Promocioni

DownloadPromocioni

Advertisement
Download Presentation
Comments
nyx
From:
|  
(257) |   (0) |   (0)
Views: 675 | Added: 16-05-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
2. P?rmbajtja e prezantimit. Kuptimi i PromocionitFaktor?t e promocionit miksProcesi i komunikimit n? promocionBuxheti i promocionit. 3. Kuptimi i Promocionit. Promocini ?sht? nj? nd?r kat?r element?t e marketingut miks i cili ka t? b?j? me komunikimin midis bler?sve dhe shit?sve.Komunikimi p?rf
Tags
,
Promocioni

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 1 Promocioni

2. 2 P?rmbajtja e prezantimit Kuptimi i Promocionit Faktor?t e promocionit miks Procesi i komunikimit n? promocion Buxheti i promocionit

3. 3 Kuptimi i Promocionit Promocini ?sht? nj? nd?r kat?r element?t e marketingut miks i cili ka t? b?j? me komunikimin midis bler?sve dhe shit?sve. Komunikimi p?rfshin cdo form? t? komunikimit t? p?rdorur p?r t? informauar, bindur apo kujtuar njer?zit rreth mallrave, sh?rbimeve, imazhit t? nj? nd?rmarrjeje apo individi. P?r produktet e reja rroli i tij q?ndron n? informimin e klient?ve me karakteristikat dhe p?rfitimet nga blerja e atij produkti. P?r produktet egzistuese ka rrolin bind?s apo rikujtues. Objektivi i par? i promocinit ?sht? t? ndikoj? mbi q?ndrimet dhe sjelljen konsumatore.

4. 4 Promocioni miks Promocioni p?rb?het nga kat?r faktor?:reklama, publiciteti, shitjet personale dhe promocioni i shitjes. Reklama dhe publiciteti , paraqiten si nj? komunikim masiv me tregun dhe jane m? pak fleksib?l, meqen?se synon tregun n? p?rgjith?se. Reklama ?sht? cdo form? e paguar e paraqitjes s? ideve, produkteve, apo pamjeve t? ndryshme t? p?rzgjedhura nga ai q? paguan.

5. 5 Historiku i reklames Egjiptianet ?pepirus? postera muri Ngjyrosja e murit dhe gurit Shek 15&16, lindi printimi, promovim I librave, gazetave dhe mjekesise popullore

6. 6 Historiku (vazh) Reklamim falso problem Rreth viteve 1800 lindi marka Kryesisht emra personalitetesh Lydia Pinkhalm, 1875

7. 7 Historiku (vazh) Gazetat filluan me publikime te vogla 1843 Volney Palmer (Filadelfi) agjencioni I pare reklamues Rrol brokeri (sigurim I vendit ne gazete, jo permbajtje)

8. 8 Historiku (vazh) 1920 linden radiot Prodhuesit I perdorin per shitjen e radiostacioneve Kryesisht sigurim I sponzoreve per cdo emision (filim dhe mbarim permendet sponzori) Konteksti I radiove publike dhe atyre private

9. 9 Historiku (vazh) Fundi ?40 televizioni Serish praktika e sponzorimit Krijimi I blloqeve per biznese te ndryshme 1960 kreativiteti I reklamave erdhi ne shprehje

10. 10 Historiku (vazh) Fundi I viteve ?80 televizionet kabllovike Kanale kryesisht te perkushtuara reklamave (QVC, Home Shopping Network, Shop TV)

11. 11 Historiku (vazh) 1990, interneti, reklamimi online, reklamimi interaktiv USA 2.4 % e GDP-se harxhohen ne reklama (144.32 miliard $)

12. 12 Publiciteti Publiciteti ka t? b?j? me cdo form? t? papaguar t? paraqitjes s? ideve, produkteve, pamjeve etj, por t? p?rzgjedhura nga nj? pal? tjet?r. Publiciteti pozitiv p?r nj? nd?rmarrje apo produkt paraqitet shum? m? e besueshme se nj? reklam? p?r t? nj?jt?n gj?. PR pjese e publicitetit

13. 13 Shitjet personale Proces qe ndihmon ose binde nje ose me teper klient per te blere te mira/sherbime, nepermes prezantimit oral Shitjet personale i referohen komunikimit t? drejtp?rdrejt t? shit?sve dhe bler?sve. Shembuj: prezantime shitjeje, takimi shitjesh, trajnim shitjesh, Personeli shit?s ?sht? ai q? realizon k?t? lloj promocioni, duke i p?rshtatur q?ndrimet e nd?rmarrjes me nevojat e tregjeve t? synuara. Kjo form? mund?son nj? shk?mbim t? menj?hersh?m t? informacionit, ndon?se ?sht? mjaft? e kushtueshme.

14. 14 Promocioni i shitjeve Promocioni i shitjeve paraqet nxitje te dizajnuara per te stimuluar blerjen e nje produkti, kryesisht ne periudhe afatshkurter. Promocioni i shitjeve mundet t?ju drejtohet klient?ve, nd?rmjet?sve ose edhe pun?tor?ve t? vet? firm?s. Forma t? promocionit t? shitjes jan? kuponat, lotarit?, panairet, materialet promvuese, ngjarjet e sponzorimit, zbritje cmimi, dhuratat, etj.

15. 15 Kush nga faktor?t e promocionit ?sht? m? i kushtuesh?m Ku harxhohen m? shum? parat?? Shumica mendojn? se reklama p?rb?n shpenzimet m? t? m?dha t? promocionit.

16. 16 Promocioni k?rkon komunikim efektiv Jan? shum? arsye pse nj? mesazh promocional mundet t? keqkuptohet. P?r ta kuptuar k?t?, duhet t? mendojm? p?r gjith? procesin e komunikimit, q? n?nkupton nj? burim (d?rguesi) q? tenton ta arrij? marr?sin (bler?sin potencial) n?p?rmes nj? mesazhi. Klient?t nuk e vler?sojn? vet?m mesazhin por edhe burimin nga vjen ai mesazh n? kuptimin e besueshm?ris? dhe kredibilitetit.

17. 17 Procesi i komunikimit Nj? burim mundet t? k?rkoj? kanale t? ndryshme p?r t? shp?rndar? nj? mesazh. Personeli i shitjes e b?n at? personalisht. Reklama n?p?rmes mediave. Avantazhi m? i madh i shitjes personale k?tu ?sht? se feedbacku nga marr?si kuptohet menj?her?. M? leht? n? k?t? rast kuptohet n?se mesazhi ka qen? n? rregull apo n?se dicka duhet ndryshuar. Kodimi dhe dekodimi jan? v?shtir?sit? m? t? m?dha gjat? procesit t? komunikimit.

18. 18 Procesi i komunikimit Kodimi ?sht? burimi q? vendos se cfar duhet th?n? dhe p?rkthimi i saj n? fjal? ose simbole q? do t? ken? kuptim t? nj?jt? p?r marr?sin. Dekodimi paraqet p?rkthimin e mesazhit nga ana e marr?sit. Prandaj procesi i komunikimit k?rkon kuptimin e tij nga ana e marr?sit.

19. 19 AIDA (interesi ne komunikim) Attention- v?mendje. Dicka duhet ngjar? q? t? t?rhiqet v?mendja. Interest- duhet mbajtur intersi p?r at? q? ?sht? krijuar. Desire- duhet lindur d?shira Veprimi- t? nd?rmerret akcioni.

20. 20 Buxheti i promocionit Jan? pes? alternativa n? p?rcaktimin e buxhetit t? promocionit. Buxheti promovues varion nga 1-5 % p?r nd?rmarrjet industriale, deri 20-30 % p?r ato t? produkteve t? konsumit. Teknikat e buxhetit t? promocionit jan?: -gjithcka mund t? p?rballohet -financim me referim -krahasim me konkurrenc?n -p?rqindja mbi shitjen -detyrat dhe objektivat

21. 21 Teknika gjithcka mundet t? p?rballohet Firma k?tu p?rcakton buxhetin e marketingut p?r gjithcka n? p?rjashtim t? aktiviteteve promocionale. Mjetet q? teprojn? nga aktivitetet tjera shfryt?zohen p?r aktivitete promocioni. Kjo nuk ?sht? metod? efikase meqem?se i kushton pak? v?mendje promocionit.

22. 22 Teknika financim me referim Kjo teknik p?rcakton nj? buxhet t? caktuar p?r aktivitete promocioni, por duke iu referuar t? kaluar?s. Megjith?se b?hen disa ndryshime t? vogla n? buxhet, ai i p?rdorur vitin e kaluar p?rb?n baz?n edhe p?r vitin aktual. Si avantazh shihet se b?hen analiza e viteve t? m?parshme, p?r ta parashikuar t? ardhmen. Si disavantazh p?rmendet mosp?rputhja eventuale me parashikimet e s? ardhmes.

23. 23 Teknika krahasim me konkurrenc?n Kjo p?rb?n buxhetin e nj? nd?rmarrje n? var?si me veprimet e konkurrenc?s. K?t? teknik? shpesh e gjejm? si te nd?rmarrjet e vogla, gjithashtu edhe te ato m? t? m?dha. Kjo si avantazh ka pik?referimin e konurrenc?s dhe sillet aty me t?. Disavantazhe thuhet se nuk ?sht? nj? teknike drejtuese por reflektuese.

24. 24 Teknika p?rqindja mbi shitjet Kjo teknik? bazohet n? caktimin e fondeve n? funksion t? v?llimit t? shitjeve. N?se shitjet shkojn? mir? at?here edhe buxheti njeh nj? rit?m rrit?s, dhe e kund?rta. Nuk ka ndonj? raport t? drejtp?rdrejt midis objektivave t? promocionit dhe fondit t? akorduar.

25. 25 Teknika e detyrave dhe objektivave Kjo p?rcakton buxhetin mbi baza t? objektivave t? promocionit dhe detyrave q? dalin nga k?to objektiva. N? raport me metodat e lart?p?rmendura paraqitet si m? e plota. Si avantazh ka p?rcaktimin e qart? t? objektivave, p?rballimin e shpenzimeve q? jan? n? p?rputhje me detyrat. Disavantazhet lidhen me firmat m? t? vogla, sepse shpreh nj? kompleksitet kostoje n? p?rcaktimin e objektivave.Presentation Statistics
Views on SlideServe : 675
Views from Embeds : 4

facebook.com : 4 views
Presentation Categories


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro