SKOLEGRUPPE C
Download
1 / 12

SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012. Oslo Kommunale Foreldre Utvalg er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Oslo kommune.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SKOLEGRUPPE C OPPSUMMERING 2007 - 2012' - onan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

SKOLEGRUPPE C

OPPSUMMERING 2007 - 2012


 • Oslo Kommunale Foreldre Utvalg er et fellesorgan for alle foreldre med barn i grunnskolen i Oslo kommune.

 • Oslo KFU skal være et formelt organ, partipolitisk uavhengig og skal ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng, og sørge for et godt og smidig samarbeid til elevenes beste.

 • Oppstart 2007.

 • Fra årsskiftet 2011 – 2012

 • Arbeider for tiden med :

 • Holdningsskapende arbeide

 • Skolebehovsplan 2012-2022

 • Global Dignity

 • SAMFOR

 • Seminarer:

 • Grunnkurs i FAU arbeid – årlig.

 • Nettvett og digital mobbing.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


 • Hva er en skolegruppe?

 • Det er en inndeling av skolene i Oslo som ledes av en områdedirektør. Skolegruppene benevnes fra A til H der A-F er grunnskolene, gruppe G = Videregående skoler og gruppe H = voksenopplæringen.

 • Skolegruppemøtet er en arena der man som FAU leder/representanter får anledning til å møte ”likesinnede” og utveksle informasjon.

 • Områdedirektøren er rektors overordnede i Utdanningsetaten og vil være en pådriver for at skolene til enhver tid jobber for å oppfylle målsettinger/planer og iverksetter tiltak som er nødvendige for å nå disse målene.

 • I tillegg til å følge opp skolenes faglige/sosiale resultater, er skole – hjem samarbeid et av fokusområder til område-

 • direktørene.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


Positiv – Trygt - Inkluderende Læringsmiljø

Opplæringsloven paragraf 9a – elevenes arbeidsmiljølov:

 • Psykisk helse i Oslo skolene (2007).

 • Manifest mot mobbing.

 • Skolens ansvar – stimulere og engasjere elev-, foresatt –og ansatt massen i temaet.

 • Ha fokus på temaet daglig.

 • Skoleledelsen går foran i trivsel og antimobbe arbeidet i egen skole.

 • Elevråd.

 • FAU.

 • Driftsstyret.

 • Å få innsikt og kunnskap om hverandre.

 • Åpenhet om elev – og foresatt undersøkelsen i FAU.

 • Åpenhet rundt temaet på egen skole, på foreldremøtene og i Elevråd.

 • Viktig å engasjere foresatte fra alle grupper.

 • Skolemiljøutvalg (SMU).

 • Etablering av nettverk – å bryte barrierer.

 • Medvirkningsprosess.

 • Sosialisering – skolen er et sosialt samlingspunkt.

 • Høsten 2012 – Utdanningsetaten (UDE) kurset skolens ledelse i paragr 9a.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


 • Forslag til tiltak:

 • Å ha en plan for hjem- og skole samarbeid i forhold til trivsel og antimobbe arbeide – evalueres– revideres – publiseres ut på skolens hjemmeside årlig.

 • Interne trivselsundersøkelser (trinn) – elev og foresatt – psykososialmiljø.

 • Skolemekling: S – sosial, K – konfliktløser, M – modig.

 • Voksne for Barn (VfB): Jobber for å fremme barn/ unges psykiske helse i Norge - Zippys venner.

 • Trivselsleder: elevdrevet program - skape trygghet i friminuttene – inkluderingstiltak.

 • Fadderordning.

 • Synliggjøre sosialkompetanse på Ukeplan/lekseplan.

 • Sosiale aktiviteter utenfor skoletid.

 • Internasjonaldag/kveld : FN dagen 24.oktober.

 • Dignity Day.

 • Temauke/ -er hentet fra UDE.

 • Forebygge mobbing:

 • Hvilke rutiner har skolen? Er disse tydelig kommunisert og gjort kjent for ALLE? Rutiner for å avdekke mobbing: Vet elever, lærere og foresatte hvordan de kan melde fra om mistanke om mobbing? (Anonymt, uten å bli oppfattet som sladring) Rutiner for å håndtere mobbing når det er avdekket (Dette skal være dekket av skolens prosedyrer. Er de kjent?)

 • Idebank

 • Følg med på www.oslokfu.no / facebook.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


 • Om læring - presentasjoner:

 • Få alle elever å fullføre (gjennomføre) 13-årig skoleløp

 • Teach First (TF) – å styrke ledelsen.

 • Grunnleggende ferdigheter.

 • Kunnskapssenter - Groruddalen satsning:

 • Stovner, Gran, Rommen

 • Realfagsenter.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


 • Om læringsutbytte:

 • 4 satsningsområder :

 • Få alle elever å fullføre videregående skole.

 • Grunnleggende ferdigheter.

 • Bedre eksamens resultater .

 • Ro og orden.

 • Grunnleggende ferdigheter.

 • Læreren (kvalitet/kompetanseheving/vikarer).

 • Vurdering av lærere.

 • Ro og trygghet i arbeidssituasjonen.

 • Tankens mål.

 • Strukturere timene – oppstart til oppsummering av timen.

 • Inspirerende lærere som leder læring.

 • Kreative tilnærminger i realfag .

 • Nye valgfag.

 • Strukturere samarbeidet mellom hjem- og skole om elevenes læringsutbytte og utvikling.

 • Læringssløyfen.

 • Tilpasset opplæring.

 • Vurdering for læring (skriftlig tilbakemelding)

 • Lekser (Individuell tilpasset trening –repeterende oppgaver – mål/trening)

 • Faglige forbedringer (pedagogikk, studieteknikk)

 • Leksehjelp:

 • Stor variasjon, stort frafall fra 5. trinn – innhold, assistenter, prioritering.

 • Pedagogisk – psykisk tjeneste (PPT):

 • Ressursteam, kartlegger enkelt elevs utvikling/ læring.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


Foreldrerollen – å styrke :

Foreldre engasjement.

Hver 3. elev har minoritets bakgrunn.

 • Å motivere og delta i sentrale psykososiale undersøkelser for foresatte.

 • Foreldreskole – foreldre veiledning.

 • Mobilskole – tilgjengelighet / tilgjengelig informasjon.

 • ABC – sammen:

  Minoritetsspråklige mødrer – tilføre kunnskap om barnas skolehverdag – økt innflytelse og handlingskraft.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


 • Foreldrearbeidsutvalg (FAU):

 • Hjem – og skolesamarbeid.

 • Hva er et godt samarbeide mellom skole og hjem?

 • Skolens ansvar for å legge til rette for samarbeid.

 • Strukturering og organisering av FAU – se Oslo KFU’s «Innføring i FAU arbeide».

 • Samarbeidet dreier seg om å være i dialog.

 • Medvirknings mulighet – FAU vil være en brobygger!

 • Etablering av foreldrenettverk – ressurser.

 • Å delta i skolens holdningsskapende arbeide – psykososiale miljø (rettigheter og plikter).

 • Synliggjøre satsningsområdene i egen skole.

 • Å dra veksler/utbytte erfaringer!

 • Å delta aktiv og komme med innspill til skolens arbeide: faglig .

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


 • Foreldremøte:

 • Planlegges i god tid sammen med foreldrekontakten.

 • Skolen har sterke, tydelige og klare forventninger om oppmøte fra foresatte gruppen.

 • Ressurser i foresatte gruppen.

 • Dialog og medvirkning på lokalt plan.

 • Mobilskole.

 • Diskusjonsgrupper (språk).

 • Tema: trivsel, antimobbing, faglig innhold, sosiale aktiviteter –hvordan?)

 • Mailgrupper.

 • Inkluderingstiltak (for elever/foresatte): Klasseklubber/ årstidsgrupper.

 • Idebank for aktiviteter.

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


Temaer for 2013

 • -Skole/hjem (-mobbing, -minoriteter på banen, foreldreovertagelse)

 • -Læringsmiljøt (uro, mestringsgrupper, individuell opplæring, planverk, lekser)

 • -Resultater, kvalitet, nivåskole

 • -DS-rollen (budsjettering)

 • -Skolebehovsplanen

 • -Læreren (kvalitet/konsekvenser/oppfølging/kompetanseheving)

 • -Utvikling, skolen lære av erfaringer...

 • -Mottaksklasse, ressurser, selvbestemmelse

 • -Nasjonale prøver

 • FAU's rolle (samarbeidet med rektor)

 • IKT (Fronter)

 • Innsikt skoler.

 • EarlyYears (EY).

 • Fronter.

 • Veiledet lesing.

 • Fagtekst (forts veiledet lesing).

 • Overgang fra barnehage til 1. klasse/ 7-8 trinn

Oppsummering Skolegruppe C 2007-2012: Kerstin Torell


ad