Gimnazjalny projekt edukacyjny temat
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 51

Gimnazjalny Projekt Edukacyjny Temat: PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Gimnazjalny Projekt Edukacyjny Temat:. BIOGRAFIE WIELKICH MATEMATYKÓW I ICH OSIĄGNIĘCIA Ilona Matejuk Dominika Zimniewicz Dawid Bielczuk. Historia matematyki jest prawdopodobnie równie stara jak ludzkość. Sięga czasów

Download Presentation

Gimnazjalny Projekt Edukacyjny Temat:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Gimnazjalny Projekt EdukacyjnyTemat:

BIOGRAFIE WIELKICH MATEMATYKÓW I ICH OSIĄGNIĘCIA

Ilona Matejuk

Dominika Zimniewicz

Dawid Bielczuk


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Historia matematyki jest prawdopodobnie

równie stara jak ludzkość. Sięga czasów

zamierzchłych, odkąd ludzie porównują

wielkości, mierzą, liczą przedmioty i

wyciągają wnioski. (Encyklopedia PWN)


Bez matematyki jeste my lepi alain badiou

Bez matematyki, jesteśmy ślepi. (Alain Badiou)


Archimedes

Archimedes


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Archimedes

Żył w latach 287-212 p.n.e. Zmarł mając

ich 75. Był jednym z najwybitniejszych

Greckich matematyków i fizyków w

starożytności. To twórca podstaw

statyki i hydrostatyki, odkrywca

prawa wyporu – PRAWA ARCHIMEDESA.

Zajmował się zasadą dźwigni, kołowrotu

i zwierciadeł. Konstruował urządzenia

obronne. Był również mechanikiem i

wynalazcą. Zginął z rąk Rzymian

podczas obrony Syrakuzy. (Encyklopedia PWN)


Prawo archimedesa

PRAWO ARCHIMEDESA…

… to podstawowe prawo hydrostatyki.

Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu

skierowana ku górze, równa ciężarowi cieczy

wypartej przez to ciało i przyłożona w środku

ciężkości zanurzonej części ciała, zależna od gęstości ciała i objętości jego zanurzonej części.


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Archimedes jako pierwszy podał przybliżoną wartość liczby

Według jego oszacowania


Aksjomat archimedesa

Aksjomat Archimedesa

każdy odcinek jest krótszy od pewnej wielokrotności długości każdego innego odcinka.

Dla każdej pary dodatnich liczb rzeczywistych

a i b istnieje taka liczba naturalna n, że a<n*b.


Zasada d wigni

Zasada dźwigni

Równowaga zachodzi wtedy, gdy iloczyny długości ramion przez odpowiednie ciężary (siły) są sobie równe.


Dajcie mi punkt podparcia a porusz ziemi archimedes

„Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę Ziemię” (Archimedes)


Euklides

EUKLIDES


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Euklides

Żył na przełomie IV i III w.p.n.e.

był greckim matematykiem i

fizykiem. Pracował w Aleksandrii.

W dziele „Elementy” zawarł wiedzę matematyczną starożytności. Zajmował się geometrią i teorią liczb. Wykazał, że pierwiastek liczby dwa nie jest liczbą wymierną. Pisał prace z optyki astronomii.

(Encyklopedia PWN)


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Postulat równoległości Euklidesa…

Przez dowolny punkt można poprowadzić dokładnie jedną prostą równoległą do dowolnie

wybranej prostej.


Tales z miletu

TALES Z MILETU


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Tales z Miletu

Żył od 625 do 545 r. p.n.e

Był pierwszym znanym filozofem, matematykiem i astronomem greckim.Trafnie przepowiedział zaćmienie Słońca na 28V585 r. p.n.e. Wprowadził do geometrii kilka ważnych twierdzeń: twierdzenie Talesa, twierdzenie o przepołowieniu koła przez średnicę, o 2 przecinających się prostych i równych przeciwległych kątach, o równych kątach przy podstawie trójkąta równoramiennego. (Encyklopedia PWN)


Twierdzenie talesa

Twierdzenie Talesa

Jeżeli ramiona kąta przetnie się dwoma prostymi równoległymi, to długości odcinków utworzonych przez te proste na jednym ramieniu są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków na drugim ramieniu.


Pitagoras

PITAGORAS


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Pitagoras

Żył od 570 do 497 r.p.n.e

Był greckim filozofem, mistykiem i matematykiem z Samos. Założył szkołę - „pitagorejska szkoła”. Za prazasydu bytu uważał liczbę. Badał właściwości liczb i figur geometrycznych. Uznawał potrzebę dowodzenia spostrzeżeń z wykorzystaniem logiki i filozofii. Odkrył odcinki niewspółmierne. Sformułował twierdzenie – TWIERDZENIE PITAGORASA.(Encyklopedia PWN)


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Twierdzenie Pitagorasa

"Suma kwadratów przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej tego trójkąta"

lub

"Suma pól kwadratów zbudowanych na przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym jest równa polu kwadratu zbudowanego na przeciwprostokątnej tego trójkąta”

Dzięki twierdzeniu Pitagorasa możemy obliczyć jeden z boków trójkąta prostokątnego znając dwa pozostałe.


Tr jki pitagorejskie tr jki liczb naturalnych a b c takie e a 2 b 2 c 2 np 3 4 5 lub 5 12 13

Trójki Pitagorejskie– trójki liczb naturalnych a, b, c, takie, że a2 + b2 = c2, np. 3,4,5 lub 5,12,13.


Kartezjusz

KARTEZJUSZ


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Kartezjusz, Descartes Rene

Żył 1596-1650 r. n.e.

Francuski filozof, fizyk i matematyk, twórca nowożytnego racjonalizmu. Znany z aktu własnego myślenia „ cogito ergo sum ” – myślę, więc jestem. Wprowadził pojęcie funkcji oraz układ współrzędnych prostokątnych. W mechanice sformułował zasadę akcji i reakcji, w kosmologii opracował teorię powstania Układu Słonecznego.

(Encyklopedia PWN)


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Funkcja przedstawiona jako graf. Każdemu argumentowi ze zbioru X przyporządkowano dokładnie jeden element ze zbioru Y. Dwóm różnym elementom w X, może odpowiadać ten sam element Y. Nie każdy element zbioru Y musi być wartością funkcji.


Pierre de fermat

PIERRE DE FERMAT


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Pierre De Fermat (1601-65)

Francuski matematyk, z zawodu prawnik. Podał metodę znajdowania ekstremum funkcji. Udowodnił, że wszystkie krzywe drugiego stopnia są stożkowymi. (Encyklopedia PWN)


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Twierdzenia Fermata

Małe twierdzenie

Jeżeli liczba całkowita a jest niepodzielna przez liczbę pierwszą p, to ap -1 – 1 jest podzielne przez p.

Wielkie twierdzenie

Nie istnieją liczby naturalne x, y, z i n >2 takie, że xn + yn= zn.


Blaise pascal

BLAISE PASCAL


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Blaise Pascal (1623-1662)

Francuski matematyk, fizyk i filozof. Współtwórca podstaw rachunku prawdopodobieństwa i analizy nieskończonościowej. Sformułował zasadę indukcji matematycznej. Znalazł sposób obliczania współczynników potęg rozwinięcia n – tej potęgi sumy dwóch liczb. Skonstruował jedną z pierwszych maszyn mat. do dodawania. Zajmował się hydrostatyką . (Encyklopedia PWN)


Prawo pascala

Prawo Pascala

Jeśli na zamkniętą w zbiorniku ciecz (lub gaz) działamy siłą, to wytworzone w ten sposób dodatkowe ciśnienie jest jednakowe w całej objętości tej cieczy (lub gazu).

Fparcia – siła parcia, (w niutonach N), lub    N siła nacisku (w niutonach N)p – ciśnienie (w paskalach Pa)S  – pole powierzchni (w m2)


Isaac newton

ISAAC NEWTON


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Isaac Newton (1642-1727)

Angielski matematyk, fizyk i filozof. Profesor uniwersytetu w Cambridge. Odkrył trzy prawa dynamiki oraz prawo powszechnego ciążenia. Wyjaśnił zjawisko przypływów i odpływów. W 1668r. skonstruował pierwszy teleskop zwierciadlany. Sformułował korpuskularną teorię światła. Wyjaśnił prawa optyki. Opracował podstawę hydrodynamiki. Wyznaczył masę planet. Współtwórca rachunku różniczkowego i całkowitego oraz geometrii algebraicznej.

(Encyklopedia PWN)


Prawo powszechnego ci enia

Prawo powszechnego ciążenia

Każde 2 ciała obdarzone masą przyciągają się siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.

G – stała grawitacjim1 – masa pierwszego ciałam2 – masa drugiego ciałar - jest długością tego wektora


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Jednostką SIŁY (F) -wektorowej wielkości fizycznej, będącej miarą oddziaływań fizycznych między ciałami jest niuton (N).

Jej nazwa pochodzi właśnie od wybitnego Isaaca Newtona.


Trzy zasady dynamiki

TRZY ZASADY DYNAMIKI


Pierwsza zasada dynamiki

Pierwsza zasada dynamiki

Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub gdy działające siły wzajemnie się równoważą, to ciało to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku.


Druga zasada dynamiki

Druga zasada dynamiki

Wartość przyspieszenia ciała o masie m jest wprost proporcjonalna do wartości wypadkowej siły F działającej na to ciało. Jeśli na ciała o różnych masach działa taka sama siła to ich przyśpieszenia maja wartości odwrotnie proporcjonalne do ich mas.


Trzecia zasada dynamiki

Trzecia zasada dynamiki

Jeśli jedno ciało działa siłą na drugie ciało, to drugie ciało działa siłą na pierwsze.


Carl friedrich gauss

CARL FRIEDRICH GAUSS


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Carl Friedrich Gauss

(1777-1855)

Niemiecki matematyk, astronom i fizyk. Zajmował się algebrą, teorią liczb, funkcjami zmiennej zespolonej, podstawami geometrii różniczkowej i teorią błędów. Był pionierem mechaniki nieba. Opracował metodę wyznaczania orbit planetoid i komet z trzech obserwacji oraz powszechnie stosowaną metodę najmniejszych kwadratów. Zajmował się również teorią elektromagnetyzmu, optyką i konstrukcją soczewek. Wynalazł telegraf elektromagnet.

(Encyklopedia PWN)


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Rozkład Gaussa

Rozkład statystyczny w postaci charakterystycznej krzywej w kształcie dzwonu. Opisuje zjawiska losowe zależne od wielu czynników. Jest to podstawowy rozkład teorii prawdopodobieństwa. Odgrywa ważną rolę w statystycznym opisie zagadnień przyrodniczych, przemysłowych, medycznych, socjalnych.


Georg friedrich bernhard riemann

Georg Friedrich Bernhard Riemann


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866)

Niemiecki matematyk i profesor uniwersytetu w Getyndze. Zajmował się równaniami różniczkowymi i szeregami trygonometrycznymi. Stworzył wielowymiarową geometrię, która znalazła zastosowanie w ogólnej teorii względności A.Einsteina.

(Encyklopedia PWN)


Wielcy matematycy polscy

WIELCY MATEMATYCY POLSCY


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Stefan Banach ( 1892-1945)

Matematyk – samouk. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego. Jeden z członków analizy funkcjonalnej. Wraz ze swoimi uczniami stworzył słynną lwowską szkołę matematyki. Autor pierwszego na świecie dzieła poświęconego ogólnej teorii przestrzeni liniowo-metrycznych.

(Encyklopedia PWN)


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Jan Śniadecki (1756-1830)

Był matematykiem, astronomem i filozofem. Profesor krakowskiej Szkoły Głównej i uniwersytetu w Wilnie. Dyrektor obserwatoriów astronomicznych w Krakowie i Wilnie. Popularyzator nauki i organizator życia naukowego w Polsce. Pionier rachunku prawdopodobieństwa i twórca polskiej terminologii matematycznej i astronomicznej wystąpił z projektem zbudowania obserwatorium astronomicznego w Krakowie  na terenie Ogrodu

Botanicznego.

(Encyklopedia PWN)


Miko aj kopernik

MIKOŁAJ KOPERNIK


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Mikołaj Kopernik (1473-1543)

Astronom, matematyk, lekarz, ekonomista, duchowny, Twórca teorii heliocentrycznej. Studiował astronomię w Akademii Krakowskiej i Bolonii oraz prawo w Padwie. Uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze. W 1510 jako kanonik osiedlił się we Fromborku, gdzie prowadził obserwacje astronomiczne na jednej z wież zamku. Opracował projekt reformy walutowej. Sformułował prawo ekonomiczne zgodnie, z którym pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy. W swym dziele O obrotach sfer niebieskichpodał skomplikowany model układu planetarnego, w którym planety obiegały Słońce po orbitach kołowych.

(Encyklopedia PWN)


Twierdzenie kopernika

Twierdzenie Kopernika

Jeśli wewnątrz dużego okręgu toczy się bez poślizgu okrąg o promieniu dwa razy mniejszym, to dowolny, lecz ustalony punkt małego okręgu porusza się prostoliniowo po średnicy dużego.


Gimnazjalny projekt edukacyjny temat

Mikołaj Kopernik był

autorem dzieła 

De revolutionibusorbiumcoelestium

przedstawiającego szczegółowo

i w naukowo użytecznej

formie heliocentryczną 

wizję Wszechświata. 

Kopernikowska wizja wszechświata z

De revolutionibusorbiumcoelestium


Koniec

KONIEC


Bibliografia

Bibliografia

tekst – „ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA”

zdjęcia, obrazki – „WIKIPEDIA”


  • Login