Nie święci garnki lepią - PowerPoint PPT Presentation

Nie wi ci garnki lepi
Download
1 / 37

 • 171 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nie święci garnki lepią. Pierwszy krok na drodze do napisania dobrego wypracowania to wnikliwa analiza tematu. Niejasności.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nie święci garnki lepią

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nie wi ci garnki lepi

Nie święci garnki lepią


Pierwszy krok na drodze do napisania dobrego wypracowania to wnikliwa analiza tematu

Pierwszy krok na drodze do napisania dobrego wypracowania townikliwa analiza tematu


Niejasno ci

Niejasności

 • Przede wszystkim zastanów się, czy rozumiesz wszystkie elementy tematu? Jeśli nie, spróbuj zastąpić niezrozumiały wyraz bliskoznacznikiem, odtwórz jego znaczenie z kontekstu zdania. Podkreśl niejasne określenie, żeby do niego wracać w różnych kontekstach, stopniowo dojdziesz do rozumienia.


Problem

Problem

 • Wynotuj problem główny pracy.

 • Postaw pytania, na jakie masz znaleźć odpowiedź.

 • Wypisz skojarzenia, jakie wiążą się z głównymi zagadnieniami, notuj nawet oczywistości, przywołuj potrzebne fakty i wiadomości ogólne.


Czynno ci

Czynności

 • Wypisz czasowniki wskazujące na czynności, jakie musisz wykonać.

 • Przypomnij, jakich dodatkowych działań wymagają te czynności, na co trzeba zwrócić uwagę, aby poprawnie wykonać polecenie.


Materia rzeczowy

Materiał rzeczowy

 • Zapisz, z jakiego materiału rzeczowego i w jakim zakresie masz korzystać.

 • Podaj propozycje kontekstów, jeśli temat tego od Ciebie wymaga.


Przeanalizujmy przyk adowy temat

Przeanalizujmy przykładowy temat

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.


Niejasno ci1

Niejasności

Wątpliwości może budzić wyraz: wizerunek. Da się go zastąpić wyrazami: obraz, odbicie.

 • Konieczna jest wiedza: kraj lat dziecinnych Mickiewicza to Litwa (Polska, ponieważ do czasów rozbiorów oba państwa były połączone w Rzeczpospolitą Obojga Narodów)

 • Interpretacja to inaczej wyjaśnienie wynikające z dokładnej analizy tekstu. Zawsze musi być poprzedzona opisem tego, jak w utworze jest. Właściwa interpretacja to odpowiedź na pytanie, co znaczą zaobserwowane elementy.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. . Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.


Problem1

Problem

Podczas analizy i interpretacji fragmentu trzeba będzie:

 • ukazać, jaki obraz ojczyzny przedstawia Mickiewicz w zamieszczonym fragmencie,

 • omówić wpływ, jaki fakt, że Mickiewicz, pisząc Pana Tadeusza przebywał na emigracji, wywarł na sposób widzenia przez poetę utraconej ojczyzny,

 • wykazać, że dlatego obraz Polski jest wyidealizowany, ukazany z miłością i tęsknotą.

  Temat wymaga także, żeby wnioski o wykreowaniu obrazu ojczyzny odnieść do całej epopei – np. opisy przyrody, nadzieja na odzyskanie niepodległości, szczęśliwe rozwiązanie sporu o zamek.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizyodnieś do całej epopei.


Czynno ci1

.

Czynności

 • Czasowniki: interpretować, rozważyć, analizować, odnosić

 • czynności wyraźnie wymagające logicznego porządkowania wiadomości, podsumowywania, wyciągania wniosków.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei


Materia rzeczowy1

Materiał rzeczowy

 • Materiał rzeczowy: fragment w kontekście całego Pana Tadeusza i biografii Mickiewicza;

 • potrzebne wiadomości o doświadczeniach romantyków: rozgoryczeniu po przegranym powstaniu listopadowym, konieczności emigrowania z ojczyzny (Wielka Emigracja), tęsknocie za krajem, szukaniu ukojenia we wspomnieniach i literaturze.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. . Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny. Wnioski z analizy odnieś do całej epopei.


Kolejny temat do analizy

Kolejny temat do analizy

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Nie wi ci garnki lepi

 • Stolica carskiej Rosji? = Petersburg

Niejasności

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Problem2

Problem

 • scharakteryzować życie ludzi w carskiej Rosji w I połowie XIX w.;

 • przedstawić sposób ukazania Petersburga w Panu Tadeuszu i w III cz, Dziadów;

 • porównać obraz wynikający z fragmentów.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Nie wi ci garnki lepi

Pan Tadeusz - trzeba ustalić:

 • Kto mówi?

 • Do kogo mówi?

 • W jakiej sytuacji?, Po co?, Jakie jest nastawienie osoby mówiącej do caratu?

 • O czym opowiada?

 • Jak można uogólnić tę opowieść?

 • Jak to, o czym opowiada świadczy o stosunkach panujących w carskiej Rosji?

 • Jakie wartości okazały się ważne dla bohaterów opowiadania?

 • Jakie wnioski się nasuwają? Jak Mickiewicz ocenia życie w carskiej Rosji? (wyciągasz wniosek uwzględniając, że Mickiewicz ironizuje z Telimeny, traktuje swoją bohaterkę z przymrużeniem oka)

Problem

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Problem3

Problem

Na postawie Dziadów części III trzeba ustalić:

 • Kto mówi?

 • Do kogo mówi?

 • W jakiej sytuacji?, Po co?, Jakie jest nastawienie osoby mówiącej do caratu?

 • O czym opowiada?

 • Jak można uogólnić tę opowieść?

 • Jak to, o czym opowiada świadczy o stosunkach panujących w carskiej Rosji?

 • Jakie wartości okazały się ważne dla bohaterów opowiadania?

 • Jakie wnioski się nasuwają?

 • Jak Mickiewicz ocenia życie w carskiej Rosji?

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Czynno ci2

Czynności

 • Czasowniki: napisz, charakteryzowało;

 • z faktu, że arkusz zawiera dwa fragmenty dzieł Mickiewicza trzeba wywnioskować, że zadanie polega też na porównaniu obrazu Rosji w obu utworach;

 • trzeba dokonać analizy każdego fragmentu;

 • równoważnik zdania na początku tematu sugeruje, aby wnioski dotyczyły obrazu Rosji i jej stolicy.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Materia rzeczowy2

Materiał rzeczowy

 • Fragmenty Pana Tadeusza i III części Dziadów .

  KONTEKSTY

 • Wiadomości z historii na temat sytuacji w carskiej Rosji w I połowie XIX wieku: autorytarny system społeczny, hierarchiczne podporządkowanie, wszechwładza caratu, despotyzm.

 • Znajomość III części Dziadów – martyrologia narodu polskiego, działania Nowosilcowa.

Carska Rosja i jej stolica. Na podstawie załączonych fragmentów Pana Tadeusza i Dziadów cz. III napisz, czym charakteryzowało się życie ludzi w Rosji początku XIX wieku.


Kolejne wiczenie spr buj samodzielnie

Kolejne ćwiczenie. Spróbuj samodzielnie

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Niejasno ci2

Niejasności

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Problem4

Problem

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Czynno ci3

Czynności

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Materia rzeczowy3

Materiał rzeczowy

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Niejasno ci3

Niejasności

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Problem5

Problem

 • Wykazać wpływ przyrody na życie człowieka na podstawie dwóch utworów pochodzących z różnych, odległych epok;

 • zanalizować i zinterpretować wiersz renesansowego poety;

 • zanalizować i zinterpretować fragment młodopolskiej powieści;

 • ustalić podczas analizy: jaki obraz przyrody zawierają teksty?, w jaki sposób przyroda wpływa na życie człowieka?, jak człowiek na nią reaguje?

 • porównać oba teksty;

 • wyciągnąć wnioski uogólniające, odpowiedzieć na pytanie tematu.

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Czynno ci4

Czynności

 • Czasowniki: odpowiedz, analizując, interpretując.

 • Temat zakłada pracę analityczną, wymaga porównania dwóch tekstów w poszukiwaniu wspólnej odpowiedzi na postawione pytanie, trzeba więc porównać teksty i wyciągnąć wnioski.

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


Nie wi ci garnki lepi

 • Fraszka Na lipę Jana Kochanowskiego – utwór renesansowy filozoficzny, gatunek liryczny, chętnie uprawiany przez Jana z Czarnolasu, epikurejska i stoicka w treści – filozoficzna refleksja nad życiem godnym, spokojnym, pełnym umiaru i harmonii, w zgodzie z Bogiem i natura, a jednocześnie radosnym, pełnym afirmacji życia.

 • Fragment młodopolskiej powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi – nagrodzonej Noblem epopei chłopskiej; narrator stylizowany na chłopskiego gawędziarza jest jednocześnie pełnym młodopolskiej nastrojowości poetą wrażliwym na przyrodę.

Materiał rzeczowy

Jak przyroda może wpływać na życie człowieka? Odpowiedz, analizując i interpretując wiersz Jana Kochanowskiego Na lipę i fragment powieści Władysława Stanisława Reymonta Chłopi.


I jeszcze jedna pr ba

I jeszcze jedna próba

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Niejasno ci4

Niejasności

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Problem6

Problem

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Czynno ci5

Czynności

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Materia rzeczowy4

Materiał rzeczowy

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Niejasno ci5

Niejasności

 • Pycha – błędne przekonanie, błędne rozpoznanie swojej sytuacji prowadzące do złej interpretacji rzeczywistości; potocznie zarozumiałość, przekonanie o własnej wyższości, zaślepienie swoją osobą;

 • W starożytności pycha – hybris – jedno z ważnych pojęć dramatu antycznego – stanowiła przekroczenie miary, którą bogowie wyznaczyli człowiekowi, była więc wyzwaniem wobec bogów, dlatego musiała sprowadzać na człowieka ich gniew i karę.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Problem7

Problem

 • Dokonać analizy i interpretacji dwóch fragmentów dramatów pochodzących z różnych epok: dramatu antycznego i romantycznego;

 • trzeba: przedstawić bohaterów, ustalić, jak przejawia się ich pycha, jakie rodzi skutki, do czego prowadzi

 • porównać Edypa i Konrada.

 • W zakończeniu pracy trzeba uogólnić wnioski i odpowiedzieć na pytanie tematu.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Czynno ci6

Czynności

 • Czasowniki: odpowiedz, analizując, interpretując.

 • Temat zakłada analizę i interpretację fragmentów dwóch dramatów.

 • Wymaga więc wnioskowania na podstawie tekstów i uogólniania.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Materia rzeczowy5

Materiał rzeczowy

 • Fragment Króla Edypa Sofoklesa – dramatu antycznego tragedii o nieubłaganym fatum i hybris prowadzącej do katastrofy;

 • Fragment Wielkiej Improwizacji Konrada z III części Dziadów Adama Mickiewicza – dramat romantyczny o miłości do Ojczyzny, która prowadzi do bluźnierstwa wobec Boga, o pysze, która niszczy geniusz człowieka.

W jaki sposób przejawia się pycha i jakie rodzi skutki? Odpowiedz, analizując i interpretując fragmenty Króla Edypa Sofoklesa i fragment Dziadów części III Adama Mickiewicza.


Nie wi ci garnki lepi

Dziękuję za uwagę


 • Login