NEURINOM AKUSTIKU
Download

NEURINOM AKUSTIKU

Advertisement
Download Presentation
Comments
norah
From:
|  
(156) |   (0) |   (0)
Views: 45 | Added: 02-11-2012
Rate Presentation: 1 0
Description:
Na ?vod. Sluch je jedn?m z?nejdule?itej??ch smyslov?ch org?nu. Audiometrick? vy?etren? je vedle anamn?zy z?sadn? v?kon, kter? vet?inou rozhoduje o diagn?ze i l?cen? onemocnen?. Neurinom akustiku vznik? zpravidla z?vestibul?rn?ho nervu, vyrust? z?nervu akustiku ve vzd?lenosti nekolik mm od odstupu ne
Tags
,
NEURINOM AKUSTIKU

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. NEURINOM AKUSTIKU Diagnostika, vy?etren?, l?cba Jana Tvaru?kov?

2. Na ?vod Sluch je jedn?m z?nejdule?itej??ch smyslov?ch org?nu. Audiometrick? vy?etren? je vedle anamn?zy z?sadn? v?kon, kter? vet?inou rozhoduje o diagn?ze i l?cen? onemocnen?. Neurinom akustiku vznik? zpravidla z?vestibul?rn?ho nervu, vyrust? z?nervu akustiku ve vzd?lenosti nekolik mm od odstupu nervu z?mozkov?ho kmene, v?m?ste, kde nervov? vl?kna jsou ji? obklopena Schwannov?mi bunkami. Histologick? stavba je shodn? s?perifern?m neurinomem. Je dobre ohranicen? a m? ovoidn? tvar. Zvet?uj?c? se n?dor utlacuje mozecek a mozkov? kmen, po?kozuje prilehl? hlavov? nervy, pozdeji vyvol?v? hydrocefalus. Jedn? se o m?lo cast?, nezhoubn? n?dor, jeho? charakteristick?m rysem je posti?en? sluchu na jednom uchu. N?dor v?ak mu?e dorust znacn? velikosti a mu?e tlacit na mozkov? nerv. Vedle poruchy sluchu se tak mu?e objevit i porucha cit? ve tv?ri, porucha hybnosti jedn? poloviny obliceje a bolesti hlavy. Sn?en? citlivosti ku?e v?obliceji b?v? pr?tomna ji? v?casn?m stadiu onemocnen?. Pozdeji se prid?vaj? pr?znaky mozeckov? a z?vrate se sn?en?m dr?divosti vestibul?rn?ho apar?tu.

3. Vcasn? diagnostika je i pri pou?it? nejmodernej??ch metod jako je BERA, poc?tacov? tomografie (CT) a magnetick? rezonance (MR) velmi obt?n?. Pri audiometrick? diagnostice b?vaj? zkou?ky na vyrovn?n? hlasitosti negativn?. Nejcasteji se pou??v? SISI test nebo Fowlerova zkou?ka, co? je vy?etren? minim?ln?ch zmen intenzity t?nu. Tento takzvan? Recruitmen fenom?n, kdy mal? nav??en? intenzity t?nu zpusob? velk? n?rust hlasitosti, se u neurinomu akustiku neprojevuje, nebot nejsou po?kozeny vnitrn? vl?skov? bunky. (To b?v? nejcastej?? pr?cina nedosl?chavosti u star??ch lid?. Jak jiste zn?te z vlastn? zku?enosti, kdy v?m babicka rekne: ?Co pov?d?? J? te nesly??m? No a kdy? pak promluv?te hlasiteji, tak odpov?: ?Nekric na me, j? prece nejsem hluch?!) Mu?e doj?t k?posti?en? V., VII. a tak? VIII. nervu. Posti?en? V. nervu je porucha cit? v?obliceji, posti?en? VII. nervu vyvol? par?zu mimick?ho svalstva, poruchu chuti na dvou tretin?ch jazyka a posti?en? VIII. nervu se projev? progreduj?c? poruchou sluchu a vertigem. Posti?en? VIII. nervu je typick? pr?klad pro neurinom akustiku.

4. Prubeh a v?voj neurinomu del?me na ctyri stadia: stadium je porucha sluchu percepcn?ho charakteru bez vyrovn?n? hlasitosti (jak jsem se ji? zm?nila), sn?en? kalorick? dr?divosti polokruhovit?ch chodbicek a d?b?novit? roz??ren? vnitrn?ho zvukovodu ve fundu. stadium ? postupne se prid?vaj? pr?znaky mozeckov?, zn?mky l?ze l?cn?ho nervu a nekdy i projevy zv??en?ho nitrolebn?ho tlaku (to znamen? bolesti hlavy, retardace pulsu a zvracen?). Objevuje se oboustrann? nystagmus. B?v? i polohov? nystagmus, kter? men? se zmenou polohy smer. stadium se vyznacuje progres? nitrolebn?ch pr?znaku. stadium ? je termin?ln? a vede k?anaur?ze, dysartherii, poruch?m polyk?n?, obrn?m d?chac?ho a vasomotorick?ho centra v?prodlou?en? m?e Pri vy?etren? prov?d?me audio testy, tympano a vy?etren? funkce rovnov?n?ho ?stroj?. Zde se neprojev? pr?ve n?m tak zn?m? recruitmen fenomen.

5. Mo?nosti l?cby L?cba je operacn?, prov?d? se na vysoce specializovan?ch pracovi?t?ch, vet?inou na neurochirurgii. V posledn? dobe je i mo?n? l?cba pomoc? gama no?e v?Praze na Homolce, ale jen pokud je neurinom mal? asi tak do prumeru 1 ? 1,5 cm. L?cba pomoc? gama no?em zabr?n? jeho dal??mu rustu a n?dor inaktivuje. S?odstupem nekolika mes?cu po l?cbe gama no?em mu?e doj?t k?prechodn?mu posti?en? l?cn?ho nervu nebo sn?en? citlivosti na polovine tv?re. Technika gama no?e vych?z? z?mo?nosti presn?ho zameren? lo?iska na MR. Pri t?to metode je vyu?ito 201 presne zameren?ch tenk?ch gama paprsku, kter? v? jednom m?ste, kde se sb?haj?, dok?? znicit mal? lo?isko v?mozku, ani? by po?kodily okoln? tk?n. Operacn? zat?en? nemocn?ho odpad? a spolu s?t?m i v?echny mo?nosti obecn?ch chirurgick?ch komplikac? , napr. krv?cen? nebo pooperacn? infekce. V?hodn? tak? je, ?e nen? zapotreb? d?letrvaj?c? hospitalizace, kter? se tak mu?e omezit na nekolik m?lo dnu. Radiochirurgie m? vedle zm?nen?ch v?hod i zvl?tn? n?roky, nebot v?hod lze dos?hnout jen za cenu slo?itej??ch a technicky n?rocnej??ch postupu.

6. Nemocn? si toho mus? b?t vedom a trpelive, informovane pri cel?m postupu spolupracovat. Napr?klad pri lok?ln? anest?zii se pacientovi nasad? koordinacn? stereotaktick? r?m. To je asi jedin? nepr?jemn? vec na?cel?m z?kroku. V?e prob?h? v?m?stn?m umrtven? a pacient je plne pri vedom?, jen m?rne utlumen. R?m se prichyt? k?hlave ctyrmi ?rouby, jejich? hroty se oprou o vnej?? okraj lebecn? kosti. R?m je tak dokonale fixov?n. Pacient podstoup? s?nasazen?m r?mem a prilbou se znackami magnetickou rezonanci (MR). N?sleduje c?len? oz?ren? Leksellov?m gama no?em. Po oz?ren? je sund?n stereotaktick? r?m z?hlavy. Nekter? pacienti maj? po sund?n? r?mu zku?enosti s?lehkou bolest? hlavy. Ale ji? behem nekolika n?sleduj?c?ch dn? je pacient zpravidla schopen n?vratu do norm?ln?ho ?ivota.

7. Uk?zky audiogramu Prvn? audiogram byl proveden pred 11 lety ? tady je ji? zn?mka poruchy sluchu na prav?m uchu. Pacient byl posl?n na rtg, kde se zobrazil nejasn? n?lez na pyramide vpravo, proto bylo doporuceno dal?? vy?etren?, tentokr?t poc?tacovou tomografi?.

8. Tympanogram ze srpna 1995.

9. Druh? audiogram byl proveden s?odstupem pul roku ? zde vid?me ji? vet?? rozd?l vzdu?n?ho i kostn?ho veden? mezi prav?m a lev?m uchem.

10. Tret? audiogram byl proveden po oz?ren? gama no?em a zde vid?me, jak postupne klesaj? vysok? frekvence.

11. Ctvrt? audiogram byl nameren v?roce 2002.

12. A p?t?, posledn?, letos.

13. Na z?ver A na z?ver bych V?m chtela r?ct, ?e tyto audiogramy byly namereny u me samotn?. Sama jsem absolvovala v?echna tato ji? pred chv?li mnou popisovan? vy?etren?. Bylo to nejprve n?hodn? audiometrick? vy?etren?, kdy jsem chtela vedet, co to audio je, proto?e jsem byla nov?m zamestnancem u?n?ho, nosn?ho a krcn?ho oddelen? ve vset?nsk? nemocnici. Pri vy?etren? mi byl zji?ten pokles vzdu?n?ho veden? na prav?m uchu a zkou?ky potvrdily, ?e se neco deje. Tehdy jsem nemela tu?en?, co to v?e znamen?. No a u? to bylo. Poslali mne na RTG, kde se potvrdil n?lez, postupne jsem byla v?Olomouci na CT vy?etren?, potom v?Ostrave-Porube na ORL oddelen? a na neurologii, kde mi delali ruzn? vy?etren? vestibul?rn?ho apar?tu a n?sledne i magnetickou rezonanci. Na to n?sledovala vojensk? nemocnice v?Praze, kde jsem mela b?t klasicky operov?na. Ale po?testilo se mi a m?m za sebou operaci gama no?em (ji? v?roce 1995). Pravidelne jezd?m na kontroly MR, ale probl?m t?mer nem?m. Jen sluch na prav?m uchu se neust?le postupne zhor?uje, a to hlavne ve vysok?ch t?nech.

14. Dekuji za pozornost! Jana Tvaru?kov? zdravotn? sestra se specializac? v?audiologii U?n?, nosn? a krcn? oddelen?Presentation Statistics
Views on SlideServe : 45
Views from Embeds : 0

Presentation Categories


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro