Innowacja
Download
1 / 52

Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń 9.12.2010. INNOWACJE - to pojęcie związane z wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych Innowacje technologiczne są następstwem postępu naukowo-technicznego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Innowacja jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Innowacja

jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego

Toruń 9.12.2010


INNOWACJE- to pojęcie związane z wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych

Innowacje technologicznesą następstwem postępu naukowo-technicznego

Innowacje organizacyjne i instytucjonalnesą mocno związane z przedsiębiorczością, kreatywnością oraz wykorzystaniem wiedzy


„Klamry” innowacji


INNOWACYJNOŚĆ - INNOWACJA

To proces tworzenia innowacji związany

z określonym sposobem myślenia i działania

Efektem innowacyjności są innowacje


KAPITAŁ LUDZKI

KAPITAŁ SPOŁECZNY

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

KAPITAŁ STRUKTURALNY

KAPITAŁ RELACYJNY


Pozycja konkurencyjna regionów


Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle (w mln zł)


Kujawsko-Pomorskie na tle kraju


Średnia liczba opracowanych nowych technologii,

produktów o wartości powyżej 50 tys. zł na rzecz innych podmiotów


UDZIAŁ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH, KTÓREPONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W % OGÓŁU PRZEDSIĘBIORSTW W 2008R.


PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWE, KTÓREPONIOSŁY NAKŁADY NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ W % OGÓŁU PRZEDSIĘBIORSTW W 2008R.


OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W ROKU 2008


NAKŁADY WEWNĘTRZNE BIEŻĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ B + R WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ I WOJEWÓDZTW W TYS. ZŁ W 2008R.


NAKŁADY WEWNĘTRZNE BIEŻĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ B + R WEDŁUG RODZAJÓW BADAŃ I WOJEWÓDZTW (BEZ MAZOWIECKIEGO) W TYS. ZŁ W 2008R.


Pozycja regionu Kujawsko-Pomorskiego pod kątem innowacyjności (wśród regionów Europy)


W zakresie wartości opisujących innwacyjność pod kątem:

 • Udziału pracujących z wyższym wykształceniem do ogółu pracujących

 • Kapitału ludzkiego w nauce i technologii

 • Udziału ludności w wieku 25 – 64 lat w kształceniu ustawicznym


Pozycja 1.

Pozycja 236.*

*na ogólną liczbę regionów 263


W zakresie wartości opisujących innowacyjność pod kątem:

 • Udziału pracujących w przemyśle zaawansowanym technologicznie do ogółu pracujących

 • Udziału pracujących w usługach opartych na wiedzydo ogółu pracujących

 • Patentów zarejestrowanych w stosunku do siły roboczej


Pozycja 1.

Pozycja 243.*

*na ogólną liczbę regionów 263


Region Kujawsko-Pomorski według klas regionów europejskich pod względem innowacyjności (ogółem VIII klas)

 • Kujawsko-Pomorskie zaliczane jest do klasy VIII, która obejmuje regiony, gdzie występują niższe wartości zmian ilustrujących innowacyjność. Określa się je jako regiony nisko rozwinięte i nieproinnowacyjne.


 • Konieczne jest zatem tworzenie warunków do realizacji polityki innowacyjnej regionu, co wymaga współdziałania różnych grup interesu wraz ze skonstruowaniemi doborem odpowiednich instrumentów wsparcia.


 • Musi nastąpić odniesienie do innowacyjności oraz innowacji jako czynnika rozwoju, który należy potraktować bardzo szeroko.


Konstruowanie i wdrażanie instrumentów oddziaływania na rozwój jednostek terytorialnych - jako zadanie Samorządu Województwa


Instrumenty wspierania rozwoju

Fundusz Wsparcia

Fundusz Rewitalizacji miast do 5000 mieszk.


Innowacyjny rozwój miast


Kierunki działań na rzecz innowacyjnego rozwoju miast

podnoszenie poziomu innowacyjności lokalnej gospodarki(profil gospodarczy miasta – podstawa dochodów własnych miasta)

tworzenie warunków infrastrukturalnych dla innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywności społecznej

centra badawczo-rozwojowe,

parki technologiczne,

parki technologiczno-przemysłowe,

klastry,

strefy inwestycyjne,

specjalne strefy ekonomiczne,

inkubatory przedsiębiorczości

Innowacyjny rozwój miast


Organizowanie w powiatach spotkań pod

wspólnym tytułem Forum Innowacji

Przygotowanie koncepcji funkcjonowania

Lokalnych Liderów Innowacji

Instrumenty oddziaływania na innowacyjny rozwój województwa to np.


Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji


Rada Innowacji

gremium opiniodawczo-doradcze przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw koordynacji działań innowacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim,

zadanie: wspomaganie władz regionalnych i organizacji rozwoju regionalnego we wdrożeniu efektywnego systemu rozwoju innowacyjnego w regionie poprzez: integrację środowisk naukowo – gospodarczych na rzecz innowacyjnego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego


Polityka innowacyjna samorządu województwa jest zatem jedną z form aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz proinnowacyjnego rozwoju


Przyszłość


Kujawsko - Pomorskie InnowacyjnyRegion Europy

TRIADA:

Biznes: potencjał technologiczny, finansowy: funudsze ryzyka , innowacje: infrastruktura i laboratoria,Parki Technologiczne,

Nauka:B+R, instytucje naukowe, uczelnie wyższe

Administracja: urzędy, samorządy, agencje regionalne.


Kujawsko – Pomorskie Region innowacyjny a więc :

 • Zdolny konkurować z regionami UE

 • Innowacje motorem rozwoju regionu

 • Region przyjazny innowacjom:

  • Powstawanie i rozwój innowacyjnych firm

  • Rozwój technologii

  • Komercjalizacja wyników badawczych


Efektem działań powinien być Regionalny System Innowacji

Regionalny System Innowacji -

to publiczno-prywatne forum współpracy świata biznesu, administracji samorządowej, państwowej, instytucji naukowo-badawczych i edukacyjnych oraz instytucji pozarządowych umożliwiające aktywizację lokalnych czynników wzrostu i lepsze wykorzystanie zasobów


Zadania Centrum Zarządzania Regionalnym Systemem Innowacji

 • Tworzenie warunków dla merytorycznego sprzężenia szkolnictwa wyższego z rozwojem przemysłu i usług

 • Wzmocnienie edukacyjnej roli nauki w celu budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego

 • Koordynowanie współpracy pomiędzy nauką, sferą publiczną i gospodarką.


Administracja w procesie kreowania innowacyjnego rozwoju

Przekształcenia …..

Administracja współczesna

Administracja

….. zadań i funkcji


Wyzwania dla współczesnej administracji

 • Podnoszenie jakości usług publicznych

 • Doskonalenie systemu zarządzania

 • Informatyzacja administracji

 • Kreowanie pozytywnego wizerunku

 • Współpraca w ramach administracji europejskiej

 • Tworzenie warunków do realizacji polityki innowacyjnej regionu, co wymaga współdziałania różnych grup interesu wraz ze skonstruowaniemi doborem odpowiednich instrumentów wsparcia.


Główne kierunki aktywności

administracji po 2013 r.

 • Inteligentny rozwój

 • Wspieranie budowy społeczeństwa innowacyjnego (opartego na wiedzy)

 • Rozwój e-usług publicznych

 • Kształcenie postaw proinnowacyjnych

 • Podnoszenie poziomu kształcenia

 • Aktywizowanie społeczności na rzecz innowacyjnego rozwoju

 • Inwestowanie w człowieka


Administracja lokalna w realizacja zadań na rzecz innowacyjności


ROZWÓJ INNOWACJI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

 • Realizacja założeń strategii innowacji oraz podjęcie wysiłku stworzenia platformy współdziałania podmiotów społecznych, gospodarczych, naukowo – badawczych oraz samorządowych w zakresie kształtowania przestrzeni innowacyjnej regionu


 • Kreowanie postaw proinnowacyjnych, wymiana doświadczeń, inspirowanie transferu rozwiązań innowacyjnych a także wypracowanie nowych metod zarządzania publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych technik przepływu informacji


 • Popularyzowanie i koordynowanie działań na rzecz budowania potencjału innowacyjnego regionu

 • Rozpoczęcie budowy platformy wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zajmującymi się przedsięwzięciami innowacyjnymi

 • Stworzenie podstaw dla rozwoju systemu transferu wiedzy i innowacji z ośrodków naukowo-badawczych do podmiotów gospodarczych

 • Stworzenie podstaw podmiotów zajmujących się problematyką innowacji i wdrożeń


Strategia Europa 2020

Rozwój inteligentny

Rozwój zrównoważony

Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu


Oznacza to zwiększenie roli wiedzy i innowacji jako sił napędowych przyszłego rozwoju.

Składniki tego procesu to:

 • Innowacje

 • Edukacja

 • Społeczeństwo cyfrowe

 • Zreformowanie regionalnego systemu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej

 • Zapewnienie odpowiedniej liczby absolwentów nauk ścisłych oraz wprowadzenie do programów nauczania elementów innowacyjności

 • Podwyższenie poziomu wydatków na rozwój wiedzy i innowacji


 • Podniesienie wyników i atrakcyjności kształcenia

 • Odpowiedni poziom innowacji w badaniach i nauce

 • Zwiększenie otwartości oraz znaczenia systemu kształcenia dla rozwoju

 • Ułatwienie młodym ludziom wchodzenia na rynek pracy

 • Opracowania strategii (programów) rozwoju szybkiego Internetu

 • Stworzenie ram prawno-organizacyjnych dla koordynacji działań publicznych na rzecz upowszechnienia Internetu

 • Propagowanie korzystania z nowoczesnych usług

  (e-edukacja, e-zdrowie, inteligentny dom itp.)


URZĄD

Rodzaje aktywności urzędu na rzecz rozwoju jednostki terytorialnej

MONITORING I OCENA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PROGRAMOWANIE

WDRAŻANIE


ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ

KOORDYNACJA

Wójt / Burmistrz / Prezydent / Marszałek

Programowanie

Wdrażanie


Model urzędnika

ANIMATOR

ADMINISTRATOR

(model biurokratyczny)


Dziękuję za uwagę


ad
 • Login