Assisterende fylkesdirekt r tommy johansen
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen. Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011. Skole eller jobb?. I 2008 utgjorde 15-19 åringene 9% av alle personer i alderen 15-74 år Som del av arbeidsstyrken utgjorde disse 5% (2008)

Download Presentation

Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen? VBA, 3. november 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen

Stadig flere unge havner utenfor arbeidsmarkedet – kan NAV snu strømmen?VBA, 3. november 2011


Skole eller jobb?

 • I 2008 utgjorde 15-19 åringene 9% av alle personer i alderen 15-74 år

 • Som del av arbeidsstyrken utgjorde disse 5% (2008)

 • 13% jobbet heltid (2008)

 • Andel sysselsatte


Skole eller jobb?

 • 84% av elever som starter grunnkurs det året de fylte 16, oppnådde studie- eller yrkeskompetanse etter fem år ved de allmennfaglige studieretningene.

 • For dem som starter det året de fyller 17 hadde bare 48% oppnådd sluttkompetanse etter 5 år.

 • 6% av 16 åringene som starter på allmennfag slutter i løpet av 5 år – 37% av 17 åringene.

 • Det samme mønsteret avtegner seg på de yrkesfaglige studieretningene, men det er relativt flere 17 åringer og derav høyere frafallsprosent.


Skole eller jobb?

 • Gjennomstrømning i videregående opplæring:

  • Gk. 1994: 68%

  • Gk. 1998: 72%

  • Gk. 2002 og 2004: 69%

 • Foreldrebakgrunn og kjønn

  • Gjennomføringsgrad (studie- eller yrkeskompetanse) der foreldre har grunnskole som høyeste utdanningsnivå: 52% for jenter og 40% for gutter

 • Direkte overgang til videregående skole gir lavest frafall


Sysselsatte i % av befolkningen


Situasjonen på arbeidsmarkedet i Hordaland oktober 2011

5.596 ledige (2.2% ledighet)

19 år og under: 1,4% ledighet

20-29 år: 3,4%

Flest ledige innen industri (767), bygg og anlegg (673) og serviceyrker (559)

Høyest relativ etterspørsel etter ingeniører, personer med IKT kompetanse og bygg og anleggskompetanse


Et arbeidsmarked i utakt?


Situasjonen knyttet til sykefravær i Hordaland pr. 2. kv. 2011

Det legemeldte sykefraværet i Hordaland på 5,8% tilsvarer 621.000 tapte dagsverk....


Utvikling i antall uføre i Hordaland (Jan 2009 – Jun 2011)


Utvikling i antall uføre 18-24 år i Hordaland. Jan 2009 – Sep 2011


Trekk og utviklingstrekk på uføreområdet

 • Hordaland: nær 8% av den arbeidsføre delen av befolkningen er ufør

  • 9,5% i landet

  • Kvinneandelen utgjør 58% - landet: 57%

  • Bare Oslo (5,6%), Akershus og Rogaland ligger lavere enn Hordaland

  • Østfold og Telemark ligger høyest med en uføreandel på 12,9%

 • Av nye uførepensjonister kommer 78,8% fra AAP (NAV), 13,3% fra sykepenger og 8% fra ”annet”

 • I gruppen under 35 år er andel uføre menn høyere enn blant kvinner


Aldersfordeling og utvikling i antall uføre(Hordaland)


Ungdomsmottaket

 • Vårt hovedgrep i forhold til ”Ny Giv”

  • Tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune

 • Gjelder for ungdom i Bergen kommune som avbryter sin utdanning

 • Hovedmål: å sikre alternativt tilbud så tidlig som mulig – hindre tilleggsproblematikk

  • Bruke tid på å finne ut hva ungdommen egentlig ønsker (individuelt/gruppe)

 • Startet 19. september 2011

 • Sentralt plassert i Bergen med 2 årsverk

 • Løpende inntak, dvs. hver mandag

  • 3+3 uker

  • Kapasitet: 15-20 personer


Fokus på :

Kompetanse krav

Fysiske krav

Mobilitetskrav

Etterspørsel

Realitetsorientere

Jobbsøkerkompetanse

Mulige resultater:

Føres tilbake til skolen

Kombinasjonsløsninger skole/NAV

Fast stilling - Vikariat – Engasjement

Blir innaktive

Ungdomsmottaket


Eksempler fra den ”virkelige” verden

Karl Ivar: Samtale mellom oppfølgingstjenesten, far og NAV.

Konklusjon: Finne opplæringsbedrift som passer med fagkretsen

Resultat: Kombinasjonsløsning med praksisplass som kan føre til

lærekontrakt i bedriften, eller tilbake på skolebenken neste skoleår. Går på skole en dag pr. uke

Mona:I samtale med OT på skolen. Neste samtale med OT, far og NAV.

Resultat: Kombinasjonsløsning med utplassering 4 dager pr. uke og en dag på skole. Skal sannsynligvis fullføre skole til neste år.

Trond: Samtale med OT, mor og nav. Trond var skolelei men veldig oppsatt

på å få opplæring i bedrift.

Resultat:Etter 3 uker har vi lykkes med å finne opplæringsbedrift der Trond

var til intervju, gjorde godt inntrykk og har fått plassen.

Truls:Samtale med psykolog og NAV.

Resultat:Kombinasjonsløsning, har startet en dag på skole matteundervisning. Litt usikker på hvilket fag han vil starte med. Har

kontakt med opplæringskontor og bedrifter innen elektro og bygg.


 • Login