Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji - PowerPoint PPT Presentation

Environment lne z a e v pre ovskom kraji
Download
1 / 29

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji. . Kristína Kolandrová Lenka Šutovská. 3.ročník, environmentalistika 2010/2011. Prešovský kraj. druhý najrozsiahlejší kraj na Slovensku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Environment lne z a e v pre ovskom kraji

Environmentálne záťaže v Prešovskom kraji

.

Kristína Kolandrová

Lenka Šutovská

3.ročník, environmentalistika

2010/2011


Pre ovsk kraj

Prešovský kraj

 • druhý najrozsiahlejší kraj na Slovensku

 • člení sa na 13 okresov, z ktorých rozlohou najväčším je okres Poprad (1 105,35 km2) a najmenším okres Levoča (357,34 km2)

 • Do územia zasahuje:

  - Tatranský národný park

  - NP Pieniny, NP Poloniny, NP Nízke Tatry a NP Slovenský raj a 2 chránené krajinné oblasti (CHKO):CHKO Vihorlat a CHKO Východné Karpaty

www.caleo.sk


Do zemia zasahuj tri za a en oblasti

Do územia zasahujú tri zaťažené oblasti:

 • Košicko-prešovská zaťažená oblasť

  - Zemplínska zaťažená oblasť

  - Rudniansko-gelnická zaťažená oblasť .


Ko icko pre ovsk za a en oblas

Košicko-prešovská zaťažená oblasť


Ko icko pre ovsk za a en oblas1

Košicko-prešovská zaťažená oblasť

Znečistenie ovzdušia

 • hutnícky, strojárenský, drevársky priemysel, priemysel palív a energetiky a ťažba nerastných surovín,

 • výfuky z automobilov, resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest, suspenzia tuhých častíc z dopravy, minerálny prach zo stavebnej činnosti, lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá, malé a stredné lokálne priemyselné zdroje bez náležitej odlučovanej techniky


Zne istenie povrchov ch v d

Znečistenie povrchových vôd

 • Hornád - splaškové a priemyselné odpadové vody (Košice)

 • Sokoliansky potok (jeden z najviac znečistených tokov v SR) – hlavne v odberových miestach Ždaňa a Hidasnemeti

  - priemyselné odpadové vody zo závodu U.S.Steel,s.r.o., Košice

 • Bodva s prítokmi - znečistenie biologickými a mikrobiologickými ukazovateľmi a organickými polutantmi


Environment lne z a e v pre ovskom kraji

 • Na území v r.2008 boli prekročené ukazovatele v povrchových tokoch pri:

  - chemickej spotrebe kyslíka-Cr, teploty vody, chloridov, dusitanového dusíka, organického dusíka, chloroformu, absorbovaných organických halogénov, fluóranténu, abundanciefytoplanktónu, koliformnýchbaktérií, termotolerantných koliformných baktérií a fekálnych streptokokov.


Zne istenie podzemn ch v d

Znečistenie podzemných vôd

 • Prekročené limity(2008):

 • celkové Fea Mn

 • chloridov, amónnych iónov, dusičnanov a rozpustených látok

 • z org.l.- chlórované rozpúšťadlá a pesticídy


Odpady

Odpady:

 • Celková produkcia odpadu - v dôsledku produkcie ostatného odpadu, ktoré mali rozhodujúci podiel na celkovej produkcii odpadu v oblasti, mala kolísavý charakter.

 • Produkcia nebezpečnéo odpadu a komunálneho odpadu v oblasti vykazovala postupný nárast.


Zempl nska za a en oblas

Zemplínska zaťažená oblasť


Zempl nska za a en oblas1

Zemplínska zaťažená oblasť

Znečistenie ovzdušia

 • emisie z priemyselných odvetví: chemický, drevospracujúci, priemysel palív a energetiky

 • ďalej: najmä doprava, resuspenzia tuhých častíc z povrchov ciest(nedostatočné čistenie ulíc), suspenzia tuhých častíc z dopravy (oder pneumatík), minerálny prach zo stavebnej činnosti, veterná erózia z nespevnených povrchov, lokálne vykurovacie systémy na tuhé palivá


Zne istenie povrchov ch v d1

Znečistenie povrchových vôd

 • rieka Laborec: vypúšťanie chladiacich odpadových vôd (závod Elektráreň Vojany) -často dochádza k zvýšeniu teploty vody

 • zlá kvality vôd kvôli znečisteniu z hornej časti tokov Topľa a Ondava

 • rieka Bodrog: dobrý chemický stav aj napriek tomu, žejehoprítoky súv zlomchemickomstave


Environment lne z a e v pre ovskom kraji

Na území v r.2008 boli prekročené ukazovatele v povrchových tokoch pri:

- chemickej spotrebe kyslíka-Cr, dusitanového dusíka, zinku, chloroformu,absorbovaných organických halogénov, koliformných baktérií, termotolerantnýchkoliformných baktérií a fekálnych streptokokov.


Zne istenie podzemn ch v d1

Znečistenie podzemných vôd

 • V prípade kvality podzemných vôd boli limitné hodnoty v roku 2008 v porovnaní s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. prekročené vo všetkých útvaroch podzemných vôd zasahujúcich do oblasti.

 • najčastejšie prekračované ukazovatele: celkové Fe, Mn, dusičnany, chloridy, amónne ióny a sírovodík

 • z ťažkých kovov boli prekročené limitné hodnoty Al, Asa Ni


Odpady1

Odpady:

 • Celková produkcia odpadu v oblasti mala v rokoch 2005 spočiatku stúpajúci a neskôr klesajúci charakter v dôsledku produkcie ostatného odpadu, ktorý mal rozhodujúci podiel aj na celkovej produkcii odpadu.

 • Produkcia nebezpečného odpadu vykazovala postupný pokles. Produkcia komunálneho odpadu vykazovala postupný nárast.


Rudniansko gelnick za a en oblas

Rudniansko – gelnická zaťažená oblasť


Rudniansko gelnick za a en oblas1

Rudniansko – gelnickázaťažená oblasť

Znečistenie ovzdušia

 • ťažba nerastných surovín, strojárenský priemysel a hutníctvo neželezných kovov

 • Iné zdroje: skládky, trosky z hutníckeho priemyslu, doprava, suspenzia a resuspenziačastic z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, lokálne vykurovacie systémz na tuhé palivá, ktoré priamo vplývajú na úroveň znečistenia


Zne istenie povrchov ch v d2

Znečistenie povrchových vôd

 • Hornád a jeho prítoky: v oblasti boli v minulých rokoch poznačené banskými aktivitami, a aj v dôsledku útlmu týchto činností v posledných rokoch, dochádza k znižovaniu koncentrácií ťažkých kovov v povrchových vodách a ich koncentrácie neprekračujú limitné hodnoty

 • Znižovanie kvality-komunálne vody(Spišská Nová Ves)

 • V roku 2008 boli prekročené ukazovatele v prípade chemickej spotreby kyslíka-Cra dusitanového dusíka


Zne istenie podzemn ch v d2

Znečistenie podzemných vôd

 • limitné hodnoty v porovnaní s požiadavkami nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. prekročené vo všetkých útvaroch podzemných vôd v predkvartérnych horninách zasahujúcich do zaťaženej oblasti v ukazovateli obsahu O2 vo vode (v rámci terénnych meraní)


Odpady2

Odpady:

 • Celková produkcia odpadu v oblasti mala v rokoch 2005 – 2008 kolísavý charakter predovšetkým v dôsledku produkcie ostatného odpadu, ktorý mal rozhodujúci podiel na celkovej produkcii odpadu.

 • Produkcia nebezpečného odpadu vykazovala postupný nárast a v roku 2008 opäť pokles.

 • Produkcia komunálneho odpadu vykazovala výrazný nárast.


Najv zne istovatelia

Najväčší Znečistovatelia:

 • U.S.Steel Košice

 • Tepláreň Košice

 • Elektráreň Vojany

 • Chemko Strážske

 • Kronospana.s.Prešov (drevotrieskové dosky atď.)

 • Kovohuty Krompachy a Železorudné bane Rudňany, Železorudné bane Slovinky, Zlievareň Krompachy


U s steel ko ice

U.S.steelkošice

 • Hutníctvo a metalurgia

www.google.sk


Elektr re vojany

Elektráreň vojany

- Tepelná energetika

www.google.sk


Chemko str ske

Chemko Strážske

- chemická produkcia

www.google.sk


Kronospan pre ov

Kronospan prešov

 • drevospracujúci priemysel

www.google.sk


Kovohuty krompachy

Kovohutykrompachy

 • Výroba medi technickej čistoty

www.google.sk


Zlievare krompachy

Zlievareň krompachy

 • vývoj, výroba a predaj výrobkov strojárenskej metalurgie

 • výrobky pre automobilový priemysel         - chladiarenské zariadenia         - elektrotechnický priemysel         - hydraulické prevodníky a čerpadlá         - výrobky bielej techniky         - pece, krby a iné vykurovacie telesá         - odvodňovacie kanalizácie         - iné priemyselné stroje a zariadenia

www.google.sk


Zdroje

Zdroje:

 • www.enviroportal.sk

 • www.sazp.sk

 • http://www.zlievaren-sez.sk/

 • www.google.sk


Environment lne z a e v pre ovskom kraji

Ďakujeme za pozornosť!


ad
 • Login