Nie wi ci garnki lepi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Nie święci garnki lepią PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nie święci garnki lepią. Pierwszy krok na drodze do napisania dobrego wypracowania to wnikliwa analiza tematu. Niejasności.

Download Presentation

Nie święci garnki lepią

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nie święci garnki lepią


Pierwszy krok na drodze do napisania dobrego wypracowania townikliwa analiza tematu


Niejasności

 • Przede wszystkim zastanów się, czy rozumiesz wszystkie elementy tematu? Jeśli nie, spróbuj zastąpić niezrozumiały wyraz bliskoznacznikiem, odtwórz jego znaczenie z kontekstu zdania. Podkreśl niejasne określenie, żeby do niego wracać w różnych kontekstach, stopniowo dojdziesz do rozumienia.


Problem

 • Wynotuj problem główny pracy.

 • Postaw pytania, na jakie masz znaleźć odpowiedź.

 • Wypisz skojarzenia, jakie wiążą się z głównymi zagadnieniami, notuj nawet oczywistości, przywołuj potrzebne fakty i wiadomości ogólne.


Czynności

 • Wypisz czasowniki wskazujące na czynności, jakie musisz wykonać.

 • Przypomnij, jakich dodatkowych działań wymagają te czynności, na co trzeba zwrócić uwagę, aby poprawnie wykonać polecenie.


Materiał rzeczowy

 • Zapisz, z jakiego materiału rzeczowego i w jakim zakresie masz korzystać.

 • Podaj propozycje kontekstów, jeśli temat tego od Ciebie wymaga.


Przeanalizujmy przykładowy temat

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.


Niejasności

Wątpliwości może budzić wyraz: wizerunek. Da się go zastąpić wyrazami: obraz, odbicie.

 • Konieczna jest wiedza: kraj lat dziecinnych Mickiewicza to Litwa (Polska, ponieważ do czasów rozbiorów oba państwa były połączone w Rzeczpospolitą Obojga Narodów)

 • Interpretacja to inaczej wyjaśnienie wynikające z dokładnej analizy tekstu. Zawsze musi być poprzedzona opisem tego, jak w utworze jest. Właściwa interpretacja to odpowiedź na pytanie, co znaczą zaobserwowane elementy.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. . Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.


Problem

Podczas analizy i interpretacji fragmentu trzeba będzie:

 • ukazać, jaki obraz ojczyzny przedstawia Mickiewicz w zamieszczonym fragmencie,

 • omówić wpływ, jaki fakt, że Mickiewicz, pisząc Pana Tadeusza przebywał na emigracji, wywarł na sposób widzenia przez poetę utraconej ojczyzny,

 • wykazać, że dlatego obraz Polski jest wyidealizowany, ukazany z miłością i tęsknotą.

  Temat wymaga także, żeby wnioski o wykreowaniu obrazu ojczyzny odnieść do całej epopei – np. opisy przyrody, nadzieja na odzyskanie niepodległości, szczęśliwe rozwiązanie sporu o zamek.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizyodnieś do całej epopei.


.

Czynności

 • Czasowniki: interpretować, rozważyć, analizować, odnosić

 • czynności wyraźnie wymagające logicznego porządkowania wiadomości, podsumowywania, wyciągania wniosków.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei


Materiał rzeczowy

 • Materiał rzeczowy: fragment w kontekście całego Pana Tadeusza i biografii Mickiewicza;

 • potrzebne wiadomości o doświadczeniach romantyków: rozgoryczeniu po przegranym powstaniu listopadowym, konieczności emigrowania z ojczyzny (Wielka Emigracja), tęsknocie za krajem, szukaniu ukojenia we wspomnieniach i literaturze.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. . Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.


Kolejny temat do analizy

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


 • Stolica carskiej Rosji? = Petersburg

Niejasności

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Problem

 • scharakteryzować życie ludzi w carskiej Rosji w I połowie XIX w.;

 • przedstawić sposób ukazania Petersburga w Panu Tadeuszu i w III cz, Dziadów;

 • porównać obraz wynikający z fragmentów.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Pan Tadeusz - trzeba ustalić:

 • Kto mówi?

 • Do kogo mówi?

 • W jakiej sytuacji?, Po co?, Jakie jest nastawienie osoby mówiącej do caratu?

 • O czym opowiada?

 • Jak można uogólnić tę opowieść?

 • Jak to, o czym opowiada świadczy o stosunkach panujących w carskiej Rosji?

 • Jakie wartości okazały się ważne dla bohaterów opowiadania?

 • Jakie wnioski się nasuwają? Jak Mickiewicz ocenia życie w carskiej Rosji? (wyciągasz wniosek uwzględniając, że Mickiewicz ironizuje z Telimeny, traktuje swoją bohaterkę z przymrużeniem oka)

Problem

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Problem

Na postawie Dziadów części III trzeba ustalić:

 • Kto mówi?

 • Do kogo mówi?

 • W jakiej sytuacji?, Po co?, Jakie jest nastawienie osoby mówiącej do caratu?

 • O czym opowiada?

 • Jak można uogólnić tę opowieść?

 • Jak to, o czym opowiada świadczy o stosunkach panujących w carskiej Rosji?

 • Jakie wartości okazały się ważne dla bohaterów opowiadania?

 • Jakie wnioski się nasuwają?

 • Jak Mickiewicz ocenia życie w carskiej Rosji?

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Czynności

 • Czasowniki: napisz, charakteryzowało;

 • z faktu, że arkusz zawiera dwa fragmenty dzieł Mickiewicza trzeba wywnioskować, że zadanie polega też na porównaniu obrazu Rosji w obu utworach;

 • trzeba dokonać analizy każdego fragmentu;

 • równoważnik zdania na początku tematu sugeruje, aby wnioski dotyczyły obrazu Rosji i jej stolicy.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Materiał rzeczowy

 • Fragmenty Pana Tadeusza i III części Dziadów .

  KONTEKSTY

 • Wiadomości z historii na temat sytuacji w carskiej Rosji w I połowie XIX wieku: autorytarny system społeczny, hierarchiczne podporządkowanie, wszechwładza caratu, despotyzm.

 • Znajomość III części Dziadów – martyrologia narodu polskiego, działania Nowosilcowa.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Kolejne ćwiczenie. Spróbuj samodzielnie

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Niejasności

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Problem

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Czynności

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Materiał rzeczowy

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Niejasności

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Problem

 • Wykazać wpływ przyrody na życie człowieka na podstawie dwóch utworów pochodzących z różnych, odległych epok;

 • zanalizować i zinterpretować wiersz renesansowego poety;

 • zanalizować i zinterpretować fragment młodopolskiej powieści;

 • ustalić podczas analizy: jaki obraz przyrody zawierają teksty?, w jaki sposób przyroda wpływa na życie człowieka?, jak człowiek na nią reaguje?

 • porównać oba teksty;

 • wyciągnąć wnioski uogólniające, odpowiedzieć na pytanie tematu.

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Czynności

 • Czasowniki: odpowiedz, analizując, interpretując.

 • Temat zakłada pracę analityczną, wymaga porównania dwóch tekstów w poszukiwaniu wspólnej odpowiedzi na postawione pytanie, trzeba więc porównać teksty i wyciągnąć wnioski.

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


 • Fraszka Na lipę Jana Kochanowskiego – utwór renesansowy filozoficzny, gatunek liryczny, chętnie uprawiany przez Jana z Czarnolasu, epikurejska i stoicka w treści – filozoficzna refleksja nad życiem godnym, spokojnym, pełnym umiaru i harmonii, w zgodzie z Bogiem i natura, a jednocześnie radosnym, pełnym afirmacji życia.

 • Fragment młodopolskiej powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi – nagrodzonej Noblem epopei chłopskiej; narrator stylizowany na chłopskiego gawędziarza jest jednocześnie pełnym młodopolskiej nastrojowości poetą wrażliwym na przyrodę.

Materiał rzeczowy

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


I jeszcze jedna próba

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Niejasności

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Problem

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Czynności

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Materiał rzeczowy

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Niejasności

 • Pycha – błędne przekonanie, błędne rozpoznanie swojej sytuacji prowadzące do złej interpretacji rzeczywistości; potocznie zarozumiałość, przekonanie o własnej wyższości, zaślepienie swoją osobą;

 • W starożytności pycha – hybris – jedno z ważnych pojęć dramatu antycznego – stanowiła przekroczenie miary, którą bogowie wyznaczyli człowiekowi, była więc wyzwaniem wobec bogów, dlatego musiała sprowadzać na człowieka ich gniew i karę.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Problem

 • Dokonać analizy i interpretacji dwóch fragmentów dramatów pochodzących z różnych epok: dramatu antycznego i romantycznego;

 • trzeba: przedstawić bohaterów, ustalić, jak przejawia się ich pycha, jakie rodzi skutki, do czego prowadzi

 • porównać Edypa i Konrada.

 • W zakończeniu pracy trzeba uogólnić wnioski i odpowiedzieć na pytanie tematu.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Czynności

 • Czasowniki: odpowiedz, analizując, interpretując.

 • Temat zakłada analizę i interpretację fragmentów dwóch dramatów.

 • Wymaga więc wnioskowania na podstawie tekstów i uogólniania.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Materiał rzeczowy

 • Fragment Króla Edypa Sofoklesa – dramatu antycznego tragedii o nieubłaganym fatum i hybris prowadzącej do katastrofy;

 • Fragment Wielkiej Improwizacji Konrada z III części Dziadów Adama Mickiewicza – dramat romantyczny o miłości do Ojczyzny, która prowadzi do bluźnierstwa wobec Boga, o pysze, która niszczy geniusz człowieka.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Dziękuję za uwagę


 • Login