BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter - PowerPoint PPT Presentation

Bikuben regionalt brukerstyrt senter
Download
1 / 19

 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ressursbase for brukerkompetanse og opplæring. Er et samarbeid mellom Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri og ADHD Norge avd. Troms og følgelig er det brukerne – medlemmene som eier Bikuben. BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter. BIKUBEN.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

BIKUBEN – Regionalt brukerstyrt senter

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bikuben regionalt brukerstyrt senter

Ressursbase for brukerkompetanse og opplæring

Er et samarbeid mellom

Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

og ADHD Norge avd. Troms

og følgelig er det brukerne – medlemmene som eier Bikuben

BIKUBEN– Regionalt brukerstyrt senter


Bikuben

BIKUBEN

Brukerstyrte

Interessepolitiske

Kurs

Undervisnings

Base for

Egenutviklingog

Nettverk


Bikubens visjon

Bikubens visjon

Bikuben skal være et opplæringstilbud for hele Nord Norge som ved hjelp av brukerressurser bidrar til å bygge opp livskvalitet og livsglede med ansvar for egen helse og egen læring


Prim rt

Primært

 • Tilrettelegge og eller arrangere kurs i aktuelle tema innen psykisk helsearbeid

 • Tilrettelegge og eller arrangere andre tiltak som bidrar til å fremme brukermedvirkning, brukerinnflytelse, brukerstyrking og brukerstyring


M lgrupper

Målgrupper

 • Målgruppene er:

 • Brukere

 • Pårørende

 • Tjenesteytere og andre hjelpere

 • Herunder voksne, ungdom og barn


Bikuben regionalt brukerstyrt senter

Bikuben har base og administrasjon på Borkenes i Kvæfjord kommune – Troms,

samt regionale avdelingsledere i

Nordland og Finnmark

Bikubens primære virkeområde er

Nordland, Troms og Finmark


Bakgrunnen for bikuben er blant annet

Bakgrunnen for Bikuben er blant annet

 • Stortingsmelding 25 av 1997; ”Åpenhet og helhet” psykiatrimeldingen, som bla. sier

  Det skal opprettes brukerdrevne sentra i alle fylkene

 • Stortingsproposisjon 63 1998; ”Opptrappingsplan for psykisk helsevern”. St. prp. 63 (2003- 2004) S 81 sier;

  ”Under Opptrappingsplanen gjennomføres det tiltak og prosjekter for å styrke brukermedvirkning, bl.a. gjennom tilskudd til brukerstyrte sentre i regionene i regi av brukerorganisasjonene”.


Grunnfinansiering

Grunnfinansiering

 • 1998 delfinansiert av stiftelsen Helse og rehabilitering

 • 2004–2006 prosjektmidler fra Sosial- og helsedirektoratet opprette regionalt brukerstyrt senter, 660.000 kr/år

 • April 2005 ansatt prosjektleder 100 % stilling

 • Nytt tilskudd for 2007 fra Sosial- og helsedirektoratet

  660 000 kr

 • Nytt tilskudd for 2008 fra Sosial- og helsedirektoratet

  1 200 000 kr. Grunnfinansieres fra Helsedirektoratet 2009 kr 1 500 000

 • I har Bikuben etter søknad mottatt tilskudd fra Helse Nord RHF og enkeltkommuner i landsdelen


Bikubens metoder

Bikubens metoder

 • Forelesning, kurs, gruppesamling relatert til aktuelle tema arrangeres lokalt ute i regionene

 • Bikuben disponerer også telestudio og vi utvikler kurs som kan sendes til andre telestudio i hele landsdelen


Innhold

Innhold

 • Brukermedvirkning på individ- og systemnivå er et naturlig innhold i Bikuben

 • Vi arbeider også interessepolitisk og er med i diverse råd, utvalg og prosjektgrupper

 • Bikuben har deltatt i utvikling av nasjonal ressurspakke for brukeropplæring i regi av Mental Helse Kompetanse, og vi blir en sentral aktør i gjennomføring av denne


Bikuben ogs en base for egenvekst nettverk og mestring

Bikuben også en base for egenvekst, nettverk og mestring

 • Personer fra nærområdet deltar frivillig som medarbeidere i Bikuben. Disse inngår i Bikubens daglige produksjon og gjøremål. Bikuben har også tilknyttet personer fra regionene som deltar i driften, regionalt

 • Noen av disse er godkjent som forelesere og instruktører, andre jobber med kontorstøtte-funksjoner, kursproduksjon og forberedelser, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med kurs og annen aktivitet

 • Bikuben er godkjent tiltaksarrangør fra NAV


N r har man utbytte av delta i i bikuben

Når har man utbytte av å delta i i Bikuben

struktur/info omsorg ”is i magen” delaktighet

7.modning/

tilpasning

6.søke etter ny mening

1.Handlingslammelse

5.prøve noe nytt

2.fornektelse

3.depresjon 4.aksept

TID

FØLELSER

BIKUBEN

blikket vendt fremover

blikket vendt bakover


Noen samarbeidspartnere

Noen samarbeidspartnere

 • Helsedirektoratet

 • Helse Nord RHF, Helseforetakene, LMS, DPS

 • Fylkesmenn

 • Fylkeskommunene, VGS

 • Kommuner, møteplasser, dagsentra, skoler og helsestasjoner sosialkontor, barnevern

 • NAV arbeid, NAV trygd, Vekst- og ASVO bedrifter

 • Høyskoler, universiteter, forskningsmiljø

 • Organisasjoner, lag og foreninger

 • Funksjonshemmedes studieforbund

 • Andre regionale brukerstyrte sentra

 • Nasjonale kompetansesentra

 • Og mange flere


Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

 • Utprøving av metoder og annen praksis som legges til grunn for Bikubens virksomhet gjøres i samarbeid med tjenestene og andre relevante aktører

 • Kvalitetssikring gjennom brukerdeltaking

 • Godkjenning av instruktører og kursinnhold

 • Evaluering


Bikuben regionalt brukerstyrt senter

Altså

Bikuben er et brukerstyrt regionalt senter og en ressursbase for brukerkompetanse og opplæring

Bikuben fremmer:

 • Brukermedvirkning

 • Brukerstyrking

 • Brukerstyring


Invitasjon

Invitasjon

 • Brukere, pårørende, tjenesteytere og andre inviteres til å kontakte Bikuben og fortelle oss om problemstillinger og eller tema som ønskes satt på dagsorden

 • Om du kunne tenke deg å forelese i aktuelle tema, ta kontakt med oss for nærmere avtale

 • Brukere og pårørende som på frivillig basis ønsker å bidra i prosjektarbeidet er meget velkommen

  Ta kontakt!


Noen satsningsomr der fremover

Noen satsningsområder fremover

 • Mestringskurset Å leve et friskere liv

 • Angst og mestring

 • ADHD, OCD og TS

 • Brukerrepresentant system nivå

 • Individuell plan

 • Studieledere

 • Organisasjonskurs

 • Likemannsutdanning

 • Div foredrag, åpne møter, Høyskoler etc

 • Nasjonal ressurspakke bruker- og pårørende opplæring

 • Brukermedvirkning individ og systemnivå

 • Selvhjelp

  med mer


Bikuben regionalt brukerstyrt senter

Husk

 • Bikuben er et tilbud for hele nord Norge

 • Bikubens regionale funksjon legger til rette for at både store og mindre kommuner kan nyttiggjøre seg av senterets tilbud

 • Våre kurs er åpne for alle, og betinger ikke medlemskap i interesseorganisasjoner


Kontakt bikuben

Kontakt Bikuben

Daglig leder 77 09 31 10 / 907 77 908

Kontor og administrasjon 77 09 31 10

Administrasjon kontor/base

Borkenes

E-post: post@bikuben.net

Postboks34, 9476 Borkenes

Telefaks77 09 31 11

Kontor Borkenes Hans Egedesvei 5

http://bikuben.net/

Telestudio 193.213.86.98 oppkobling

Avdelingsleder Nordland

Tlf 470 60 449 – e-post: arne@bikuben.net

Nordland

Avdelingsleder Finnmark

Tlf 958 66 865 – e-post: siv@bikuben.net

Finnmark


 • Login