Biblija
Download
1 / 20

BIBLIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

. Biblija (graikikai biblion - knyga) - krikcioniu ventasis ratas, ju taip pat vadinamas Dievo odiu arba ventuoju Ratu, ivairiu ratu rinkinys, religines dogmatikos ir pamaldu pagrindas. Dalis Biblijos (Senasis testamentas) yra kiles i judeju religijos, todel taip pat yra ydu ventoj

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BIBLIJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BIBLIJA


Biblija (graikikai biblion - knyga) - krikioni ventasis ratas, j taip pat vadinamas Dievo odiu arba ventuoju Ratu, vairi rat rinkinys, religins dogmatikos ir pamald pagrindas. Dalis Biblijos (Senasis testamentas) yra kils i judj religijos, todl taip pat yra yd ventoji knyga.

Biblij sudaro knygos, paraytos daugiau nei per tkstant met (madaug per 1500 met ra apie 40 moni), vairiausiomis kultrinmis ir istorinmis aplinkybmis, labai nevienodu stiliumi ir skirtingomis kalbomis.


Senasis testamentas (hebr. Tanach ) - graik kalb iverst yd biblini knyg rinkinys, i esms apimantis Tanach. Su Naujuoju Testamentu sudaro krikionybs ventj Rat.

Jame atsispindi yd tautos istorija ir religin mintis. Tanachas paraytas hebraj ir aramj kalbomis. Aprao pasaulio sukrim, tautos susikrim ir istorij, taip pat jame surayti vairs statymai, skaitant dekalog. Kai kurie apraomi vykiai yra autentiki, kai kurie - keli vyki kompiliacijos arba ir t laik reals vykiai (pvz., karaliaus Saliamono valdymas).

SENASIS TESTAMENTAS


Nors Senasis testamentas yra ir judj, ir krikioni ventoji knyga, ios dvi religijos j interpretuoja gana skirtingai. Pavyzdiui, krikionybs tradicija Pradios knygos tekste mato aprayt v. Trejyb, kurios nepripasta ydai.


NAUJASIS TESTAMENTAS

Naujasis Testamentas (NT) - Biblijos dalis, 27 krikioni veikalai, parayti I a., dauguma j labai trumpi. Paraytas senja graik kalba.


i knyg sudaro 4 Evangelijos: Mato, Jono, Luko ir Morkaus, skirtingais aspektais nuvieianios Jzaus gyvenim ir mokym, kartu su Apatal darbais, kur tsiama Evangelija pagal Luk ir pasakojama apie pirmuosius 30 krikioni Banyios gyvavimo met. Vliau yra 13 Pauliaus laik, parayt vairioms banyioms ir asmenims; 8 kit pirmj krikioni valdov laikai; ir Apreikimas Jonui - apokalipss knyga: paskutini dien vykiai prie didij teism .


VENTASIS RATAS VIDURAMIAIS


viduramius katalikikoji Europa eng turdama lotynik Biblijos vertim, vadinam vulgata, kuri pareng Romos vyskupo sekretorius v. Jeronimas. 390 m. Jeronimas baig Naujojo Testamento (NT) vertim, o 404 - 405 m. Senojo Testamento (ST). i Biblij turjo universitetai, didesni vienuolynai, katedr bibliotekos ir kai kurie Europos valdov dvarai.


Tik nedaugelyje Europos viet kunigai galjo naudotis visais Apaatal laik ir Evangelij rankrai tekstais. Didioji dalis vienuoli bei kunig su Biblija susidurdavo per miias, kuriose buvo skaitomi trumpi fragmentai lotynikai, po to sekdavo pamokslas gimtja kalba. Daniausiai tai bdavo dvi NT itraukos: viena i Apatal laik, kita i Evangelij.


Istoriniai altiniai pateikia nedaug duomen apie pirmuosius Biblijos vertimus gimtsias Europos taut kalbas. XII a. viduryje iandienins Pranczijos pietuose, seniau vadintos Langedoku, atsirado katarai ir valdieiai, pirmieji pradj versti Biblij. Savo apeigose jie naudojo vietinius dialektus i-verstas kai kurias Biblijos dalis, pirmiausia Evangelij pagal Jon.


Evangelija

 • Nuo pirmj krikionijos ami prasta sakyti, jog tra viena Jzaus Kristaus Evangelija, urayta keturiais variantais ir pagal v. Dvasios kvpt autori vardus vadinama Pagal Mat, Pagal Mork, Pagal Luk, Pagal Jon.


Apatalas Jonas

 • Apatalas Jonas vienas i 12 apatal, Evangelijos pagal Jon, Apreikimo knygos ir trij laik, einani Naujj Testament autorius. Apatalas ir evangelistas Jonas buvo paauktas Jzaus Genezareto eere: paliks savo tv valtyje jis kartu su savo broliu Jokbu nusek paskui Jz. Apatalas Jonas ypatingai buvo mgiamas Jzaus u visik nuolankum ir vaikik sielos tyrum. Po savo paaukimo Jonas nesiskyr su savo gelbtoju ir buvo vienu i trij mokini, kuriuos Jzus ypatingai myljo ir bdamas ant kryiaus nurod rpintis Marija. Istorikai nepatikimuose altiniuose sakoma, kad mirus Marijai, Apatalas Jonas, itraukus burtus nujo Efez ir kitus Maosios Azijos mietus skelbti evangelij.

 • Bdamas Efeze Apatalas Jonas pagonims skelb evangelij apie Krist. Jo pamokslus lydjo daug ir dideli stebukl, todl tikinij skaiius didjo su kiekviena diena.

 • Po ilgos tremties Patmo saloje Apatalas Jonas atgavo laisv ir gro Efez, kur toliau ts savo veikl, mokydamas krikionis saugotis erezij. Apie 95 m. Apatalas Jonas Efeze para Evangelij. Jis skelb visiems krikionims Dievo ir vienas kito meil. Meils Apatalas taip dar vadinamas ventas Jonas, todl, kad nuolat mok meils, be kurios mogus negali priartti prie Dievo ir tikti jam. Trijuose savo laikuose Apatalas Jonas skelbia meil Dievui ir artimui, pats aplinkiniams bdamas meils pavyzdiu.

 • Apatalas Jonas gyveno daugiau kaip 100 met ir mir sava mirtimi nuo senatvs, tuo tarpu visi kiti apatalai mir kankinio mirtimis. Visa krikionikoji banyia gerb Apatal Jon, kaip banyios likim inotoj. Apatalas Jonas vaizduojamas su ereliu aukto tikjimo skrydio simboliu.


Apatalas Lukas

 • Evangelija pagal Luk, artima kitoms 3 avangelijoms, turi ir savitum. Svarbiausias j yra tas, kad i avangelija pabrtinai rodo Jz kaip vis moni Mokytoj ir Globj.

 • Jz kildina i monijos protvio Adomo.

 • Kaip teigiamus elgesio pvz. rodo yd niekinamos samariei tautos atstovus.

 • Pabria moter viet Jzaus sekju bryje.

 • ada galimyb pagoni tautoms eiti dievo karalyst.

 • Plaiausiai aprao su Jzaus gimimu ir vaikyste susijusius vykius.

 • Pateikia nepaprasto groio himnus.

 • Skelbia Dievo gailestingum.

 • Turi istorn ang.


Apatalas Matas

 • Evangelija pagal Mat parayta apie 75-80 m., skirta ydams.

 • Evangelijos pagal Mat tikslas - atskleisti, kad:

 • Jzus ipildo Senojo Testamento pranaystes

 • Jzus ipildo yd lkest

 • Jzus ipildo Dievo paadus

 • Matas pabria:

 • Jzuje yra iganymas t.y., tikjimas Jzumi, ne vien priklausymas tautai atnea iganym (visi paadai, duoti tautai, isipildo tame, kuris tiki Jzumi).

 • Dievo autoritetas yra Jzuje sakau jums: ia daugiau negu ventykla. ydams mogus prie Dievo labiausiai priartja ventykloje, o Matas skelbia, kad Dievas ariausiai ms tada, kai bname su Jzumi.

 • Kalno pamoksle Senojo Testamento mokymui suteikiamas naujas gylis: Js esate girdj [], o A jums sakau.

 • Jzuje yra Dievo duotas iganymas visam pasauliui, ne tik vienai tautai.

 • Jzuje Dievo buvimas knytas daug labiau, negu bet kokioj ventykloj.

 • Jzuje Dievas prabyla galia, virijania bet koki gali praeityje.


Apatalas Morkus

 • Evangelija pagal v. Mork - parayta apie 65-70 m. Ji yra trumpiausia, urayta pati pirmoji.

 • Evangelija rayta Romoje, skirta tikjusiems pagonims

 • - Matas ir Lukas rmsi ia evangelija

 • Morkus pirmasis, uras tai, kas buvo apie Prisiklusio Kristaus darbus, mokym ir gyvenim skleidiama i lp lpas. Jis pristato Jz kaip Evangelij - kaip Gerj Naujien.

 • Pirmoje dalyje Morkus pristato Jz, Jo daromus stebuklus ir moni santyk J.

 • Antroje dalyje Jzus, ugdantis apatalus ir mokym.

 • ios Evangelijos centras epizodas, kai Petras vis vardu ipasta, kad Jzus Dievo Snus. Nuo io momento Jzus atvirai kalba apie savo kani ir artjani mirt, taiau apatalai nesupranta ir kalba apie visai kitus dalykus.

 • Evangelija pagal Mork pristato:

 • Jzus Kristus yra Geroji Naujiena

 • Jzus Kristus yra Dievo Snus

 • Jzus Kristus yra tikinij tarpininkas

 • Morkus atskleidia, jog Jzus keniantis Mesijas. Jis negaljo atsistebti, kad Mesijas kentjo, buvo tarnaujantis, o ne triumfuojantis Dievas, kaip kad buvo laukta.

 • Morkaus aprayme labai ryki Mesijo paslaptis: tarsi Jzus bt spjs tylti, neskelbti Jo. Morkus suprato, kad mons nebt prim Jzaus tokio, koks Jis atjo: paprastas, mylintis, tarnaujantis, susirpins ne emikja karalyste, bet tarnavimu kitiems ir Dievui. Jei mons aikiai tai bt inoj, greiiausiai nuo Jo bt nusigr, nes lauk politinio vadovo.

 • Jzui rpjo mokyti apie Karalyst, kuri ne i io pasaulio, taiau esanti tarp j, kad Jo daromi darbai, stebuklai yra enklai Dievo galybs, kuri nugali blog, piktyb, nuodm.

 • Be to, jeigu Jzus save bt aikiai vadins Dievo Snumi, ydai, tikintys vien Diev, bt papiktinti, niekas tuo netikt.

 • Pagr. Mintis : Dievas atjo em ir tarsi turjo teisintis dl to prie mones...


Daugiau apie Biblij

 • Biblijos pasakojimas yra labai konkretus, smulkus, danai daug kas nutylima, pasakojimas labai paslaptingas prieingai nei Homerikasis pasakojimo stilius.

 • Lietuvoje Pirmasis Biblij lietuvi kalb 1590 m. ivert Jonas Bretknas (1536-1602).

 • Viduramiais :

 • Biblija buvo pradta versti kitas kalbas.

 • Banyia palaik tuometins visuomens kultr.

 • Atsispindi bibliniai motyvai to meto muzikoje, architektroje, dailje, literatroje.

 • Atskirta dvasin ir pasaulietin valdia.

 • Daugelis vidurami literatros krini pagrsti biliniais siuetais ir motyvais.


Darb atliko:

 • Julius Bendikas ir Vilius Kisielius

 • Tikkime Dievu !!!!!!!


 • Login