Biblioteki pedagogiczne - PowerPoint PPT Presentation

Biblioteki pedagogiczne
Download
1 / 27

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Biblioteki pedagogiczne. w województwie podkarpackim 8 czerwca 2005 r. Biblioteki pedagogiczne prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej. Akty prawne. Ustawa o systemie oświaty

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Biblioteki pedagogiczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Biblioteki pedagogiczne

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Biblioteki pedagogiczne

w województwie podkarpackim

8 czerwca 2005 r.


Biblioteki pedagogiczne

Biblioteki pedagogiczne

prowadzą działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania,

w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej.


Akty prawne

Akty prawne

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej


Biblioteki pedagogiczne

 • Zakładanie i prowadzenie bibliotek pedagogicznych należy do zadań samorządu województwa.

 • Powiat i gmina mogą w uzgodnieniu z kuratorem oświaty zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych biblioteki pedagogiczne.

 • Plan sieci bibliotek pedagogicznych określa strategia rozwoju województwa ustalona na podstawie odrębnych przepisów.


Sie bibliotek

Sieć bibliotek


Kadra

kadra

 • 101 pracowników pedagogicznych

  (o 12% mniej niż w 1999)

 • 55 pracowników niepedagogicznych

 • 95% - pełne kwalifikacje

  do pracy w bibliotece pedagogicznej


Warunki

warunki

 • Zróżnicowane (powierzchnia, czytelnie)

 • Nowe lokale w Kolbuszowej, Leżajsku, Przemyślu

 • Kompleksowa komputeryzacja: sprzęt, program PROLIB, Internet

 • Tworzenie bazy zasobów

 • Dostęp on-line do zasobów


Biblioteki pedagogiczne

Zbiory

(w tysiącach woluminów)


Biblioteki pedagogiczne

2001 r.


Struktura zbior w

Struktura zbiorów

 • Literatura pedagogiczna i psychologiczna 37%

  27% (Rzeszów) – 58% (Dębica)

 • Literatura naukowa54%

  30% (Dębica) - 64% (Mielec)

 • Literatura piękna9%

  5% (Nisko) - 16% (Lubaczów)


Biblioteki pedagogiczne

Nabytki w latach 1999 - 2004

Od 40% do 96% - darowizny


Wska niki

wskaźniki

 • Zasobność na czytelnika:

  od 17 woluminów (Łańcut, Dębica) do 100 (Lesko)

 • Wykorzystanie zbiorów:

  od 8% do 60% (Stalowa Wola)

 • Liczba czytelników na bibliotekarza:

  od 212 (Przemyśl) do 814 (Stalowa Wola)


Cele biblioteki

Cele biblioteki

Biblioteka pedagogiczna

służy w szczególności potrzebom:

 • kształcących się i doskonalących nauczycieli

 • studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela

 • słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli


Zadania biblioteki

Zadania biblioteki

materiałów

bibliotecznych


Biblioteki pedagogiczne

Materiały biblioteczne:

dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza:

 • dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne),

 • dźwiękowe,

 • wizualne,

 • audiowizualne,

 • elektroniczne.


Zadania biblioteki1

Zadania biblioteki

2. Prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej

3. Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej

4. Wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką

5. Wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnętrznego doskonalenia


Biblioteki mog ponadto

Biblioteki mogą ponadto:

1) organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych;

2) prowadzić działalność wydawniczą;

3) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.


Doskonalenie nauczycieli

Doskonalenie nauczycieli

Formy doskonalenia:

seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty i szkolenia uwzględniające specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczące ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela,

mogą organizować także (...) inne jednostki, których zadania statutowe związane są z doskonaleniem nauczycieli.


Biblioteka jako instytucja wspomagaj ca

Biblioteka jako instytucja wspomagająca

może (na podstawie porozumienia zawartego z organem sprawującym nadzór pedagogiczny) uczestniczyć w działaniach wspomagających rozwój jakości pracy szkół i placówek,

przez udzielanie pomocy w:


Biblioteki pedagogiczne

 • organizowaniu i przeprowadzaniu

  mierzenia jakości pracy szkół i placówek;

  2) doborze technik i narzędzi, a także tworzeniu narzędzi badawczych wykorzystywanych w mierzeniu;

 • opracowywaniu analiz i raportów z mierzenia;

 • rozwiązywaniu problemów w działalności szkół i placówek;


Biblioteki pedagogiczne

4) projektowaniu i wdrażaniu programu rozwoju szkoły lub placówki oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości pracy;

 • propagowaniu projektów edukacyjnych planowanych i realizowanych przez szkoły wyższe, inne placówki naukowe oraz jednostki badawczo-rozwojowe;

 • inicjowaniu działań upowszechniających osiągnięcia i dorobek szkół, placówek, uczniów i nauczycieli;

 • organizowaniu doskonalenia nauczycieli.


Biblioteki pedagogiczne

informacyjna

bibliograficzna

kulturalna

działalność

wydawnicza

popularyzatorska

naukowo-

badawcza

instrukcyjno-

metodyczna

edukacyjna


Biblioteki pedagogiczne

 • Informacja

 • Instruktaż

 • Formy doskonalenia: seminaria, konferencje, sesje, warsztaty, kursy...

 • Upowszechnianie innowacji

 • Wspieranie organizacji, stowarzyszeń

 • Promocja wydawnictw, publikacji

 • Konkursy literackie, tematyczne ...

 • Imprezy literackie

 • Pomoc doradcom metodycznym

 • Lekcje


Biblioteki pedagogiczne

Integracja

środowiska

Tworzenie centrum

informacji

pedagogicznej

Rola BP

Upowszechnianie

osiągnięć

Wspieranie

bibliotek szkolnych


 • Login