Lidsk aspekt rozvoje ict
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Lidský aspekt rozvoje ICT PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lidský aspekt rozvoje ICT. Informační systémy ve státní správě a samosprávě.

Download Presentation

Lidský aspekt rozvoje ICT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lidsk aspekt rozvoje ICT

Informan systmy ve sttn sprv a samosprv


Kdy jsem vroce 1903 nastoupil na cesty byla akorte eleznice, jinak bylo ve jako za Pemysla Otakara, nebo Josefa II. pran cesty a vozy taen konma. Vidl jsem prvn auto a prvn motorku, na kole jsem jel abych vidl Kapara vprvnm letadle u Pardubic, zail jsem prvn i druhou vlku, ml jsem prvn rdio, prvn lampu se rovkou i prvn televizi, vt jsem na konci svho ivota vidl na vlastn oi jak se prvn lovk, Neil, postavil vlastn nohou na msc. Za jeden mj vlastn ivot se svt zmnil vc ne za tiscilet ped tm, ale nezmnila se podstata lidskho mylen a lidi zstali stejnmi.

Jaroslav Host (1883 1972)


Efektivnost informanch a komunikanch technologi (ICT) zvis na lidech mnohem vce, ne na samotnch informanch technologich.


Potaov gramotnost

 • omezuje se na obecn schopnosti a dovednosti prce s potai (text, tabulka, e-mail, )

 • ve vku informac je ji priorita na vy rovni

 • potaov gramotnost je nutnou podmnkou ke zvldnut gramotnosti informan, nikoliv vak postaujc


Informan gramotnost

 • Obecn gramotnost - schopnost pouvat jazyk v psan podob, gramotn lovk doke st a pst ve svm rodnm jazyce.

 • Informan gramotnost neznamen, e se kad uivatel pota mus stt programtorem.

 • Zpsob zskvn a porozumn informacm, kter jsou podstatn odlin od situace, kdy sedme a teme knihu nebo noviny.

 • Rozdly jsou dny mdiem jako takovm a jejich pochopen je klem k spchu.

 • Schopnost porozumt a pouvat informace v rozmanitch formch, jak jsou prezentovny prostednictvm pota.

 • Je to jeden ze zkladnch akt poznvn.

 • Nejde jen o nahrazen konvennch mdi obrazovkou potae, ale souasn se uivatel mus zbavit zbytench pedsudk.


Informan gramotnost

lovk, kter je "informan gramotn" , je schopen:

 • Rozpoznat vznik uritho problmu a tak jej definovat.

 • Urit otzky, kter jsou problmem vyvolny.

 • Identifikovat informace, kter jsou zapoteb pro een problmu a/nebo zodpovzen nastolench otzek.

 • Nalzt poadovan informace.

 • Nalezen informace vyhodnotit.

 • Informace analyzovat a syntetizovat do een nebo odpovdi.


Informan gramotnost

nen vhodn zuovat jen na oblast vyhledvn informac, je nutn ji chpat v irm kontextu obecn prce s informacemi a zahrnout tak:

 • Sdlen a komunikaci relevantnch a vznamnch informac,

 • Organizace vlastnch informac,

 • Filtrovn informac,

 • Schopnosti efektivnho vytven psanch dokument,

 • Prezentan schopnosti,

 • Zachovvn informan a profesionln etiky.


Informan gramotnost

U lovka, kter nen "informan gramotn" vznikaj stavy popisovan jako informan pehlcen (information overload) a informan zkost (information anxiety). Obecn lze konstatovat, e tyto stavy u lovka nastvaj kdy:

 • Nedoke porozumt dostupnm informacm,

 • Ct se zavalen mnostvm informac, kter m vstebat,

 • Nem tuen, zda urit informace existuj,

 • Nem tuen, kde informace hledat,

 • V, kde m informace hledat, ale nev, jak je zskat.


Informan gramotnost

ve vztahu kinternetu a ICT znamen adu zpsobilost:

 • Nejpodstatnj je schopnost formulovat svou informan potebu.

 • Schopnost kritickho mylen.

 • Vyrovnn se s hypertextovou podstatou en informac.

 • erpn z rznch informanch zdroj.

 • Vyuvn vyhledvacch slueb promylenm zpsobem.


 • Cap Gemini Norsko

 • The cost of IT ignorance Itlie

 • Ob studie probhly podle stejn metodiky a dosply i kobdobnm vsledkm.

 • Prmrn pracovnk ztrat 136 hodin ron (17 dn) eenm problm (vlastnch nebo nejblich spolupracovnk) spojench sfunkc SW nebo HW.

 • Jako hlavn dvod tohoto stavu je pak uvdna nedostaten znalost ICT.


Struktura vyuvanch aplikac


Struktura ztracenho asu


 • VItlii vysluj prmrn denn nklady na jednoho pracovnka pracujcho spotaem na 136, vNorsku na 209.

 • Podle toho pak vjednotlivch zemch vysluj ron ztrty na jednoho pracovnka na 2300 vItlii a 3500 vNorsku.

 • Pokud vezmeme hypoteticky obdobn asov ztrty u eskch pracovnk a prmrn nklady 1500 K na den, je ron ztrta na jednoho pracovnka vce jak 25000K (800 ).

 • Ztto studie pak vyplv efektivn ve investic do vzdlvn pracovnk voblasti ICT.


Potaov gramotnost spolu s gramotnost funkn je zkladnm pedpokladem zamstnatelnosti na vtin pozic, kter trh nabz. Tak jako za dob naich dd vyadovali mnoz zamstnavatel od uchaze o prci, pro posouzen jejich vzdln, run psan ivotopis, dnen zamstnavatel vyaduj jeho elektronick zasln.


Lidsk aspekt rozvoje ICT

 • Nezbytnost systematick vchovy pracovnk v ICT

 • Pry jsou doby, kdy kvalifikace byla souhrnem dosavadnch funkc a pracovnci postupovali po karirovm ebku podle pedem danch vzor v zvislosti na minulch "zsluhch".

 • ICT pinej nov poadavky na kvalifikaci lid.

 • Informan spolenost", znamen, e nikdo nezstane ICT nedoten a trval vzdlvn v oblasti ICT bude nezbytn.

 • Je nutn, aby kad organizace mla svoji strategii pro zen lidskch zdroj v oblasti ICT.


 • Doporuuje, e minimln 5% celkovch vdaj na ICT by mlo bt vnovno na vzdlvn pracovnk vtto oblasti .

 • Zjednoduen vchovy pracovnk v ICT na rzn kurzy a kolen, asto zamen na obsluhu potae a pouvn konkrtnho programu (aplikace). Tm je zabezpeena jejich potaov gramotnost.

 • Clem vchovy by mlo bt dosaen informan gramotnosti, co je pedevm vchova v chpn informac jakoto rozhodujcho zdroje pro zabezpeen spn innosti jak jednotlivce, tak i cel organizace a regionu

 • Projevuj rozdly mezi informanm zamenm a schopnost zmnit styl a systm prce mlad generace specialist (asto vak s absenc jinch, stejn dleitch faktor) a sti pracovnk, kte nemaj dostaten kompetence v aplikaci ICT.


Je teba doshnout toho, aby si kad pracovnk, ale i oban, neustle kladl otzky:

 • Jak informace potebuji k tomu, abych mohl dlat dobe svoji prci?

 • Jakou "hodnotu" maj tyto informace pro mne a pro organizaci, ve kter pracuji?

 • Kde jsou tyto informace k dispozici?

 • Jakou "cenu" musm za tyto informace zaplatit?

  A sv znalosti v oblasti ICT pizpsoboval potebm.


Lidsk aspekt rozvoje ICT

Mal podniky a organizace e vsouasn dob otzku potaov a informan gramotnosti svch pracovnk, velk koncerny, kde ve vtin ppad maj ji tuto problematiku vyeenu se zabvaj dalm fenomnem voblasti ICT vzdlvn velmi krtk poloas rozpadu ICT znalost.


Rozvoj ICT vporovnn srozvojem kvalifikace pro jejich vyuvn


Schma vytven heterogennch karir


Vyuit ICT (Internetu) pro pekonn handicapu jednotlivce a skupiny


 • Login