Anabolisme
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Anabolisme PowerPoint PPT Presentation


 • 440 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Anabolisme. Emma Reina Jornet. Anabolisme. Molècules inicials inorgàniques. Autòtrof. Fotosíntesi. Energia lluminosa. Quimiosíntesi. Molècules inicials orgàniques. Heteròtrof. Energia procedent de reaccions químiques. Anabolisme autòtrof. Fotosíntesi.

Download Presentation

Anabolisme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anabolisme

Anabolisme

Emma Reina Jornet


Anabolisme1

Anabolisme

Molèculesinicialsinorgàniques

Autòtrof

Fotosíntesi

Energialluminosa

Quimiosíntesi

Molèculesinicialsorgàniques

Heteròtrof

Energiaprocedent de reaccionsquímiques


Fotos ntesi

Anabolismeautòtrof

Fotosíntesi

 • El donador d’electrons és l’aigua

 • S’allibera oxigen

Oxigènica

Anoxigènica

 • El donador d’electrons no és l’aigua

 • Sol ser l’H2S

 • No es forma Oxigen


Fotos ntesi oxig nica

Fotosíntesioxigènica

Fase lluminosa

Fase fosca

 • Es necessita llum

 • Es realitza a l’interior de la membrana interna dels tilacoides

 • Els cloroplasts consten de la cadena transportadora d’electrons, els enzims ATP sintetases i els fotosistemes

 • Es produeix fotòlisi de l’aigua (H2O  2H+ + 2é + 1/2O2)

 • Es forma ATP i coenzims reduïts NADPH

 • No es necessita llum

 • Es realitza a l’estroma dels cloroplasts

 • Es necessita l’ATP i l’NADPH de la fase anterior per sintetitzar matèria orgànica a partir d’inorgànica

 • La síntesi de compostos de carboni té lloc mitjançant un procés cíclic anomenat el cicle de Calvin


Aparell fotosint tic cloroplast

Aparellfotosintètic, Cloroplast

 • TILACOIDE  A l’interior de la membrana interna delstilacoides té lloc la fase lluminosa

 • ESTROMA Éson té lloc la fasa fosca


Etapes del cicle de calvin

Etapes del cicle de Calvin

 • Síntesi de substàncies orgàniques a l’estroma (midó, àcids grassos i aminoàcids) i al citosol (glucosa i fructosa)

 • Regeneració de la primera molècula amb qui s’uneix el CO2 un cop ha entrat a l’estroma (ribulosa 1-5 difosfat)

Fixació del CO2

Reducció del CO2 pel consum d’ATP i NADPH


Esquema cicle de calvin

Esquema cicle de Calvin


Balan de la fotos ntesi

Balanç de la fotosíntesi


Factors que influiexen en la fotosintesi

Factors que influiexen en la fotosintesi

 • TEMPERATURA A méstº, méseficàciafins que s’inicia la desnutaralitzaciódelsenzims que intervenen

 • CONCENTRACIÓ DE CO2 Commés elevada, mésrendiment, i a partir d’undeterminat valor, s’estabilitza

 • CONCENTRACIÓ O2 Commés elevada, menysrendiment

 • ESCASSETAT D’H2O  Repercuteixnegativament. Elsestromes es tanques per evitar la dessecació i es dificulta l’entrada de CO2


Anabolisme

Anabolismeheterotòtrof


Anabolisme dels gl cids

Anabolismedelsglúcids

 • Es poden distingir dues parts:

Obtenció de glucosa, tant en vegetalscomanimals a partir de substànciesresultants del catabolisme, per mitjà de la gluconeogènesi

Obtenció de polímers de glucosa o d’altreshexoses.

En vegetals se sintetitzamidó(amilogènesi)

En animals se sintetitzaglicogen (glicogenogènesi)


Glucog nesi

Glucogènesi

Procés de síntesi de glucosa a partir de piruvat (no totes les reaccionssóninverses a la glucolisi)

 • BALANÇ:

 • Per tal de sintetitzar glucosa calen:

 • 2 piruvat

 • 4 ATP + 2 GTP = 6 ATP

 • 2 NADH


La glucosa es pot sintetitzar a partir de compostos que s incorporen a la gluconeogenesi

La glucosa es potsintetitzar a partir de compostos que s’incorporen a la gluconeogenesi

 • LACTAT És la reacció inversa a la fermentació. Es genera 1 NADH

 • Alguns AMINOÀCIDS com l’analina

 • GLICERINA  passa a dihidroxiacetona-fosfat

ALERTA! Elsàcidsgrassos no poden sintetitzar glucosa alsanimals(la síntesi de piruvat a partir d’AcetilCoA no éspossibleperquèsurt del cicle de Krebs en forma de CO2)

Peròalsglioxisomes(plantes) l’acetilCoApotpassar a succinat i després a oxalacetat


Anabolisme dels l pids

Anabolismedelslípids

 • Els més importants són els triacilglicèrids

 • La seva biosíntesi requereix 3 processos:

 • Principal font d’àcids grassos  aliments

 • Segona font  acetil CoA d’origen mitocondrial

 • La biosíntesi té lloc al citosol

Obtenciód’àcidsgrassos

Obtenció de glicerina

Síntesi de triacilglicèrids


Anabolisme dels constituents de les prote nes

Anabolismedelsconstituents de les proteïnes

 • L’àcid alfa cetoglutàric (compost del cicle de krebs)

  • S’uneix a l’ió amoni (queda aminat) i constitueix l’àcid glutàmic. Dóna lloc als aminoàcis glutamna i prolina i fa la biosíntesi d’aminoàcids no essencials.

  • És el responsable de donar grups amino a altres molècules (transaminació)

Seguint les instruccions del RNAm

Té llocalsribosomes

Es fa a partir d’unàcidorgànicde 3 a 5 carbonis al quals’afegeix un grup amino


Rep s metabolisme

Repàs metabolisme


Un altre exemple

Un altre exemple


 • Login