V roba elektrickej energie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE PowerPoint PPT Presentation


 • 363 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE. Ing.Marcel Kilík. Elektrická energia – najvšestrannejšie využiteľný druh elektrickej energie, bez ktorej si život v súčasnosti nevieme predstaviť Možno ju transformovať na akúkoľvek požadovanú formu a využiť napr. v : Domácnostiach Priemysle Doprave

Download Presentation

VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE

Ing.MarcelKilík


 • Elektrická energia –najvšestrannejšie využiteľný druh elektrickej energie, bez ktorej si život v súčasnosti nevieme predstaviť

 • Možno ju transformovať na akúkoľvek požadovanú formu a využiť napr. v :

 • Domácnostiach

 • Priemysle

 • Doprave

 • Poľnohospodárstve

 • Rôzne iné využitie


Elektráreň

 • je technické zariadenie a prípadne i komplex stavieb produkujúce elektrickú energiu premenou iného druhu energie. Elektrárne sú producenti energie pre distribučnú sieť.

  TYPY ELEKTRÁRNÍ:

 • Tepelná elektráreň

 • Atómová elektráreň

 • Vodná elektráreň

 • Elektráreň na biomasu

 • Fotovoltaická (solárna) elektráreň

 • Veterná elektráreň


Tepelná elektráreň

 • Výroba elektrickej energiev tepelnej elektrárni je charakteristická tým, že hlavným zdrojom jej výroby je spaľovanie uhlia, plynu alebo mazutu. V kotle sa vyrába para, ktorá poháňa turbínu pripojenú k alternátoru. Premena tepelnej energie na elektrickú sa realizuje parným cyklom.

  Technologický reťazec pre premenu energie tvorí:

 • Kotol

 • Parogenerátor

 • Parná turbína

 • Alternátor

 • Elektrická napájacia sústava


Princíp činnosti:

Uhlie zo skládky sa nahŕňa do hlbinného zásobníku. Odtiaľ je vynášané zauhľovacím pásom do zásobníka uhlia, ktorý sa nachádza pri každom kotle. V stenách kotla sú umiestnené výparníky (trubkové alebo membránové). V nich sa voda mení na paru. Vzniknutá para o vysokej teplote a tlaku je odvádzaná do parného bubna. Odtiaľ je vedená parným rozvodom na lopatky turbíny, ktorá je spojená s generátorom.

http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/tepelne/ako-funguje-tepelna-elektraren


Turbogenerátor

Turbína tvorí spoločne s elektrickým generátorom jedno sústrojenstvo - turbogenerátor. V turbogenerátore sa uskutočňuje premena tepelnej energie na elektrickú. Para odovzdáva svoju energiu lopatkám turbín a tá sa roztáča. Vzniknutá elektrická energia je vedená cez sústavu transformátorov, rozvodnou sieťou až ku konečným spotrebiteľom.


Tepelné elektrárne na Slovensku:

 • TE Nováky

Informácie

 • TE Vojany

Informácie


Vodné elektrárne

 • Využívajú premenu potenciálnej energie vody na elektrickú energiu

 • množstvo využiteľnej energie vodného toku závisí na spáde, resp. vzájomnom prevýšení dvoch rôznych vodných hladín a na množstve pretekajúcej vody (prietoku) vody). Pre energetické využitie vodného toku býva väčšinou nutné umelo vytvoriť výškový rozdiel hladín, čo dosahujeme tzv. vzdutím vody pomocou stavidla alebo priehradnej hrádze. Prečerpávacie vodné elektrárne majú spravidla dve nádrže s výškovým rozdielom vodných hladín neraz i niekoľko sto metrov (PVE Čierny Váh má výškový rozdiel hladín 427 m.)

 • stavidlo sa používa na vzdutie vodnej hladiny v rozsahu niekoľko metrov pre nízkotlaké prietokové elektrárne, využívajúce Kaplanove turbíny, schopné využívať i spády okolo 0,6 metra.

 • Priehradná hrádza môže vzduť vodnú hladinu do výšky aj viac ako 100 m a používajú sa pre stredne tlakové elektrárne. Pri ešte vyššom spáde hovoríme o vysokotlakových elektrárňach.


Výhody a nevýhody vodných elektrární

Výhody:

 • vodná energia patrí k obnoviteľným zdrojom

 • prevádzka len minimálne zaťažuje životné prostredie

 • elektrárne sa dajú ovládať na diaľku, prevádzka si vyžaduje minimum ľudí

 • nábeh výroby energie trvá rádovo len sekundy a je vhodným zdrojom špičkovej energie

 • priehradné nádrže slúžia na rekreáciu, rybolov, no poskytujú aj zdroj pitnej i priemyselnej vody

 • vodné elektrárne majú dlhú životnosť

  Nevýhody:

 • finančne a časovo náročná výstavba s nutnosťou zatopenia veľkého územia

 • závislosť na stabilnom prietoku vody

 • priehrada dokáže zabrániť menším povodniam, veľké však ovplyvňuje len čiastočne

 • priehrady bránia vodnej doprave i migrácii rýb

 • riziko havárie


Princíp činnosti vodnej elektrárne

http://www.seas.sk/sk/elektrarne/typy-elektrarni/vodne/ako-funguje-vodna-elektraren


TYPY VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ

 • Konvenčné (bežné) vodné elektrárne

  Využívajú na svoju prevádzku energiu vody z rieky, prívodného kanála, alebo nádrže. Tieto elektrárne sa delia na elektrárne so záchytnou nádržou vody a elektrárne, ktoré využívajú len časť vody z rieky privádzanú k nej osobitným kanálom. Voda môže byť k turbíne privádzaná buď v čase potreby výroby elektriny alebo priebežne.

 • Prečerpávacie vodné elektrárne

  Sú dôležitou súčasťou elektrizačnej sústavy. Využívajú jednoduchý princíp využívajúc dve navzájom prepojené vodné nádrže (vyššie a nižšie položenú). Voda skladovaná vo vyššie položenej nádrži je zásobárňou potenciálnej energie. Počas obdobia s vysokou spotrebou elektrickej energie sa voda z vyššej nádrže vypúšťa kanálom do spodnej nádrže, pričom prechádza cez turbínu elektrárne (výroba elektriny).


ZÁKLADNÉ ČASTI VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ

 • Priehrada, ktorá reguluje prítok a vytvára potrebný spád vody. Priehradné jazero je formou uskladnenej energie. Niektoré vodné elektrárne využívajú namiesto priehrady privádzací kanál, ktorý odvádza vodu z vodného toku k turbíne.

 • Turbína, ktorá sa otáča v dôsledku tlaku vody dopadajúcej na jej lopatky.

 • Generátor, ktorý je pripojený k turbíne a vyrába elektrickú energiu.

 • Transformátor, ktorý mení elektrickú energiu vyrobenú generátorom na napätie využiteľné v elektrickej sieti.


ZÁKLADNÉ ČASTI VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ

 • Priehrada, ktorá reguluje prítok a vytvára potrebný spád vody. Priehradné jazero je formou uskladnenej energie. Niektoré vodné elektrárne využívajú namiesto priehrady privádzací kanál, ktorý odvádza vodu z vodného toku k turbíne.

 • Turbína, ktorá sa otáča v dôsledku tlaku vody dopadajúcej na jej lopatky.

 • Generátor, ktorý je pripojený k turbíne a vyrába elektrickú energiu.

 • Transformátor, ktorý mení elektrickú energiu vyrobenú generátorom na napätie využiteľné v elektrickej sieti.


 • Login