Chao mng quy thay co cung cac em hoc sinh en vi bai hoc ngay hom n...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Chaøo möøng quyù thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh ñeán vôùi baøi hoïc ngaøy hoâm nay PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chaøo möøng quyù thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh ñeán vôùi baøi hoïc ngaøy hoâm nay. BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH. In trang tính laø caùch thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå chia seû thoâng tin trong baûng tính.

Download Presentation

Chaøo möøng quyù thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh ñeán vôùi baøi hoïc ngaøy hoâm nay

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Chao mng quy thay co cung cac em hoc sinh en vi bai hoc ngay hom nay


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

BI 7:

TRNH BY V IN TRANG TNH


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

In trang tnh la cach thng c s dung e chia se thong tin trong bang tnh.

Viec in co the se xay ra nhng tnh huong khong nh y muon va co the hao giay in nhieu.

ay ta co mot v du ve viec in khong nh y muon : (hnh 69 trang 59 SGK)


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Hnh 69 tren ay minh hoa mot v du ve trang tnh khong c ngat trang mot cach hp l.


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Nh cac em thay trang in tren a c ngat trang khong hp ly.

e ieu nay khong xay ra em co the s dung tnh nang trnh bay trang in ca chng trnh e khac phuc nhng khuyet iem, lam cho bang tnh de oc va hap dan hn.

o cung la noi dung bai hoc hom nay cua chung ta.


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Trang 1

Trang 2

Khng hp l

Cn xem bng tnh

trc khi c in ra


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

1/ Xem trc khi in :

Tai sao ta phai xem trc khi in ?

Xem trc khi in nham e kiem tra trc nhng g can in.

Trang in c in ra se giong het nh hnh 70 trang 60 SGK


C u h i u l bi u t ng d ng xem b ng t nh tr c khi in

1. Biu tngOpen

2. Biu tngSave

3. Biu tngPrint Preview

4. Biu tngPaste

Cu hi: u l biu tng dng xem bng tnh trc khi in?


1 xem tr c khi in

- e xem trc khi in cac em ch can nhay nut Print Preview tren thanh cong cu Standard

1. Xem trc khi in


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Xem trang tiep theo

Xem trang trc

VD


1 xem tr c khi in1

1. Xem trc khi in

- Cch 1: e xem trc khi in cac em ch can nhay nut Print Preview tren thanh cong cu Standard

? Ngoi cch 1 cn c cch no khc xem trc khi in.

- Cch 2: xem trc khi in ta vo menu File > Print Preview

Next: xem trang tip theo

Previous: xem trang trc


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

1

2


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

4

3


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

1/ Xem trc khi in :

2/ ieu chnh ngat trang :

Cac em thay chng trnh bang tnh t ong phan chia trang in tuy theo c cua trang tnh. Vay co cach nao e ieu chnh cho hp ly hn khong ? Giong nh hnh 69 ta can phai ieu chnh lai cho phu hp va co the in tren 1 trang c khong ?

Cau tra li la co !

Vay cach lam nh the nao cac em hay xem hnh 71 trang 61 SGK


2 i u ch nh ng t trang

Chn Page Page Break Preview

Du ngt trang

2. iu chnh ngt trang

 • Bc 1: Chn ViewPage Break Preview. Xut hin du ngt trang;

 • Bc 2: a tr chut vo du ngt trang;

 • Bc 3: Ko th n v tr cn thit.


C u h i nh n x t v b c c c a b n in sau v s a l i sao cho b n in h p l h n

Cu hi: Nhn xt v b cc ca bn in sau v sa li sao cho bn in hp l hn?

Trang 3

Trang 1

Trang 4

Trang 2


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Nhn xt b b cc ca

ba hnh sau

Hnh 1

Hnh 2

Hnh 3


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

3. t l trang v chn hng trang in

L trang in

L trn

L tri

L phi

L di


3 t l trang v ch n h ng trang in

L tri

L di

3. t l trang v chn hng trang in

a. t l trang in

L trn

thit lp l trang ta thc hin theo cc bc sau:

 • Bc 1: Chn FilePage Setup, s xut hin hp thoi.

 • Bc 2: M trang Margins. Thay i thng s trong cc Top, Bottom, Left, Right.

 • Bc 3: Nhy OK.

L phi


3 t l trang v ch n h ng trang in a t l trang in

Hng giy ng

Hng giy nm ngang

3. t l trang v chn hng trang in a. t l trang in

b. Chn hng trang in

thay i hng trang in ta thc hin theo cc bc sau:

 • Bc 1: Chn FilePageSetup s xut hin hp thoi

 • Bc 2: M trang Page, chn:

  • Portrait: hng giy ng.

  • Landscape: hng giy nm ngang.

 • Bc 3: Nhy OK.


4 in trang t nh

4. In trang tnh

 • Sau khi thit t v kim tra cc trang in, nu thy

  • Cc trang c ngt mt cch hp l;

  • Cch trnh by trn tng trang ph hp;

   vic in trang tnh ch cn l thao tc n gin.

 • Nhy nt Print hoc vo lnh File chn Print.


Tr c nghi m

TRC NGHIM


C u 1 trong c c thao t c sau u l thao t c m h p tho i ch n h ng gi y in

Cu 1: Trong cc thao tc sau, u l thao tc m hp thoi chn hng giy in?

View Page Break Preview

File Page setup Page

File Page setup Margins

C 3 cch trn u sai.


C u 2 h y quan s t c c h nh d i y cho bi t c gi o d ng thao t c g ch nh l i trang in

Cu 2: Hy quan st cc hnh di y, cho bit c gio dng thao tc g chnh li trang in?

Trc

Sau

Chnh hng trang in

Ngt trang

t li l cho trang in

Cch 1 v cch 2 u ng


C u 3 l m th n o i u ch nh c c c trang in sao cho h p l

Cu 3: Lm th no iu chnh c cc trang in sao cho hp l?

Xem trc khi in, ngt trang hp l

Chn hng giy in

t l cho giy in

C 3 cch u ng


C u 4 l i ch c a vi c xem tr c khi in

Cu 4: Li ch ca vic xem trc khi in?

Cho php kim tra trc nhng g s c in ra

Kim tra xem du ngt trang ang nm v tr no

Kim tra li chnh t trc khi in.

C 3 phng n trn u sai


Cha o m ng quy tha y co cu ng ca c em ho c sinh e n v i ba i ho c nga y ho m nay

Kt thc


 • Login