Таълимда ги инновациялар : назария ва амалиёт - PowerPoint PPT Presentation

Таълимда
Download
1 / 12

 • 422 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Таълимда ги инновациялар : назария ва амалиёт. Таълимдаги инновация-бу таълим-тар-бия тизимини тубдан исло ҳ килиш. Инновация бу-ижтимоий зарурат. Квалиметрия машқи. ТЕСТ Инновация иборасини изохланг ? А) янгилик киритиш В) янги методлар тизими С) исло ҳ от. МУАММОЛИ ТОПШИРИК

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Таълимда ги инновациялар : назария ва амалиёт

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5123278

Таълимдаги инновациялар: назария ва амалиёт

Таълимдаги инновация-бу таълим-тар-бия тизимини тубдан ислоҳ килиш

Инновация бу-ижтимоий зарурат


5123278

Квалиметрия машқи

ТЕСТ

Инновация иборасиниизохланг?

А) янгиликкиритиш

В) янгиметодлар тизими

С) ислоҳот

МУАММОЛИТОПШИРИК

Анъанавийваинновационтаълимниқиёсий таққосланг:

АМАЛИЙ КЎНИКМА

Педагогик тажрибангиздан келиб чиқиб, энг самарали инновацион ўқитиш методларидан 5 та мисол келтиринг?

СИМПТОМ

Ўқитувчинингинновацион

фаолиятибосқичларини сананг…


5 1 5

Баҳолаш:ҳар бир катакдаги тўғри жавоб 5 балл ёки 1-5 балл


5123278

Натижалар:

11-14 балл – қониқарли;

15-17 балл – яхши;

18-20 - аъло


5123278

SWOT -таҳлил

 • S- кучли томонлари

 • W- кучсиз томонлари

 • О – имкониятлар

 • T - тўсиқлар


5123278

Таълимдаги инновацион жараёнлар...


5123278

Таълимда инновация:

 • Таълим тизимида;

 • Ўқитиш тизимида;

 • Ўқитувчи ва ўқувчи фаолиятида;


5123278

Таълим тизимидаги инновциялар:

 • 1997 йилКадрлартайёрлашмиллийдастуриваТаълимтўғрисидагиҚонунингқабулқилинишибиланасосланди. Унингнатижасмидатаълим-тарбиятизимитубданислоҳэтилиб, таълимтизиминингузлуксизлигишаклланди.


5123278

Педагогик фанлар тизимида:

 • Педагогик аскиология;

 • Андрогогика;

 • Электрон педагогика;

 • Эвристик педагогика в.ҳ.к


5123278

Ўқитиш тизимида:

 • Ўқитишнингинновационшакл, методвавоситаларишаклланди.

 • Инновационўқитишшакллари: тренинг, даврасуҳбати, интерактивмаъруза, интерактивэкскурсия…

 • Методлари: Ақлийҳужум, Кластер, Ассесмент, Қарорларшажараси…

 • Воситалари: интерфаолдоска, слайд, электрондарслик, графикорганайзер…


5123278

Ўқитувчи фаолиятида инновация:

 • Аксиологикёндашув(шахсгаолийқадриятсифатидақараш);

 • Акмеологикёндашув (олийнуқта, гуллагандавр);

 • Креативёндашув (яратувчилик, ижодкорлик);

 • Рефлексия (ортганазар)


5123278

Ўтилган машғулотга нисбатан муносабатингизни қуйидаги расмлардан бирини танлаб изоҳланг.


 • Login