżek: 567

  • Obrót: € 153.437.332

  • Personel: 1.657 (1.285 etatów, bez etatów lekarskich)

  • Lekarze:

   • 134 stałych lekarzy (= 122 etatów)

   • 45 stażystówi 30 lekarzy pomocniczych(40 etatów)


Virga jesse hospital2

Virga Jesse Hospital

 • Dane statystyczne (2005):

  • Przyjęcia: 22.672

   • Łącznie: 164.301

   • Średnia długość hospitalizacji: 7,49 dni

  • Usługi ambulatoryjne: 18.969

  • Porody domowe: 1.401


Program rozwoju przyw dztwa w vgj

Program rozwoju przywództwaw VGJ

 • Dyrektorzy: CIGO (program studiów magisterskich w zakresie rozwoju organizacyjnego i zarządzania zmianami)

 • Średni szczebel administracyjny i osoby koordynujące terapię poszczególnych chorych (case managers): DELTAH

 • Liderzy wśród personelu pielęgniarskiego: CLP

 • Potencjalni przywódcy wśród personelu pielęgniarskiego: program rozwoju potencjału„orientacja w zakresie przywództwa”


Program przyw dztwa klinicznego clp

Program przywództwa klinicznego (CLP)

 • Opracowany w 1995 r. przez Royal College of Nursing (RCN) w Londynie (Clinical Leadership Programme)

 • Badanie pilotażowe na temat zastosowania CLP w szitalach belgijskich (2000 r.) przeprowadzone przez Szpital Uniwersyteckiw Leuven (Belgia)

 • Wyniki: wzrost skuteczności przywództwa i poprawa wyników pracy zespołów

 • Wdrożenie w 20 szpitalach w Belgii przy wsparciu funduszy rządowych (2003 r.)


Program przyw dztwa klinicznego

Program przywództwa klinicznego

 • Cel programu: rozwijanie technik przywództwa transformacyjnego wśród przywódców personelu pielęgniarskiego

 • Szczególnie:

  • rozwój osobisty

  • poprawa współpracy w zespołach

  • pacjent w centrum uwagi

  • rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów i świadomości politycznej


Program przyw dztwa klinicznego1

Program przywództwa klinicznego

 • Elementyprogramu:

  • plan rozwoju osobistego;informacjazwrotna „360 stopni”

  • zestawy do uczenia się poprzez działanie

  • warsztaty

  • szkolenie indywidualne

  • mentoring

  • obserwacja opieki

  • wywiady z pacjentami


Program przyw dztwa klinicznego2

Program przywództwa klinicznego

 • Efekty programu:

  • podwyższenie poziomu samowiedzy i samoświadomości

  • poprawa umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji międzyludzkich

  • poprawa wyników pracy i zaangażowania zespołów

  • wdrożenie projektów poprawy jakości


Metod y wykorzystywane do rozwoju umiej tno ci przyw dczych

Metody wykorzystywane do rozwoju umiejętności przywódczych


Uczenie si poprzez dzia anie

Uczenie się poprzez działanie

 • Zasada: proces uczenia się przebiega najskuteczniejwkontekście, w którym pracują ludzie

 • Polega na wspieraniu i stawianiu przed ludźmi wyzwań, aby sami rozwiązywali własne problemy, zamiast udzielania rad

 • Grupa ludzi (zespół) zajmuje się zagadnieniem związanym z pracą poprzez refleksję orazposzukiwanie rozwiązań


Cykl uczenia si

Cykl uczenia się

Etap 1: Doświadczenie

Etap 2:

Analizadoświadczenia

Etap 4:

Planowanie kolejnych kroków

Etap 3: Wyciąganie wniosków z doświadczenia

Kolb 1984


Uczenie si poprzez dzia anie a ction learning

Uczenie się poprzez działanie (action learning)

Pięć głównych elementów:

 • uczestnik

 • zagadnienie (związane z pracą zawodową)

 • grupa lub zespół

 • prowadzący

 • działanie i uczenie się


Uczenie si poprzez dzia anie od popychania do ci gni cia

Uczenie się poprzez działanie:od popychania do ciągnięcia

nienakazowy

Słuchanie, aby

zrozumieć

Refleksja

Parafraza

Popychanie:

rozwiązanie

czyjegoś

problemu

Podsumowanie

Zadawanie pytań w celu uświadomienia

Przekazywanie sugestii

Ciągnięcie:

pomoc

w rozwiązaniu

problemu

Informacja zwrotna(feedback)

Propozycja nadzoru / treningu

Dawanie rad

Wydawanie poleceń

Gotowe rozwiązania

nakazowy


Clp i deltah

CLP i DELTAH

 • zarówno CLP jak i DELTAH opierają się na terorii przwództwa transformacyjnego

 • uczenie się poprzez działanie jako podstawowa metodologia rozwoju umiejętności w zakresie przywództwa transformacyjnego

 • programy rozwoju przywództwa w opiece zdrowotnej


Clp i deltah1

CLP i DELTAH

 • CLP

  • adresowany do przywódców w dziedzinie pielęgniarstwa

  • prowadzony w szpitalach

  • cel: poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez rozwój umiejętności przywódczych wśród personelu pielęgniarskiego

 • DELTAH

  • brak określonej grupy docelowej (zależy od potrzeb organizacji)

  • realizowany w organizacjach opieki zdrowotnej

  • Cel: rozwój zdolności przywódczychoraz umiejętności pracowników sektora opieki zdrowotnej w celu sprawnego osiągnięcia zmian organizacyjnych


 • Login