Oppvekst byutvikling og helse og velferd
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Oppvekst, Byutvikling og Helse- og velferd. PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oppvekst, Byutvikling og Helse- og velferd. Tverretatlig samarbeid for boligetablering, enslig mindreårige flyktninger. Tone Merethe Schei 070514 KBL konferansen. Boligetablering for enslig mindreårige flyktninger, tverretatlig samarbeid. Overgang barn voksen.

Download Presentation

Oppvekst, Byutvikling og Helse- og velferd.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oppvekst, Byutvikling og Helse- og velferd.

Tverretatlig samarbeid for boligetablering, enslig mindreårige flyktninger. Tone Merethe Schei 070514 KBL konferansen.


Boligetablering for enslig mindreårige flyktninger, tverretatlig samarbeid. Overgang barn voksen

 • Organisering av bolig og flyktningarbeidet i kommunen

 • Forankring og helhetlig kommunalt ansvar

 • Eksisterende boligmasse og mulighet for differensierte og fleksible boligløsninger

 • Etablert bolig for enslig mindreårige flyktninger


Trondheim kommune

 • Innbyggereca182 000

 • Trondheim bosetter ca 300 -350 nybosatte flyktninger inkludert familiegjenforente pr år

 • Bystyre - Formannskap – Rådmann

  -Tonivåmodell - 6 kommunaldirektører for tjenesteområdene;

  Kultur og næring, Oppvekst og utdanning, Organisasjon, Finans, Byutvikling, Helse og velferd


Forankring og samhandling, ”vilje og evne” til bosetting av flyktninger

 • Forankring

  • Politisk

  • Administrasjonen, rådmannen og utøvende tjenester

 • Bosettingsavtaler forutsetter

  • Strategisk planlegging, samhandling, samarbeid

   og handling.

  • Kunnskap og Kompetanse

  • ”Ingen bolig ingen bosetting”


Forankring og samhandling. Bosetting av flyktninger, et kommunalt ansvar

 • Felles ansvar og innsats på alle nivå

  • Strategisk og operativt nivå (Leder og utførernivå)

  • Stans et sted forsinker jevn bosetting

  • God og trygg bolig, boligkarriere er sentralt i dette arbeidet


Enslig mindreårige flyktninger i overgang barn - voksen

 • God start og en vei til egen selvstendig bolig

  • Bidra til sikring av overgang barn –> voksen og boligetablering

  • Differensierte behov fordrer differensierte og fleksible boligløsninger

 • Hovedmålsetting ifht boligetablering for målgruppen

  • Privat utleiebolig, normalisering

   -Bidra til selvhjulpenhet, selvstendighet

   -Kommunal utleiebolig og ”det lille ekstra”

  • Innehar differensierte og fleksible bolig- og tjeneste tilbud -> behov for ”noe” som ikke eksisterte


Behov for bolig med ”det lille ekstra”, mer enn en bolig

 • Hva da?

 • Behov for et hus med selvstendige boenheter

  • Muliggjør fleksible muligheter for ivaretakelse og bygging av både indre og ytre bomiljø.

  • Innad i huset, leietakerne

  • Metodikk ifht til bistand som kan anvendes i ”gruppen” leietakerne i -> huset og ”individuell” bistand

  • Naboskap


Hva var behovet?

 • ”Det lille ekstra”-> skreddersøm

  • Individuell og fleksibel bistand fra tjenesteapparatet

  • Bygge nettverk

  • Heve bokompetanse

  • Økonomi

  • Sosiale relasjoner

  • Dag aktivitet

  • Kontinuitet og over tid ved behov

 • Hovedmålgruppen: Enslig mindreårige med behov for mer enn en bolig.


Utgangspunkt ”Ungbo modellen/ tankegangen”

Ungbo modellen:

 • Kollektiv (flest)

 • Dubletter (noen få)

 • Enkeltstående boliger (noen få)

 • Åpen tildeling -> 17-23 år kan søke

 • Sentralt er sammensetning av beboere i kollektivene

 • Ungdom støtter ungdom. Gode rollemodeller og positive miljøskapere.

 • Folk skaper gode normer

 • Selvbærende bomiljø

 • Reduserer behov, oppfølging fra øvrige tjenesteapparat, ansatte som ser dem og kan initiere mer bistand ved behov


Bygget og leietakernes behov ses i en sammenheng

 • Fysisk bygg og beliggenhet har sammenheng med innhold og metodikk på ulike nivå.

  • Bygget og antall boenheter maks 6-8 men helst noe mindre

  • Beliggenhet i veletablert bo område, integrert.

 • Utgangpunktet. Behov for boenheter for sirkulasjon av EMF ut av BFT (bv) tiltak og inn i en boligkarriere med trygge rammer i voksensiden.

 • ”Åpenhet” rundt beboerne i huset og kringliggende naboskap /naboer – ofte kjent med huset eid av kommunen


"Bolig med det lille ekstra ” – i det ordinære systemet

 • ”Ungbo modell” inspirert metodikk utg. punkt

 • Voksen flyktning bistår ung flyktning

 • Trygghetsfaktor/ stabilitet

 • Ikke alene i en selvstendig bolig

  • Støttende naboskap, nettverksbyggende

  • Bygger sosialt liv

  • Organisere dagligliv

  • Åpenhet og dialog mot nærmiljø, naboer på tunet og omkringliggende, viktig faktor


Fysisk bygg

 • Befaringer eksisterende boligmasse:

  • Vurderinger egnethet ifht , kostnad

  • Fysisk utforming av huset – gjenspeile behovet i forhold til målgruppen, leietakerne flyktninger

   • Fasade, standard, beliggenhet ( god, innbydende, nøkternt )

   • Leietaker eierforhold -> overgang utflytting privat selvhjulpenhet og selvstendighet

   • Ordinært bomiljø – omkringliggende bosetting viktig

   • Bidra til integrering


Fysisk bygg

 • Indre fysisk utforming:

  • Muligheter for antall boenheter:

  • ”Flest mulig” boenheter – akseptabel m2 ifht målgruppen og sammensetning av leietakere

  • Ønsker ikke fellesareal foruten oppgang – selvstendige boenheter

  • Unngå mulighet for oppholdssted som kan føre til negative virkninger for bomiljø og påvirke den enkelte


Rekkehusbolig

 • 1 leilighet ombygd til 3 bo enheter. (PU)

 • Felles oppgang og fellesarealer

 • Veletablert boområde nord øst for sentrum

 • Omkringliggende bebyggelse hus i rekke og eneboliger

 • Velforening i område


Rekkehus

 • Ombyggingsbehov:

  • Øke med 2 boenheter – 5 totalt

  • Lukking eller ombygging av fellesareal utenom felles oppgang

  • Avstenging (ombygging) annet disponible rom (krever mer)

  • Etablering av vaskekjeller (muliggjør flere enheter) og boder


Rekkehus

 • Muligheter v. bruksendring, ombygging, innvendig ifht kriterier og juridiske krav

 • Prosjektutvikler Utbygging

  • Kostnad

  • Brannvernkrav

  • Arkitekt/ prosjektutvikler/ leder. Utbygging


Rekkehuset

 • Høst 2012 ferdig til innflytting med reguleringsplaner, bruksendring etc. på plass.

 • Innhold , metodikk ,ansvar og rolle klart på systemnivå

  • Kommunal utleiebolig 3+2 enheter

  • Ordinære husleiekontrakter 6 mnd klausulert med 3 kant avtale -> oppfølging – bokompetanse – selvstendiggjøring - beholde boligen. Legge til rette for boligkarriere.

  • Klausulering – forankret i boligvedtak


Beboer sammensetning

Tildeling av bolig, sammensetning i huset

Flere aktuelle EMF med behov:

 • Samhandling, samarbeid mellom ( Oppvekst) barn & voksentjenester ( H&V)

 • Aktuelle unge kartlegges

 • Alder nær 18 – 20 år

 • Overgang fra barn til voksen - Bolig og behov for ”det lille ekstra”

 • Bomiljø

 • H&V–> tildeling

 • H&V- > gjennomførere samtaler med aktuelle leietakere

 • Viktig med åpenhet ifht hva boligen er - >noe mer


Beboersammensetning

Voksne flyktninger for nybosetting:

 • Kartla kriterier ifht hva vi vurderte ville fungere

 • Kjønn (ulik)

 • Landbakgrunn (ulik)

 • Interesse for ungdom

 • Trygge og gode rollemodeller

 • Utdanning – arbeid.

 • Ressurser– noe å gi til medmennesker, ungdom


Beboersammensetning

 • Så innenfor de kommunen hadde gitt tilsagn om bosetting

  • En aktuell mann

  • Informert og forespurt. Takket ja. Entusiastisk

 • H&V i samhandling med IMDI Region Midt Norge for å etterspørre aktuelle som ennå ikke hadde fått bosettingskommune.

  • Flere aktuelle kvinner

  • En valgt ut for info og forespørsel. Takket ja

  • ” Skal jeg få bidra fra første dag”. Svært fornøyd


Leietakere, sammensetning

 • 3 leiligheter, enslig mindreårige flyktninger

  - 2 menn og 1 kvinne

  • Afghanistan og Etiopia

  • Alle i dag aktivitet / jobb eller utdanning(krav)

 • 2 leiligheter for voksne flyktninger

  1 kvinne og 1 mann

  Egypt og Eritrea

  Bistandsbehov:

  • Høyne bo kompetanse / ivaretakelse av boforhold

  • Husordensregler, dugnad

  • Renhold

  • Personlig økonomi, betale regninger etc.

  • Sosialt nettverk støtte

  • Stå i dag aktivitet, arbeid eller utdanning


Innflytting

 • Bomiljø (Huseier)

  • En fast kontaktperson med ansvar for huset.

 • Beboer organisering

  • Kontaktperson , leietaker representant

  • Utpekte en av de voksne fra starten inntil demokratisk valg etter innflytting.

  • Beboer møte , rett etter innflytting, underveis

  • Velforeningen


Innflytting, bomiljø

 • Beboermøte-> 1 x pr 4-6 uke i starten

 • Beboerorganisering

 • Husordensregler ( kommunale) – ønsker de tilleggsregler?

 • Gangvask, liste

 • Bruk av vaskekjeller

 • Forholdet til de nære naboene

 • Hagearbeid

 • Dugnad

 • Garasjer

 • Container for rydding 1x pr år (TE)

 • Hekk ( TE)

 • Plenklipping – (TE)ordner med klipper. Beboerne klipper


Oppfølging i bolig

 • Ved behov for individuell oppfølging / bistand

  • Oppvekst, Oppfølgingstjenesten for enslig mindreårige og evt. overgang voksentjenester/ oppfølging

 • Behov for bistand en liten stund til.

  • Individuell oppfølging fra oppfølgingstjeneste i Oppvekst

  • Ved behov overlapping voksen oppfølging

   -Bomiljøtjenesten sentral rolle – Sentral rolle og bindeledd internt i kommunen gjennom hele leieforholdet – >Gode å trygge boforhold


Oppsummering

 • Forankring, tverretatlig samarbeid

 • ”Ungbo modellen”, tankegangen

 • Flyktning bistår flyktning

 • Rollemodeller og dynamisk miljøskapende

 • Sikre gode overganger. Gode trygge boforhold

 • Etablert samarbeid, samhandling barn – voksentjenester

 • Individuell bistand og oppfølging ved behov

 • Bygget, utforming ses i sammenheng med modell

 • Beboersammensetning

 • Bomiljøarbeid, essensielt gjennom hele boligforholdet! Det bygger bro og en forutsetning for å skape og ivareta gode trygge boforhold.


Huset og leietakerne i dag

 • Å bo trygt og godt med ” det lille ekstra”

  • Rolig og velfungerende bomiljø

  • Gjensidig støttende, ung voksen – voksen

  • Alle i jobb og/ eller utdanning

 • Fokus fremover ifht bolig

  • Videre boligkarriere, privat bolig

  • Dialog, samarbeid og planlegging av forløp


Økonomi

 • Ombyggingskostnader 5 leiligheter

  - Kr 1.460`

 • Brannsikkerhetstiltak

  • Kr 0.6 `

 • Totalkostnad

  -Ca 2.1 mill kr


 • Slutt

  Trondheim kommune

  Byutvikling

  Eierskapsenheten

  Trondheim Eiendom

  Utbyggingsenheten

  Oppvekst

  Barne- og familietjenesten Heimdal

  Omsorgsenheten for barn- og unge

  Helse- og velferd

  Helse- velferdskontor Midtbyen


  Tverretatlig samarbeid og resultater

  • Investeringsmidler bolig – 2012 – 2015 Oppvekst.

  • 4 mill pr år.

  • Enkelt boliger i sameier/ BL -> i TK Boligportefølje ( tildeling i voksen HV)

  • BOA

  • EKV – tiltak i BFT ( BV)


 • Login