SUB LEMBANGAN SG.RENGAS@SG.GOLOK
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

JPS PASIR MAS LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PERLAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA 1 APRIL 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SUB LEMBANGAN SG.RENGAS@SG.GOLOK. JPS PASIR MAS LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PERLAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA 1 APRIL 2011. Peta Semenanjung Malaysia. Peta Negeri. DAERAH PASIR MAS. PETA “GOOGLE” PASIR MAS. Peta Mukim. Peta Sempadan Dun. Peta Sempadan Parlimen. Peta Lembangan Sungai.

Download Presentation

JPS PASIR MAS LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PERLAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA 1 APRIL 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SUB LEMBANGAN SG.RENGAS@SG.GOLOK

JPS PASIR MAS

LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS

PERLAKSANAAN DEEP

STATUS SEHINGGA 1 APRIL 2011


Peta Semenanjung Malaysia


Peta Negeri


DAERAH PASIR MAS


PETA “GOOGLE” PASIR MAS


Peta Mukim


Peta Sempadan Dun


Peta Sempadan Parlimen


Peta Lembangan Sungai


Peta Sub-Lembangan Pasir Mas


Impak Masalah Kepada Pelanggan

a ) Pemilik premis perniagaan di bandar R.Panjang

b ) Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang

c ) Penduduk setempat

d ) Pengguna jalan Rantau Panjang – Panglima Bayu.

e ) Klinik Kesihatan Bandar Pasir Mas.

f ) Bank Komersil spt BSN, Ban Rakyat, Bank Islam di Bandar

Pasir Mas.


Analisis Aduan dalam sub1-Sg Rengas@ Sungai Golok


Rumusan Aduan

 • Majoritiaduan yang diterimaialahberkenaandenganmasalah

 • masalahbanjirdankoridorsungai.

 • Kebanyakkanaduanmenurunpadatahun 2011.

 • 3. Aduanberkenaanpantaitidakberkaitan di jajahanini.


SUB LEMBANGAN SG.RENGAS@SG.GOLOK

DESCRIBE


Komponen Describe

Sub-Lembangan Sg.Rengas@Sg.Golok merupakan kawasan yang rendah arasnya dari laut. Kawasan yang sering berlakunyanya banjir.

Masalah banjir berlaku pada musim tengkujuh.

Penduduk sering berpindah apabila paras air Sg.Golok meningkat ke paras bahaya.

Sungai Rengas@Sg.Golok kebanyakkannya sudah distabilkan tetapi ada

Sesetengah kawasan yang belum distabilkan.


Masalah Banjir Yang Berlaku.

 • Banjirberlakupadamusimtengkujuhiaiituantarabulan November hingga

 • Januarisetiaptahun.

 • Masalahbanjirberlaku di bandarRantauPanjang yang melibatkanKlinik

 • kesihatanRantauPanjang, Sek.KebRantauPanjang, dankedai-kedai di

 • kawasanbandardan bank-bank komersil yang jugamenerimakesanbanjir.

 • Aduandaripenduduksetempat yang sudah lama.

 • BanjirmenyebabkanjalanperhubunganerputusantaraJlnRantauPanjang

 • Pasir Mas keJlnPanglimaBayu Tanah Merah.

 • Kerugianhartabendabernilaijutaan ringgit setahundankemalangan

 • nyawaakibatbanjiramatmerugikannegara.


Banjir di Rantau Panjang berpunca dari Sg.Golok.


SUB LEMBANGAN SG.RENGAS@SG.GOLOK

EXPLAIN


 • Komponen Explain – memperjelaskan & memperincikan

 • 1 ) Banjrberlakupadabulan November hinggaJanuarisetiaptahun.

 • Puncautamabanjirialahlimpahan air Sg.Golokakibathujanmonsun

 • yang berlarutan. Sg.Rengasmengalirkankuantiti air yang besarkeSg.

 • Golokjugamenyumbangkearahbanjir.

 • Banjirmenjadilebihterukapabilabacaanparas air Sg.Golokmencatat

 • aras 10 meter.

 • Agensi yang terlibatdalammenenganikrisisbanjirialah JPS JajahanPasir

 • Mas, Pejabat Tanah Jajahan, Balai Polis Daerah danBomba & Penyelamat

 • jajahanPasir Mas.

 • Perpindahanpendudukjugadilakukanketempat-tempatperpindahan

 • yang disediakansepertiSek.Men.GualTinggi, StesenKeretapiRantau

 • Panjangdantempat-tempat yang lebihtinggiarasnya.

 • Data –data yang disalurkanolehpihak JPS ialah data hujansemasa,

 • aras air sungai, kawasanbanjir, jumlahpendudukdipindahkandan lain-lain.


 • JawatanKuasaBersamaKrisisBanjirPelbagaiAgensiJajahanPasir Mas.

 • 1 ) JabatanPengairanSaliranJajahanPasir Mas.

 • 2 ) Pejabat Tanah Dan JajahanPasir Mas.

 • Polis Daerah Pasir Mas.

 • Bomba Dan PenyelamatPasir Mas.

 • JKR Pasiir Mas.


Masalah Utama - Banjir

 • Punca-PuncaUtamaBerlakunyaBanjir:-

 • 1 ) Limpahan air Sungai Golokakibathujanmonsun.

 • 2 ) Sistemperlongkangan yang kurangsempurna.

 • 3 ) Pembinaansistemtebatanbanjir di negarajiran ( Thailand) sgt

 • tinggiarasnyaberbandingnegarakita , jikaaras air sungaiGolok

 • meningkatmakaiaakanmasukketempat yang lebihrendahiaitu

 • masukkekawasannegarakita.

 • Pembangunan pesat di bandarRantauPanjangmenyumbangkepada

 • sistemperlongkangan yang tersumbatakibatkepadatanpenduduk.


Pihak Berkepentingan


SUB LEMBANGAN SG.RENGAS@SG.GOLOK

EVALUATE


Komponen Evaluate – Menilai Kaedah Penyelesaian:-

 • Keperluanbagipihakkerajaanmembuatkajian yang seriusdalammengurangkanancamanbanjir di bandarRantauPanjangdankawasansekitarnya.

 • 2) KeperluanMaklumat : Data hujan , paras Air Sungai, maklumatsungai

 • yang berkaitan.

 • Maklumbalasdari stakeholder : Cadanganmembinatebatanbanjir yang

 • samaarasnyadengannegarajiran ( Thailand ).

 • Opsyen yang ada : Membinatebatanbanjir yang mempunyaiaras

 • yang relevan.

 • 5) Keutamaantindakan : Melaksanakankerja-kerjamembinatebatanbanjir

 • yang mempunyaiaras yang relevaniaitutidakrendahberbanding

 • negarajiran.


Maklumat kajian Sedia Atau Apa-Apa Pelan Rancangan Struktur,Rancangan Tempatan.


( Sambungan ).Maklumat kajian Sedia Atau Apa-Apa Pelan Rancangan Struktur,Rancangan Tempatan.


( Sambungan ).MaklumatkajianSediaAtauApa-ApaPelanRancanganStruktur,RancanganTempatan.


Maklumat GIS

 • PetaTopo 1 : 50,000

 • 2) PetaJajahanPasir Mas

 • PetaSublembangan Sungai

 • PetaKawasanBanjir.

 • Rumusan

 • ParasarSgGolokpadaparas 10m menyebabkanpekanRantauPanjang

 • ditenggelami air. Aras 7.0 m adalaharas normal, 8.0m araswaspada ,

 • 9.0m adalahparasmerbahayabagisungaiGolok.


CadanganTindakanPenyelesaianBanjir Di Bandar RantauPanjang.


SUB LEMBANGAN SG.RENGAS@SG.GOLOK

PRESCRIBE


 • Komponen Prescribe – pengesyoranstrategi/kaedahperlaksanaanpenyelesaian:

 • 1 ) Perluadanyamekanismapenyelesaian yang jituseperti

 • lantikanpakarperundingbanjirolehkerajaanbagimembuatanalisis yang

 • lebihterperinci, supayatindakansusulandapatdiambil.

 • Mohonperuntukkan yang lebihbesaruntukpenyediaankerja-kerjakawalan

 • banjir.

 • Mewujudkansatumesyuarat “stakeholder” bagimengkordinasikantindakan.

 • Memperbanyakkanlagikerja-kerjapemulihanjangkapendeksepertikerjalantikanterus ( indent) mencucisungaidanalorberhampiranSg.Golok.

 • MembinastrukturtebatanbanjirpadakeseluruhanSg.Golok yang berfungsi

 • dwipenyelesaianiaitubanjirdanhakisantebing.

 • 6) Kerja-kerjamenstabiltebingSg.Golokmestilahmempunyaiaras yang relevenberbandingarasdisebelahnegarajiran ( Thailand) keranakebanyakkanstrukturbinaannyalebihtinggiberbanding Malaysia.


Jangka Pendek-Kerja yang boleh dilaksanakan segera & mempunyai impak serta-merta ( 1-6 bulan).


Jangka Sederhana – Kerja yang boleh dilaksanakan dalam tempoh pertengahan (6-24 bulan ).


Jangka Panjang – Kerja yang memerlukan perancangan, pengumpulan data dan analisis yang kompleks lebih dari 2 tahun.


SUB LEMBANGAN SG.RENGAS@SG.GOLOK

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN


Jangka Pendek-Kerja yang boleh dilaksanakan segera & mempunyai impak serta merta 1-6 bulan, 6-24 bulan dan lebih 2 tahun.


Jangka Pendek-Kerja yang boleh dilaksanakan segera & mempunyai impak serta merta 1-6 bulan, 6-24 bulan dan lebih 2 tahun.


Jangka Pendek-Kerja yang boleh dilaksanakan segera & mempunyai impak serta merta 1-6 bulan, 6-24 bulan dan lebih 2 tahun.


GAMBAR SALAH SATU PROJEK UNTUK MENSTABIL TEBING SUNGAI GOLOK BAGI MENGURANGKAN HAKISAN DAN IMPAK ARUS BANJIR KE ATAS BANDAR DAN KAWASAN RANTAU PANJANG.

SEBELUM

SEMASA

SELEPAS


GAMBAR SALAH SATU PROJEK MENCUCI DAN MENGGALI SG.RENGAS@ SG.GOLOK BAGI MENCEGAH BANJIR DI RANTAU PANJANG.

SEBELUM

SEMASA

SELEPAS


 • Login