Download

CHOROBY KARDIOVASKUL RNEHO SYST MU


Advertisement
Download Presentation
Comments
oneida
From:
|  
(883) |   (0) |   (0)
Views: 307 | Added: 24-08-2012
Rate Presentation: 2 0
Description:
3 z
CHOROBY KARDIOVASKUL RNEHO SYST MU

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. CHOROBY KARDIOVASKUL?RNEHO SYST?MU Obehov? syst?m zabezpecuje z?sobovanie tkan?v a?org?nov kysl?kom a??ivinami, transport l?tok udr?iavaj?cich st?le vn?torn? prostredie organizmu (homeost?zu), termoregul?ciu a?odstranovanie konecn?ch produktov l?tkovej v?meny.

2. 3 z?kladn? zlo?ky: cinnost srdca funkcia ciev n?pln krvn?ho rieci?ta I. Celkov? poruchy krvn?ho obehu II. Miestne poruchy krvn?ho obehu

3. I. Celkov? poruchy krvn?ho obehu 1. Zlyhanie cinnosti srdca: Po?kodenie buniek myokardu alebo zhor?enie podmienok jeho cinnosti ? srdce nie je schopn? precerpat cel? objem krvi ? hromadenie krvi pred prek?kou + zn?enie sp?tn?ho vstreb?vania tekutiny z?tkan?v do ven?znej casti kapil?r. Dlhodob? p?sobenie - zhrubnutie svaloviny pr?slu?nej casti srdca = hypertrofia (f?za kompenz?cie) ? reverzibiln? stav. Hypertrofia sama o?sebe zhor?uje metabolick? pomery v?srdcovej svalovine. Pri pretrv?van? doch?dza aj k?dilat?cii komory = f?za dekompenz?cie ? zaciatok srdcov?ho zlyh?vania.

4. Ak?tne zlyhanie lavej komory. Infarkt myokardu alebo z?pal myokardu. Lav? predsien a?komora s? roz??ren? ? zv??en? ven?zny tlak v?malom obehu (v pl?cach) - opuch pl?c. Vo velkom obehu nedostatok kysl?ka, kles? perif?rny tlak, hypoxia mozgu, kles? tlak, kardiog?nny ?ok.

5. Chronick? zlyhanie lavej komory. Najcastej?ie pr?ciny: zv??en? art?riov? tlak, chronick? ISCHS, chlopnov? vady. V?stave kompenz?cie pacient bez ta?kost?, stena LK zhrubnut?, srdcov? dutiny bez dilat?cie. V?stave dekompenz?cie roz?irovanie LK = cor hypertonicum. V?interst?ciu pl?c fibr?za, v?stup Ery do alveol ? siderof?gy - , zhor?enie okyslicovania, d?chavicnost pri z?ta?i, fibr?za pl?c.

6. Ak?tne zlyhanie prav?ho srdca. Najcastej?ia pr?cina: emb?lia pl?cnice. Prav? komora roz??ren?, extr?mne prekrvenie ??l velk?ho obehu, cyan?za. N?hla smrt.

7. Chronick? zlyhanie prav?ho srdca. Najcastej?ie pr?ciny: chronick? choroby pl?c s?obmedzen?m krvn?ho obehu v?nich ? fibr?za, chronick? emfyz?m pl?c. Vo f?ze kompenz?cie stena PK zhrubnut?, dutiny prav?ho srdca s? primerane priestorn?. Vo f?ze dekompenz?cie dilat?cia dut?n prav?ho srdca = cor pulmonale. Hromadenie ven?znej krvi v org?noch, ed?m, v?potky v?ser?znych dutin?ch.

8. 2. Poruchy funkcie ciev: Prejavuj? sa zmenami velkosti l?menu ciev ? poruchy krvn?ho tlaku. a) Vysok? krvn? tlak (hypertenzia) prim?rna (esenci?lna) hypertenzia sekund?rna hypertenzia

9. Prim?rna (esenci?lna) hypertenzia (95% pacientov). Patogen?za neobjasnen?, pravdepodobne aj genetick? predispoz?cia, opakovan? a?dlhodob? preta?enie CNS - stres (mana??rsky syndr?m). Sekund?rna hypertenzia ? prvotne postihnut? in? org?ny: oblicky (nedokrvenie glomerulov ? zv??en? vylucovanie ren?nu ? vznik horm?nu angiotenz?nu I?a?II), dren nadobliciek (feochromocyt?m).

10. Spolocn? znak ? spazmus hladkej svaloviny ciev ? prenikanie zlo?iek krvnej plazmy do stien ? vznik hyal?nu a? fibrinoidu ? zu?ovanie l?menu ? trval? zvy?ovanie odporu v?cievach - zvy?ovanie tlaku = arterioloskler?za . Zu?ovanie ciev ? chronick? nedostatok kysl?ka v?org?noch. St?la hypertenzia podporuje vznik ta?k?ch foriem k?rnatenia tepien.

11. b) Zn?en? krvn? tlak Zn?enie krvn?ho tlaku ? zn?enie krvn?ho z?sobenia. Pr?cinou b?va najcastej?ie: zn?en? srdcov? v?daj, napr. pri kardiog?nnom ?oku pri zlyhan? srdca (infarkt, tampon?da) zn?enie ?ilov?ho n?vratu pri hypovolemickom ?oku (krv?canie, zvracanie, pop?leniny) alebo roz??ren?m perif?rneho krvn?ho rieciska (traumatick?, anafylaktick?, neurog?nny alebo septick? ?ok).

12. Kompenz?cia = centraliz?cia obehu ? krv sa priv?dza len k??ivotne d?le?it?m org?nom (srdce, mozog). ?Ned?le?it? org?ny trpia ? prechod na anaer?bny metabolizmus ? acid?za - uvolnovanie ?okov?ch medi?torov. Vznik mikrotrombov, paral?za kapil?r, strata tekut?n - zlyhanie mikrocirkul?cie ? ireverzibiln? ?ok.

13. Zmeny mno?stva a?zlo?enia krvi: Kon?tantn? n?pln krvn?ho rieciska = mno?stvo a?zlo?enie krvi. Poruchy pri: a) zmene celkov?ho mno?stva b) zmene poctu erytrocytov c) zmene mno?stva vody a?plazmatick?ch bielkov?n

14. a.) Hypovol?mia - zn?enie celkov?ho objemu cirkuluj?cej krvi ? pri n?hlej strate krvi alebo jej tekutej zlo?ky (ako pri obehovom ?oku). b.) M?lokrvnost, an?mia ? zn?enie mno?stva erytrocytov v?krvi pri: strate erytrocytov (opakovan? krv?cania ? vredy, varixy, maternica ? alebo pri zv??enom rozpade=hemol?ze). Hemol?za a). vroden? (sf?rocyt?za, talas?mia), b.) z?skan? (mechanick? po?kodenie ? chlopne, jedy, infekcie ? mal?ria,lieky, trans?zie). ich nedostatocnej tvorbe (nedostatok ?eleza=sideropenick? an?mia, porucha vstreb?vania vit. B 12= pernici?zna an?mia, ?tlm tvorby v?kostnej dreni=aplastick? an?mia).

15. Cirkul?cia ovplyvnen? m?lo, prejavom je hypoxia ? nedostatok kysl?ka v?tkaniv?ch. c.) Anhydr?mia (hypohydr?mia) - ako prejav celkovej dehydrat?cie, exsik?zy. A? obehov? ?ok. Opacne, zv??enie vody v?krvi (nadmern? inf?zie ? najm? u?det? a?star?ch) vedie k?preta?eniu srdca = ak?tny syndr?m otravy vodou. Hypoprotein?mia - zn?enie koncentr?cie plazmatick?ch bielkov?n v?krvi. Pri strate bielkov?n (oblicky) alebo z?hladu ? zn?en? viskozita krvi ? prestup tekutiny do tkan?v ? ed?my.

16. II. Miestne poruchy krvn?ho obehu Krv?canie Krv?cavost Prekrvenie Tromb?za Emb?lia Isch?mia

17. 1. Krv?canie (hemor?gia). ?nik krvi z?krvn?ho rieciska. ?raz, poru?en?m cievnej steny n?dorom, z?palom, atd. Tepnov? ?ilov? Kapil?rne krv?canie N?sledky z?visia od r?chlosti a?mno?stva stratenej krvi (hypovol?mia a? hemoragick? ?ok alebo posthemoragick? an?mia).

18. 2. Krv?cavost (hemoragick? diat?za). Krv?cavost ? sklon ku krv?caniu. Hlavn? pr?ciny: porucha tvorby a?funkcie krvn?ch do?ticiek, porucha plazmatick?ch koagulacn?ch faktorov, porucha cievnej steny. Trombocytop?nia ? zn?enie poctu trombocytov (nedostatocn? tvorba, zv??en? ?bytok).

19. Koagulopatia ? ch?banie niektor?ho plazmatick?ho faktora (nedostatocn? tvorba alebo zv??en? spotreba). Vroden? = hemof?lia ? vroden? ch?banie faktora VIII, IX alebo XI alebo z?skan? (choroby pecene ako cirh?za, alebo nedostatok vit.K) ? nedostatocn? tvorba. Konzumpcn? koagulopatia ? mnohopocetn? tromby pri DIC (zv??en? spotreba). Vaskulopatie ? hemoragick? purpury ? zv??en? priepustnost stien mal?ch ciev (avitamin?za C, infekcn? choroby).

20. 3. Prekrvenie (hyper?mia). Prekrvenie ? zv??en? mno?stvo krvi v?org?ne. Pr?ciny: - a.) zv??en? pr?vod krvi - b.) sta?en? odtok krvi a.) - Akt?vne (art?riov?) prekrvenie - fyziol. reakcia na z?ta?, ale aj pri z?pale. b) - Pas?vne (ven?zne) prekrvenie = venost?za: pri prek?ke odtoku (trombus), alebo stlacen? ?ily. Kapil?ry preplnen? odkyslicenou krvou ? zhor?enie metabolizmu s?n?slednou fibr?zou. Zv??en? hydrostatick? tlak - prestupovanie vody do tkan?v (transsud?cia). Pri ?plnom zastaven? odtoku nedostatok kysl?ka vyvol? nekr?zu s?prekrv?can?m (hemoragick? infarz?cia tenk?ho creva pri tromb?ze v. mesenterica superior alebo v. portae). Pas?vne prekrvenie je cadt? pri zlyh?van? prav?ho srdca.

21. 4. Tromb?za. Patologick? zr?anie krvi v?cievach. 3 faktory: a.) po?kodenie cievnej steny, b.) zmeny krvn?ho pr?du, c.) zmeny zlo?enia krvi, Ateroskler?za, z?pal. Po?kodenie endotelu, ktor? m? protizr?av? ?cinok. Spomalenie pri nedostatocnosti prav?ho srdca, u?m?lo pohybuj?cich sa os?b ? krcov? ?ily -, alebo aj po oper?ci?ch. Usadzovanie trombocytov. Predov?etk?m zv??enie tromboplast?nu v?krvi, ktor? sa uvolnuje z?po?koden?ch tkan?v po ?raze alebo oper?ci?ch ? preto je tromb?za castou a?ob?vanou komplik?ciou po oper?ci?ch.

22. Mal? tromby sa pomerne r?chlo fibrinolyticky rozp??taj?, v?c?ie sa organizuj? a?menia na v?zivo, ktor? zu?uje l?men. 5. Emb?lia. Emb?lia = upchatie cievy, najcastej?ie trombom. N?sledky podla charakteru uzavretej cievy: a.pulmonalis ? reflexn? zastavenie srdca, in? v?ny -hemoragick? infarkt, art?rie - ischemick? zmeny. Dal?ie mo?n? typy emb?lie: plynov? emb?lia (dus?k pri dekompresii), tukov? (pri ?razoch), n?dorov?, plodovou vodou.

23. 6. Isch?mia. Miestny nedostatok kysl?ka v?d?sledku upchatia tepny (trombom, embolom, stlacen?m n?dorom, atd.) alebo aterosklerotick?m pl?tom. N?sledky z?visia od stavu anastom?z , velkosti upchatej cievy, r?chlosti upchatia alebo funkcn?ho zata?enia org?nu (claudicatio intermittens). Najta??? n?sledok je infarkt, miernej?? atrofia.

24. Lymfatick? cievy ? 20 % tekutiny. Pri ich blok?de (n?dory, odstr?nenie alebo o?iarenie) lymfatick? ed?m (lymfed?m), v?tropick?ch krajin?ch mo?nost parazit?rnej blok?dy (elefanti?za doln?ch koncat?n).

25. OCHORENIA CIEV Art?rioskler?za ( ateroskler?za) Arterioloskler?za Z?palov? ochorenia ciev

26. 1. Art?rioskler?za (ateroskler?za) K?rnatenie tepien ? najcastej?ia pr?cina smrti (u n?s 75 %). Pr?ciny - viacpocetn? etiol?gia. Rizikov? faktory: zv??en? cholesterol (v??iva, obezita) vysok? krvn? tlak fajcenie cukrovka procesy starnutia dedicnost

27. Morfologick? zmeny vo velk?ch a?stredn?ch cievach ? ukladanie tukov?ch kvap?cok vo vn?tornej vrstve steny ? tukov? ?kvrny. V?ich okol? zmno?enie v?ziva a?hladkej svaloviny ? fibr?zne pl?ty. Tie zu?uj? ciastocne l?men. Tukov? pl?ty sa rozpadaj?, vznik? ka?ovit? hmota ? ater?m. Ukladanie v?pnika, ulcerovanie, krv?canie do pl?tu alebo tromb?za nad rozpadnut?m pl?tom ? isch?mia s nekr?zou.

28. 2. Arterioloskler?za N?sledok zv??enej priepustnosti stien arteriol pri ich spazme. Do steny prenikaj? plazmatick? bielkoviny ? hyaliniz?cia alebo fibrinoidn? nekr?za. Arterioly s? tuh? a?krehk?, ich l?men z??en?, v?postihnut?ch org?noch atrofick? zmeny (arteriolosklerotick? nefroskler?za).

29. 3. Z?palov? ochorenia ciev a. Hnisav? z?paly b. Nehnisav? z?paly a. Hnisav? z?paly: Arteriitis purulenta (z?pal art?ri?) ? hnisav? z?pal prestupuj?ci z?okolia alebo pri emb?lii septick?m trombom. A? perfor?cia steny s?krv?can?m. Phlebitis purulenta (z?pal ??l) - prakticky v?dy s?tromb?zou =?trombophlebitis. Pre pr?tomnost bakt?ri? casto sp?sobuje septikopy?miu a?metastatick? abscesy.

30. b. Nehnisav? arterit?dy ? zv?c?a imunopatologick? stavy (reumatizmus, lupus erythematodes, polyarteriitis nodosa). Charakteristick? dystrofick? zmeny v?stene tepien a? do fibrinoidnej nekr?zy alebo granulomat?zna reakcia.

31. Najcastej?ie varianty: obrovskobunkov? (tempor?lna) arterit?da ? stredn? a?mal? art?rie hlavy. Takayasuova arterit?da (?bezpulzov? choroba?) ? aort?lny obl?k. Polyarteritis nodosa ? stredn? a?mal? art?rie v?etk?ch org?nov. Kawasakiho syndr?m ? tepny v?etk?ch rozmerov najm? u?det?. Wegenerova granulomat?za ? nekrotizuj?ci alebo granulomat?zny z?pal mal?ch tepien a???l. Trombangiitis obliterans (Burgerova choroba) ? segment?lny ak?tny a? chronick? z?pal stredn?ch a?mal?ch art?ri? doln?ch koncat?n s?tromb?zou, u?mu?ov-fajciarov. Syfilitick? aortit?da ? hrudn?kov? aorta v?3.?t?diu ochorenia.

32. Aneuryzma (roz??renie art?rie) a?flebekt?zia, varix (roz??renie ?ily). Najcastej?ou pr?cinou aneuryzmy je ateroskler?za, najm? na aorte. M??e d?jst k?rupt?re a?vykrv?caniu. Flebekt?zie na DK m??u viest k?vredom predkolenia (ulkus cruris). Varixy pa?er?ka s? pri cirh?ze pecene, v?okol? konecn?ka sa volaj? hemoroidy. N?dory ciev Hemangi?m (najcastej?ie na ko?i), angiosark?m ? mal?gny tumor.

33. OCHORENIA SRDCA Vroden? a?v?vinov? chyby srdca a?velk?ch ciev 0,3 ? 1 % ?ivo naroden?ch det?. Defekty medzikomorovej a?medzipredsienovej priehradky( aj foramen ovale apertum) a?otvoren? ductus arteriosus (Botalli). Transpoz?cie velk?ch ciev, koarkt?cie, nerozdelenie spolocn?ho tepnov?ho kmena (truncus arteriosus communis).

34. Ischemick? choroba srdca ICHS ? najcastej?ie ochorenie u?n?s. Isch?mia myokardu v?d?sledku nedostatocn?ho pr?vodu lrvi cez vencovit? (koron?rne) art?rie. 2 formy: angina pectoris infarkt myokardu Angina pectoris. Bolest na hrudn?ku (stenokardia) po n?mahe ? casto 1.pr?znak ICHS.

35. Infarkt myokardu. Lo?iskov? nekr?za myokardu. V?d?sledku isch?mie ( ateroskler?za), pri z??en? o?cca. 90 %. ?pln? uz?ver pri tromb?ze nad aterosklerotick?m pl?tom. (trombus sa m??e rozpustit spont?nne alebo liecbou. Ischemick? po?kodenie buniek je (asi) zvratn? v priebehu 20-60 min. Makroskopicky viditeln? zmeny po 12 hodin?ch. Ak nekr?za nie je kompletn? (odumrie len svalovina, interst?cium je zachovan?) = myomal?cia.

36. Podla lokaliz?cie infarkt: subendokardi?lny transmur?lny Intramur?lny Komplik?cie: arytmie (fibril?cia, casto smrt), kardiog?nny ?ok (pri postihnut? viac ako 40% svaloviny LK) rupt?ra steny srdca ? tampon?da srdca aneuryzma n?stenn? tromb?za (zdroj emboliz?cie) perikardit?da (fibrin?zna) ? nesk?r zrasty

37. Z?palov? ochorenia srdca endokardit?dy myokardit?dy Perikardit?dy Endokardit?dy: infekcn? (bakt?riov?) neinfekcn? (reumatick?)

38. Bakt?riov? endokardit?da Streptokoky, stafylokoky z krvi. Najcastej?ie postihnut? aort?lna chlopna. ak?tny typ: nekr?za chlopn?, ?ltocerven? tromby obsahuj?ce bakt?rie ? zdroj infikovan?ch trombov (metastatick? abscesy). Uvolnovanie ? ulcer?cie chlopn?. subak?tny typ (endocarditis lenta): mesiace a? roky, menej v?razn? zmeny na chlopniach, ale tromby s? v?c?ie a?maj? velk? obsah bakt?ri?. Zdroj abscesov.

39. Reumatick? endokardit?da S?cast ak?tnej reumatickej hor?cky. Mitr?lna, aort?lna chlopna. Chlopne -fibrinoidn? nekr?za so z?palom a?prolifer?ciou (Aschoffove uzl?ky). Opakovan?m nekr?z a?procesov jazvenia vznikaj? deform?cie chlopn?, sten?za, insufficiencia = chlopnov? chyby.

40. Myokardit?dy: infekcn? (bakt?riov? hnisav?) neinfekcn? (interstici?lne nehnisav?) Hnisav? ? hematog?nnou cestou, bakt?rie. Polynukle?ry, abscesy, dilat?cia kom?r, handrovit? konzistencia. Neinfekcn? ? infiltr?ty lymfocytov, plazmocytov. Zv?c?a v?rusov?, ale aj reumatick? p?vod.

41. Perikardit?dy Pr?ciny: bakt?riov? nebakt?riov? (nad infarktom, pri ur?mii) Podla charakteru exsud?tu: ser?zne fibrin?zne hemoragick? hnisav? Po vyhojen? casto zrasty (?elest), najm? po fibrin?znej (?vlasat? perikardit?da?).

42. Chlopnov? chyby (vitium cordis) Najcastej?ie ako n?sledok z?palu: sten?za (z??enie) insuficiencia (nedovieravost) Najcastej?ie postihnut? dvojc?pa (mitr?lna) a?aort?lna chlopna. Zmenen? hemodynamika srdca ? preta?enie pr?slu?nej komory ? chronick? srdcov? nedostatocnost, najprv kompenzovan?, nesk?r dekompenzovan?.

43. Kardiomyopatie Prim?rne ochorenia srdcov?ho svalu. Mlad? ludia. 3 typy: dilatacn? kardiomyopatia (srdce zv?c?en? pre dilat?ciu kom?r aj predsien? ? kardiomeg?lia ) hypertrofick? (zhrubnutie svaloviny medzikomorov?ho septa bez roz??renia kom?r a?predsien?) re?trikcn? (obliter?cia kom?r, neschopnost dilat?cie kom?r, sp?soben? v?zivom v?endokarde a?v svalovine)

44. N?dory srdca Prim?rne ? zriedkav?. Rabdomy?m ? vroden?. Myx?m ? druhotne zmenen? n?stenn? trombus.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro