Download

RACIONALNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA SMENJENE FUNKCIJE ŠTITASTE ŽLEZDE


Advertisement
/ 53 []
Download Presentation
Comments
omer
From:
|  
(4011) |   (0) |   (0)
Views: 123 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
RACIONALNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA SMENJENE FUNKCIJE ŠTITASTE ŽLEZDE. Prof.dr Aleksandar Lj. Đukić MEDICINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC. Primer 1. Pacijentkinja N.M. , 21 god.
RACIONALNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA SMENJENE FUNKCIJE ŠTITASTE ŽLEZDE

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

RACIONALNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA SMENJENE FUNKCIJE ŠTITASTE ŽLEZDE

Prof.dr Aleksandar Lj. Đukić

MEDICINSKI FAKULTET

KRAGUJEVAC

Slide 2

Primer 1

 • Pacijentkinja N.M., 21 god.

 • Zbog slabosti i malaksalosti javila se lekaru opšte prakse, urađene rutinske laboratorijske analize, registrovana anemija (Hgb=84 g/L) i visok CPK (1778 IU/L)

 • Upućena reumatologu

 • Završna dijagnoza:

  Hypothyreosis primaria

Slide 3

Primer 2

 • Pacijentkinja R.S., 64 god.

 • Zbog gušenja, malaksalosti i otoka podkolenica javila se lekaru opšte prakse, urađen EKG i uzete hitne laboratorijske analize u smislu biohumoralnog sindroma nekroze miocita

Slide 4

Primer 2

 • Pacijentkinja R.S., 64 god.

 • Zbog gušenja, malaksalosti i otoka podkolenica javila se lekaru opšte prakse, urađen EKG i uzete hitne laboratorijske analize u smislu biohumoralnog sindroma nekroze miocita

 • EKG: depresija ST, negativan T

 • laboratorijske analize (CPK=2224 IU/L)

 • Upućena kardiologu

 • Završna dijagnoza: Hypothyreosis primaria

Slide 5

Primer 3

 • Pacijentkinja A.L., 22 god.

 • Boluje od DM tip 1 oko 7 god, zbog gušenja i otoka celog tela javila se nefrologu

 • Registrovana normoazotemija, lako depresiran klirens kreatinina, umerena proteinurija, hiperlipidemija

 • Završna dijagnoza:

  Hypothyreosis primaria

Slide 6

HIPOTIROIDIZAM DANAS

BOLEST SA MNOGO LICA?

Slide 7

DEFINICIJA

Smanjena funkcije štitaste žlezde ili hipotireoidizam je stanje nastalo kao posledica nedostatka efekata tiroidnih hormona, bilo zbog njihove smanjene produkcije, poremećene raspodele i/ili rezistencije perifernih tkiva na njih.

Slide 8

DEFINICIJA

 • Terminologija

  • Miksedem (ranije sinonim za hipotireozu) danas se odnosi na promene kože i potkožnog tkiva koje se viđaju kod pacijenata sa teškim oblikom hipotireoze

Slide 9

PATOGENEZA MIKSEDEMA

 • povećana permeabilnost kapilara

 • usporena cirkulacija limfe

 • porast mukopolisaharida u intersticijalnoj tećnosti (hijaluronska kiselina i hondroitin sulfat B)

“zarobljavanje” natrijuma, proteina i vode

MIKSEDEM

Slide 10

EPIDEMIOLOGIJA

 • ADULTNA POPULACIJA

  • Klinički manifestni oblik1,2

   • Oko 0.3-1.2% žene

   • Oko 0,1-0,3% muškarci

  • Subklinički oblik

   • Oko 2.0-9,5%3

 • NEONATUSI

  • 1 na 3500 novorođenih4

1Vanderpump MPJ et al., Clin Endocrinol (Oxf) 1995 2Danese MD, et al., JAMA 1996 3Canaris GJ et al., Arch Intern Med, 2000 4LaFranchi S, Thyroid, 1999

Slide 11

ETIOLOŠKA PODELA

 • KONGENITALNI

  • Aplazija, hipoplazija i ektopija štitaste žlezde

  • Defekti u biosintezi i/ili dejstvu hormona

 • STEČENI

  • Autoimunski tireoiditis

  • Težak deficit joda u ishrani

  • Ablacija tireoideje (hirurške intervencije, radijacija itd.)

 • MEDINKAMENTOZNI

  • Jod, PTU, MMI, K-perhlorat, Tiocijanat, Litijum

McPhee S & Bauer DC, Pathology od disease, 1997

Slide 12

ETIOPATOGENEZAautoimunski tireoiditis

 • Uticaj nasleđa na defektan imunski odgovor (HLA DR3 i DR5)

 • Razvoj autoimunskog procesa (gubitak T supresorskog signala)

 • Mora se razoriti oko 90% tireocita da bi se razvio hipotireoidizam

 • Autoimunski mehanizmi

  • AntiTSH-R Ab

   • Blokirajuća: atrofija i hipoprodukcija tiroidnih hormona

   • Stimulišuća: hiperplazija i hiperprodukcija tireoidnih hormona

  • AntiMc Ab (AntiTPO Ab) – destrukcija tirocita

  • AntiTG Ab – destrukcija tireocita

  • citotoksični T-Lym – apoptoza tireocita

Slide 13

ETIOPATOGENEZAautoimunski tireoiditis

M.Graves

Thyreoiditis chr.

Hashimoto

Orbitopatija

Slide 14

NIVO POREMEĆAJA

 • PRIMARNI

  • Bolesti štitaste žlezde

 • SEKUNDARNI

  • Bolesti hipofize

 • TERCIJALNI

  • Bolesti hipotalamusa

“centralni”

Slide 15

KLINIČKA PREZENTACIJA

 • ASIMPTOMATSKI (i do 80% pacijenata)

 • “SIVA ZONA”

  • Nepotpuna klinička slika

  • Nespecifična simptomatologija

  • Paradokslana simptomatologija (nesanaica, pojačana razdražljivost, hiperaktivnost)

 • RAZVIJENA KLINIČKA SLIKA

Slide 16

KLINIČKA PREZENTACIJA

OPŠTI SIMPTOMI I ZNACI

 • Simptomi

  • Zimogrožljivost

  • Umor

  • Dobijanje u TM uz smanjenje apetita

 • Znaci

  • hipotermija

Slide 17

KLINIČKA PREZENTACIJA

NERVI SISTEM

 • Simptomi

  • letargija

  • poremećaji pamćenja

  • poremećaji pažnje

  • promena karaktera

 • Znaci

  • Somnolencija

  • Cerebelarna ataksija

  • Oštećenje čula sluha i ukusa

  • Psihopataološki poremećaji (paranoidna ili depresivna reakcija)

Slide 18

KLINIČKA PREZENTACIJA

NEUROMIŠIĆNI SISTEM

 • Simptomi

  • Slabost

  • Mišićni grčevi

  • Bolovi u zglobovima

 • Znaci

  • Usporena relaksacija dubokih tetivnih refleksa

  • Sindrom karpalnog tunela

Slide 19

KLINIČKA PREZENTACIJA

GASTROINTESTINALNI SISTEM

 • Simptomi

  • Mučnina

  • Zatvor

  • Meteorizam

 • Znaci

  • Uvećanje jezika

  • Ascites

  • Usporena peristaltika (miksedemski megakolon i ileus)

Slide 20

KLINIČKA PREZENTACIJA

KARDIORESPIRATORNI SISTEM

 • Simptomi

  • Intolerancija napora

  • Gušenje

 • Znaci

  • Promuklost

  • Bradikardija

  • Umerena hipertenzija

  • Perikardna efuzija

  • Pleuralna efuzija

Slide 21

KLINIČKA PREZENTACIJA

EKG

 • Snižena voltaža

 • Sinusna bradikardija

 • Promene ST segmenta, aplatiran ili negativan T talas

  Ehokardiografija

 • Perikardna efuzija

 • Idiopatska hipertrofična subaortna stenoza (asimetrična hipertrofija septuma + opstrukcija izlaznog trakta LK)

 • Produženo ejekciono vreme LK

Slide 22

KLINIČKA PREZENTACIJA

HEMATOLOŠKE PROMENE

 • E-loza: Anemija

  • Umerena normocitna, normohromna anemija (deficit eritropoetina)

  • Mikrocitna, hipohromna anemija (menoragija, malapsorpcija Fe)

  • Perniciozna anemija (deficit Vit B12 i/ili folata)

 • G-loza: bez promena

 • Trombocitna loza:

  • Smanjena adhezivnost Tr (uz smanjenje Faktora VIII i IX i fragilnost krvnih sudova vodi u hemoragijski sindrom)

Slide 23

KLINIČKA PREZENTACIJA

BIOHEMIJSKE PROMENE

 • Metabolizma glikoze

  • Smanjena degradacija insulina (povećana osetljivost na egzogeni insulin)

 • Metabolizma lipida

  • Porast fosfolipida, ukupni Holesterol, LDL, TAG i snižen HDL

 • Enzimski profil

  • Porast enzima skeletnih mišića: CPK

Slide 24

KLINIČKA PREZENTACIJA

KOŽA

 • Simptomi

  • Suva, hladna, perutava koža

  • Nadutost lica, Gubitak kose, Krti nokti

 • Znaci

  • Elastični edemi lica, ruku i podkolenica

  • Periorbitalni edemi

  • Hladna koža

  • Bledo-žuta koža (anemija+hiperkarotinemija)

  • Suve aksile, Promene kose

Slide 25

KLINIČKA PREZENTACIJA

MIKSEDEMSKA KOMA

 • Završni stadijum teškog, dugotrajnog hipotireoidizma

 • Precipitirajući faktori

  • Izlaganje hladnoći

  • Infekcije

  • Povrede

  • Anestetici i lekovi sa depresornim dejstvom na CNS

 • Simptomi i znaci

  • Hipotermija (do 23oC)

  • Miksedem, bradikardija, hipotenzija, arefleksija

  • Alveolarna hipoventilacija, retencija CO2,, diluciona hiponatriemija

  • Psihički poremećaji: od agitiranosti (“miksedemsko ludilo”) do kome

Slide 26

HIPOTIREOZA I DRUGE BOLESTI

 • Hipotireoza kao aterogeni faktor

  • Porast aterogenog rizika u osoba sa subkliničkom hipotireozom (Wickham Study)

  • Dupliranje aterogenog rizika (Rotterdam Study)

 • Hipotireoza i autoimunske bolesti

  • Atrofični gastritis

  • Perniciozna anemija (12% ima hipotireozu)

  • Glutenska enteropatija

  • Pluriglandularna autoimunska endokrinopatija

Slide 27

DIJAGNOZA - prvi korak

 • Određivanje TSH je prvi korak u proceni tireoidne funkcije.

  AACE Clinical Practice Guidelines for Evaluation and Treatment of Hyperthyroidism and Hypothyroidism Еndocrine practice, 2002. 8, 6, 457

 • U slučaju povišenog TSH treba odrediti fT4 iAntiTPO Ab.

  Carole A. Spencer,Thyroid Testing for the New Millenium Thyroid 2003. 13, 1

Slide 28

DIJAGNOZA - prvi korak

TSH i fT4 (“free” T4)

Slide 29

DIJAGNOZA - drugi korak

 • Markeri autoimunskog procesa (AntiTPO Ab)

 • Ultrazvučni pregled štitaste žlezde

 • Dopunska dijagnostika:

  • Analize krvi (KKS, glikemija, lipidogram, biohumoralni sindrom nekroze miocita, azotne materije u krvi)

  • Testiranje kardiovaskularne funkcije (EKG, Rtg cor et pulmo, Ultrazvučni pregled srca itd.)

  • Ostalo

Slide 30

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA

 • Hronična bubrežna insuficijencija

 • Psihijatrijski poremećaji u starijih osoba

 • Perniciozna anemija u starijih osoba

 • Kongestivna srčana insuficijencija

Slide 31

 • Subklinički hiipotireoidizam se karakteriše povišenim TSH uz fT4 u referentnim vrednostima.

 • Ima visoku incidenciju, tako da u starosnoj grupi od preko 60 god ga ima 5-10% muškaraca i 5-17% žena.

 • Progresija u klinički manifestni hipotireoidizam je oko 5% godišnje.

  • Canaris G et al Arch Int Med 2000.160:526

Slide 32

Smanjenje sekrecije TSH:

Dopamin

Kortikosteroidi

Oktreotid

Smanjenje sekrecije tireoidnih hormona:

Litijum

Amiodaron

Aminoglutetimid

Lekovi i tireoidna funkcija

Slide 33

LEČENJE HIPOTIREOIDIZMA

 • Lek izbora

 • Način primene

 • Cilj terapije

 • Uvođenje i podešavanje terapije

 • Lečenje u posebnim stanjima

  • Starije osobe

  • Ishemijska bolest srca

  • Trudnoća

  • Diferentovani maligniteti tiroideje

Slide 34

Lek izbora

 • L-thyroxin (sintetički levotiroksin) je lek izbora za lečenje i primarnog i “centralnog“ hipotireoidizma

Slide 35

Istorijat

 • 1891. Georg R. Murray- primenjuje subkutane injekcije ekstrakta štitaste žlezde ovce.

 • 1892. Fox EL, McKenzie HWG, Jackson W- uvode u terapiju per os preparate osušene štitaste žlezde.

 • John Howard Means, 1948. "...as perfect a form of therapy as any known in medicine."

Slide 36

Nobelova nagrada i pogrešna uverenja

 • 1915. E.C. Kendallizdvaja kristale fiziološki aktivne supstance iz štitaste žlezde.

 • Thyr ox in: pogrešno uverenje da se radi o hidroksi indolu iz tireoideje.

 • 1952. Gross J, Pitt Rivers R otkrivaju trijodtironin

Slide 37

Lek izbora

 • Apsorbuje se do 80% unete doze

 • Glavno mesto apsorpcije je jejunum i terminalni ileum

 • Prisustvo hrane može znatno da umanji apsorpciju

Slide 38

Način primene

 • Lek se uzima ujutru, naštinu, najmanje 30-60min pre prvog dnevnog obroka

 • Tableta se uzima cela, nepodeljena

Slide 39

CILJ TERAPIJE

 • Primarni hipotireoidizam: vrednosti TSH u referentnim opsezima (idealno 1.0-2.0 mIU/mL) uz potpuno povlačenje kliničkih simptoma

 • Sekundarni hipotireoidizam: postizanje vrednosti fT4 u referentnim opsezima (idealno na polovini raspona referentnih vednosti)

Slide 40

Uvođenje i podešavanje terapije

Tokom uvođenja terapije upozoriti pacijenta na moguće sporedne efekte: palpitacije, uznemirenost, poremećaj stolice i sna, glavobolje.

Slide 41

Opšti princip u lečenju hipotireoidizma

Obavezno proceniti i korigovati postojanje i hipokorticizma

PRE

nego što se otpočne sa supstitucionim lečenjem hipotireoidizma

Slide 42

Uvođenje i podešavanje terapije

 • Doziranje je strogo individualno, puna dnevn doza je obično 1.5-2.0 mcg/kg dnevno

 • Mlade osobe bez komorbiditeta: može se početi sa dozom levotiroksina 1.0-1.5 mcg/kg dnevno

  • Lindsay RS, Toft AD: Hypothyroidism. Lancet. 1997;349:413-7.

Slide 43

Uvođenje i podešavanje terapije

 • Do postizanja ciljnih vrednosti, kontrolisati fT4 i TSH u intervalima na 6 do 8 nedelja.

 • Korekcije doze se vrše u inkrementima od 25mcg levotiroksina

Slide 44

Uvođenje i podešavanje terapije

 • Kada se postigne adekvatna supstitucija, doza je kod većine pacijenata konstantna i obično nisu potrebne veće korekcije

 • L-thyroxine je lek sa malom terapijskom širinom

Slide 45

Hipotireoidizma i invazivne procedure

 • Nelečen ili nedovoljno lečen hipotireoidizma nije apsolutna kontraindikacija za:

 • Koronarnu angioplastiku

 • Koronarnu by-pass hirurgiju

 • Urgentne hirurške intervencije (saelektivnim intervencija treba sačekati do postizanja supstitucije).

Slide 46

Starija populacija i osobe sa ishemijskom bolešću srca

 • Inicijalna doza je 25 mcg dnevno

 • Doza se povećava u vrementskim intervalima 2 do 3 nedelje uinkrementima od 12.5 do 25 mcg.

Slide 47

TRUDNOĆA i hipotireoidizam

 • 44% žena sa hipotireoidizmom je prestalo da uzima supstitucionu terapiju nakon saznanja da su trudne (neke po savetu zdravstvenih profesionalaca!)

  Mestman JH. 1999 Diagnosis and management of maternal and fetal thyroid disorders. Curr Opin Obstet Gynecol. 11:167–175.

Slide 48

TRUDNOĆA

 • Žene sa hipotireoidizmom u reproduktivnom periodu treba edukovati o trudnoći

 • Trudnoća kod njih treba da bude planirana i u trenutku koncepcije supstitucija mora biti odlična

 • Svaki, čaki subklinički hipotireoidizam majke može da utiče na neurokognitivne funkcije potomstva

  • Toft AN Increased Levothyroxine Requirements in Pregnancy - Why, When, and How Much? N Engl J Med 351;3 july 15, 2004

Slide 49

TRUDNOĆA

 • U trudnoći se doza L-thyroxine-a povećava za 25 do 50%

Slide 50

TRUDNOĆA

 • Kontrola tireoidnog statusa u trudnoći je početkom svakog trimestra.

 • Nakon porođaja doza L–thyroxine-a se vraće na vrednosti pre trudnoće.

 • Nakon porođaja kontrola tireoidnog statusa vrši se nakon 6 do 8 nedelja.

Slide 51

TRUDNOĆA

 • Kod svih trudnica (sa i bez anamneze o bolesti štitaste žlezde) treba proveriti tireoidnu funkciju u prvom tromesečju trudnoće

  Toft AN Increased Levothyroxine Requirements in Pregnancy - Why, When, and How Much? N Engl J Med 351;3 july 15, 2004

Slide 52

SUPRESIVNA TERAPIJA L-THYROXINE-om

 • Primenjuje se nakon hirurških i radioterapijskih procedura u lečenju diferentovanih tumora štitaste žlezde

 • Supresivna doza L-thyroxine-a omogućava održavanje vrednosti TSH ispod mogućnosti laboratorijske detekcije (obično <0.1mIU/mL)

Slide 53

ZAKLJUČAK

Hipotireoza je podmukla bolest koja se razvija polako, navikava i pacijenta i njegovu okolinu na svoje postojanje, surovo otupljuje pacijenta, a sve ih uljuljkuje u nezainteresovanost.


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro