Vitajte na prezent ci nov ho nez visl ho a apolitick ho think tanku
Download
1 / 15

Vitajte na prezentácií nového, nezávislého a apolitického think-tanku - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vitajte na prezentácií nového, nezávislého a apolitického think-tanku. Kto sme a aké máme poslanie. Inštitút hospodárskej politiky (IHP) je nezávislá, apolitická a mimovládna nezisková organizácia, založená v októbri 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Vitajte na prezentácií nového, nezávislého a apolitického think-tanku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vitajte na prezent ci nov ho nez visl ho a apolitick ho think tanku

Vitajte na prezentácií nového, nezávislého a apolitického think-tanku


Kto sme a ak m me poslanie

Kto sme a aké máme poslanie

 • Inštitút hospodárskej politiky (IHP) je nezávislá, apolitická a mimovládna nezisková organizácia, založená v októbri 2009.

 • IHP je ekonomický orientovaný think-tank zameraný na verejný sektor. Venuje sa aj témam spoločenského charakteru, ktoré súvisia s ich financovaním vo vzťahu k verejným financiám.


Ako ch peme apolitickos

Ako chápeme apolitickosť ?

 • Ako komentovanie ekonomických faktov bez politických prívlastkov.

 • Ako diskusiu argumentov o ekonomickom a spoločenskom dianí bez pocitov.


O chceme

Čo chceme ?

Štát v ktorom sloboda a práva občanov sú najvyšším demokratickým princípom spoločnosti, ktorá sa opiera o trhovú ekonomiku bez ďalších prívlastkov.


Je pojem trhov ekonomika posta uj ci

Je pojem ,,trhová ekonomika“ postačujúci ?

ÁNO, JE!

 • Prívlastkové pojmy ,,ekologická, sociálne orientovaná“ sú samozrejme notorizmy (je to samozrejmosť).

 • Jej súčasťou je štát, občan a firmy.


Ak je loha t tu v ekonomike pod a ihp

Aká je úloha štátu v ekonomike podľa IHP ?

Štát končí tam, kde podnikateľský sektor začína a začína tam, kde podnikateľský sektor končí.


V om chceme by odli n od in ch in tit ci typu think tank

V čom chceme byť odlišní od iných inštitúcií typu ,,think-tank“ ?

Niektoré veci musíme prežiť aby sme mohli o nich hovoriť...

...hodnoverne a zodpovedne.


Z ujmov oblasti ihp

Záujmové oblasti IHP

 • Hospodárska politika: fiškálna politika, dane, odvody, priority hospodárskej politiky.

 • Verejná správa: optimalizácia a modernizácia štátnej správy, vývoj zamestnanosti vo verejnej správe a odmeňovania, fiškálna decentralizácia.

  3.Hospodárstvo: energetika, dopravná politika, podnikateľské prostredie, cestovný ruch, bytová politika.


Z ujmov oblasti ihp1

Záujmové oblasti IHP

 • Menové a fiškálne aspekty EÚ: Pakt stability a rastu, Eurozóna, Európa 2020.

 • Sociálna politika, penzijný systém a zdravotníctvo.

  6.Financovanie kultúry, vrátane cirkví a verejnoprávnych médií, školstvo, veda, výskum a inovácie.


Z ujmov oblasti ihp2

Záujmové oblasti IHP

 • Environmentálna politika, pôdohospodárstvo a regionálny rozvoj.

 • Kohézna politika: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond.

  9.Finančný trh: banky, poisťovne, kapitálový trh, dohľad nad finančným trhom.

Na všetky vybrané oblasti bude IHP nazerať najmä z pohľadu vplyvu na udržateľnosť verejných financií, ekonomického rastu a zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva.


Hlavn aktivity ihp

Hlavné aktivity IHP

 • Tvorba analýz vývoja odvetví verejného sektora.

 • Tvorba analýz jednotlivých zložiek hospodárskej politiky vlády SR.

  3.Pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja čerpania EÚ fondov.


Hlavn aktivity ihp1

Hlavné aktivity IHP

 • Pravidelné kvartálne hodnotenie vývoja verejných financií.

 • Organizovanie konferencií a seminárov na vybrané ekonomické témy.

  6.Mediálna prezentácia výstupov vlastnej činnosti IHP.


Hlavn aktivity ihp2

Hlavné aktivity IHP

 • Mediálne komentovanie krokov vlády a opozície v ekonomickej oblasti.

 • Organizovanie školení.

 • Vydávanie publikácií.

 • Letná škola hospodárskej politiky.

 • Klub IHP – diskusné fórum.

 • Vydávanie elektronického ekonomického mesačníka.


Pripravujeme

Pripravujeme

 • Optimalizácia dohľadu nad sieťovými a inými regulovanými odvetviami,

 • Efektívnosť centrálnych bánk v EÚ,

 • Financovanie verejno-právnych médií,

 • Zhodnotenie fiškálnej decentralizácie po piatich rokoch,

 • Efektívnejšie usporiadanie ústrednej štátnej správy.


Vitajte na prezent ci nov ho nez visl ho a apolitick ho think tanku

www.ihp.sk

František PalkoĽubomír NebeskýJana Budáčová

riaditeľprogramový manažérmanažérka sekcie envir. politiky

+421 903 127 688 +421 911 282 285 +421 908) 829 797

fpalko@ihp.sklnebesky@ihp.skjbudacova@ihp.sk

Andrea VadkertiRadko Kuruc

manažérka klubu IHPmanažér sekcie fin. trhu

avadkerdti@ihp.skrkuruc@ihp.sk


ad
 • Login