Hedonisk modell
Download
1 / 31

Hedonisk modell - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Hedonisk modell. Föreläsning Lund, 10/2-2011 Mats Wilhelmsson Centrum för bank och finans (KTH) Institutet för bostadsforskning (Uppsala universitet). 10 februari 2011. Förmiddag Föreläsning två artiklar Eftermiddag Presentation av sex artiklar Två grupper.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hedonisk modell' - oakes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hedonisk modell

Hedonisk modell

Föreläsning Lund, 10/2-2011

Mats Wilhelmsson

Centrum för bank och finans (KTH)

Institutet för bostadsforskning (Uppsala universitet)


10 februari 2011
10 februari 2011

 • Förmiddag

  • Föreläsning två artiklar

 • Eftermiddag

  • Presentation av sex artiklar

  • Två grupper


1 varf r anv nda sig av hedonisk metodik
(1) Varför använda sig av hedonisk metodik?

 • Värdera kostnader och nyttigheter

 • Alla varor och nyttigheter har inte ett (explicit) pris. Vi måste skatta ett (implicit) pris

 • Två metoder

  • ”revealed preference” metod

   • fastighetsmarknaden

  • ”stated preference” metod


2 varf r anv nda sig av hedonisk metodik
(2) Varför använda sig av hedonisk metodik?

 • Som värderingsmodell

 • Vi önskar ta fram ett förväntat pris på en fastighet mha historisk prisinformation.


3 varf r anv nda sig av hedonisk metodik
(3) Varför använda sig av hedonisk metodik?

 • Skatta prisutvecklingen på bostadsmarknaden mha historisk prisinformation


Gemensamt
Gemensamt

 • Regressionsanalys

 • Kontrollera för att fastigheter

  • ser olika ut

  • ligger på olika platser

  • har sålts vid olika tidpunkter


Prisvariation i rummet
Prisvariation i rummet

 • Varför varierar fastighetspriser i rummet?

  • Dvs. hur kan vi förklara priset om vi använder oss av tvärsnittsdata?

 • Egenskaper

  • Fastighetsknutna

   • Storlek, kvalitet, ålder

  • Områdesknutna

   • Positiva och negativa externa effekter

   • Förekomst av kollektiva varor

   • Segmenterad marknad

 • Relationen mellan fastighetens pris och fastighetens egenskaper skattas mha den sk hedoniska regressionen.


Den hedoniska regressionen
Den hedoniska regressionen

 • Den hedoniska regressionsmodellen är baserad på den hedoniska värdemodellen där vi antar att fastighetens pris är en funktion av dess egenskaper.

 • Den hedoniska regressionen kontrollerar för skillnader i egenskaper mellan fastigheter genom att sätta ett värde på dessa skillnader.

 • Dvs. vi skattar implicita (hedoniska) priser på egenskaperna.

  • Haas (1922), Court (1937) ochRosen (1974)


Den hedoniska v rdemodellen
Den hedoniska värdemodellen

 • Egenskaper(Z)

  • Fastighetsknutna(F)

  • Områdesknutna (O)

  • Tidsbundna (T)


Den hedoniska teorin
Den hedoniska teorin

Skattade parametrar (koefficienter) I den hedoniska ekvationen är lika med den marginella betalningsviljan , dvs. de hedoniska priserna är lika med hur mycket vi är villiga att offra av andra variabler för att få egenskaperna.


Den hedoniska teorin1
Den hedoniska teorin

 • Första steget: estimera P(Z)

 • Andra steget: estimera

 • Det andra steget ger oss

  • Egenpriselasticitet

  • Inkomstelasticitet

Price

z


N r r den anv nd
När är den använd?

 • Värdering/fastighetstaxering

 • Skatta betalningsviljan på egenskaper

  • Områdesegenskaper

   • Golfbanor, högspänningsledningar, sjöutsikt, detaljplaner, närhet till vägar (buller) etc

  • Fastighetsegenskaper

   • Storlek, kvalitet, antal rum

 • Tiden

  • Indexkonstruktion


Artikel 1 the impact of traffic noise on the values of single family houses
Artikel 1:“The Impact of Traffic Noise on the Values of Single-family Houses”

 • Buller är något man är tar hänsyn till i planering av bostäder och infrastruktur.

 • Buller är av de miljöproblem som är en av de högst rankade i samhället.

 • Trafikbuller är den vanligaste källan till buller.

 • Nästan 1,6 miljoner människor I Sverige är påverkade av buller I sin hem. Knappt 20% av dessa bor I bostäder där bullernivån är mer än 65 dBa.

 • “The objective of the paper is to provide an empirical analysis of the impact traffic noise have on the values of single-family houses.”


Buller och st rning
Buller och störning

 • 0 decibel gränsen för vad ett friskt öra kan uppfatta

 • 10 decibel mänsklig andning på 3 meters avstånd

 • 20 decibel viskningar

 • 50 decibel kraftigt regn

 • 60 decibel normalt samtal

 • 70 decibel vältrafikerad gata på 5 meters avstånd

 • 75 decibel tvättmaskin

 • 80 decibel dammsugare på 1 meters avstånd

 • 85 decibel stadstrafik

 • 90 decibel hårtork, gräsklippare

 • 100 decibel traktor, slagborr på 2 meters avstånd

 • 110 decibel konsert, motorsåg på 1 meters avstånd

 • 120 decibel ambulans, knall från åska

 • 130 decibel gränsen för smärta

 • 140 decibel fyrverkeri, gevärsskott på 1 meters avstånd

 • 150 decibel jetmotor på 30 meters avstånd, kan orsaka fysisk skada

 • 200 decibel människor kan dö


Design av studien
Design av studien

 • Under antagandet att negativa externa effekter kapitaliseras i fastighetspriserna så har vi använt en hedonisk modell.

 • Mikrostudie (area 300 x 300 meter)

 • Förort till Stockholm

 • 1986-1995

 • Närhet till en större väg (Bergslagsvägen)

 • Ungefär 300 fastigheter har sålts under perioden av totalt 1000 (vissa har sålts flera gånger)

  • (30% omsättning på 10 år)

 • Resultat: Närhet till genomfartsvägen kapitaliseras I fastighetspriserna upp till 30 %.


300 meter

1000 meter

NA

SA
Ekonometrisk analys
Ekonometrisk analys

 • Modelspecifikation

  Price = b0 + b1. living area + b2. lot size + b3. age + b4. quality + b5. corner + b6. park + b7. FPI + b8. HV + b9. BBV + b10. VV + b11. SA + b12. SAliving area + b13. SAquality + b14. SAnoise + b15. SAlot size + b16. noise + b17. Noiseexp + ei

 • Log-linjär specification
Sammanfattning
Sammanfattning

 • Bullereffekten är stor.

 • Statistiskt och ekonomiskt signifikant

 • Den empiriska analysen tyder på att I genomsnitt så minskar värdet på en fastighet med 0,6% per decibel eller med hela 30% om vi jämför en fastighet som är utsatt för buller med en som inte är det.

 • Den samhällsekonomisk nyttan att slippa buller värdera till 8000 kronor per person och år vid ljudnivåer över 72 dBA.


Artikel 2:“Household Consumption Pattern of Housing Attributes: A Linear Expenditure System with Hedonic Prices”

 • Att skatta det första steget innebär att vi får en skattning av det implicita priset på en punkt på efterfrågekurvan.

 • För att kunna skatta betalningsviljan korrekt krävs det att vi har kunskaper om pris- och inkomstkänsligheten hos hushållen.

 • “The objective of this research is to demonstrate a new approach to how income and own-price elasticities for housing attributes can be estimates.”


F rsta och andra steget
Första och andra steget

 • Första steget: Bostadspriser är en funktion av dess egenskaper  skattar hedoniska priser

 • Andra steget: De hedoniska priserna är en funktion av kvantitet, inkomst och socioekonomiska attribut.

 • Dock problem med andra steget

  • Simultant beslut – samtidigt som man bestämmer sig för hur mycket “storlek” man köper bestämmer man det implicita priset man måste betala.

  • Två möjligheter att kontrollera för detta

   • Antag en nyttofunktion

   • Analys av flera marknader

  • Ekonometriskt problem: endogeneity. OLS kräver exogenitet – inte uppfyllt här

   • Instrument variabel teknik.


Teoretisk modell
Teoretisk modell

Nyttofunktion:

Inkomstrestriktion:

Första-ordningens villkor:Funktionsform
Funktionsform

Box-Cox transformation:

Olikafunktionsformer

Linjär==0

Log-linjär==1

Semi-log linjär=1 and =0

Inverse semi-log linjär =0 and =1
Andra steget
Andra steget

Basbehov

Budgetandelar

Om inkomsten ökar med 1%, kommer efterfrågan på bostadsarea att öka med 0,5 %.

Om det implicita priset ökar med 1 %, kommer efterfrågad kvantitet av bostadsarea att sjunka med 0,5 %.


Sammanfattning1
Sammanfattning

 • Viktigt att skatta andra steget

 • Få gör det då man sällan har egenskaper på köparen

 • Pris- och inkomstkänslighet kan användas

  • Samhällsekonomiska bedömningar

  • Planering av bostäder och bostadsområden

 • Resultatet här tyder bland annat på

  • Ökar inkomsten med 1 procent så ökar bostadsefterfrågan med 0,5 procent.

  • Buller och bostadsarea är relativt pris- och inkomstkänsligt

   • Personer med högre inkomster är villiga att betala mer för att slippa buller.

  • Inkomstkänsligheten är större om du har barn

   • Även barnfamiljer är villiga att betala mer för att slippa buller.

  • Har du låg LTV så är du mindre inkomstkänslig


ad