Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

Trzciana, 14.05.2014 r. PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia). Trzciana, 14.05.2014 r. Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Download Presentation

Trzciana, 14.05.2014 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (realizacja) oraz 2014-2020 (zamierzenia)

Trzciana, 14.05.2014 r.


Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


RPOWP 2007-2013 jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 198 786 957 euro.

Układ osi priorytetowych RPO WP na lata 2007-2013 (alokacja EFRR w mln euro uwzględniająca dodatkowe środki z KRW i DT)


Ogłoszone konkursy wniosków

– stan na 8 maja 2014 r.

Od początku wdrażania RPO WP ogłoszono łącznie 73 konkursy wniosków w 8 osiach priorytetowych.W ramach przeprowadzonych naborów złożono 4 717 projektów z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 6 989,13 mln PLN.


Stan realizacji RPO WP

*W przypadku wniosków o dofinansowanie formalnie poprawnych, podano łączną kwotę dofinansowania z EFRR i budżetu państwa (w mln PLN).

Źródło: KSI SIMIK (07-13).


Umowy z beneficjentami

Podpisano 2 317 umów/decyzji o wartości ogółem 8 004,06 mln PLNna łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości

4 786,63mln PLN, co stanowi96 % alokacji EFRRna realizację RPO WP.


Podpisane umowy/ wydane decyzje (na podstawie limitu) wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 8 maja 2014r. 1/2


Podpisane umowy/ wydane decyzje (na podstawie limitu) wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 8 maja 2014r. 2/2


Płatności i certyfikacja

Od 1 stycznia 2014r.na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 210,93 mln PLN.

Od początku uruchomienia Programu przekazano środki w wysokości 4 138,27 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 1 389,99 mln PLN.

W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 4 967,24mln PLNwydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 3 960,5 mln PLN, tj. 981,07 mln euro.

Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości764,26 mln euro.


INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013

Wykaz zawiera 86 projektów kluczowych na łączną kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 1 286,76 mln PLN, co stanowi 26,9%alokacji środków UE w ramach RPO WP.


Zarząd zawarł pre-umowy zewszystkimi beneficjentami przygotowującymi indywidualne projekty kluczowe w ramach RPO WP.

Dotychczas podpisano 82 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WPna kwotę dofinansowania 1 273,31 mln PLN.

Zakończono realizację 21 projektów kluczowych na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 247,62 mln PLN.


Zakończone projekty wg osi priorytetowych RPO WP

– stan na 8 maja 2014 r.


 • Realizacja RPO w województwie podkarpackim oznacza: 1/2

 • 4 602 miejsca pracy

 • 763 wspartych przedsiębiorstw

 • 1 334 nowych produktów/usług

 • 273,05 km wybudowanych/przebudowanych dróg gminnych

 • 701,15 km wybudowanych/przebudowanych dróg powiatowych

 • 124,69 km wybudowanych/przebudowanych dróg wojewódzkich

 • 75,05 km przebudowanych linii kolejowych

 • 81 zakupionych jednostek taboru komunikacji miejskiej

 • 888 uruchomionych usług on-line

 • 9 609 608 osób korzystających z usług on-line

 • 943,19 km wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej

 • 1 547,24 km wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Najwięcej spośród 16 RPO

Najwięcej spośród 16 RPO


 • Realizacja RPO w województwie podkarpackim oznacza: 2/2

 • 32,46 wybudowanych, wyremontowanych lub przebudowanych wałów przeciwpowodziowych

 • 43 210 osób objętych ochroną przeciwpowodziową

 • 157 zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof

 • 124 wybudowanych/przebudowanych obiektów szkół

 • 38 501 uczniów korzystających z wspartej infrastruktury

 • 29 przebudowanych instytucji ochrony zdrowia

 • 470 230 specjalistycznych badań medycznych wykonanych zakupionym sprzętem

 • 101 wspartych obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego

 • 115,25 zrewitalizowanych obszarów


Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Cel RPO WP 2014-2020

Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa


Struktura projektu RPO WP 2014-2020 z dnia 9 kwietnia 2014 r.


Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020 – wersja 09.04.2014


Ring–fencingzasada koncentracji tematycznej środków w ramach RPO WP 2014-2020

UP - 50-59% środków EFRR na cele 1,2,3,4

UP - 15-20% środków na cel 4

UP - 20-22% środków EFS na cel 9


 • Dopuszczalne poziomy intensywności pomocy regionalnej na lata 2014-2020


Beneficjenci w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020


Beneficjenci w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020


 • Beneficjenci w ramach osi priorytetowych RPO WP 2014-2020


Zintegrowane/Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/RIT)

Koperty finansowe

Preferencje Przestrzenne (bazujące na wyznaczonych w SRWP OSI)

Podejście terytorialne - instrumenty


ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020

+

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny

Jednostki wchodzące w skład ROF:

Miasto Rzeszów, gminy: Głogów Małopolski, Trzebownisko, Czarna, miasto Łańcut, gmina Łańcut, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Świlcza, Czudec oraz Lubenia


 • Alokacja

 • 72,8 mln euro

 • (3,4% całkowitej alokacji RPO WP)

 • Tryb wyboru projektów - pozakonkursowy

ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego


RIT dla regionalnych biegunów wzrostu

 • Alokacja

 • 158,3 mln euro

 • (7,5% całkowitej alokacji RPO WP)

 • Tryb wyboru projektów - pozakonkursowy


Główne zasady ZIT/RIT

Granice obszaru funkcjonalnego nie są tożsame z formalną kwalifikowalnością geograficzną projektów realizowanych w ramach ZIT/RIT. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach konsensus może obejmować przedsięwzięcia (np. liniowe, sieciowe) których zasięg wykracza poza obszar funkcjonalny, z zastrzeżeniem, że zasadnicza część przedsięwzięcia zlokalizowana jest w jego granicach. Decyzję w ww. zakresie podejmuje MOF.

Co do zasady, gminy wchodzące w skład MOF/ROF, nie będą mieć możliwości aplikowania o środki finansowe na te same typy projektów w formule ZIT/RIT oraz poza formułą ZIT/RIT.

Podstawą interwencji w ramach ZIT/RIT będzie opracowanie przez każdy MOF Strategii– dokumentu określającego najważniejsze przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na danym terytorium.

Kluczowe kryterium kwalifikowania projektów do realizacji w formule ZIT/RIT stanowi zintegrowany charakter projektów.Inwestycja zintegrowana, co do zasady, powinna być zlokalizowana na terenie co najmniej trzech gmin.

5. W ramach ZIT/RIT interwencja zostanie skierowana na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej ośrodków z wykorzystaniem ich wewnętrznych atutów.


Koperty finansowe /1/

 • W RPO WP 2014-2020 dla części obszarów problemowych zostanie wydzielona dedykowana alokacja w ramach:

 • - OP 6 PI 8.2, 9.2, 10.4

 • - OP 7 PI 8.5, 8.7, 8.9

 • 4 % całkowitej alokacji RPOWP (w tym 1,5% EFS) – ok. 84,4 mln euro

 • Tryb wyboru projektów – konkursowy


Koperty finansowe /2/


Projekt RPO WP 2014-2020 został pozytywnie zaopiniowany przez

 • Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 13 lutego 2014 r.,

 • Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 19 lutego 2014 r.,

 • Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w dniu 25 lutego 2014 r.,

 • Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 26 lutego 2014 r.

 • Międzyresortowy Zespół ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności UE w dniu 20 marca 2014 r.

 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 8 kwietnia 2014 r.

 • 10 kwietnia br. został wysłany do Komisji Europejskiej za pomocą systemu informatycznego SFC 2014


Harmonogram dalszych prac nad RPO WP 2014-2020

 • Negocjacje projektu RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską – II – IV kwartał 2014 r.

  Zgodnie z art. 29 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.:

  • Komisja przedstawia swoje uwagi w ciągu trzech miesięcy od daty przedłożenia Programu. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszystkich niezbędnych dodatkowych informacji oraz, w stosownych przypadkach, wprowadzają zmiany w projekcie Programu,

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy Komisja przyjmuje każdy Program nie później niż sześć miesięcy po jego przedłożeniu przez państwo członkowskie, pod warunkiem że wszystkie uwagi przedstawione przez Komisję zostały odpowiednio uwzględnione, jednak nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r. lub przed przyjęciem przez Komisję decyzji przyjmującej umowę partnerstwa.

 • Prace nad dokumentem uszczegóławiającym RPO WP 2014-2020 – II – IV kwartał 2014 r.

 • Przyjęcie RPO WP 2014-2020 przez KE, a następnie przez ZWP – IV kwartał 2014 r.


Dziękuję Państwu za uwagę


 • Login