Download
1 / 18

จดหมายข่าวโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

จดหมายข่าวโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔. (ร่าง)นโยบายรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ๑”. ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต ๑

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' จดหมายข่าวโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑' - olwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

จดหมายข่าวโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๘๓ ประจำวันที่ ๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔


(ร่าง)นโยบายรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์ ๑”

ฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุดรธานี เขต ๑

๐๘-๘๓๓๙-๖๖๕๕, E-Mail: [email protected]


เป้าหมาย “ยิ่งลักษณ์ ๑”

 • ทำให้คนไทยมีรายได้เพิ่มขึ้น

 • บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย

 • ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

 • เป้าหมายเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๕๕ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก ๑%


นโยบายแบ่งเป็น ๒ ระยะ “ยิ่งลักษณ์ ๑”

 • ๑. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ

 • ๒. นโยบายต่อเนื่อง ๔ ปี ตามอายุรัฐบาล ๗ ข้อ


๑. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ

 • นโยบายเศรษฐกิจ ลดภาระประชาชน

  ๑. ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับรถโดยสารสาธารณะ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ดูแลราคาสินค้า เพิ่มรายได้ ป้องกันและแก้ไขการผูกขาด


. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ

 • ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ

  - พักหนี้ครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย และผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า ๕ แสนบาท อย่างน้อย ๓ ปี

  - ปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน ๕ แสนบาท

  - แรงงานมีรายได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาทต่อวัน และปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท


. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ

- จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ

๖๐-๖๙ ปี ๖๐๐ บาท

๗๐-๗๙ ปี ๗๐๐ บาท

๘๐-๘๙ ปี ๘๐๐ บาท

๙๐ ปีขึ้นไป ๑,๐๐๐ บาท

- ลดภาษีบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก


. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ

 • ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปี ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๕๖

 • ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เช่น เพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท และงบกองทุนพัฒนาศักยภาพ SML อีก ๓-๕ แสนบาท ตามลำดับขนาดของหมู่บ้าน


. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ

๕. ยกระดับสินค้าเกษตร โดยนำระบบรับจำนำสินค้าเกษตรมาใช้ ข้าวเปลือกราคาเกวียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ข้าวหอมมะลิราคาเกวียนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๖. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ประกาศให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็นปี “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” พระราชพิธีมหามงคล ๒๕๕๔-๒๕๕๕


. ระยะเร่งด่วนในปีแรก ๑๖ ข้อ

 • สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ การบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ

 • ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ


นโยบายสังคม-การต่างประเทศนโยบายสังคม-การต่างประเทศ

 • สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ตั้งแต่ช่วงปลายรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐

 • การกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ


.นโยบายสังคม-การต่างประเทศ

 • การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โปร่งใส ธรรมาภิบาล แก้ไขกฎหมาย

 • นำสันติสุข ปลอดภัย สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • เร่งฟื้นฟูและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน นานาประเทศ


.นโยบายสังคม-การต่างประเทศ

 • พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค

 • จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนนำร่อง สำหรับ ชั้น ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

 • เร่งรัดผลักดันการปฏิรูปการเมือง ประชาชนมีส่วนร่วม มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ออกเสียงประชามติ


๒. นโยบายต่อเนื่อง ๔ ปี ๗ ข้อ

 • นโยบายความมั่นคง

 • นโยบายด้านเศรษฐกิจ มหภาค สร้างรายได้ ปรับโครงสร้าง อุตสาหกรรม เกษตร ระบบมวลชนพื้นฐาน ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปรับโครงสร้างภาษี รักษาวินัยการคลัง ปรับปรุงโครงสร้างรัฐวิสาหกิจ การพัฒนาระบบราง รถรางคู่เชื่อมชานเมือง หัวเมืองหลัก รถไฟความเร็วสูง กทม. เชียงใหม่ นครราชสีมา หัวหิน รถไฟฟ้า ๑๐ สาย ใน กทม. และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสายทั้งระบบ


. ปี ๗ ข้อ

- เพิ่มความสามารถท่าอากาศสุวรรณภูมิ จากปีละ ๔๕ ล้านคน เป็นปีละ ๖๕ ล้านคนขึ้นไป

๓. นโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้เข้าถึงทุกกลุ่ม จัดโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงวัยชรา สร้างหลักประกันความมั่งคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์


. ปี ๗ ข้อ

 • นโยบายที่ดิน อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้

 • นโยบายวิทยาศาสตร์ สร้างนักวิทย์ นักวิจัย ครูวิทย์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา


. ปี ๗ ข้อ

 • นโยบายการต่างประเทศ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ พัฒนาความสัมพันธ์ ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ

 • นโยบายการบริหารบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ คุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล ปฏิรูประบบกฎหมาย พัฒนากระบวนการยุติธรรม สอดคล้องหลักประชาธิปไตย


. ปี ๗ ข้อ

 • สวัสดี


ad