die kontekstuele vraag oor krismis van map jacobs
Download
Skip this Video
Download Presentation
Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs - PowerPoint PPT Presentation


 • 461 Views
 • Uploaded on

Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs . J. CONSTABLE (WESTON SEKONDêR ) LOK 23 Februarie 2013. Wat sê die statistiek?. G em. % vir Vraag 14 = 60% 49 skole met gem. % laer as 55%. Waarmee sukkel ons kinders?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Die kontekstuele vraag oor Krismis van Map Jacobs ' - noreen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
die kontekstuele vraag oor krismis van map jacobs

Die kontekstuelevraagoorKrismis van Map Jacobs

J. CONSTABLE (WESTON SEKONDêR)

LOK

23 Februarie 2013

wat s die statistiek
Wat sê die statistiek?
 • Gem. % virVraag 14 = 60%
 • 49 skole met gem. % laer as 55%
waarmee sukkel ons kinders
Waarmee sukkel ons kinders?
 • Gebrekkigealgemenewoordeskat: verandering, uiteenlopendestadiums, oortuigend, geloofwaardig
 • Literêreterme: ironie, karakterbeelding,

toneelaanwysings, simboliesebetekenis, ens.

 • Verbandtusseninhoud en tema
 • Die rol/eienskappe/optredevan karakters
 • Eiemeningformuleer
wenke van die hoofnasiener
Wenke van die Hoofnasiener
 • Onderrigbasieseinhoud
 • Deurlopendekorttoetseoor die inhoud
 • Werkmeerkontekstuelevraeuit – leerdersmoetdit self uitwerken ditmoet in klasverbandbespreek en nagesien word.
 • Deurlopendebesprekingsoor die teks
wat doen skole wat 70 behaal
Watdoenskolewat 70%+ behaal?
 • Lees (met besprekings) heleboek in klas; duur 1 – 2 maande
 • Kantaantekeninge/ aantekeninge in werkboek
 • Gereeldetoetse (kleinhoeveelhede, kerninligting)
 • Koppel aanMondeling (voorbereidetoesprake)
 • Hoë-vlakbespreking; lêverbande
 • Vaslegging van literêreterme
onderrig basiese inhoud
Onderrigbasieseinhoud

Die 2012-vraag:

 • Inhoudsvrae: 14.1; 14.2; 14.3; 14.6.2; 14.8; (9 punte)
 • Tegniese en oopvrae: 14.4; 14.5; 14.6.1; 14.7; 14.9; 14.10; 14.11; 14.12;14.13; 14.14 (16 punte)

Gevolgtrekking: basieseinhoudalleen is niegenoegnie.

hoe kan ons gebrekkige woordeskat aanspreek
Hoe kanonsgebrekkigewoordeskataanspreek?
 • Klasbesprekings
 • Interne vraagstelling (take, toetse, eksamens)
 • Leer die toepaslikewoordeskat van die boek:
  • Name van karakters en plekke
  • Woordeomoor die tekstepraat / skryf
  • Literêreterme
lees en kantaantekeninge
Lees en kantaantekeninge
 • Toneel1 (p. 1-4)
 • Toneel10 p. 47-52
 • Nommerdie reëls van die teks (5 .. 10 .. 15)
gereelde toetse
Gereeldetoetse
 • Kortinhoudstoets – vaslegging
 • Kontekstuelevrae – korttoetse
 • Vraeagter in teks
 • Interne en eksterneeksamenvrae
 • Leerdersstelvrae op?
ho vlak bespreking
Hoë-vlakbespreking
 • Inhoud – koppelaan lees en aantekeninge
 • Literêreterme
 • Taal/terme van genre
 • Termeen funksie van bou/struktuur/fases
 • In teks/boekie
 • Vergelyk NKV
 • Vergelykvraestelle
vaslegging van liter re terme
Vaslegging van literêreterme

November 2012

 • Hoe verskilkarakters se handeling en dialoog?
 • Hoe dranaamgewing by tot karakterbeelding.
 • Ruimte
 • Doelvan dialoogin die drama
 • Sosio-politiekeagtergrondvan die drama
 • Waarom is La Guma se handeling in die toneelaanwysingsnoodsaaklik?
 • Haal die spreekbeurtaanwat die tema die besteweergee.
 • Gaan Map se lewenásewejaar in die tronkpositief of negatiefwees? Motiveer.
 • Verklaar die ironie in La Guma se woorde en verduidelik hoe ditaan die einde steeds vir Map en Cavernelisgeld.
vaslegging van liter re terme1
Vaslegging van literêreterme

Maart 2012

 • Hoe verskilTommy se woorde in r. 1 van syoptrede in r. 16?
 • Kies die eienskapwat by die karakter pas.
 • Hoe word die neweteksaangedui?
 • Wat is die funksievan die neweteks?
 • Hoe sluit die teenstellendewoordeaan by Cavernelis?
 • Hoe sluitsekerewoorde/verwysings by dietemavan … aan?
 • Watterkaraktereienskapblykuit die karakter se taalgebruik?
 • Teen wattermilieuvind die gesprekplaas?
 • BeïnvloedBlanchie se woordehaar pa positief of negatiefteen die einde? Motiveer.
 • Is Map se antwoordgeloofwaardig?
vaslegging van liter re terme2
Vaslegging van literêreterme

November 2011

 • Wat is die simboliesebetekenis van die syfersewe?
 • Wat word die kursiefgedruktewoordegenoem?
 • Verduidelik die ironie in die karakter se woorde.
 • Hoe sluit die taalgebruik by die milieuaan?
 • Verduidelik die sosio-maatskaplike en politiekeagtergrond.
 • Hoe sluit die reëls by die temaaan?
 • Bewysdat Tommy se woorde en dadenieooreenstem.
 • Dink jydatBlanchie se optrede in reël … geloofwaardig is?
 • Vindjy Map se veranderinggeloofwaardig?
 • Hoe verteenwoordig die twee name twee uiteenlopende stadiums in sylewe?
vaslegging van liter re terme3
Vaslegging van literêreterme

Maart 2011

 • Watterpotensiaal het Blanchie en Map gehad?
 • Watterimplikasie het die eerste twee sinnevan r. 13?
 • Hoe het die townships ontstaan?
 • Beskryf die omstandighede in die townships.
 • Watterironie is daar in die uiteindes van Map en Cavernelis?

Nov. 2010

 • BewysdatCavernelishulverblyf in die township as tydelikbeskou.
 • Verduidelik hoe Maud se woorde ‘n profetiesevooruitskouingna die einde van drama is.
 • Dekmantel, verwyt, afsydigheid.
vaslegging van liter re terme4
Vaslegging van literêreterme

Maart 2010

 • Waardeur word die wisselendeemosieveroorsaak?
 • Wat dui die dubbelenaamgewingaan?
 • Wat is die verhoudingtussen die twee karakters?
 • Hoekom is Cavernelis se woorde ironies?
 • Gee ‘n voorbeeld van taalgebruikwat as Kaapsbeskoukan word.
 • Waarom is die taalgebruikfunksioneel en ironies?
 • Waarom is die gebruik van die ellips en herhalingfunksioneel?
vaslegging van liter re terme5
Vaslegging van literêreterme

November 2009

 • Teen watteragtergrondspeel die uittrekselaf?
 • Simboliek van name.
 • Waarom is die monoloogfunksioneel?
 • Watteroordeelsfouten watterinvloed het die oordeelsfout op sekerekarakters?
 • Dink jyMap se bekering is eg? Motiveer.
ad