V eobecn ekonomick te ria
Download
1 / 25

Všeobecná ekonomická teória - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Všeobecná ekonomická teória. Prednáška Makroekonomická teória a politika. Obsah. Ciele makroekonómie Meranie výkonnosti ekonomiky Kvantitatívny ukazovateľ merania výkonnosti ekonomiky Kvalitatívny ukazovateľ merania výkonnosti ekonomiky Hrubý národný produkt Hrubý domáci produkt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Všeobecná ekonomická teória

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V eobecn ekonomick te ria

Všeobecná ekonomická teória

Prednáška

Makroekonomická teória a politika


Obsah

Obsah

Ciele makroekonómie

Meranie výkonnosti ekonomiky

Kvantitatívny ukazovateľ merania výkonnosti ekonomiky

Kvalitatívny ukazovateľ merania výkonnosti ekonomiky

Hrubý národný produkt

Hrubý domáci produkt

Metódy výpočtu hrubého domáceho produktu

Produkčná (tovarová) metóda

Dôchodková metóda

Výdavková (spotrebná) metóda


Makroekon mia

Makroekonómia

 • skúma fungovanie ekonomiky ako celku, zaoberá sa tzv. agregátnymi (súhrnnými) veličinami ako sú napr. inflácia a nezamestnanosť.

 • študuje celkové trendy

 • formuluje zákony potrebné na tvorbu politiky určenej na riešenie aktuálnych problémov


Ciele makroekon mie

Ciele makroekonómie

 • Pre hodnotenie vývoja ekonomiky sa používajú základné makroekonomické ukazovatele:

 • Ekonomický rast G - tempo rastu hrubého domáceho produktu (HDP),

 • Nízka nezamestnanosť U - dosiahnutie čo najnižšej nezamestnanosti,

 • Cenová stabilita P – dosiahnutie čo najnižšej miery inflácie,

 • Vyrovnaná platobná bilancia B - saldo platobnej bilancie /rozdiel medzi exportom a importom/.


Kone n ciele sa zakres uj do tzv magick ho tvoruholn ka

5 10 15 –3 0 +3

10

G

5

U

B

15

10

5

P

Konečné ciele sa zakresľujú do tzv. magického štvoruholníka


Magick tvoruholn k

Magický štvoruholník

 • Čím je plocha magického štvoruholníka väčšia, tým je stabilizačná politika úspešnejšia.

 • Nie je možné dosiahnuť súčasné splnenie všetkých cieľov. Možno voliť iba medzi väčším naplnením jedného cieľa a menším naplnením iného.


Meranie v konnosti ekonomiky

Meranie výkonnosti ekonomiky

Veličinymakroekonomickéagregátne(národohospodárske) veličiny

 • hrubý domáci produkt

 • (hrubý národný produkt)

 • čistý domáci produkt

 • národný dôchodok


Makroekonomick kolobeh

Makroekonomický kolobeh


Kvantitat vny ukazovate merania v konnosti ekonomiky

Kvantitatívny ukazovateľ merania výkonnosti ekonomiky

HDP – množstvo tovarov a služieb, ktoré boli predané a realizované za určité časové obdobie

potenciálny HDP (HNP)skutočný HDP (HNP)

plne využiténedostatočné využitie

výr. faktoryvýr. faktorov

nominálny HDP (HNP)reálny HDP (HNP)

Oceňovaný v cenách zohľadňuje rast

bežného roka cenovej hladiny

Zahrnutá inflácia Nezahrnutá inflácia


Skuto n hdp

Skutočný HDP

 • trhová ekonomika spravidla nedosahuje plného využitia zdrojov

 • pri expanzii sa miera využitia zdrojov zvyšuje, skutočný národný produkt rastie

 • je spojený s recesiami, keď sa miera využitia výrobných činiteľov v ekonomike znižuje a skutočný produkt klesá.


Potencion lny hdp

Potencionálny HDP

 • ekonomika sa nachádza v štádiu plného využitia výrobných faktorov (na hranici produkčných možností).


Kvalitat vny ukazovate merania v konnosti ekonomiky

Kvalitatívny ukazovateľ merania výkonnosti ekonomiky

 • NEW (Net Economic Welfare) - čistý ekonomický blahobyt- upravený ukazovateľ HDP.

 • položky spotreby a investíciíNEW:

  • voľný čas

  • tieňová ekonomika

  • škody zo znečistenia

   NEW = HDP + voľný čas + tieňová ekonomika – škody zo znečistenia


Hrub n rodn produkt

Hrubý národný produkt

 • zahŕňa trhovú hodnotu všetkých tovarov a služieb vyprodukovaných v danej ekonomike za určité obdobie, spravidla za 1 rok, výrobnými faktormi, ktorých vlastníkmi sú občania príslušnej krajiny, a to nielen na území danej krajiny, ale aj v zahraničí.


V eobecn ekonomick te ria

HNP

nominálny HNPvyjadrený v bežných trhových cenách

deflátor HNPcenový index - inflácia vytláča ceny stále vyššie pre potrebu dlhodobého porovnávania HNP

Reálny HNP


Hrub dom ci produkt hdp

Hrubý domáci produkt(HDP)

 • zahŕňa trhovú hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré boli vyprodukované za určité obdobie, spravidla 1 rok, výrobnými faktormi nachádzajúcimi sa na území príslušnej krajiny bez ohľadu na to, kto je ich vlastníkom,


V hody merania v konnosti ekonomiky prostredn ctvom hdp

Výhody merania výkonnosti ekonomiky prostredníctvom HDP

 • používa ho väčšina krajín sveta, čo zjednodušuje medzinárodné porovnania,

 • možnosť využiť dostupné štatistické údaje pri výpočte.

  Hrubý domáci produkt je najkomplexnejším meradlom celkovej úrovne výroby statkov a služieb v danej krajine.


Met dy v po tu hrub ho dom ceho produktu

Metódy výpočtu hrubého domáceho produktu

 • produkčná (tovarová),

 • dôchodková,

 • výdavková (spotrebná).


Produk n tovarov met da

Produkčná (tovarová) metóda

 • všetky finálne výrobky a služby, ktoré sa za určité časové obdobie vyrobili na území daného štátu (medziproduktynie)

 • všetky finálne statky a služby, ktoré sa za určité časové obdobie vyrobili na území daného štátu, vynásobia ich cenou a získané údaje sa agregujú.


D chodkov met da sl i na v po et n rodn ho d chodku

Dôchodková metóda slúži na výpočet Národného dôchodku

 • výkonnosť ekonomiky sa meria a vyjadruje pomocou príjmov (dôchodkov) jednotlivých subjektov, ktoré získavajú za služby výrobných faktorov:

  • mzdy a iné zamestnanecké príjmy, t.j. hrubé mzdy,

  • čisté úroky, ktoré predstavujú rozdiel úrokov získaných subjektom a úrokov platených iným subjektom,

  • renty, dôchodky vlastníkov pôdy,

  • zisk firiem pred zdanením – hrubý zisk (zisky, ktoré sú určené na dividendy, ktoré zostávajú vo firme),

  • dôchodok firiem nezapísaných v obchodnom a živnostenskom registri, patria tu dôchodky živnostníkov, roľníkov (samozamestnávanie),

  • amortizácia, nepriame dane.


N rodn d chodok

Národný dôchodok

 • je HNP vypočítaný dôchodkovou metódou,

 • vyjadruje objem všetkých príjmov domácností za obdobie 1 roka, a to bez ohľadu na to, či tieto príjmy domácnosti skutočne dostali, alebo nie.


Osobn d chodok

Osobný dôchodok

 • predstavuje príjmy, ktoré domácnosti za určité obdobie skutočne dostanú,

 • pozostáva z príjmov za výrobné faktory vo forme miezd, platov, renty, zisku a transferové platby (dôchodky, príspevky v nezamestnanosti a pod.)


Disponibiln d chodok

Disponibilný dôchodok

 • použiteľný reálny dôchodok,

 • je osobný dôchodok, ktorý po zaplatení daní z  príjmov zostáva k dispozícií domácnostiam.

  Disponibilný dôchodok = osobný dôchodok – daň z príjmov


V davkov spotrebn met da

Výdavková (spotrebná) metóda

 • pri tejto metóde je určujúce, kto nakupuje finálne výrobky a služby na konečnú spotrebu. Realizácia HDP je podmienená výdavkami tých subjektov, ktoré jednotlivé časti HDP nakupujú,

 • na nákupe súčastí HDP sa podieľajú domácnosti, firmy, štát a zahraničie,

 • ak meriame HDP pomocou výdavkov spojených s jeho realizáciou, môžeme ho vyjadriť ako súčet týchto položiek:

  1.Výdavky domácnosti na osobnú spotrebu tovarov a služieb – C,

  2.Súkromné hrubé domáce investície firiem – I,

  3.Výdavky štátu na nákup tovarov a služieb – G,

  4. Čistý export – NX (resp. Ex – Im).


Hrub dom ci produkt

Hrubý domáci produkt

 • Čistý národný produkt resp. čistý domáci produkt – vyjadruje rozdiel medzi hrubými investíciami a čistými investíciami, ktorý predstavuje čiastku určenú na náhradu opotrebovaných pracovných prostriedkov a budov – AMORTIZÁCIU.


Akujem v m za pozornos

Ďakujem Vám za pozornosť.


ad
 • Login