Paměť
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Paměť PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Paměť . Paměť. soubor psychických procesů , které umožňují: 1. uložení informace – vštípení, osvojení, zapamatování, transformace informace do podoby, kterou dokáže paměť uchovat: slovně logické, obrazové, pohybové;

Download Presentation

Paměť

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pam

Paměť


Pam

Paměť

soubor psychických procesů, které umožňují:

 • 1. uložení informace – vštípení, osvojení, zapamatování, transformace informace do podoby, kterou dokáže paměť uchovat: slovně logické, obrazové, pohybové;

 • 2. uchování v paměti (využívá transfer – lepší uchování toho, co se podobá známému);

 • 3. vybavení:

  • a) jako reprodukce;

  • b) jako znovupoznání zapamatovaného (spojeno s kognicí);


Pam

 • systémový jev propojen s komplexem psychických jevů (kognicí, učením), umožňuje uchování zkušenosti, informací o světě i sobě;


Pam

 • druhová – vrozené instinkty typické pro biolog. druh;

 • individuální – paměť jednotlivce;


Pam

 • fyziologický základ paměti – vtisk, pamětní stopa, tzv. engram – okruh aktivních neuronů v mozkové kůře, určitou roli hraje i limbický systém – hippocampus (souvisí s emocemi);


Z kon zapamatov n

zákon zapamatování:

 • 1. vyčlenění informace vyvoláním orientačně pátrací reakce;

 • 2. souvislost s jeho dosavadní zkušeností;

 • 3. emocionální reakce;


Pam

 • důležitá je motivace, aktivita jedince, opakování podnětu, porozumění, organizace materiálu, povaha a množství, vliv vnějších okolností a prostředí, vlastnosti a schopnosti;

  základní principy:

 • princip ekonomie – to, co podstatné;

 • tendence k zachování jednoznačnosti – ne informace, které vytváří kognitivní konflikt;


Druhy pam ti a podle zak dov n informace

Druhy paměti A) podle zakódování informace

 • a) obrazy; ikony – vizuální paměť

 • b) slova – verbální paměť

 • c) zvuky –auditivní paměť

 • d) pohyb – motorická paměť

 • e) čichová paměť

  atd.


B podle d lky trv n

B) podledélky trvání

 • a) senzorický sklad; ultrakrátká paměť –

  7 položek (chunks) element organizace sémantického materiálu, uchová krátce cca 10 sekund, kódovaní převážně podle senzorických znaků;

 • b) krátkodobá paměť – malý obsah informací na krátkou dobu; jiné centrum CNC než dlouhodobá paměť;


Pam

 • c) dlouhodobá paměť – to, co je osobně důležité; informace může uchovávat celý život, závisí na způsobu kódování, ale i myšlení, emocích a motivaci; uchovává i to, co se nevybavuje a ovlivňuje chování; kódovaní podle více znaků převážně sémantických; komplex sémantických sítí; paměť pro vědění;


C podle sd litelnosti

C) podle sdělitelnosti

1) deklarativní paměť – sdělitelná:

 • a) sémantická paměť – pojmová; obsahem vědění: fakta, poznatky, pravidla, schémata; vědomostní (kognitivní) síť (mapa)

  – z pojmů, ideí;

 • b) epizodickápaměť – autobiografické, subjektivní zkušenosti; události časově zakódovány v souvislostech;


Pam

2) nedeklarativní paměť – nesdělitelná:

 • a) procedurální senzomotorická paměť – senzomotorické dovednosti;

 • b) priming– primární paměť na tvary na présemantické úrovni;


Zapamatov n

Zapamatování

 • 1) bezděčné, spontánní, neúmyslné;

 • 2) záměrné, úmyslné, regulované vůlí (memorování)


Zapom nan

Zapomínaní

nemožnost vybavit si naučené

 • 1) rozpad, vyhasnutí pamětní stopy (nepoužívala se);

 • 2) překrytí novou zkušeností – interference;

  po 1 hod 56% info zapomeneme, po 9 hod – 64%, po 2 dnech 72%, po 31 dnech 79%;

  závislé na motivaci, věku, míře opakování, předešlé zkušenosti – výběrovost;


Ebbinghausova k ivka

Ebbinghausova křivka


Procesy pam ti

procesy paměti

 • učím se slovíčka

 • mám slovní zásobu k určitému tématu

 • porozumím otázce a odpovím na ni

 • 1. uložení informace

 • 2. uchování

 • 3. vybavení


S kter mi jevy souvis pam

s kterými jevy souvisí paměť

 • vnímání – informaci musím nejdříve vnímat

 • myšlení – vytvářím kognitivní mapy

 • představy – jsou paměťové stopy

 • pozornost – umožňuje lepší pamatování

 • vůle – záměrně si něco chci pamatovat

 • emoce – lépe se pamatuje příjemné

 • motivace – proč si chci věci pamatovat

 • učení – způsob jak s pamětí pracuji


Jak je pam propojen s kognitivn mi procesy

jak je paměť propojená s kognitivními procesy

 • vnímání – senzorický sklad (ultrakrátká paměť) je podmínkou uceleného vnímání, pro uložení je nutné informaci vnímat

 • myšlení – kognitivní mapa je výsledkem procesu myšlení, který pracuje s materiálem drženým v paměti

 • představy – paměťové stopy jsou zobrazitelné ve vědomí jako představy


Druh pam ti podle zak dov n informace

druh paměti podle zakódování informace

 • básnička

 • znělka

 • valčík

 • obličej člověka

 • verbální paměť

 • auditivní paměť

 • motorická paměť

 • vizuální paměť


Druh pam ti podle sd litelnosti a trv n

druh paměti podle sdělitelnosti a trvání

 • školní vědomosti

 • vzpomínky z dětství

 • dovednost číst a psát

 • události dne

 • události mého života

 • sémantická paměť

 • epizodická paměť

 • senzomotorická paměť

 • krátkodobá paměť

 • dlouhodobá paměť


Pam

???

 • jaké mohou být strategie zapamatování

 • jaké mohou být opatření proti zapomínání

 • jak lze trénovat paměť


Za a psychick jev pam do syst mu

zařaď psychický jev paměťdo systému

 • proces

  • probíhá v čase

 • stav

  • je udržován

 • vlastnost

  • stálá součást psychiky

 • y (soubor procesů):

  • uložení

  • uchování

  • vybavení


  Pou it zdroje

  Použité zdroje

  PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3

  VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3

  osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

  Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.


 • Login