Anabolisme - PowerPoint PPT Presentation

Anabolisme
Download
1 / 17

 • 451 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Anabolisme. Emma Reina Jornet. Anabolisme. Molècules inicials inorgàniques. Autòtrof. Fotosíntesi. Energia lluminosa. Quimiosíntesi. Molècules inicials orgàniques. Heteròtrof. Energia procedent de reaccions químiques. Anabolisme autòtrof. Fotosíntesi.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Anabolisme

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anabolisme

Anabolisme

Emma Reina Jornet


Anabolisme1

Anabolisme

Molèculesinicialsinorgàniques

Autòtrof

Fotosíntesi

Energialluminosa

Quimiosíntesi

Molèculesinicialsorgàniques

Heteròtrof

Energiaprocedent de reaccionsquímiques


Fotos ntesi

Anabolismeautòtrof

Fotosíntesi

 • El donador d’electrons és l’aigua

 • S’allibera oxigen

Oxigènica

Anoxigènica

 • El donador d’electrons no és l’aigua

 • Sol ser l’H2S

 • No es forma Oxigen


Fotos ntesi oxig nica

Fotosíntesioxigènica

Fase lluminosa

Fase fosca

 • Es necessita llum

 • Es realitza a l’interior de la membrana interna dels tilacoides

 • Els cloroplasts consten de la cadena transportadora d’electrons, els enzims ATP sintetases i els fotosistemes

 • Es produeix fotòlisi de l’aigua (H2O  2H+ + 2é + 1/2O2)

 • Es forma ATP i coenzims reduïts NADPH

 • No es necessita llum

 • Es realitza a l’estroma dels cloroplasts

 • Es necessita l’ATP i l’NADPH de la fase anterior per sintetitzar matèria orgànica a partir d’inorgànica

 • La síntesi de compostos de carboni té lloc mitjançant un procés cíclic anomenat el cicle de Calvin


Aparell fotosint tic cloroplast

Aparellfotosintètic, Cloroplast

 • TILACOIDE  A l’interior de la membrana interna delstilacoides té lloc la fase lluminosa

 • ESTROMA Éson té lloc la fasa fosca


Etapes del cicle de calvin

Etapes del cicle de Calvin

 • Síntesi de substàncies orgàniques a l’estroma (midó, àcids grassos i aminoàcids) i al citosol (glucosa i fructosa)

 • Regeneració de la primera molècula amb qui s’uneix el CO2 un cop ha entrat a l’estroma (ribulosa 1-5 difosfat)

Fixació del CO2

Reducció del CO2 pel consum d’ATP i NADPH


Esquema cicle de calvin

Esquema cicle de Calvin


Balan de la fotos ntesi

Balanç de la fotosíntesi


Factors que influiexen en la fotosintesi

Factors que influiexen en la fotosintesi

 • TEMPERATURA A méstº, méseficàciafins que s’inicia la desnutaralitzaciódelsenzims que intervenen

 • CONCENTRACIÓ DE CO2 Commés elevada, mésrendiment, i a partir d’undeterminat valor, s’estabilitza

 • CONCENTRACIÓ O2 Commés elevada, menysrendiment

 • ESCASSETAT D’H2O  Repercuteixnegativament. Elsestromes es tanques per evitar la dessecació i es dificulta l’entrada de CO2


Anabolisme

Anabolismeheterotòtrof


Anabolisme dels gl cids

Anabolismedelsglúcids

 • Es poden distingir dues parts:

Obtenció de glucosa, tant en vegetalscomanimals a partir de substànciesresultants del catabolisme, per mitjà de la gluconeogènesi

Obtenció de polímers de glucosa o d’altreshexoses.

En vegetals se sintetitzamidó(amilogènesi)

En animals se sintetitzaglicogen (glicogenogènesi)


Glucog nesi

Glucogènesi

Procés de síntesi de glucosa a partir de piruvat (no totes les reaccionssóninverses a la glucolisi)

 • BALANÇ:

 • Per tal de sintetitzar glucosa calen:

 • 2 piruvat

 • 4 ATP + 2 GTP = 6 ATP

 • 2 NADH


La glucosa es pot sintetitzar a partir de compostos que s incorporen a la gluconeogenesi

La glucosa es potsintetitzar a partir de compostos que s’incorporen a la gluconeogenesi

 • LACTAT És la reacció inversa a la fermentació. Es genera 1 NADH

 • Alguns AMINOÀCIDS com l’analina

 • GLICERINA  passa a dihidroxiacetona-fosfat

ALERTA! Elsàcidsgrassos no poden sintetitzar glucosa alsanimals(la síntesi de piruvat a partir d’AcetilCoA no éspossibleperquèsurt del cicle de Krebs en forma de CO2)

Peròalsglioxisomes(plantes) l’acetilCoApotpassar a succinat i després a oxalacetat


Anabolisme dels l pids

Anabolismedelslípids

 • Els més importants són els triacilglicèrids

 • La seva biosíntesi requereix 3 processos:

 • Principal font d’àcids grassos  aliments

 • Segona font  acetil CoA d’origen mitocondrial

 • La biosíntesi té lloc al citosol

Obtenciód’àcidsgrassos

Obtenció de glicerina

Síntesi de triacilglicèrids


Anabolisme dels constituents de les prote nes

Anabolismedelsconstituents de les proteïnes

 • L’àcid alfa cetoglutàric (compost del cicle de krebs)

  • S’uneix a l’ió amoni (queda aminat) i constitueix l’àcid glutàmic. Dóna lloc als aminoàcis glutamna i prolina i fa la biosíntesi d’aminoàcids no essencials.

  • És el responsable de donar grups amino a altres molècules (transaminació)

Seguint les instruccions del RNAm

Té llocalsribosomes

Es fa a partir d’unàcidorgànicde 3 a 5 carbonis al quals’afegeix un grup amino


Rep s metabolisme

Repàs metabolisme


Un altre exemple

Un altre exemple


 • Login