Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

İÇ KUVVETLER VE OLUŞTURDUĞU YERŞEKİLLERİ PowerPoint PPT Presentation


  • 241 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

İÇ KUVVETLER VE OLUŞTURDUĞU YERŞEKİLLERİ. YERŞEKİLLERİNİN OLUŞUMU. Yer şekilleri iç ve dış kuvvetlerin ortak etkisiyle meydana gelmişlerdir. İç kuvvetler yeryüzü şekillerini oluştururken yapıcıdırlar, dış kuvvetler ise bu şekilleri ortadan kaldırmaya çalışan yıkıcı kuvvetlerdir. . İÇ KUVVETLER.

Download Presentation

İÇ KUVVETLER VE OLUŞTURDUĞU YERŞEKİLLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

KUVVETLER VE OLUTURDUU YEREKLLER


Yer ek ller n n olu umu

YEREKLLERNN OLUUMU

  • Yer ekilleri i ve d kuvvetlerin ortak etkisiyle meydana gelmilerdir. kuvvetler yeryz ekillerini olutururken yapcdrlar, d kuvvetler isebu ekilleri ortadan kaldrmaya alan ykc kuvvetlerdir.


Kuvvetler

KUVVETLER

Enerjisini yerin derinliklerinden alan (magmadan) ve yeryznn ekillenmesine olumlu ynde etkiye sahip olan kuvvetlerdir. kuvvetlerin oluturduu hareketlerin btnne tektonik hareketler denir.

Orojenez (Da Oluumu)

Epirojenez (Kta Oluumu)

Seizma (Depremler)

Volkanizma


1 da olu umu orojenez hareketler

1-) DA OLUUMU (OROJENEZ) HAREKETLER

a) Kvrm Dalar (Gen Dalar) D kuvvetler yeryzn andrr. Andrlan paralar denizlerde ve deniz kylarnda birikir. Bu birikim alanlarna jeosenklinal alan denir. Binlerce metre kalnlktaki bu tortul tabakalar yerkabuu hareketleri ile yan basnca urar ve kvrlarak su yzeyine kar. Bu kvrmlarn yksek ksmlarna yani sradalaraAntiklinal, anak eklindeki ukur yerlere iseSenklinaldenir.


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

lkemizdeYldz Dalar, Kuzey Anadolu Dalar, KarasuAras Dalar ve Toroslar ile Ergene Havzas, Anadolu Dzlkleri kvrlma sonucunda meydana gelmitir.

Dnyamz oluumundan beri byk orojenez, yani da oluumuna sahne olmutur.


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

I. Jeolojik Zamanda oluanlara Eski Kvrmlar, III. Jeolojik Zamanda oluanlara ise Gen Kvrmlar denir.


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

I. Jeolojik ZamandaKaledoniyen da oluumu srasnda skoya ve Norve'teki dalar, I. Jeolojik Zamann sonlarna doru gerekleen da oluum srecinde Appalalar, Urallar ve Orta Ren Dalar, III. Jeolojik Zamandaki son da oluumunda ise Alpler, Andlar, Kayalk Dalar ve Himalayalar ortaya kmtr.


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

b)Krlma le Da Oluumu Eski kara paralar ve eski ktalar yan basnlar etkisiyle krlmayacak ekilde sertse bunlar krlr. Bu krk hattna fay denir. ki fay arasnda oluan ykseltilereHorst, ukurlara iseGrabendenir.


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

lkemizdeBiga, Kaz, Mandra, Yunt, Mentee, Aydn, Bozdalar birer horst;MenderesOvalar, Gediz Ovas, Bakray ve Hatay ukurluu ise birer grabendir.


2 kita olu umu ep rojenez hareketler

2-) KITA OLUUMU (EPROJENEZ) HAREKETLER

Geni yer kabuu paralarnn ykselmesi ya da kmesi eklindeki yer hareketine epirojenezdenir.Bu hareketler sonucunda kara ve deniz dalnda byk lde deiebilir. Alak alanlar deniz basar.

Epirojenezde tabakalarn durumu bozulmaz. Uzak sahalarda ykselmeler, alalmalar olur. Epirojenez yer kabuunun yaylanmas olarakta adlandrlr. Epirojenik hareketler yerkabuunun izostatik dengesinin bozulmas ile meydana gelir.


Zostatik denge

zostatik Denge:

Kat haldeki yer kabuunun sv haldeki Manto zerinde batmadan kalabilmesine denir.

zostatik Dengeyi Bozan Faktrler:

Karalarda anmann, denizlerde birikmenin fazla olmas,

klim deimeleri,

Da oluumu hareketleri

Volkanizma ve an basnlar


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

lkemizde Karadeniz ve Akdeniz Havzalarnn kmesi, Toroslar, Kuzey Anadolu ve Bat Anadolu Dalarnn ykselmesi, Ergene ve Adana Havzalarnn (ukurova) tortulanma alan haline gelerek kmesi epirojenez sonucudur.


3 volkan zma

3-) VOLKANZMA

Yerin derinliklerindeki magmann yeryznde veya yeryzne yakn derinliklerdeki faaliyetlerinevolkanizmadenir.

Volkanizma denilince daha ok yeryznde meydana gelen magmatik faaliyetler akla gelmektedir. nk volkanik ekiller yeryznde olumaktadr.


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

Volkanizma srasnda magma kat, sv ve gaz halinde yeryzne kar. kan sv maddelere lav, kat maddelerekl ve tfdenir. Gazlar ise; karbon, kkrt, azot, su buhar volkanizma ile kan malzemeler kt yerde birikerek volkan konilerini oluturur.Lavlarn akcl az ise ykseltisi fazla olan volkan dalar oluur. Bunlarakalkan volkanlar denir. rnein: Ar Da.


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

Baz yanardalarda ana koni zerinde olumu yan koniler de olabilir. Bunlara parazit koni denir. rnein: Erciyes Da volkanik patlamalarla baz volkanlarn tepe ksm uarak ok byk anak oluur. Bu anaklarakalderadenir. rnein: Nemrut Da.


Kuvvetler ve olu turdu u yer ek ller

Volkan konilerinin tepesinde bulunan ukurluakraterdenir.


Volkanizman n etkileri

Volkanizmann Etkileri

Tek dalar oluur.

Volkanik alanlar maden bakmndan zengin olur.

Topraklar verimli olduundan nfus bu alanlarda fazladr.

Volkanlarn evreleri verimli tarm arazileridir.


Yery z ndeki ba l ca volkanik b lgeler

Yeryzndeki Balca Volkanik Blgeler

Atlas Okyanusunun orta kesimi,

Akdeniz ve evresi,

Dou Afrika,

Byk Okyanus evresi (en fazla bu blgede grlmektedir. Bu sebeple buraya Pasifik Ate emberi denir.)


T rk ye dek ba lica volkan k da lar

TRKYEDEK BALICA VOLKANK DALAR

Dou Anadolu Blgesindekiler: Ar , Tendrek, Sphan, Nemrut

Anadolu Blgesi: Erciyes, Hasan da Melendiz da, Karada , Karacada

Akdeniz Blgesi: Hassa ve evresi (Hatay)

Gney Dou Anadolu Blgesi: Karacada

Ege Blgesi: Kula volkanlar (En gen volkanik ekiller)


4 deprem

4-) DEPREM

Deprem,yerkabuunda meydana gelen salnm ve titreim hareketlerine denir.

Depremin kaynan ald yerei merkez (Hiposantr), yeryznde buna en yakn noktaya dad merkez (Episantr)denir. Episantr depremin en iddetli hissedildii yerlerdir.


Olu umlar na g re depremler

Oluumlarna Gre Depremler

A)kme Depremler:Karstik alanlarda yeraltnda kayalarn erimesiyle oluan boluklarn, maaralarn tavanlarnn kmesiyle meydana gelen depremlerdir. Etki alanlar dardr. Akdeniz Blgesinde yaygndr.

B)Volkanik Depremler:Volkanizma faaliyetleri srasnda oluan depremlerdir. Etkin volkanlarn evresinde grlen depremlerdir. Etki alanlar dardr. (Yeryznde grlen depremlerin %17si bu tr depremlerdendir.)

C)Tektonik Depremler:Yerkabuunun iyice oturmam krk alanlarnda grlen en yaygn, en iddetli depremlerdir. (Yeryznde grlen depremlerin %81i bu tr depremlerdendir.)


T rk ye dek deprem b lgeler

TRKYEDEK DEPREM BLGELER

Kuzey Anadolu Deprem Kua:Saroz krfezinden balar, Marmara denizinden getikten sonra Kuzey Anadolu Dalarnn gneyini takip ederek Van Glnn kuzeyine doru uzanr.

Bat Anadolu Deprem Kua:Gney Marmaradan balar Ege Blgesindeki knt ovalarn takip eder.

Gney Anadolu Deprem Kua:Hataydan balar, Gney Anadolu Toroslarn takip ederek Van Glnn gneyine doru devam eder.


T rk ye de deprem r sk az olan yerler

TRKYEDE DEPREM RSK AZ OLAN YERLER

Tuzgl evresi

Mardin evresi

Zonguldak

Yldz Dalar

Saruhan-Mentee

Anadolunun kuzeyi, Karaman evresi

Krehir

Sultan Dalar


D nya zerindeki deprem b lgeleri

Dnya zerindeki Deprem Blgeleri

Atlas Okyanusunun orta kesimi,

Akdeniz ve evresi

Byk Okyanus evresi (En fazla bu blgede grlmektedir. Sebebi kat haldeki yerkabuunun (Sial) ince ve zayf olmasdr.)


Deprem tehlikesinin az oldu u yerler

Deprem Tehlikesinin Az Olduu Yerler

1.Kuzey Bat Avrupa - Grnland Adas

2.Asya'nn kuzeyi (Sibirya)

3.Kanada'nn Kuzey Dousu

4. Gney Afrika

5. Avustralya


H azirlayan fatih yavuz 12 d 1069

HAZIRLAYANFatih YAVUZ12-D 1069


  • Login