Nacionalno preverjanje znanja v osnovni oli 2010 2011
Download
1 / 26

Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2010/2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2010/2011. Pripravila: Matejka Žagar, Ric. Kdo opravlja NPZ. Ob koncu drugega obdobja opravljajo učenci 6. razreda NPZ prostovoljno .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2010/2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2010/2011

Pripravila: Matejka Žagar, Ric


Kdo opravlja NPZ

 • Ob koncu drugega obdobja opravljajo učenci 6. razreda NPZ prostovoljno.

 • Ob koncu tretjega obdobja je NPZ za vse učence 9. razreda in odrasle, vključene v osnovnošolsko izobraževanje, obvezno.


NPZ ob koncu drugega obdobja

Ob koncu drugega obdobja se NPZ

izvaja iz treh predmetov:

 • slovenščine ali madžarščine ali italijanščine,

 • matematike,

 • tujega jezika (angleščina ali nemščina).


NPZ ob koncu tretjega obdobja

Ob koncu tretjega obdobja se NPZ

izvaja iz treh predmetov:

 • slovenščine ali madžarščine ali italijanščine,

 • matematike,

 • tretjega predmeta ( tuji jezik, biologija ali geografija ).

  Učenec opravlja NPZ iz vseh treh

  predmetov.


NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom (NIS)

 • NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 6. razredu izvaja iz:

 • slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine) in

 • matematike.

 • NPZ v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom se v 9. razredu izvaja iz:

 • slovenščine (ali madžarščine ali italijanščine) in

 • matematike,

 • tretjega predmeta, ki ga v skladu s 64. členom Zakona o osnovni šoli določi minister.


Roki izvajanja NIS

 • Učenci se prostovoljni udeležijo preverjanja znanja, ki se izvaja za vsak predmet le enkrat (na rednem roku).


Podatki o izvajalcu NPZ-ja – novo!

 • Šola vsako leto pregleda in po potrebi dopolni obrazec Podatki o izvajalcu nacionalnega preverjanja znanja, ki je v elektronski obliki objavljen na eRicu (http://eRic.ric.si).

 • V primeru, da se podatki med letom spremenijo, velja enak postopek.


Dostava gradiva na šole

 • Gradivo dostavi na šole pooblaščenec Državnega izpitnega centra – Pošta Slovenije najpozneje tri dni pred preverjanjem, med 8. in 12. uro.

 • Gradivo lahko prevzame ravnatelj ali njegov pooblaščenec za prevzem in izročanje gradiva (novo!).

 • Pooblaščenec potrebuje Pooblastilo za prevzem in izročanje gradiva NPZ in osebno izkaznico.

 • Pooblastilo je veljavno eno šolsko leto.


Prevzem gradiva

 • Prejemnik ob prevzemu pregleda poštno vrečo in zapiralko z nazivnico.

 • Morebitno poškodbo vreče ali zapiralke reklamira pri pooblaščencu Državnega izpitnega centra – Pošte Slovenije in obvesti Državni izpitni center.

 • Če ni poškodb ali drugega suma na nepravilnost, se podpiše v dostavno knjižico.

 • Najpozneje v štirih urah po prevzemu gradiva za NPZ prek eRica sporoči morebitno reklamacijo prejetega gradiva (novo!).

 • Če prejeto gradivo za NPZ ne ustreza seznamu, vpiše na eRicu, kaj od prejetega gradiva manjka in po telefonu preveri oddano reklamacijo.


Oblikovanje skupin učencev

 • Učenci opravljajo NPZ ob koncu drugega in tretjega obdobja v skupinah po največ 15 učencev.

 • Če ima šola na voljo prostor, v katerem lahko vsakemu učencu zagotovi svojo mizo in so le-te razporejene v skladu z navodili za ureditev učilnice, ter ustrezno pakirano gradivo, lahko učenci pišejo tudi v skupini do 30 (novo!).

 • Potek NPZ-ja ob koncu drugega in tretjega obdobja v učilnici nadzoruje en učitelj, drugi pa skrbi za red na hodniku šole (novo!).

 • Če isti hodnik povezuje več kot 4 učilnice, v katerih se piše NPZ, morata biti prisotna najmanj dva nadzorna učitelja (novo!).

 • Nadzorni učitelji ne smejo biti učitelji predmeta, ki se preverja.

 • Če ima učenec s posebnimi potrebami dodeljenega pomočnika, prisotnost nadzornega učitelja ni potrebna. V tem primeru mora biti pomočnik seznanjen z Navodili za izvedbo NPZ-ja v osnovni šoli, mora poznati vse naloge nadzornega učitelja in mora biti prisoten na sestanku z nadzornimi učitelji (novo!).


Ureditev učilnice

 • Vsak učenec mora imeti svojo mizo.

 • Vsi sedeži morajo biti obrnjeni v isto smer in razmaknjeni tako, da prepisovanje ni možno.

 • V učilnici naj bo predvidena miza za odlaganje osebnih predmetov učencev.

 • Učne pripomočke, katerih vsebina je učencem v pomoč pri reševanju preizkusov, je treba odstraniti iz učilnice.

 • Ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ-ja dan pred preverjanjem pregleda učilnico in jo zaklene.


Sestanek z nadzornimi učitelji

 • Ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ-ja skliče sestanek nadzornih učiteljev najmanj uro pred začetkom preverjanja, na katerem jih opozori na njihove dolžnosti in naloge.

 • Varnostne vrečke s preizkusi znanja se smejo odpreti šele v učilnici pred učenci.

 • Nadzorni učitelji preverijo, ali so prejeli preizkuse znanja za določeno obdobje in za predmet, pri katerem bodo opravljali nadzor.


Potek NPZ-ja

 • Nadzorni učitelj 15 minut pred začetkom odklene učilnico in skupaj z učenci vstopi v učilnico.

 • Učenci ne smejo vstopiti v učilnico po 8.30.

 • Usedejo se po objavljenem sedežnem redu.

 • Učenci preverijo ali so na listu s šiframi njegovi podatki.

 • Učenci nalepijo šifri na obrazec za točkovanje in na preizkus znanja.

 • Ob 8.30 začnejo z reševanjem.


Konec izvajanja NPZ-ja

 • Po poteku časa za pisanje nadzorni učitelj napove konec pisanja NPZ-ja.

 • Učenci, ki so preizkus znanja začeli reševati, morajo prejeto gradivo tudi oddati.

 • Nadzorni učitelj posebej pobereta gradivo za NPZ in posebej liste z neuporabljenimi šiframi.

 • Nadzorni učitelj pregledata, ali so učenci oddali list s šiframi in vse gradivo in preverita, ali je gradivo opremljeno s šiframi.


Bela varnostna vrečka za vračanje gradiva

Vloži se – tretje obdobje:

 • rešene preizkuse znanja,

 • zaprte varnostne vrečke z neuporabljenimi preizkusi,

 • posamične neuporabljene preizkuse z obrazci za točkovanje in pripadajočimi odprtimi varnostnimi vrečkami.

  V belo varnostno vrečko za vračanje gradiva iz razreda ne vloži

  zapisnikov o poteku NPZ-ja, listov z neuporabljenimi šiframi

  učencev in zgoščenk (pri predmetih angleščina in nemščina,

  glasbena vzgoja).

  Vrečko se zalepi in se jo preda ravnatelju ali njegovemu

  namestniku.


Prazni preizkusi znanja – drugo obdobje(novo!)

 • Prazni preizkusi znanja ob koncu drugega obdobja lahko ostanejo na šoli (šola jih ne vrača).

 • Bodite pozorni na spremenjena navodila ob pakiranju gradiva v učilnicah po zaključku pisanja.

 • Gradivo ob koncu drugega obdobja se pakira drugače kot gradivo ob koncu tretjega obdobja.

 • S tem je potrebno seznaniti nadzorne učitelje.

 • V belo varnostno vrečko za vračanje gradiva se vloži le rešene preizkuse znanja in odprte prazne varnostne vrečke za NPZ ob koncu drugega obdobja.


Pobiranje gradiva na šolah

 • Gradivo NPZ-ja na šolah pobira pooblaščenec Državnega izpitnega centra – Pošta Slovenije.

 • Gradivo se pobira med 12. in 14. uro, če z dopisom ni drugače napovedano.


Pobiranje vzorca preizkusov znanja ob koncu drugega obdobja

 • Za moderacijo navodil za vrednotenje potrebujejo predmetne komisije vzorec preizkusov znanja, zato Državni izpitni center predhodno z dopisom zaprosi naključno izbrane šole, da fotokopirajo potrebno število rešenih preizkusov znanja (brez obrazcev za točkovanje).


Pobiranje gradiva ob koncu drugega obdobja

Rešeni in prazni preizkusi ostanejo na šoli (novo!).

Na Ric se pošlje:

 • fotokopije zapisnikov o poteku NPZ-ja ob koncu drugega obdobja,

 • izpolnjene obrazce za točkovanje vseh učencev 6. razreda, ki so se udeležili NPZ-ja,

 • vzorec fotokopiranih ovrednotenih preizkusov znanja.


Učenci s posebnimi potrebami

 • Učence s posebnimi potrebami, ki bodo opravljali NPZ, ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ-ja prijavi prek elektronskim obrazcem Državnega izpitnega centra Uveljavljanje pravic učenca/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli.

 • Za slepe in slabovidne učence šola na Državni izpitni center pošlje mnenje matičnega tiflopedagoga.


Upravičenost do prilagojenega izvajanja NPZ-ja

 • Do prilagojenega izvajanja NPZ-ja so, ne glede na vrsto izobraževanja, upravičeni učenci, ki imajo odločbo o usmeritvi.

 • Pravico do prilagojenega izvajanja NPZ-ja imajo tudi učenci, ki iz zdravstveno utemeljenih razlogov (zaradi poškodb, akutna bolezenska stanja…) ne morejo izkazati svojega znanja enakovredno, kakor če razlogov (poškodb) ne bi bilo.

 • Do prilagojenega izvajanja NPZ-ja brez odločbe o usmeritvi so upravičeni le učenci, pri katerih so opravičljivi razlogi nastopili neposredno pred pisanjem NPZ-ja.


Upp – prevzem in pobiranje gradiva

 • Za učence s posebnimi potrebami, ki ne potrebujejo prilagojenega preizkusa znanja, je gradivo pakirano v varnostnih vrečkah s po enim preizkusom znanja (novo!).

 • Učenci, ki imajo tehnično prilagojen preizkus znanja, dobijo poleg prilagojenega preizkusa tudi neprilagojen preizkus.


Gradivo za učenca s posebnimi potrebami

 • Varnostna vrečka z oznako TAJNO se sme odpreti šele na dan pisanja v učilnici pred učencem.

 • Vrečke z oznako DRUGO GRADIVO lahko ravnatelj ali njegov namestnik za izvedbo NPZ-ja odpre na dan dostave gradiva na šole; z vsebino naslovnice preizkusa znanja seznani tudi učenca.


Obveščanje šol

 • po telefonu,

 • po klasični pošti (izjemoma),

 • po elektronski pošti,

 • po eRicu,

 • po eRicu za učitelje,

 • preko računalniškega programa za učence s posebnimi potrebami.


Vprašanja?

Odgovori…


Kontakt:Matejka Žagartelefon 01 548 46 28fax: 01 548 46 01elektronska pošta: matejka.zagar@ric.si

Hvala za pozornost!


ad
 • Login