FEN
Download
1 / 49

Olumlu öğretmen nitelikleri öğrenci başarı, güdü ve tutumunu etkilemektedir. - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ÖLÇÜTLERİ VE GÖSTERGELERİ Prof. Dr. Nevzat KAVCAR DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Olumlu öğretmen nitelikleri öğrenci başarı, güdü ve tutumunu etkilemektedir. ' - nysa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YETERLİK ÖLÇÜTLERİ VE GÖSTERGELERİProf. Dr. Nevzat KAVCARDEÜ Buca Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi Anabilim Dalı


 • Öğretmenlerin nitelikleri, doğrudan öğretim etkinlikleriyle ölçülür. Türk eğitim sistemi açısından bakıldığında, fen bilimleri öğretmenlerinin nitelikleri üstünde çok durulmamış ya da yapılan çalışmalar oldukça dar kapsamda incelenmiştir.
 • Yukarıda değinilen genel öğretmen özelliklerinden sonra olayı daha yakından incelemeye çalışalım. Öğretmenleri de fen bilimleri (fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji) öğretmenleri özelinde ele alalım. Daha sistematik olması yönünden de öğretmen niteliklerini yeterlik ölçütleri ve göstergeleri olarak tanımlamaya çalışacağız.

 • Bunun için incelememizi üç alan başlığı altında açıklayacağız: Genel eğitim yeterliği, fen bilimleri alan yeterliği ve fen bilimleri öğretim yeterliği.


A genel e t m yeterl

A. olayı daha yakından incelemeye çalışalım. Öğretmenleri de fen bilimleri (fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji) öğretmenleri özelinde ele alalım. Daha sistematik olması yönünden de öğretmen niteliklerini yeterlik ölçütleri ve göstergeleri olarak tanımlamaya çalışacağız.GENEL EĞİTİM YETERLİĞİ


L t i ortak retmen davran lar
ÖLÇÜT I. Ortak Öğretmen Davranışları olayı daha yakından incelemeye çalışalım. Öğretmenleri de fen bilimleri (fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji) öğretmenleri özelinde ele alalım. Daha sistematik olması yönünden de öğretmen niteliklerini yeterlik ölçütleri ve göstergeleri olarak tanımlamaya çalışacağız.

 • Mesleğimi severek yaparım.

 • İnsanlığın gelişmesine engel olan akıl ve bilim dışı düşünce ve eylemlere karşı olmayı görev bilirim.

 • Öğretmenlik görevini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına, ilkelerine ve bilimin evrensel ilkelerine uygun biçimde yerine getiririm.L t ii rencileri tan ma
ÖLÇÜT II. Öğrencileri Tanıma ve sorumluluklarımı bilirim.

 • Öğrencilerin ilgi ve meraklarını belirlemeye çalışırım.

 • Öğrencilerin öğrenmeye istekli olmalarını sağlamaya çalışırım.

 • Öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarına uygun öğretme stratejileri uygularım.L t iii uygun renme ortam olu turma
ÖLÇÜT III. Uygun Öğrenme Ortamı Oluşturma sorgulama yaklaşımları kullanırım.

 • Öğrenme ortamını öğrenciler arası etkileşimi sağlayacak biçimde düzenlerim.

 • Öğrenciler arasında ayrım yapmam.

 • Öğrencilerin öğrendiklerini uygulamaya geçirmeleri için onlara olanak sağlarım.
L t iv s n f y netimi
ÖLÇÜT IV. Sınıf Yönetimi ortamını değiştiririm.

 • Öğrencileri özdüzenleme yapmaya (kendini gözleme, değerlendirme, geliştirme, vb.) yönlendiririm.

 • Öğrencinin kendini denetlemesi ve arkadaşlarına karşı sorumluluk geliştirmesini sağlayacak etkili sınıf yönetimi tekniklerini kullanırım.

 • Öğrencilerin derse karşı ilgi ve güdüsünün sürekli olmasını sağlamaya çalışırım.


 • Öğretimi öğrencilerin gereksinimlerine (gelişim, öğrenme stilleri, etkinlik yaklaşımları,vb.) uygun olacak biçimde düzenlerim.

 • Öğrencilerin arkadaşlarıyla işbirliği yaparak araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurum.

 • Dersteki kesinti ve engellemeler karşısında uygun önlemler alırım.Ödül ve yaptırımları uygun ve etkili biçimde kullanırım.


L t v renmede etkili leti im kurma
ÖLÇÜT V. Öğrenmede Etkili İletişim Kurma öğrenme stilleri, etkinlik yaklaşımları,vb.) uygun olacak biçimde düzenlerim.

 • Sözel dili etkili bir şekilde kullanırım.

 • Beden dilini etkili bir şekilde kullanırım.

 • Sınıf içinde iyi ilişkiler geliştirebilen kişilik özelliklerine sahibim.

 • Öğrencilerin sordukları sorulara içtenlikle karşılık veririm.Öğrencilerin öğrenmesine yardım etmek amacıyla okul-aile ilişkisini kurarım.


 • Okul ile ilgili etkinlik ve düzenlemelere ailelerin etkin olarak katılımı için çaba harcarım.

 • Öğrencilerin gereksinimlerini çözümlemek için ilgililerle ilişki kurarım.

 • Öğrenciyi öğrenmeye yönlendirmek amacıyla konu ile ilgili kurumlarla işbirliği yapmasına yardımcı olurum.


L t vi retimi planlama
ÖLÇÜT VI. Öğretimi Planlama olarak katılımı için çaba harcarım.

 • Yürürlükteki öğretim uygulamalarına ilişkin görüş bildirebilme yeteneğine sahibim.

 • Öğretim etkinliklerini bireylerin ve grupların gereksinimlerine uygun olarak düzenleyebilme yeteneğine sahibim.

 • Öğretimin planlanmasında öğrenci özelliklerini ( ön bilgi, yetenek, düşünme süreçleri, vb. ) göz önüne alırım.


 • Planlama yaparken öğrenciyi etkin kılacak ilgi çekici ve güdüleyici öğrenme etkinliklerini seçerim.

 • Öğrenme etkinliklerini öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak seçerim.

 • Öğretimde kullanılacak araç gereçleri belirlerim.

 • Okulda ve çevrede bulunan uygun kaynaklardan yararlanma yollarını ararım.


B fen b l mler alan yeterl

B. FEN BİLİMLERİ ALAN YETERLİĞİ güdüleyici öğrenme etkinliklerini seçerim.


L t i genel fen bilimleri bilgisi
ÖLÇÜT I. Genel Fen Bilimleri Bilgisi güdüleyici öğrenme etkinliklerini seçerim.

 • Fen bilimleri ( Fizik/ Kimya / Biyoloji/ Fen Bilgisi) bilgilerimi sürekli geliştirmeye çalışırım.

 • Fen bilimleri dilini kullanmayı bilirim.

 • Fen bilimleri ile ilgili kavramları, ilkeleri ve işleyiş süreçlerini bilirim.

 • Fen bilimlerine ilişkin teknolojik gelişmeleri izlerim.
L t ii fen problemi zme ve sorgulama bilgisi
ÖLÇÜT II. Fen Problemi Çözme ve Sorgulama Bilgisi anlamamıza yardım eden bir kaç yoldan biri olarak anlarım.

 • Fen bilimlerinde problem çözme basamaklarını uygularım.

 • Problemlerin çözümüne yönelik varsayımlar oluşturabilirim.

 • Problemdeki verileri sınıflandırabilirim.

 • Problemlerde veriler arasında ilişki kurabilirim.L t iii fen alan leti im bilgisi
ÖLÇÜT III. Fen Alanı İletişim Bilgisi ve kullanabilirim

 • Fen alanındaki düşüncelerimi değişik ortamlarda serbestçe açıklayabilirim.

 • Öğrencilerin farklı sorularına yanıt arayarak fen alanındaki düşüncemi geliştirmeye çalışırım.L t iv fen kavramlar aras nda ba lant kurma bilgisi
ÖLÇÜT IV. Fen Kavramları Arasında Bağlantı Kurma Bilgisi

 • Fen bilimleri kavram ve yapılarının en önemli noktalarını görebilirim.

 • Kavramlar arası bağlantıları kullanabilirim.

 • Kavramları günlük yaşama uygulayabilirim.


 • Fen bilimleri kavramlarını öteki bilim dalları ile ilişkilendirmeye çalışırım.

 • Aşamalılık ilkesini dikkate alarak bir kavramdan başka bir kavrama geçiş yapabilirim.

 • Bir konuya ilişkin kavram haritasını, anlam çözümleme tablosunu ve kavram ağını oluşturabilirim.


C fen b l mler ret m yeterl

C. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM YETERLİĞİ ilişkilendirmeye çalışırım.


L t i fen bilimleri retimine uygun fiziksel renme ortam yaratmak
ÖLÇÜT I. Fen Bilimleri Öğretimine Uygun Fiziksel Öğrenme Ortamı Yaratmak

 • Öğrencilerin birbirleriyle karşılıklı konuşup tartışabilecekleri fiziksel bir ortam (derslik, laboratuvar) oluştururum.

 • Öğrenme ortamını (derslik, laboratuvar) değişik fen bilimleri etkinlikleri yapabilecek şekilde düzenlerim.L t ii fen bilimleri kavramlar n n retiminde anlaml yakla mlar tasarlama ve uygulama bilgisi
ÖLÇÜT II. araçlarla donatırım.Fen Bilimleri Kavramlarının Öğretiminde Anlamlı Yaklaşımlar Tasarlama ve Uygulama Bilgisi

 • Fen bilimlerine ilişkin konuları ( kavram, ilke, yasa ve kuram) uygun yaklaşımlar kullanarak öğretebilirim.

 • Toplumdaki ve teknolojideki değişmeleri değerlendirirken fen bilimlerindeki bilgileri, kavramları ve yöntemleri kullanabilirim.

 • Bilgiye ulaşma ve bilgiyi üretmek için öğrencileri sistemli gözlemler yapmaya

  yönlendiririm.


 • Öğrencileri fen bilimleri öğretim ilke araçlarla donatırım.

  ve amaçlarına dayalı basit ve ucuz araç- gereçler geliştirmeye özendiririm.

 • Öğrencilerin kavram yanılgılarını giderici etkinlikler tasarlarım.

 • Fen kavramlarını günlük yaşamla ilişkilendiren örnekler veririm.

 • Öğrencilere meslek yaşamlarında fen bilimlerinin kendileri için önemli olduğuna inandırıcı ipuçları veririm.


L t iii fen bilimlerinde etkili renme yakla mlar n kullanma bilgisi
ÖLÇÜT III. Fen Bilimlerinde Etkili Öğrenme Yaklaşımlarını Kullanma Bilgisi

 • Öğrenme ortamında öğrencilerin üst düzeyde öğrenme yaklaşımları ( kestirimde bulunma, sınıflandırma, analiz ve sentez yapma) sergilemelerine fırsat tanırım.

 • Üst düzey düşünme becerileri geliştiren ilginç öğrenme yaklaşımları denerim.

 • Öğrencileri aktif olacakları etkinliklere yönlendiririm.
 • Öğrencilerin kendileri ve arkadaşlarının öğrenmelerinden sorumlu olacağı işbirlikli öğrenme teknikleri kullanırım.

 • Öğrencilerin küçük ve büyük gruplarla tartışmalarını sağlayacak yaklaşımlar sergilerim.

 • Bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi ile bilim tarihinden yararlı örnekleri sınıfımda kullanırım.


L t iv l me ve de erlendirme bilgisi
ÖLÇÜT IV. Ölçme ve Değerlendirme Bilgisi öğrenmelerinden sorumlu olacağı işbirlikli öğrenme teknikleri kullanırım.

 • Öğrencilerin akademik gelişmelerini değerlendirmek için uygun ölçme araçları kullanırım.

 • Sözlü, yazılı ve uygulamalı fen etkinlikleri arasında denge kurarım.

 • Öğrenci başarılarını ölçmede nesnel davranırım.


 • Yapıcı geri bildirimlerde bulunarak öğrencileri gelişmeye yönlendiririm.

 • Fen öğretiminin amaçlarına ve kazanımlarına uygun ölçme stratejileri geliştiririm.

 • Öğrencilerin el becerilerini ölçmeye yönelik etkili ölçme araçları kullanırım.

 • Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerine fırsat tanırım.

 • Öğrencilerin gelişmeleri konusunda kendisinden, arkadaşlarından ve öteki öğretmenlerden derlenen

  bilgileri dosyalarım.L t v retim becerileri kazan m
ÖLÇÜT V. Öğretim Becerileri Kazanımı iletirim.

 • Öğrencilere deneysel araştırmaları planlayabilecek beceri kazandırmaya önem veririm.

 • Öğrencilere deneyleri laboratuvarda güvenli bir biçimde uygulayabilecek beceri kazandırmaya önem veririm.

 • İşlenen konuyu önceki ve sonraki konularla

  ilişkilendiririm. • Öğrencilerin yeni kavramları öğrenmelerine yardımcı olmak için ilgi alanlarından yararlanabilirim.

 • İlgili konunun öğretimi sırasında konuyla ilgili çalışma yaprakları kullanırım.

 • Bilgisayarla bağlantılı araçları ve çeşitli bilgisayar programlarını kullanabilirim.


L t vi fen retimini planlama
ÖLÇÜT VI. Fen Öğretimini Planlama olmak için ilgi alanlarından yararlanabilirim.

 • Fen bilimleri öğretim yaklaşımlarını toplumsal gereksinimlere uygun olarak tasarlarım.

 • Fen bilimleri öğretiminin genel amaçlarını planlamada kullanırım.

 • Ünitelerin hedef davranışlarını değişik alan ve düzeyler için açık biçimde belirtebilirim.

 • Hedef davranışlara uygun araç-

  gereç hazırlarım.


 • Hedef davranışlara uygun öğrenme- öğretme etkinlikleri düzenlerim.

 • Hedef davranışlara uygun değerlendirme biçimi belirlerim.

 • Öğrenme ortamını sınıfla sınırlı olmaktan çıkarır, çevre olanaklarından eğitim aracı olarak yararlanırım.

 • Program geliştirmede teknolojiyi

  kullanırım.


Ner ler
ÖNERİLER düzenlerim.

 • Geliştirilen “yeterlik ölçütleri ve göstergeleri” maddeleri fen bilimleri öğretmenlerine uygulanarak, sonuçlar değerlendirilmelidir.

 • Öğretmenler öğretmede istekli olmalıdır.
ad