ระเบียบวิธีวิจัย
Download
1 / 15

Review literature . - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Updated On :

ระเบียบวิธีวิจัย. การทบทวนวรรณกรรม (Review literature) ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์. สาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม. ความหมายของวรรณกรรม จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Review literature . ' - nuru


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

ระเบียบวิธีวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม(Review literature)

ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์


Slide2 l.jpg
สาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรมสาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม

 • ความหมายของวรรณกรรม

 • จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม

 • ประโยชน์ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

 • แหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • หลักการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

Research Methodology


Slide3 l.jpg
ความหมายของวรรณกรรมสาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม

 • วรรณกรรม (Literature) หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นประโยชน์ในการศึกษา โดยสิ่งพิมพ์ต้องเป็นที่น่าเชื่อถือได้ เช่น หนังสือ วารสาร จดหมายเหตุ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ Encyclopedia เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย เป็นต้น

Research Methodology


Review literature l.jpg
การทบทวนวรรณกรรม สาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม(Review literature)

 • เพื่อจะอ้างอิงทฤษฎีผลการวิจัยที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาเพื่อการวิจัย

 • วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบของคำถามการวิจัยหรือสมมติฐานการวิจัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 4 เรื่องใหญ่คือ

  • ทฤษฎี (Theory): ทฤษฎีหลัก (Grand Theory) และทฤษฎีที่ทดสอบกับสภาพจริงแล้ว (Grounded Theory)

  • รูปแบบ (Model): ถ้าไม่มีทฤษฎีรองรับ อาจหารูปแบบ (Model) มารองรับได้

  • การวิจัยเริ่มแรก (Empirical research): นำผลสรุปจากการวิจัยมาเป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  • ความเกี่ยวข้องของทฤษฎีและการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท

   • Theory-then-Research

   • Research-then-Theory

Research Methodology


Theory then research l.jpg
Theory-then-Researchสาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม

 • ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

  • มีโครงสร้างทฤษฎีหรือรูปแบบอยู่แล้ว อาจเป็น Grand theory หรือ Grounded theory โดยระบุทฤษฎีให้ชัดเจนว่ามีรายละเอียดอย่างไร

  • เลือกทดสอบว่าปรากฏการณ์ที่มีอยู่นั้นสอดคล้องกับทฤษฎีหรือไม่ หากไม่สอดคล้องให้ระบุว่าอะไรแตกต่างออกไป (ผู้วิจัยอาจได้ข้อค้นพบใหม่)

  • การออกแบบการวิจัย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเพื่อสรุปผล

  • ตรวจสอบว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธทฤษฎีนั้น พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

  • ทำการพัฒนาทฤษฎีต่อไปด้วยกระบวนการวิจัย

Research Methodology


Research then theory l.jpg
Research-then-Theoryสาระที่สำคัญในการทบทวนวรรณกรรม

 • ขั้นตอนมีดังนี้

  • ศึกษาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยการวิจัยเชิงสำรวจ หรือการสืบค้นเชิงธรรมชาติ

  • ทำการวัดและประเมินผลปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกระบวนการวิจัยตั้งแต่การกำหนดตัวแปร และออกแบบเครื่องมือชี้วัด

  • วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น

  • นำผลสรุปไปสร้างเป็นทฤษฎีต่อไป ซึ่งอาจเป็น Grounded theory แล้วพัฒนาเป็น Grand theory ในที่สุดก็ได้

Research Methodology


Slide7 l.jpg
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรมจุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม

 • เพื่อให้ทราบว่ามีทฤษฎี แนวคิด Model และงานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาของการวิจัยบ้าง มีตัวแปรอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง

  • เป็นแนวทางให้ผู้วิจัยสามารถกำหนดกรอบแนวคิด (Conceptual framework) หรือ กรอบทฤษฎี (Theory framework) ของการวิจัยได้ นำไปสู่การตั้งสมมติฐานต่อไป

 • เพื่อให้ทราบว่ามีใครทำวิจัยในเรื่องที่จะศึกษาอยู่บ้าง เพื่อป้องกันการทำซ้ำซ้อนกัน ทั้งวิธีการ กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือ

 • เพื่อศึกษางานวิจัยของผู้อื่น จะได้ทราบวิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ วิธีการ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยที่จะจัดทำได้

 • เพื่อช่วยในการอภิปรายผลได้มากขึ้น

Research Methodology


Slide8 l.jpg
จุดมุ่งหมายของการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ)

 • เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคของการทำงานวิจัยของผู้อื่นที่ผ่านมา จะได้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

 • เพื่อให้ผู้วิจัยได้ข้อสรุปในการขยายแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้อ่านมาไปศึกษาเพิ่มเติม หรือศึกษาในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์

Research Methodology


Slide9 l.jpg
ประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรมประโยชน์ของการทบทวนวรรณกรรม

 • ได้หัวข้อการวิจัยที่เหมาะสม ไม่ล้าสมัย เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม ของศาสตร์ที่กำลังศึกษา

 • ทำให้ได้หัวข้อไม่ซ้ำกับผู้วิจัยอื่นๆ

 • ทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดในการทำวิจัยที่มีประโยชน์ต่อศาสตร์ ต่อสังคมโดยรวม มีการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎี งานวิจัย และจากศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน

 • ทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการวิจัย ตั้งแต่เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล

Research Methodology


Slide10 l.jpg
แหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแหล่งของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 • เอกสารตำรา (Text book) ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังวิจัย

 • บทความจากวารสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 • รายงานการวิจัยจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ

 • สารานุกรมทางการวิจัย หนังสือรวบรวมบทคัดย่อการวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ

 • วิทยานิพนธ์

 • CD-ROM และ Internet

Research Methodology


Slide11 l.jpg
ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม

 • กำหนดขอบเขตของการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้กระชับเฉพาะหัวข้อที่ต้องการศึกษา โดยพิจารณาคำสำคัญ (Key word)

 • ค้นหาจากเอกสารที่ต้องการ ทั้งหนังสือ วารสาร พจนานุกรม Encyclopedia จากห้องสมุด CD-ROM Internet

 • หลักเกณฑ์การเลือกเอกสารดังนี้

  • พิจารณาจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

  • พิจารณาความทันสมัย ต้องเป็นความรู้ใหม่ สาระใหม่ๆ ทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับแพร่หลาย มีความเป็นปัจจุบัน

  • ประวัติผู้เขียนหรือผู้วิจัย

Research Methodology


Slide12 l.jpg
ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม

 • สำนักพิมพ์ต้องเป็นสำนักพิมพ์ที่เชื่อถือได้ มีการคัดผลงานที่จะพิมพ์

 • ความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 • การจดบันทึกรายละเอียดเพื่อป้องกันการลืม

  • กรณีเป็นหนังสือ: ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ชื่อหนังสือ วารสาร บทความ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ เล่มที่ เลขหน้า เลขหมู่หนังสือ/สถานที่ค้นหนังสือ

  • กรณีเป็นผลงานวิจัย: ชื่อหัวข้อการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐาน ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ สรุปผลการวิจัย

 • Research Methodology


  Slide13 l.jpg
  หลักการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องหลักการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  • การนำเสนอสาระในวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มักนิยมจัดเป็นหมวดๆ ดังนี้

   • ความหมายของคำสำคัญที่ปรากฏ โดยสรุปว่าใครกล่าวให้ความหมายไว้อย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน แล้วผู้วิจัยสรุปว่าในงานวิจัยนี้จะหมายความว่าอย่างไร

   • แนวคิดในเรื่องที่ทำการวิจัย เช่น กรอบแนวคิดอะไรบ้าง

   • ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษามีอะไรบ้าง มีการยืนยันทฤษฎีหรือไม่ ถ้าใช่จะยืนยันทฤษฎีอะไร หากมีหลายทฤษฎี ต้องสรุปว่าจะนำทฤษฎีอะไรมาสนับสนุนบ้าง ถ้าไม่มี ต้องมี Modelหรืองานวิจัยมาสนับสนุน

   • งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานวิจัยในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ทราบว่ามีงานวิจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะวิจัย ข้อค้นพบของงานวิจัยแต่ละเรื่อง ต้องสรุปให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน

  Research Methodology


  Slide14 l.jpg
  สรุปการทบทวนวรรณกรรมหลักการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  • เพื่อให้ได้หัวข้อการวิจัยที่เหมาะสม ไม่ซ้ำกับการวิจัยของผู้อื่น และทำให้เกิดแนวคิดที่เป็นกรอบสำหรับการวิจัย

  • ช่วยในการออกแบบการวิจัย สร้างเครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลของการวิจัย

  Research Methodology


  Slide15 l.jpg
  อ้างอิงหลักการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

  • ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ และอัจฉรา ชำนิประศาสน์“ระเบียบวิธีการวิจัย” พิมพ์ดีการพิมพ์จำกัด, 2547.

  Research Methodology


  ad