Advertisement
/ 25 []

Promocioni - PowerPoint Slides


2. P?rmbajtja e prezantimit. Kuptimi i PromocionitFaktor?t e promocionit miksProcesi i komunikimit n? promocionBuxheti i promocionit. 3. Kuptimi i Promocionit. Promocini ?sht? nj? nd?r kat?r element?t e marketingut miks i cili ka t? b?j? me komunikimin midis bler?sve dhe shit?sve.Komunikimi p?rf

Download Presentation

Promocioni

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Promocioni l.jpg

Promocioni


P rmbajtja e prezantimit l.jpg

Përmbajtja e prezantimit

 • Kuptimi i Promocionit

 • Faktorët e promocionit miks

 • Procesi i komunikimit në promocion

 • Buxheti i promocionit


Kuptimi i promocionit l.jpg

Kuptimi i Promocionit

 • Promocini është një ndër katër elementët e marketingut miks i cili ka të bëjë me komunikimin midis blerësve dhe shitësve.

 • Komunikimi përfshin cdo formë të komunikimit të përdorur për të informauar, bindur apo kujtuar njerëzit rreth mallrave, shërbimeve, imazhit të një ndërmarrjeje apo individi.

 • Për produktet e reja rroli i tij qëndron në informimin e klientëve me karakteristikat dhe përfitimet nga blerja e atij produkti.

 • Për produktet egzistuese ka rrolin bindës apo rikujtues.

 • Objektivi i parë i promocinit është të ndikojë mbi qëndrimet dhe sjelljen konsumatore.


Promocioni miks l.jpg

Promocioni miks

 • Promocioni përbëhet nga katër faktorë:reklama, publiciteti, shitjet personale dhe promocioni i shitjes.

 • Reklama dhe publiciteti , paraqiten si një komunikim masiv me tregun dhe jane më pak fleksibël, meqenëse synon tregun në përgjithëse.

 • Reklama është cdo formë e paguar e paraqitjes së ideve, produkteve, apo pamjeve të ndryshme të përzgjedhura nga ai që paguan.


Historiku i reklames l.jpg

Historiku i reklames

 • Egjiptianet “pepirus” postera muri

 • Ngjyrosja e murit dhe gurit

 • Shek 15&16, lindi printimi, promovim I librave, gazetave dhe mjekesise popullore


Historiku vazh l.jpg

Historiku (vazh)

 • Reklamim falso problem

 • Rreth viteve 1800 lindi marka

 • Kryesisht emra personalitetesh

 • Lydia Pinkhalm, 1875


Historiku vazh7 l.jpg

Historiku (vazh)

 • Gazetat filluan me publikime te vogla

 • 1843 Volney Palmer (Filadelfi) agjencioni I pare reklamues

 • Rrol brokeri (sigurim I vendit ne gazete, jo permbajtje)


Historiku vazh8 l.jpg

Historiku (vazh)

 • 1920 linden radiot

 • Prodhuesit I perdorin per shitjen e radiostacioneve

 • Kryesisht sigurim I sponzoreve per cdo emision (filim dhe mbarim permendet sponzori)

 • Konteksti I radiove publike dhe atyre private


Historiku vazh9 l.jpg

Historiku (vazh)

 • Fundi ’40 televizioni

 • Serish praktika e sponzorimit

 • Krijimi I blloqeve per biznese te ndryshme

 • 1960 kreativiteti I reklamave erdhi ne shprehje


Historiku vazh10 l.jpg

Historiku (vazh)

 • Fundi I viteve ’80 televizionet kabllovike

 • Kanale kryesisht te perkushtuara reklamave (QVC, Home Shopping Network, Shop TV)


Historiku vazh11 l.jpg

Historiku (vazh)

 • 1990, interneti, reklamimi online, reklamimi interaktiv

 • USA 2.4 % e GDP-se harxhohen ne reklama (144.32 miliard $)


Publiciteti l.jpg

Publiciteti

 • Publiciteti ka të bëjë me cdo formë të papaguar të paraqitjes së ideve, produkteve, pamjeve etj, por të përzgjedhura nga një palë tjetër.

 • Publiciteti pozitiv për një ndërmarrje apo produkt paraqitet shumë më e besueshme se një reklamë për të njëjtën gjë.

 • PR pjese e publicitetit


Shitjet personale l.jpg

Shitjet personale

 • Proces qe ndihmon ose binde nje ose me teper klient per te blere te mira/sherbime, nepermes prezantimit oral

 • Shitjet personale i referohen komunikimit të drejtpërdrejt të shitësve dhe blerësve.

 • Shembuj: prezantime shitjeje, takimi shitjesh, trajnim shitjesh,

 • Personeli shitës është ai që realizon këtë lloj promocioni, duke i përshtatur qëndrimet e ndërmarrjes me nevojat e tregjeve të synuara.

 • Kjo formë mundëson një shkëmbim të menjëhershëm të informacionit, ndonëse është mjaftë e kushtueshme.


Promocioni i shitjeve l.jpg

Promocioni i shitjeve

 • Promocioni i shitjeve paraqet nxitje te dizajnuara per te stimuluar blerjen e nje produkti, kryesisht ne periudhe afatshkurter.

 • Promocioni i shitjeve mundet t’ju drejtohet klientëve, ndërmjetësve ose edhe punëtorëve të vetë firmës.

 • Forma të promocionit të shitjes janë kuponat, lotaritë, panairet, materialet promvuese, ngjarjet e sponzorimit, zbritje cmimi, dhuratat, etj.


Kush nga faktor t e promocionit sht m i kushtuesh m l.jpg

Kush nga faktorët e promocionit është më i kushtueshëm

 • Ku harxhohen më shumë paratë?

 • Shumica mendojnë se reklama përbën shpenzimet më të mëdha të promocionit.


Promocioni k rkon komunikim efektiv l.jpg

Promocioni kërkon komunikim efektiv

 • Janë shumë arsye pse një mesazh promocional mundet të keqkuptohet.

 • Për ta kuptuar këtë, duhet të mendojmë për gjithë procesin e komunikimit, që nënkupton një burim (dërguesi) që tenton ta arrijë marrësin (blerësin potencial) nëpërmes një mesazhi.

 • Klientët nuk e vlerësojnë vetëm mesazhin por edhe burimin nga vjen ai mesazh në kuptimin e besueshmërisë dhe kredibilitetit.


Procesi i komunikimit l.jpg

Procesi i komunikimit

 • Një burim mundet të kërkojë kanale të ndryshme për të shpërndarë një mesazh.

 • Personeli i shitjes e bën atë personalisht. Reklama nëpërmes mediave.

 • Avantazhi më i madh i shitjes personale këtu është se feedbacku nga marrësi kuptohet menjëherë.

 • Më lehtë në këtë rast kuptohet nëse mesazhi ka qenë në rregull apo nëse dicka duhet ndryshuar.

 • Kodimi dhe dekodimi janë vështirësitë më të mëdha gjatë procesit të komunikimit.


Procesi i komunikimit18 l.jpg

Procesi i komunikimit

 • Kodimi është burimi që vendos se cfar duhet thënë dhe përkthimi i saj në fjalë ose simbole që do të kenë kuptim të njëjtë për marrësin.

 • Dekodimi paraqet përkthimin e mesazhit nga ana e marrësit.

 • Prandaj procesi i komunikimit kërkon kuptimin e tij nga ana e marrësit.


Aida interesi ne komunikim l.jpg

AIDA (interesi ne komunikim)

 • Attention- vëmendje. Dicka duhet ngjarë që të tërhiqet vëmendja.

 • Interest- duhet mbajtur intersi për atë që është krijuar.

 • Desire- duhet lindur dëshira

 • Veprimi- të ndërmerret akcioni.


Buxheti i promocionit l.jpg

Buxheti i promocionit

 • Janë pesë alternativa në përcaktimin e buxhetit të promocionit.

 • Buxheti promovues varion nga 1-5 % për ndërmarrjet industriale, deri 20-30 % për ato të produkteve të konsumit.

 • Teknikat e buxhetit të promocionit janë:

  -gjithcka mund të përballohet

  -financim me referim

  -krahasim me konkurrencën

  -përqindja mbi shitjen

  -detyrat dhe objektivat


Teknika gjithcka mundet t p rballohet l.jpg

Teknika gjithcka mundet të përballohet

 • Firma këtu përcakton buxhetin e marketingut për gjithcka në përjashtim të aktiviteteve promocionale.

 • Mjetet që teprojnë nga aktivitetet tjera shfrytëzohen për aktivitete promocioni.

 • Kjo nuk është metodë efikase meqemëse i kushton pakë vëmendje promocionit.


Teknika financim me referim l.jpg

Teknika financim me referim

 • Kjo teknik përcakton një buxhet të caktuar për aktivitete promocioni, por duke iu referuar të kaluarës.

 • Megjithëse bëhen disa ndryshime të vogla në buxhet, ai i përdorur vitin e kaluar përbën bazën edhe për vitin aktual.

 • Si avantazh shihet se bëhen analiza e viteve të mëparshme, për ta parashikuar të ardhmen.

 • Si disavantazh përmendet mospërputhja eventuale me parashikimet e së ardhmes.


Teknika krahasim me konkurrenc n l.jpg

Teknika krahasim me konkurrencën

 • Kjo përbën buxhetin e një ndërmarrje në varësi me veprimet e konkurrencës.

 • Këtë teknikë shpesh e gjejmë si te ndërmarrjet e vogla, gjithashtu edhe te ato më të mëdha.

 • Kjo si avantazh ka pikëreferimin e konurrencës dhe sillet aty me të.

 • Disavantazhe thuhet se nuk është një teknike drejtuese por reflektuese.


Teknika p rqindja mbi shitjet l.jpg

Teknika përqindja mbi shitjet

 • Kjo teknikë bazohet në caktimin e fondeve në funksion të vëllimit të shitjeve.

 • Nëse shitjet shkojnë mirë atëhere edhe buxheti njeh një ritëm rritës, dhe e kundërta.

 • Nuk ka ndonjë raport të drejtpërdrejt midis objektivave të promocionit dhe fondit të akorduar.


Teknika e detyrave dhe objektivave l.jpg

Teknika e detyrave dhe objektivave

 • Kjo përcakton buxhetin mbi baza të objektivave të promocionit dhe detyrave që dalin nga këto objektiva.

 • Në raport me metodat e lartëpërmendura paraqitet si më e plota.

 • Si avantazh ka përcaktimin e qartë të objektivave, përballimin e shpenzimeve që janë në përputhje me detyrat.

 • Disavantazhet lidhen me firmat më të vogla, sepse shpreh një kompleksitet kostoje në përcaktimin e objektivave.