TÌNH HÌNH BEÄNH DA LIEÃU VAØ CAÙC BIEÄN PHAÙP PHOØNG CHOÁNG - PowerPoint PPT Presentation

T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng
Download
1 / 37

 • 140 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TÌNH HÌNH BEÄNH DA LIEÃU VAØ CAÙC BIEÄN PHAÙP PHOØNG CHOÁNG. TS. NGUYEÃN TAÁT THAÉNG. PHAÀN THÖÙ NHAÁT : BEÄNH PHONG I. TÌNH HÌNH BEÄNH PHONG TREÂN THEÁ GIÔÙI VAØ TAÏI VIEÄT NAM. 1. Thôøi kyø tröôùc giaûi phoùng :

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TÌNH HÌNH BEÄNH DA LIEÃU VAØ CAÙC BIEÄN PHAÙP PHOØNG CHOÁNG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

TNH HNH BENH DA LIEU VA CAC BIEN PHAP PHONG CHONG

 • TS. NGUYEN TAT THANG


Pha n th nha t be nh phong i t nh h nh be nh phong tre n the gi i va ta i vie t nam

PHAN TH NHAT : BENH PHONGI. TNH HNH BENH PHONG TREN THE GII VA TAI VIET NAM

 • 1. Thi ky trc giai phong :

 • Theo tai lieu,, benh Phong cac tnh pha nam co t 3 5o/oo vung ong bang va 55o/oo vung nui. D oan co t 80 - 100 ngan ngi b benh Phong. cac tnh pha Nam


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • Trong che o cu, so benh nhan Phong co ty le tan phe rat cao. Nam 1974 phat hien 3.337 benh nhan mi, 35% mc tan phe o 2 va 3.

 • cac tnh pha Bac, theo cac cuoc ieu tra nam 1959 - 1962 benh Phong co t le lu hanh la 2,1o/oo, mien nui t le o la 17o/oo cac nam sau ty le nay con thap hn.

 • Nh vay, t le Phong cac tnh pha Nam cao hn pha Bac, t le tan phe cao hn rat nhieu.


2 th i ky sau gia i pho ng

2. Thi ky sau giai phong.

 • Trung bnh trong ca nc co khang 120.000 en 140.000 benh nhan, t le Nam/ N = 2/1

 • Nam 1982 phat ong cong tac thanh toan Phong tng vung. Nam 1987 ca nc ang ky ieu tr cho 42.000 benh nhan Phong rieng cac tnh pha Bac la 16.747ngi.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • Hien nay, t le benh Phong mot so tnh mien nui con kha cao, ong bang a ha thap. Ty suat hien mac bnh quan khoang 2/10.000. T.P Ho Ch Minh con khoang 1,7/10.000. Nc ta ang phan au e at c muc ch to chc y te the gii e ra la loai tr benh Phong e khong con la mot van e sc khoe cong ong en nam 2.000 ha ty suat xuong di 1/10.000


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • 3. Tnh hnh benh Phong tren the gii :

 • 1970 c lng tren the gii co khoang 10 - 12 trieu ngi b benh Phong An o chiem 3,9 trieu. Nam 1985 ca the gii co 5,4 trieu benh nhan c ieu tr. Hien nay t le benh Phong con cao ong Nam a, Trung va Nam My, cao nhat Chau Phi. Nhieu nc (nhat la Chau Au) co t le rat thap, hoac khong co


Ii bie n pha p pho ng cho ng be nh phong

II. BIEN PHAP PHONG CHONG BENH PHONG

 • A. Quan niem ve benh Phong :

 • a. Quan niem cu : Trc ay, benh Phong la nan y, di truyen, can cach ly bang cach bat vao cac trai phong vnh vien. i kem

 • Vi nhng tien bo hieu biet hien nay, ve vi khuan va mien nhiem cua benh Phong, To chc y te the gii a chu trong ieu tr benh Phong tai nha.


B co ng ta c pho ng be nh

B. Cong tac phong benh.

 • 1. Phong benh ca nhan

 • a/ Ly tng nhat la chung ta co vaccxin e chch nga benh Phong.

 • b/ Can am bao ve sinh ca nhan tot. Khong dung chung men chieu, o ac, chen da vi ngi benh.

 • Ra tay chan sach, tam ra bang xa bong hang ngay theo cau : Benh Phong lui trc xa phong


2 pho ng be nh ta p the

2. Phong benh tap the :

a. ieu tra c ban :

La phng phap rat quan trong e anh gia tnh hnh benh

 • Giao duc y te

 • ao tao can bo ngan han

 • Long ghep kham phat hien benh

 • Y, Bac s chuyen khoa hoi chan e ket luan

 • Lap ho s ieu tr

 • Cong tac nay ch thc hien c khi co s ung ho cua chnh quyen va cac oan the


B pha t hie n be nh ta m soa t be nh

b/ Phat hien benh (tam soat benh )

 • b1/ Cong tac long ghep : Viec phat hien benh Phong trong mang li a khoa cung rat can thiet.

 • b2/ Phng phap 3 oi tng :

 • - Benh nhan a c ang ky ieu tr tai mot a phng

 • - Nhng ngi tiep xuc vi ho

 • - Nh ngi xung quanh phat hien ra nhng ngi co cac trieu chng nghi ng


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • c/ Cong tac cach ly : khong can thiet :

 • d/ oi vi ngi benh b tan phe nhieu : nen e trong cac trai an dng, sap xep nghe cho thch hp va nuoi dng ho

 • e/ oi vi ngi lien quan en benh nhan :

 • - Con cai ngi benh : Co the nh ky theo doi phat hien benh trong nhieu nam.

 • - Nhng ngi cung song chung hoac tiep xuc lau ngay vi ngi benh : Kham lan au e phat hien benh, sau o 6 thang mot lan trong 5 nam lien.


C co ng ta c ch a be nh

C. Cong tac cha benh :

 • Phat hien va ieu tr sm la mot cong tac rat can thiet e dap tat nguon lay va chong tan phe.

 • 1. ieu tr

 • a/ n hoa ieu tr :.

 • b/ a hoa ieu tr :

 • - oi vi nhieu khuan (MB)

 • - oi vi the t khuan (PB)

 • - Phong chong tan phe

 • - ieu tr tai nha la chu yeu

 • - Can giao duc y te


2 xa y d ng ma ng l i

2. Xay dng mang li :

 • Y te the gii a chu trong ieu tr tat ca cac benh Phong tai nha.

 • a) Phat thuoc hang thang tai c s : phng hoac xa,

 • b) Benh nhan vang mat, can bo Y te phng xa goi.

 • c) 06 thang xet nghiem 1 lan

 • d) Moi lan phat thuoc can kiem tra

 • - Spot test kiem tra uong DDS khong

 • - Da co sam mau dung Clofaziminie


3 qua n ly be nh nha n phong

3/ Quan ly benh nhan phong :

 • a. Quan ly ho s :

 • Trc khi i ieu tr, lap ho s benh an e theo doi benh tat, Can kham inh ky

 • b. Quan ly ieu tr :

 • Kham va xet nghiem nh ky

 • c. Quan ly ve mat xa hoi :

 • - Khong dung phan, nc tieu ngi benh e bon, ti.

 • - Luat hon nhan va gia nh (ieu 2 chng II) trong thi gian ieu tr khong lay v, lay chong


4 phu c ho i

4. Phuc hoi :

 • Sau khi a bat hoat viec phuc hoi kha nang lao ong oi vi benh nhan tan phe la mot viec can thiet,:

 • - Giay chnh hnh e bao ve oi chan.

 • - Tap quen dan vi cac nghe thch hp

 • - Tap vat l tr lieu

 • - Phau thuat khi can thiet


D chie n l c loa i tr be nh phong

D. Chien lc loai tr benh Phong :

 • Ngay 29/1/2002, Bo Y te ban hanh 4 tieu chuan mi ve LTBP:

 • T chuan 1: T le lu hanh BP < 0,2/10.000 dan

 • T chuan 2: T le ngi BP mi < 1/100.000

 • T chuan 3: T le ngi BP mi b tan tat: <15%

 • T chuan 4: 20% can bo xa


Pha n ii

PHAN II :

CAC BENH LAY TRUYEN QUA NG TNH DUC (LTQTD)

(CAC BENH HOA LIEU )


I t nh h nh ca c be nh ltq sd ca c t nh ph a nam

I TNH HNH CAC BENH LTQSD CAC TNH PHA NAM

 • 1. Thi ky trc giai phong :

 • D oan, tai cac tnh pha Nam co khoang 137.880 ngi mac benh giang mai, khoang 206.820 ngi benh lau. Cong vi benh Hoa Lieu khac nh ha cam mem, hot xoai, mong ga, trung roi, benh do nam va cac benh nieu ao khong do lau, d oan co chng 1 trieu ngi mac benh Hoa Lieu.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

Hai thanh phan b nhiem benh oan uong la phu n co thai va tre em.- Thai phu bi giang mai : 4,5% - Giang mai bam sinh : 1,25% So ch em lam nghe mai dam , theo chnh quyen cu chng 300.000 ngi. Cong tac phong chong benh Hoa Lieu la mot viec rat can thiet e chan ng nguon lay benh nham bao ve sc khoe cho nhan dan va dan toc ta.


2 th i ky sau gia i pho ng1

2. Thi ky sau giai phong :

 • + Nam 1989 (thang 11 ) Tong so benh nhan : 78514

 • - Ty le giang mai tong quat : 3,07%

 • Giang mai I :548 ca (0,68%)

 • Giang mai II : 1891 ca (2,4%)

 • Giang mai bam sinh : 01 ca

 • - Lau : 3427 ca (4,36%)

 • - Ha cam mem : 295 ca (0,37%)

 • - Hot xoai 68 ca (0,08%)


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

 • + Nam 1997 nganh Da Lieu TP Ho Ch Minh a tiep nhan 345.911 lt ngi en kham hoac c kham tai cho, trong so o co 14.653 trng hp lien quan en benh LTQSD

 • - Giang mai 1337 ca (0.38%)

 • - Lau 1006 ca (0,29%)

 • - Sui mong ga 3389 ca )0,98%)

 • - Viem nieu ao khong do lau 1296 (0,37%)

 • - Loet sinh duc 671 trong o 561 la Herpes sinh duc

 • - HIV 68


3 t nh h nh nhie m hiv

3. Tnh hnh nhiem HIV

 • HIV ang la mot ai bnh cho ca nhan loai. Tren the gii c 15 lai co 1 ngi mac phai

 • Moi ngay co khoang 6000- 8000 ngi b them

 • Nam 1963 phat hien mot a tre bi suy giam mien dch

 • Nam 1983 Luc Montagnien phan lap c sieu vi HIV

 • Hien nay 1997 20 trieu ngi nhiem HIV

 • 6 trieu ngi phat ra hoi chng suy giam mien dch mac phai


B nhie m hiv ta i vie t nam

b. Nhiem HIV tai Viet Nam :

 • Nam 1990 nhiem HIV xay ra mot phu n co chong Viet Kieu ngu tai quan 5 TP Ho Ch Minh

 • Sau o benh c phat hien rai rac trong nam 1991 va 1992. en au nam 1997 so trng hp nhiem HIV gia tang d doi trong nhom chch ma tuy, lan tran ra nhieu tnh thanh trong ca nc.

 • Theo bao cao cua Vien ve sinh dch te en nam 2006 nc ta se co 110.000 ngi b nhiem HIV trong o co 18.000 ngi chuyen AIDS va 10.000 ngi t vong do AIDS.


Ii co ng ta c pho ng va cho ng be nh la y truye n qua ng sinh du c

II. CONG TAC PHONG VA CHONG BENH LAY TRUYEN QUA NG SINH DUC:

 • e oi pho vi tnh hnh benh lay truyen qua ng tnh duc, che o cu a thanh lap mot TRUNG TAM QUOC GIA BAI TR HOA LIEU tai thanh pho Sai Gon. Co 03 bac s vi mot ngan sach hang nam la 38 trieu ong tien cu. Nganh xa hoi che o cu a dung tung mot che o mai dam cong khai, do o benh hoa Lieu ngay cang phat trien.


A co ng ta c pho ng be nh

A. CONG TAC PHONG BENH :

 • 1. Phong benh ca nhan :

 • - Han che truyen mau vo ch nh

 • - Han che tiem thuoc.

 • - Tranh lam dung thuoc Corticoid.

 • - Khong nen tiem BCG cho oi tng HIV. Sa me nhiem HIV chong ch nh cho con bu.

 • - Han che chieu tia cc tm keo dai

 • - Dung bao cao su. Tot hn het khong giao hp vi ngi la


2 pho ng be nh ta p the1

2. Phong benh tap the :

 • a. ieu tra c ban :

 • a.1. Thong thng ieu tra c ban theo tng oi tng nh :

 • - Benh nhan en kham tai Benh vien.

 • - Trong gii thanh nien (nam, n).

 • - Trong cac cong, nong trng, X nghiep.

 • - Trong cac thai phu.

 • - Cac trng hoc.


A 2 khoanh vu ng cho n ie m e kha m s c khoe nha n da n 1 a p 1 ph ng

a.2. Khoanh vung, chon iem e kham sc khoe nhan dan 1 ap, 1 phng :

 • Ap dung 5 bc ieu tra c ban nh trong phong chong benh Phong :

 • b. Phat hien benh : (tam soat benh)

 • ay la cong tac chu chot cua ch trnh chong benh lay truyen qua ng tnh duc. Phai thc hien cong tac phat hien nay long ghep vao nganh y te chung nh :

 • - Cac phong kham benh a khoa.

 • - Cac nha ho sinh

 • - Cac cuoc kham sc khoe tap the : Nha may, trng hoc, tuyen NVQS...


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

c. Giao duc y te :Chung ta can tuyen truyen va pho bien nhng kien thc yhoc ve s nguy hiem cua benh lay truyen qua ng tnh duc va cach lay lan cua no e moi ngi t giac biet cach phong benh, phat hien benh sm e ieu tr.d. Xay dng nep song van hoa mi :Xoa bo nhng quan niem loi thi nh song gap, hng lac... a pha loi song xa hoa oi tru.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

e. Xoa bo mai dam :Muon xoa bo tan goc, chung ta can thanh lap cac trng phuc hoi nhan pham e cai tao cac ch em lam nghe nay ve 4 phng dien : t tng, cha khoi benh, hoc nghe va lap gia nh.g. Nen co che o th mau :Trc khi lap gia nh e bao ve cho the he mai sau khong con b anh hng cua benh tat na.


B co ng ta c ie u tr

B. CONG TAC IEU TR :

 • 1. Cac phac o ieu tr :

 • Ngoai nhng phac o chnh thc, oi khi chung ta tien hanh cac phng phap ieu tr khac:

 • + ieu tr ngan chan :

 • + ieu tr dch hoc :.

 • + ieu tr phut :.

 • + ieu tr mu quang :

 • Nhng phng phap nay thng tien hanh vi muc ch ngan chan lay lan


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

2. ieu tra dch hoc :Rat can thiet. Tuy nhien, ay la mot cong tac kho, can phai giai thch cho benh nhan hieu ro s quan trong cua viec tm ra ngi ban tnh va thai o an can, ci m cua ngi thay thuoc la mot ieu kien rat quan trong, lam ngi benh an tam 3. Tham van cho ngi nhiem HIV/AIDS:o la mot cong viec het sc quan trong nham on nh tam ly cho benh nhan va gop phan han che lay lan cho cong ong.


4 qua n ly be nh nha n

4. Quan ly benh nhan :

 • + Quan ly ho s :

 • Nen lam ho s ay u va theo doi trong nhieu nam, nhat la oi vi giang mai muon va giang mai tiem an. Th mau lai sau khi ieu tr 3 thang 1 lan /v GM sm va 6 thang 1 lan /v GM muon.

 • Nc tuy song, th 6 thang 1 lan, neu ch th c 1 lan th th vao 12 thang sau, sau khi ieu tr.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

+ Quan ly oi vi gia nh va xa hoi :oi vi cac the lay, viec ieu tr ngay la can thiet, giai quyet nguon lay oi vi ngi chung quanh.oi vi v hoac chong ngi benh : Neu a co tiep xuc can ngan chan oi vi ngi nghi ng mac benh giang mai : Can th mau moi thang mot lan trong 4 thang lien tiep.oi vi ngi tai nhiem nhieu lan : can thiet phai s dung ti cac bien phap hanh chnh.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

5. Xay dng cac tuyen ieu tr :Trung ng : Co Bo Y te va nganh Da Lieu Trung ng ch ao toan quoc.Tuyen tnh : Can thiet lap cac tram Da Lieu va mot so tnh co benh vien Da Lieu e ch ao cong tac phong benh va ieu tr.6. Trng phuc hoi nhan pham :Ngoai cong tac ieu tr, can phai giao duc t tng va day nghe.


Pha n th ba be nh da

PHAN TH BA : BENH DA

 • 1. Tnh hnh :

 • Benh da khong phai la benh xa hoi nhng cung gay can tr nhieu cho san xuat. Ty le trung bnh la 15-20% dan so.

 • 2. Phong va chong benh da :

 • a. Phng hng chung la giai quyet tai a phng :

 • - Cung cap mot so thuoc boi thong thng do a phng pha che.


T nh h nh be nh da lie u va ca c bie n pha p pho ng cho ng

- Phat huy nen y hoc dan toc trong cong tac nay bang cach tm cac bai thuoc dan gian.b. Song song vi khuynh hng tren chung ta phai quan tam ti :- Cac benh da nghe nghiep : phat trien song song vi s phat trien cua cong nghiep hoa xa hoi chu ngha.- Quan tam ti benh da tre em v cac chau nho de co cac bien chng ti phu tang.


Ch n th nh c m n

CHN THNH CM N


 • Login