ขั้นตอนในการวิจัย
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 4

ขั้นตอนในการวิจัย PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ขั้นตอนในการวิจัย. แบ่งออกได้เป็น ๔ ขั้นตอนสำคัญ (เทียนฉาย กีระนันท์,๒๕๔๔ : ๒๔). ขั้นที่ ๔. ขั้นที่ ๓. การเสนอผลการวิจัย. ขั้นที่ ๒. การลงมือดำเนินการวิจัย. ขั้นที่ ๑. การออกแบบ วิจัย. การเตรียม การวิจัย. รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย. ชื่อโครงการวิจัย คณะผู้วิจัย

Download Presentation

ขั้นตอนในการวิจัย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6490731

ขั้นตอนในการวิจัย

แบ่งออกได้เป็น ๔ ขั้นตอนสำคัญ (เทียนฉาย กีระนันท์,๒๕๔๔:๒๔)

ขั้นที่ ๔.

ขั้นที่ ๓.

การเสนอผลการวิจัย

ขั้นที่ ๒.

การลงมือดำเนินการวิจัย

ขั้นที่ ๑.

การออกแบบ

วิจัย

การเตรียม

การวิจัย


6490731

รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 • ชื่อโครงการวิจัย

 • คณะผู้วิจัย

 • ความสำคัญและความเป็นมาของการวิจัย

 • วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • กรอบแนวคิด

 • ระเบียบวิธีวิจัย ควรจะระบุเกี่ยวกับ

  • ประชากรเป้าหมาย

  • การสุ่มตัวอย่าง

  • เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือ

  • การเก็บรวบรวมข้อมูล

  • การวิเคราะห์ข้อมูล

  • สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ขอบเขตของการวิจัย

 • ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน

 • งบประมาณที่ใช้ในการวิจัย


 • 6490731

  แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

  ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี

  ------------------------------------

  ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย): ลักษณะการแต่งกายของมัคคุเทศก์ไทยกับแนวทางการสร้างเสริม

  ให้มัคคุเทศก์ใส่ชุดประจำชาติเพื่อการนำเที่ยวในพระบรมมหาราชวัง

  และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  (ภาษาอังกฤษ) :Dress Style of Thailand Tour with the Promotion. To Guide the National Costume for the Tours. Grand Palace and Emerald Buddha Temple.


  6490731

  • คณะผู้วิจัย

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทัช วรรณถนอม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 • Login