Die kontekstuele vraag oor krismis van map jacobs
Download
1 / 17

Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs - PowerPoint PPT Presentation


 • 460 Views
 • Uploaded on

Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs . J. CONSTABLE (WESTON SEKONDêR ) LOK 23 Februarie 2013. Wat sê die statistiek?. G em. % vir Vraag 14 = 60% 49 skole met gem. % laer as 55%. Waarmee sukkel ons kinders?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs ' - noreen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Die kontekstuele vraag oor krismis van map jacobs

Die kontekstuelevraagoorKrismis van Map Jacobs

J. CONSTABLE (WESTON SEKONDêR)

LOK

23 Februarie 2013


Wat s die statistiek
Wat sê die statistiek?

 • Gem. % virVraag 14 = 60%

 • 49 skole met gem. % laer as 55%


Waarmee sukkel ons kinders
Waarmee sukkel ons kinders?

 • Gebrekkigealgemenewoordeskat: verandering, uiteenlopendestadiums, oortuigend, geloofwaardig

 • Literêreterme: ironie, karakterbeelding,

  toneelaanwysings, simboliesebetekenis, ens.

 • Verbandtusseninhoud en tema

 • Die rol/eienskappe/optredevan karakters

 • Eiemeningformuleer


Wenke van die hoofnasiener
Wenke van die Hoofnasiener

 • Onderrigbasieseinhoud

 • Deurlopendekorttoetseoor die inhoud

 • Werkmeerkontekstuelevraeuit – leerdersmoetdit self uitwerken ditmoet in klasverbandbespreek en nagesien word.

 • Deurlopendebesprekingsoor die teks


Wat doen skole wat 70 behaal
Watdoenskolewat 70%+ behaal?

 • Lees (met besprekings) heleboek in klas; duur 1 – 2 maande

 • Kantaantekeninge/ aantekeninge in werkboek

 • Gereeldetoetse (kleinhoeveelhede, kerninligting)

 • Koppel aanMondeling (voorbereidetoesprake)

 • Hoë-vlakbespreking; lêverbande

 • Vaslegging van literêreterme


Onderrig basiese inhoud
Onderrigbasieseinhoud

Die 2012-vraag:

 • Inhoudsvrae: 14.1; 14.2; 14.3; 14.6.2; 14.8; (9 punte)

 • Tegniese en oopvrae: 14.4; 14.5; 14.6.1; 14.7; 14.9; 14.10; 14.11; 14.12;14.13; 14.14 (16 punte)

  Gevolgtrekking: basieseinhoudalleen is niegenoegnie.


Hoe kan ons gebrekkige woordeskat aanspreek
Hoe kanonsgebrekkigewoordeskataanspreek?

 • Klasbesprekings

 • Interne vraagstelling (take, toetse, eksamens)

 • Leer die toepaslikewoordeskat van die boek:

  • Name van karakters en plekke

  • Woordeomoor die tekstepraat / skryf

  • Literêreterme


Lees en kantaantekeninge
Lees en kantaantekeninge

 • Toneel1 (p. 1-4)

 • Toneel10 p. 47-52

 • Nommerdie reëls van die teks (5 .. 10 .. 15)


Gereelde toetse
Gereeldetoetse

 • Kortinhoudstoets – vaslegging

 • Kontekstuelevrae – korttoetse

 • Vraeagter in teks

 • Interne en eksterneeksamenvrae

 • Leerdersstelvrae op?


Ho vlak bespreking
Hoë-vlakbespreking

 • Inhoud – koppelaan lees en aantekeninge

 • Literêreterme

 • Taal/terme van genre

 • Termeen funksie van bou/struktuur/fases

 • In teks/boekie

 • Vergelyk NKV

 • Vergelykvraestelle


Vaslegging van liter re terme
Vaslegging van literêreterme

November 2012

 • Hoe verskilkarakters se handeling en dialoog?

 • Hoe dranaamgewing by tot karakterbeelding.

 • Ruimte

 • Doelvan dialoogin die drama

 • Sosio-politiekeagtergrondvan die drama

 • Waarom is La Guma se handeling in die toneelaanwysingsnoodsaaklik?

 • Haal die spreekbeurtaanwat die tema die besteweergee.

 • Gaan Map se lewenásewejaar in die tronkpositief of negatiefwees? Motiveer.

 • Verklaar die ironie in La Guma se woorde en verduidelik hoe ditaan die einde steeds vir Map en Cavernelisgeld.


Vaslegging van liter re terme1
Vaslegging van literêreterme

Maart 2012

 • Hoe verskilTommy se woorde in r. 1 van syoptrede in r. 16?

 • Kies die eienskapwat by die karakter pas.

 • Hoe word die neweteksaangedui?

 • Wat is die funksievan die neweteks?

 • Hoe sluit die teenstellendewoordeaan by Cavernelis?

 • Hoe sluitsekerewoorde/verwysings by dietemavan … aan?

 • Watterkaraktereienskapblykuit die karakter se taalgebruik?

 • Teen wattermilieuvind die gesprekplaas?

 • BeïnvloedBlanchie se woordehaar pa positief of negatiefteen die einde? Motiveer.

 • Is Map se antwoordgeloofwaardig?


Vaslegging van liter re terme2
Vaslegging van literêreterme

November 2011

 • Wat is die simboliesebetekenis van die syfersewe?

 • Wat word die kursiefgedruktewoordegenoem?

 • Verduidelik die ironie in die karakter se woorde.

 • Hoe sluit die taalgebruik by die milieuaan?

 • Verduidelik die sosio-maatskaplike en politiekeagtergrond.

 • Hoe sluit die reëls by die temaaan?

 • Bewysdat Tommy se woorde en dadenieooreenstem.

 • Dink jydatBlanchie se optrede in reël … geloofwaardig is?

 • Vindjy Map se veranderinggeloofwaardig?

 • Hoe verteenwoordig die twee name twee uiteenlopende stadiums in sylewe?


Vaslegging van liter re terme3
Vaslegging van literêreterme

Maart 2011

 • Watterpotensiaal het Blanchie en Map gehad?

 • Watterimplikasie het die eerste twee sinnevan r. 13?

 • Hoe het die townships ontstaan?

 • Beskryf die omstandighede in die townships.

 • Watterironie is daar in die uiteindes van Map en Cavernelis?

  Nov. 2010

 • BewysdatCavernelishulverblyf in die township as tydelikbeskou.

 • Verduidelik hoe Maud se woorde ‘n profetiesevooruitskouingna die einde van drama is.

 • Dekmantel, verwyt, afsydigheid.


Vaslegging van liter re terme4
Vaslegging van literêreterme

Maart 2010

 • Waardeur word die wisselendeemosieveroorsaak?

 • Wat dui die dubbelenaamgewingaan?

 • Wat is die verhoudingtussen die twee karakters?

 • Hoekom is Cavernelis se woorde ironies?

 • Gee ‘n voorbeeld van taalgebruikwat as Kaapsbeskoukan word.

 • Waarom is die taalgebruikfunksioneel en ironies?

 • Waarom is die gebruik van die ellips en herhalingfunksioneel?


Vaslegging van liter re terme5
Vaslegging van literêreterme

November 2009

 • Teen watteragtergrondspeel die uittrekselaf?

 • Simboliek van name.

 • Waarom is die monoloogfunksioneel?

 • Watteroordeelsfouten watterinvloed het die oordeelsfout op sekerekarakters?

 • Dink jyMap se bekering is eg? Motiveer.


Baie dankie
Baiedankie


ad