Video
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 56

VIDEO PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VIDEO. IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA. (PSM). DEFINISI. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA Program pembangunan dan pentadbiran sumber manusia untuk meningkatkan prestasi dan kualiti di samping memenuhi keperluan dan kepuasan mereka .

Download Presentation

VIDEO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VIDEO


IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM JOHOR BAHRU

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

(PSM)


DEFINISI

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Program pembangunandanpentadbiransumbermanusiauntukmeningkatkanprestasidankualiti di sampingmemenuhikeperluandankepuasanmereka.

 • Suatusistem yang komprehensifdanbersepadubagimengurustenagakerjasecaraefektifdalamusahauntukmencapaimatlamatorganisasi – Courtland (1993)


 • MenurutFaridahwatiMohdShamsudin et al.2006 ‘Pengurusansumbermanusia’ merujukkepadacaradanpendekatanyang digunakan oleh organisasi untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitandengansumbermanusiadalamorganisasi agar selaridanmencapaimatlamatorganisasi


 • BerdasarkanByars & Rue (2006), ‘pengurusansumbermanusia’ ataupadasatuketikadahuludikenalisebagai ‘pengurusanpersonelia’ ataupentadbiranpersonelia’, merupakansuatuaktiviti yang dijalankandalam semua organisasi besar atau kecil sama ada organisasi berorientasikanperniagaanatauperkhidmatan.


 • ManakalaSarimahHanimpula

  berpandanganbahawapengurusan

  sumbermanusiamerupakan suatu

  pendekatan pengurusan strategik

  yang melibatkan elementerpenting

  dalamorganisasiiaituindividu yang

  menyumbangkan idea, kepakaran

  dantenagakearahpencapaian

  objektiforganisasi.


 • MengikutCelladurai (1994), perkhidmatansumbermanusiadalamorganisasisukandanrekreasibolehdiklasifikasikankepada:

 • Perkhidmatanpeserta

 • Perkhidmatanuntukpenonton

 • Perkhidmatanuntukpenaja


PERANAN PSM

Mendapatkanpekerjadengankelayakandankemahiran yang diperlukan.

Memastikanbilanganpekerja yang diperlukandapatdipenuhidanmampumenarikpekerja lain untukmenyertaiorganisasi.

3. Menyediakan program-program latihandanpembangunan yang diperlukanuntukkakitangan.

4. Bertindaksebagaiinstrumen yang mengawalaktivitisertamenyelesaikanmasalah. Cth; persoalanpampasandanganjarankakitangansupayamerekaberdayasaing, wakilorganisasiuntukmenyelesaikanpertikaianindustridengankesatuanpekerja.


OBJEKTIF PSM

 • Menarikcalon yang layakuntukmemohonpekerjaan di firma berkenaan.

 • Membangunkantahapkebolehandankepakaranpekerjabagimendapatkantingkatprestasi yang tinggi.

  3.Mengekalkankakitangan yang berkualitidanberpotensi.


Proses PengurusanSumberManusia


AKTIVITI PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • PERANCANGAN (spesifikasikerja, huraiankerja)

 • PENGREKRUTAN

 • PEMILIHAN

 • ORIENTASI DAN SUAI KENAL

 • LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

 • PENILAIAN PRESTASI

 • PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

 • KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA


PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PERANCANGAN


1. PERANCANGAN SUMBER MANUSIA

 • Melibatkanpenganalisisansituasipekerjaansekarangdanmasadepansertamembentukstrategiuntukmemenuhikeperluansumbermanusiabagiorganisasi.

 • Melibatkan 2 aktiviti:

 • Analisispekerjaan

 • Ramalansumbermanusia


i) AnalisisPekerjaan

 • Kajianmendalam yang dilakukanbagimengenalpastitugas-tugas yang perludisempurnakanolehpenjawatsesuatujawatansertasyarat-syarat yang mestiadasebelumseseorangindividumenyandangsesuatujawatan.

 • 2 perkara yang akandiperolehihasildaripadaanalisispekerjaan:

  a. Huraiankerja (Job Description)

  b. Spesifikasikerja (Job Specification)


a) HuraianKerja

Senaraibertulis yang menerangkantentangtugasdantanggungjawab yang perludilaksanakanolehseseorangpenjawat.

b) SpesifikasiKerja

Dokumenyang menerangkantentangkemahiran, pendidikandanpengalaman yang perludimilikiolehseseorangindividu yang akanmenjawatsesuatujawatan.


ii) RAMALAN SUMBER MANUSIA

Melibatkanusahamembuatjangkaankeataskeperluansemasadanmasadepansumbermanusia. Unjurandengantekniktertentudan data sejarahdigunakan.

Kegagalanmembuatramalanmengakibatkanberlakunyamasalahsepertilebihanpekerjapadamasabebankerjasedikit, ketiadaankakitangandengankemahiran yang diperlukandankakitangan yang adatiadakemahiran


VIDEO


PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PENGREKRUTAN


2. PENGREKRUTAN

 • Merupakan proses mengenalpastidanmenarikminatcalon yang berkelayakanuntukmengisijawatankosongdalamorganisasi.

 • Calon yang sesuaibolehdiperolehimelaluisumber:

  • Pengrekrutandalaman; kaedahtertutupdanterbuka

  • Pengrekrutanluaran; pengiklanan, agensipekerjaan, kampus


i) PengrekrutanDalaman

 • Tawaranpekerjaandilakukankepadapekerja di dalamorganisasiitusendiri

 • Terbahagikepadaduajenis:

  - Kaedahtertutup; pengurusakanmemutuskanpekerjamana yang perludinaikkanpangkatsetelahmengambilkirapandangandaripenyelia yang berkaitan. Pekerjaberkelayakanbolehmengisiborangpermohonan, mengambilujiandanditemudugaolehpengurus.

  - Kaedahterbuka; maklumattentangjawatankosong di hebahkanmelaluipapanbuletinatausuratpekelilingorganisasi. Pekerja yang berkelayakanbolehlahmengisiborangpermohonan, mengambilujiandanditemudugaolehpengurus.


ii) PengrekrutanLuaran

 • Tawaranpekerjaandilakukankepadapihakluardariorganisasi.

 • Pengrekrutanluarandiperolehidarisumber;

  - Media Pengiklanan

  - Agensipekerjaan,

  - KampusUniversitidanKolej.

  - PejabatBuruh


PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PEMILIHAN


3. PEMILIHAN

 • Proses mengambilpekerja yang terbaikdaripadasejumlahcalon–calon yang memohonsesuatupekerjaan.

 • Pekerja yang dipilihmestilahmempunyaikelayakan yang diperlukanberdasarkanspesifikasikerja.

 • Antarakaedahlazim yang digunakandalammelakukanpemilihankakitangan:

 • Borangpermohonan

 • Saringan

 • Ujian

 • Temuduga

 • Semakrujukandanlatarbelakang

 • Ujianfizikaldankesihatan.


i) BorangPermohonan

 • Calon yang berminatakanmengisiborangpermohonankerja.

 • Calonperlumenyertakanmaklumatperibadi (resume) dansalinansijil-sijil yang disahkan.

ii) Saringan

 • Tapisanawalkeatasborangpermohonanbagimemilihcalon yang memenuhisyaratuntuk di pilihke proses seterusnya.


iii) Ujian

 • Ujiandilakukanuntukmemilihpemohon yang benar-benarmempunyaipengetahuan, kebolehandankeupayaanuntukmemegangjawatan yang ditawarkan.


iv) Temuduga

 • Calon yang sesuaidanmemenuhisyaratakandipanggiluntuktemuduga.

 • Iaadalahuntukmendapatkanmaklumat yang terperincidaripadacalonberhubungdengankelayakan, pengalaman, kemahiran, sikapterhadappekerjaan, komunikasi, idea dansebagainya.

 • Calonakandiberitahutentangtugas-tugasnya, sekiranyaditawarkantempatuntukberkhidmat, polisisyarikat, gaji yang ditawarkandanaspek lain yang berkaitrapatdenganorganisasi.


v) SemakRujukan Dan LatarBelakang

 • Bertujuanuntukmemeriksakebenaranpenyatacalonmengenaidirimerekadanmengetahuipendapat orang lain tentangdiricalon.

 • Sumberrujukanadalahdari; syarikatpemohonterdahulu, namarujukan yang dinyatakandalamborangpermohonan

vi) UjianFizikal Dan Kesihatan

 • Bertujuanuntukmemastikancalontersebutsihatdanbebasdaripadapenyakitdanmerbahaya. Termasukujiandadah.


PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

ORIENTASI & SUAIKENAL


4. ORIENTASI DAN SUAIKENAL

Calon-calon yang berjayaakandiberiorientasiiaituproses memperkenalkan, menyesuaikandanmembudayakanpekerjabarudengansuasanapekerjaandalamorganisasi.

Orientasimemperkenalkanpekerjabarudengantugas, pengurusdankumpulankerja yang baru..


PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

LATIHAN & PEMBANGUNAN


5. LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

 • Usaha organisasiuntukmembolehkanpekerjamempelajaripengetahuan, kemahiranataugelagat yang berkaitandengankerja.

  Terdiridaripada:

  • Latihansemasakerja (On the job training)

  • Latihan di luarwaktukerja (Off the job training)


i) LatihanSemasaKerja(On The Job Training)

 • Dijalankansemasapekerjasedangbekerja.

 • Jenislatihan yang biasadiamalkanialah:

 • Program perantisan

 • Mentor

 • Pusingankerja


 • a) Program Perantisan

 • Program yang perludilaluiolehcalondalammasa yang telahditetapkandenganmempelajaridanmelakukantugas-tugas yang telahditentukansebelumditerimasebagaipekerjabertaraf.

 • b) Mentor

 • Pekerjabarudibimbingolehpekerja lama dalamwaktubekerja.

 • c) PusinganKerja

 • - Latihankepadapekerjamelaluipemindahansecarasistematikdarisatubahagiankebahagian yang lain. Pekerjadapatmemperolehipelbagaikemahirandanpengetahuan.


ii) LatihanDi luarKerja(Off The Job Training)

 • Latihan yang dijalankan di luarmasabekerjaseperti di pusat-pusatlatihan, bilik seminar atau di manasahajalokasi yang bukantempatbekerjasebenarpekerja.

 • Terdapatjurulatih yang memberipetunjuk/penerangankepadapekerjaterlibat


PEMBANGUNAN PENGURUSAN (KERJAYA PEKERJA)

 • Program inidijalankanbagimeningkatkankemahirankonseptual, analitikaldanpenyelesaianmasalah.

 • Biasanyadijalankanolehpengurusataupakarsepertimemberilatihankepimpinankepadapengurusbawahan


VIDEO


PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PENILAIAN PRESTASI


6. PENILAIAN PRESTASI

 • Merupakansatu proses yang sistematikbagimenilaikekuatan/kelemahanpekerjadalammelakukankerjanya.

  Tujuan:

 • Memberimaklumbalaskepadapekerjaberhubungprestasimereka.

 • Menyediakanlangkah-langkahtertentuuntukmeningkatkanprestasimereka.

 • Memberiasaskepadapihakpengurusandalammenentukanganjarankepadapekerja.

 • Memberikanmaklumatberhubungdengankeberkesananaktiviti-aktivitipemilihan, latihandanpembangunanpekerja.

 • Memberikanmaklumatkepadapengurustentangkualitisumbermanusia yang adauntuktujuanpertumbuhanorganisasi.


KaedahPenilaianPrestasi

 • SkalaPerkadaran

  menggunakanborang yang diformatkan. Pekerjadinilaidarisegikualitiatauciri-ciri lain. Setiapfaktordiberiskala. Contohnya 1 (sangattidakmemuaskan) 5 (sangatmemuaskan) dll.

 • PerbandinganPekerja

  mengkelaskanpekerjaberdasarkanfaktor-faktorsepertiprestasikerjadannilainyakepadaorganisasi. Hanyaseorangindividusahajadiletakkan di kelastertentu.

 • Esei

  Penilaimenghuraikanprestasipekerja yang merangkumikelebihandankelemahandalambentukesei, dikemukakanjugacadanganbagimembaikiprestasipekerja.


PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN


7. PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

 • Merupakanbayarandanimbuhan yang diberikankepadapekerjadalambentukganjarankewanganataubukankewangansebagaipertukaranbagipelaksanaansesuatukerja yang telahditetapkan

 • Merupakanbayarandanimbuhan yang diberikankepadapekerjasebagaipertukaranbagipelaksanaansesuatukerja yang telahditetapkan

 • Bolehdilakukanmengikutsenioritiatau merit pekerja

 • Cthganjaranialahgaji, upah, bonus dll

 • Cthpampasan, ganjaranpersaraan, gantirugi


GANJARAN KEWANGAN DAN BUKAN KEWANGAN

Ganjaranbentukwang

 • Gaji

 • Upah

 • Komisenjualan

 • Bonus tahunanElaun

Ganjaranbukankewangan

 • Kemudahanperubatan

 • Anugerahkhidmatcemerlang

 • Kemudahanrumahdankenderaansyarikat

 • Cutibergaji

 • Peluanguntukmelanjutkanpelajaran

 • Insuranskesihatan


PERANCANGAN

PENGREKRUTAN

PEMILIHAN

ORIENTASI DAN SUAIKENAL

LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENILAIAN PRESTASI

PENTADBIRAN GANJARAN & PAMPASAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA

KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA


8. KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA

 • Keselamatanpekerjaadalahbertujuanmewujudkantahapkepuasansertamotivasi yang tinggi di kalanganpekerja.

 • LANGKAH MENJAGA KESELAMATAN PEKERJA

 • Memberilatihankeselamatankepadapekerja

 • Menyediakanalatkeselamatan

 • Menubuhkanjawatankuasakeselamatan


PERHUBUNGAN INDUSTRI

 • Hubunganantarapekerjadanmajikan.

 • Bidanginimencakupiisu, masalahdanpengurusanpekerjaandanperilakupekerja.

 • Definisi: Proses manusiadanorganisasibertindakbalas di tempatkerjabagi

 • menetapkansyarat-syaratdansuasana

 • kerjayang bolehditerimasebagai

 • standard ataupiawaianolehseluruh

 • masyarakat.


KesatuanSekerja

 • Persatuanpekerja yang bekerjasamauntukcubamemperbaikikeadaankerjamereka

 • Objektif:

  - Mengaturhubungan di antarapekerjadengan

  majikan, atau di antarapekerjadenganpekerja

  ataudi antaramajikandenganmajikan.

  - Sebagaiperwakilanpekerjaataumajikan

  dalampertelingkahanperindustrian.

  - Menyusun, menyokongataumembiayai

  mogokataukuncikilangdalamtukanganatau

  industriataumenentukanperuntukangajiatau

  faedahuntukahlisemasamogokataukunci

  kilang.


PerananKesatuanSekerja

 • Mewujudkanalat yang sahuntukdiadakanperundinganbersama di antaraburuhdenganmajikantentangupah, masabekerjadansyarat-syaratpekerjaan.

 • KesatuanSekerjaakanmengambillangkah-langkahbagimelindungihak-hakahlimereka.

  - menasihatiahlitentanghak-hakmereka.

  - memintakerajaanmeluluskanperundangan

  - memperkenalkanpolisi-polisi yang akan

  memberikanfaedahkepadaahli-ahlinya.


Terdapat3 pendekatanbagimengekalkanhubungan yang harmonis di antarapekerjadanmajikan:

 • Rundinganperlulahmengikutcara yang baik (good faith) apabilakesatuansekerjadanpihakmajikanberkomunikasidansalingbekerjasamaantarasatusama lain.

 • Pihakpengurusanperlumenunjukkankesanggupanuntukberhubungdanberundingdengankesatuansekerja. Serta sanggupberkompromidalamkeadaan-keadaan yang tegang, mengambilpandangan orang tengahjikasesuaidanbersikaptoleransisepanjangmasa.

 • Kedua-duabelahpihakperlumengadakankerjasamabukansetakatmemenuhiperuntukanundang-undangtetapibersediamenyelesaikansegalamasalah yang timbulhasildaripadahubunganmajikandenganpekerja.


Secarakeseluruhannya, ‘pengurusansumbermanusia’ merujukpadapendekatan yang diambilolehsesebuahorganisasidalammerancang, mengurusdanmengawalelemenpentingdalamsesebuahorganisasiiaituindividudalammencapaiobjektiforganisasitersebut.


VIDEO


RUJUKAN

Pengurusan Dan PentadbiranPendidikanJasmani Dan Sukan, OUM edition

DarlySiedentop. (2001). Introduction to Physical Education, Fitness and Sports. McGraw Hill. New York.

Ruben Acosta Hernandez. (2002). Managing Sports Organization. Human Kinetics. USA


DISEDIAKAN OLEH…….

ARIVALAGAN A/L RAJA MANICKAM

PARTHIBAN A/L MUTHIAH

RAVIND A/L SIVALINGAM

ROOBENDHIRAN A/L SIVASAMY

SIVANATHAN A/L ANBU SELVAM

YOGANANTHARAJ A/L RENGANATHAN

( 5 PISMP MT/PJ/BT)


Soalan

 • Antaraberikutadalahkaedahpenilaianprestasi, kecuali

  A. skalapengkadaran

  B. upah

  C. perbandinganpekerja

  D. esei


Berikan 3 langkahmenjagakeselamatanpekerja?

i)

ii)

iii)


Nyatakan 3 jenislatihan yang dijalankansemasakerja(on the job training)

1.

2.

3.


SEKIAN TERIMA KASIH


 • Login