LGD Puszcza Knyszyńska
Download
1 / 18

LGD Puszcza Knyszyńska - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

LGD Puszcza Knyszyńska. 2009/2010. Działania realizowane w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” przyczyniać się będą do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych ( Cel Ogólny 1 i Cel Ogólny 2 ) zawartych w LSR, która zakłada realizację

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' LGD Puszcza Knyszyńska' - nura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Działania realizowane w ramach

„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”

przyczyniać się będą do

osiągnięcia celów ogólnych

i szczegółowych

(Cel Ogólny 1 i Cel Ogólny 2)

zawartych w LSR, która zakłada realizację

projektów w ramach „Tworzenia i rozwoju

mikroprzedsiębiorczości”.


Cel og lny 1
Cel Ogólny 1

Minimum 7 operacji

– tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw


Cel og lny 2
Cel Ogólny 2

Minimum 4 operacje

– tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw

Minimum 3 operacje

– tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw


Co „mówi” PROW?

Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Kto może ubiegać się o pomoc?

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

która prowadzi (podejmuje) działalność jakomikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej

10 osób, i mające obrót nieprzekraczający

równowartości w zł 2 mln euro.


Co „mówi” PROW?

Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Na jakie operacje może być przyznana pomoc?

Pomoc będzie udzielana podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lubrozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;2) usług dla ludności;3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;7) usług transportowych;8) usług komunalnych;9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;10) magazynowania lub przechowywania towarów;11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Pomoc może być przyznana, jeżeli:1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,które mają zastosowanie do tej operacji;3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadkuoperacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości,znajdują się:a) w miejscowości należącej do:− gminy wiejskiej albo− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.mieszkańców, albo− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.mieszkańców -w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnieuznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacjeproducentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dlagospodarstw rolnych lub leśnictwa,


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Pomoc może być przyznana, jeżeli (c.d):b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowościnależącej do:− gminy wiejskiej albo− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys.mieszkańców, albo− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.mieszkańców -w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grupproducentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentówowoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstwrolnych lub leśnictwa,4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnionejest zakresem rzeczowym operacji;5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach POKapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Forma i wysokość pomocyPomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:1) 100 000 zł (25 616,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jestzakresem rzeczowym operacji;2) 200 000 zł (51 232,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), couzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;3) 300 000 zł (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie conajmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), couzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresierealizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro).W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 doTraktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalnawysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu,wynosi 100 000 zł (25 616,1 euro).Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

 • Pomoc jest przyznawana na operację:

 • spełniającą wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnioną

 • ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniającą osiągnięcie

 • i zachowanie celu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;

 • 2) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

 • 3) obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub wykonywaniem

 • działalności gospodarczej w zakresie:

 • określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia stanowiącym wykaz działalności

 • gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc,

 • b) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

 • 4) której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku

 • o przyznanie pomocy;

 • 5) która będzie realizowana w jednym albo dwóch etapach;

 • 6) o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł.


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

 • Pomoc jest przyznawana, jeżeli:

 • zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu oraz przepisach odrębnych,

 • których regulacje dotyczą realizacji operacji;

 • 2) złożenie wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia

 • zawarcia umowy — w przypadku gdy wniosek dotyczy etapu, który nie jest etapem

 • końcowym;

 • 3) zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostatecznie nastąpi

 • w terminie:

 • 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy — w przypadku operacji realizowanych

 • w jednym etapie,

 • b) 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy — w przypadku operacji realizowanych

 • w dwóch etapach — nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r.;

 • 4) płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej

 • wysokości pomocy.


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

W ramach działania nie można refundować:

1) podatku od towarów i usług (VAT);

2) nabycia nieruchomości;

3) nabycia rzeczy używanych.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów:

1)   budowy lub modernizacji obiektów budowlanych,

jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia;

2)   ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem

i realizacją operacji.


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,  

(budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również

zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia) zalicza się koszty:

1)   budowy, przebudowy lub remontu połączonego

z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych

wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki

i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

2)   nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego

z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz

z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki

i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

3)   zagospodarowania terenu;

4)   zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

 • Do kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1,  

 • (budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również

 • zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia) zalicza się koszty:

 • 5)   zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu

 • podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej;

 • 6)   zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych

 • przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że

 • w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep

 • będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej:

 • a)  trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji

 • - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia

 • wyłącznie usług transportowych,

 • b)  równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji

 • w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi

 • transportowe;

 • 7)   rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia

 • rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na

 • beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia

 • złożenia wniosku o płatność ostateczną.


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Jaka jest forma, poziom i wysokość pomocy?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji

części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalny poziom pomocy wynosi 50% kosztów

kwalifikowalnych operacji.


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Wykaz działalności gospodarczych w zakresie, których może być

przyznana pomoc – załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa

i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Dokumenty niezbędne do kompletnego i poprawnego przygotowania wniosku:

· WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 413 Wdrażanie

lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania

pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

· INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY w ramach

działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają

Warunkom przyznawania pomocy w ramach działania " Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw "

· EKONOMICZNY PLAN OPERACJI w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych

Strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy

w ramach działania " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw "

· INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA EKONOMICZNEGO PLANU OPERACJI

dla działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które

odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania " Tworzenie

i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

· OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o uzyskanej pomocy DE MINIMIS

· OŚWIADCZENIE właściciela/współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody

na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

· OŚWIADCZENIE wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy


Co „mówi” PROW? kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Różnicowanie w kierunku…”?

Co „mówi” PROW o działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”?

Dokumenty PROW 2007-2013 - Szczegółowe informacje dotyczące

możliwości pozyskania środków finansowych w ramach

„Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoku Wsiz dnia 17 lipca 2008 r.

 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój

mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007-2013


ad