สถานศึกษากับการประกันคุณภาพ
Download
1 / 76

... .. - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

สถานศึกษากับการประกันคุณภาพ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน). www.onesqa.or.th. โรงเรียนที่ประกันคุณภาพ. คืออะไร.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '... .. ' - oni


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สถานศึกษากับการประกันคุณภาพสถานศึกษากับการประกันคุณภาพ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

www.onesqa.or.th


โรงเรียนที่ประกันคุณภาพโรงเรียนที่ประกันคุณภาพ

คืออะไร

โรงเรียนที่ทำเรื่องการประกันคุณภาพ คือ โรงเรียนที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับสังคม และผู้รับบริการว่าจะดำเนินกิจการในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ ครบถ้วนทุกด้าน


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวถึงเรื่องการประกันคุณภาพไว้อย่างไร

ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๔๗-๕๑


เจตนารมณ์ของ หมวด ๖ พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวถึงเรื่องการประกันคุณภาพไว้อย่างไร

๑. การประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือของการ

บริหาร และการกระจายอำนาจ

๒. มาตรฐานการศึกษา ต้องสอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของพ.ร.บ.

๓. การกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของ

ระบบประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน

ระดับประเทศ


เจตนารมณ์ของ หมวด ๖ พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวถึงเรื่องการประกันคุณภาพไว้อย่างไร

๔. การประกันคุณภาพภายใน เป็นหน้าที่ของ

สถานศึกษา โดยความร่วมมือจากชุมชน

และสนับสนุนจากต้นสังกัด

๕. การประกันคุณภาพภายนอกเป็นหน้าที่ของ

องค์กรอิสระ

๖. การนำผลประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหาร

เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา


พ.ร.บ. การศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ กล่าวถึงเรื่องการประกันคุณภาพไว้อย่างไร

สถานศึกษาทุกแห่ง

มีการประกันคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานประจำปีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๘++

19


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยให้ใช้กับสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัยทุกสังกัด

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

19


สาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาสาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ

 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

 พัฒนาให้สถานศึกษามีมาตรฐานในการจัดการศึกษา


การพัฒนาคุณภาพสาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

(QC)

กระบวนการพัฒนาสู่คุณภาพ

กระบวนการ

ปรับปรุง

คุณภาพ

การประกันคุณภาพ

(QA)

กระบวนการ

ตรวจสอบ

คุณภาพ

การตรวจติดตามคุณภาพ

(QAu)

 • การประเมินคุณภาพ

 • ภายใน (IQA)

 • ภายนอก (EQA)


กฎกระทรวงฯสาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อ ๓ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้คำนึงถึงการกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านผลผลิต ด้านปัจจัย และด้านกระบวนการ และการพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการศึกษาและสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพจะต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นหน้าที่ของทุกคน


กฎกระทรวงฯสาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อ ๔ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการกำหนดมาตรการปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐาน


กฎกระทรวงฯสาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อ ๕ การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการทบทวนและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้สำนักงานทำการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม


กฎกระทรวงฯสาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อ ๖ ให้สถานศึกษานำผลประเมินคุณภาพภายนอกไปจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนด


กฎกระทรวงฯสาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อ ๗ ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาซึ่งสถานศึกษาจะต้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


การประกันคุณภาพสาระสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาต้องทำอะไรบ้าง

ตามมาตรา ๔๘

๑. ต้องจัดให้มีระบบ

๒. ต้องดำเนินการต่อเนื่องเป็นปกติ

๓. ต้องทำรายงาน


ระบบประกันคุณภาพที่เสนอแนะระบบประกันคุณภาพที่เสนอแนะ

P – Plan

D – Do

C – Check

A - Act

P

A

D

C


ตัวบ่งชี้ของความเป็นปกติตัวบ่งชี้ของความเป็นปกติ

๑. ต้องทำทุกคน

๒. ต้องทำทุกวัน


การจัดทำรายงานประจำปีการจัดทำรายงานประจำปี

 • เสนอหน่วยงานต้นสังกัด

 • เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • เปิดเผยต่อสาธารณะ

 • เตรียมรับการประเมินจาก สมศ.


เนื้อหาในรายงานประจำปีเนื้อหาในรายงานประจำปี

 • ๑. ข้อมูลพื้นฐาน

 • ๒. สภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา

 • ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา

 • และข้อเสนอแนะ

 • ๔. การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต


๑. ข้อมูลพื้นฐานเนื้อหาในรายงานประจำปี

ข้อมูลเกี่ยวกับ

- สถานศึกษา

- นักเรียน

- บุคลากร

- ทรัพยากร

- ชุมชน

- เกียรติยศ ชื่อเสียง

/จุดเด่น


๒. สภาพการดำเนินงานเนื้อหาในรายงานประจำปี

ของสถานศึกษา

- วิสัยทัศน์ ปรัชญา เป้าหมายของ

สถานศึกษา

- แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์

- ระบบ โครงสร้างการบริหาร


๓. ผลการประเมินตามมาตรฐาน

- มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

- มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

- มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

- มาตรฐานอื่นๆ


ตัวอย่างตารางการจัดทำผลการประเมินตามมาตรฐานตัวอย่างตารางการจัดทำผลการประเมินตามมาตรฐาน

การบรรลุมาตรฐานหรือเป้าหมายตามแผนในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานที่ ๑


๔. การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

 • สรุปผลการประเมินคุณภาพที่ผ่านมา

 • จุดแข็ง และจุดอ่อนของสถานศึกษา

 • แนวทางพัฒนาสถานศึกษา

 • สิ่งที่ต้องการรับความช่วยเหลือ


อุดมการณ์การ หลักการ การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต และมาตรฐานการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน


อุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก เพื่อเป็นรากฐานที่พอเพียงสำหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต ทั้งเพื่อการพัฒนาหน้าที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต


หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. การพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและชาญฉลาด


หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๒. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทนในการทำงานควบคู่กับความใฝ่รู้และทักษะการแสวงหาความรู้ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน รวมทั้งมีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีทั้งของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก


๓. หลักการความเสมอภาคการจัดการศึกษาเพื่อให้คนไทยทั้งปวงมีสิทธิ์เสมอกันในการ รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเปี่ยมคุณภาพ โดยไม่เลือกชั้นวรรณะหรือความแตกต่างทางสังคมวัฒนธรรม

หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. หลักการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยเฉพาะการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและการตอบสนองความต้องการท้องถิ่น


หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. หลักสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา


มาตรฐานการศึกษาหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขั้นพื้นฐาน


มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๒. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๓. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์


มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๖. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๗. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๘. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ

ดนตรี และกีฬา


มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

๙. ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ

๑๐. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

๑๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษา

๑๒. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการ

บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

๑๓. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน

๑๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา (ต่อ)

๑๕. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

๑๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ


มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

๑๗. สถานศึกษามีการรวบรวมและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

๑๘. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน สถานศึกษา องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน


ตัวอย่างคำอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวอย่างคำอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน


๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (๑,๒)


๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (๑,๒)


๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (๑,๒)


๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (๑,๒)


๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (๑,๒)


๑. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (๑,๒)


มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

๑๐. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


๒. มาตรฐานด้านคุณภาพการเรียนการสอน

๑๐. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


อุดมการณ์การ หลักการ มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย


อุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัยอุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษาปฐมวัย

อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้น อันจะนำไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็ก แต่ละบุคคลภายใต้บริบททางวัฒนธรรม อารยธรรม และวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน


หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย

๑. หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ พัฒนาด้านสังคมโดยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคล และสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาสติปัญญา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ บนวิถีชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัว บริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย รักสันติ ใฝ่รู้ และสนใจสิ่งแวดล้อม


๒. หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ๒. หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ โดยจัดการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นเรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ และเกิดพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล ให้โอกาสเด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการตั้งคำถามและการค้นพบคำตอบด้วยตนเอง

หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย


หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย

๓. หลักการสร้างเสริมความเป็นไทย โดยการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นคนไทย ความเป็นชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม เคารพนับถือและกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่น และประเทศไทย ยอมรับและอยู่ร่วมกับความหลากหลายของวิถีชีวิตอื่นๆ


หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย

๔. หลักความร่วมมือ โดยครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษา รวมทั้ง สถาบันต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการอบรม เลี้ยงดู และพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข ตลอดจนพร้อมที่จะเรียนรู้ในการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป


หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัยหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย

๕. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์และมาตรฐานในการจัดการศึกษาปฐมวัยต้องสอดคล้องกับสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งอนุสัญญาสิทธิเด็ก


มาตรฐานการศึกษาหลักการสำคัญของการจัดการศึกษาปฐมวัย

ปฐมวัย


มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

๑. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

๒. เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

๓. เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๔. เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหา และคิดริเริ่มสร้างสรรค์


มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)

๕. เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

๖. เด็กมีความสนใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเอง

๗. เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๘. เด็กมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ

ดนตรี และการเคลื่อนไหว


มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

๙. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูเพียงพอ

๑๐. ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นเด็กเป็นสำคัญ


มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

๑๑. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษา

๑๒. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบการ

บริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

๑๓. สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้

สถานศึกษาเป็นฐาน

๑๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และประสบการณ์การเรียนรู้

ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ


มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา (ต่อ)

๑๕. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กอย่างหลากหลาย

๑๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้เด็กพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ


มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

๑๗. สถานศึกษามีการรวบรวมและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

๑๘. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน สถานศึกษา องค์กรทางศาสนา และสถาบันทางวิชาการ เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน


หัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษาหัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษา

๑. เป็นเรื่องจริงในวิถีชีวิตของผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน

๒. เน้นคิดวางแผน และปฏิบัติจริง จดบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ การสอน และการบริหาร

๓. เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้ไม่ยาก

๔. ไม่เน้นทำเอกสารเพื่อประเมินแต่ใช้เอกสารจากการปฏิบัติจริง เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งสำหรับการประเมินเน้นประเมินสภาพจริง

๕. การประเมินคุณภาพภายนอก ดูผลการดำเนินงานของการประกัน

๖. การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร


 • การประกันคุณภาพภายใน : ประกัน ๓ ระบบ โดยการทำงานอย่างเป็นระบบครบวงจร วางแผน ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุง

 • ๑. ประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน (หมวด4)

 • ๒. ประกันคุณภาพการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (หมวด ๔ : สุ จิ ปุ ลิ)

 • ๓. ประกันคุณภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการบริหารงาน โรงเรียน (หมวด ๕ และหมวด ๗)

ให้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม โดยสถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน และสนับสนุนจากต้นสังกัด (สพฐ. และ สพท.)

 เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา

 ต้องทำอย่างต่อเนื่อง

 จัดทำรายงานประเมินตนเอง เป็นรายงานประจำปีทุกปีการศึกษา

 เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.


มาตรา ๔๗ หมวด ๖ ให้มีระบบประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายใน (มาตรา ๔๘)

การประกันคุณภาพภายนอก (มาตรา ๔๙)

การปฏิบัติงาน

ของสถานศึกษา

การประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา

รายงานประจำปีที่เป็น

การประเมินตนเอง

การตรวจเยี่ยม

รายงานผลการประเมิน

การติดตามผล

ข้อมูลป้อนกลับ

ข้อมูลป้อนกลับ

สถานศึกษา

สมศ.


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๕๐

ให้สถานศึกษาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการประเมินคุณภาพภายนอกแก่ สมศ.


พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรา ๕๑

บทบังคับสถานศึกษาที่ประเมินแล้วยังไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จะต้องปรับปรุงแก้ไขตามที่ สมศ. เสนอแนะ


ad