Zmeny v da ovo odvodovom syst me
Download
1 / 14

Zmeny v daňovo – odvodovom systéme - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Zmeny v daňovo – odvodovom systéme. Ing. Adrián Belánik generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej MF SR. október 2011. Hlavné motívy pripravovaných zmien. 1) zjednodušenie a zefektívnenie systému: - zjednodušenie daňovo - odvodového systému, - vecné zmeny v daňovom systéme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zmeny v daňovo – odvodovom systéme' - nodin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zmeny v da ovo odvodovom syst me

Zmeny v daňovo – odvodovom systéme

Ing. Adrián Belánik

generálny riaditeľ sekcie daňovej a colnej MF SR

október 2011


Hlavn mot vy pripravovan ch zmien
Hlavné motívy pripravovaných zmien

1) zjednodušenie a zefektívnenie systému:

- zjednodušenie daňovo - odvodového systému,

- vecné zmeny v daňovom systéme.

2) zníženie administratívnej záťaže podnikov a osôb:

- zjednodušenie povinností v oblasti miestnych daní,

- elektronická komunikácia s daňovou správou,

- zrušenie kolkových známok,

- zavedenie registra účtovných závierok.

3) zvýšenie účinnosti a efektívnosti výberu daní a odvodov:

- jednotný výber daní, cla a poistných odvodov,

- boj proti podvodom.Zjednodu enie da ovo odvodov ho syst mu
Zjednodušenie daňovo - odvodového systému

Navrhovaný stav:

 • sadzby:

  - daň z príjmu 19%

  - sociálny odvod 19% (výnimky 13%, 10%)

  - zdravotný odvod 9% (výnimky 4,5% ZŤP)

 • vymeriavacie základy:

  - ZD = príjmy – výdavky

  - VZ = ZD (aktívne príjmy + dividendy a podiely na zisku)

  - odpočítateľné položky (NČZD, OOP)

  - poistné je súčasťou základu dane

  - inštitút superhrubej mzdy

  Predpokladaná účinnosť: 1. január 2012


Vecn zmeny v da ovom syst me
Vecné zmeny v daňovom systéme

 • Navrhované zmeny:

  - zrušenie tzv. „milionárskej dane“,

  - zavedenie osobitného spôsobu odpisovania hmotného majetku pre fyzické osoby,

  - zavedenie mesačného daňového odpisovania hmotného majetku,

  - úprava odpisovania hmotného majetku nadobudnutého formou finančného prenájmu,

  - skrátenie lehoty, po uplynutí ktorej má daňovník právo vytvoriť 100 % opravnú položku k pohľadávke.

 • Účinnosť navrhnutých zmien: 1. január 2012


2 zn enie z a e miestne dane
2. Zníženie záťaže – miestne dane

 • Navrhované zmeny:

  - definícia jednotlivej časti obce a postupné „zatváranie nožníc“,

  - zrušenie duplicitných oznamovacích povinností,

  - podanie spoločného priznania k niektorým miestnym daniam,

  - zavedenie čiastkového priznania,

  - vydanie jedného rozhodnutia na základe spoločného priznania,

  - vecné zmeny (odstránenie doterajších nedostatkov aplikačnej praxe a nerovnomerného daňového zaťaženia daňou z nehnuteľností).

 • Účinnosť navrhnutých zmien: 1. december 2011


Zn enie z a e elektronick komunik cia
Zníženie záťaže – elektronická komunikácia

 • Súčasný stav

  - dobrovoľná el. komunikácia (46 595 subjektov z cca 2,9 mil. subjektov),

  - dve formy – ZEP (9 344 subjektov), dohoda (37 251 subjektov).

 • Navrhovaný stav

  • povinná el. komunikácia (platitelia DPH, advokáti, poradcovia),

  • rozšírenie foriem e – komunikácie (ZEP, EP, dohoda....)

   Účinnosť navrhovaných zmien: 1. január 2012

   - zvýšenie úrovne poskytovaných e – služieb:

   - e - schránka na doručovanie písomností,

   - osobná e - zóna daňového subjektu,

   - e - výpis z osobného účtu,

   - katalóg služieb.

   Účinnosť navrhovaných zmien: 1. január 2013


Zn enie z a e kolkov zn mky
Zníženie záťaže – kolkové známky

 • Dôvody na zmenu:

  - falšovanie a zneužívanie kolkových známok,

  - zníženie počtu predajných miest pre verejnosť,

  - potreba zjednodušovania konania na úradoch.

 • Navrhovaný stav:

  - zrušenie kolkových známok,

  -formy platenia správnych a súdnych poplatkov:

  - vhotovosti, poštovou poukážkou,

  - bezhotovostne (bankový prevod, platobné karty...).

 • Predpokladaná účinnosť: 1. január 2013


Zn enie z a e tovn z vierky
Zníženie záťaže – účtovné závierky

 • Súčasný stav:

  - multiplicitapovinnosti predkladania ÚZ na rôzne štátne inštitúcie,

  - rôzne termíny, obsah, forma, rôzne právne predpisy.

 • Navrhovaný stav:- zjednotenie predkladania ÚZ na jedno centrálne úložisko ÚZ,- miesto zasielania ÚZ = miesto zverejnenia ÚZ,- vytvorenie databázy údajov a analýza dát - podnikateľské prostredie a verejná sféra (napr. obce a mestá),

  - webové sídlo - verejná a neverejná časť.

 • Predpokladaná účinnosť: 1. január 2013In titucion lne zjednotenie v beru 2 etapa
Inštitucionálne zjednotenie výberu – 2. etapa

 • plnenie oznamovacích a vykazovacích povinností len voči finančnej správe,

 • zdieľanie informácií medzi ZP, SP a finančnou správou,

 • jednotné daňovo-odvodové zúčtovanie vypĺňané finančnou správou,

 • zavedenie osobného daňovo - odvodového účtu,

 • zníženie záťaže pri plnení odvodových povinností,

 • jednotný profil klienta, analýza rizík,

 • efektívna alokácia personálnych zdrojov,

 • účinnejší a efektívnejší výber.

  Predpokladaná účinnosť: 1. 1. 2013


Boj proti podvodom
Boj proti podvodom

 • rizikové oblasti:

  - daň z pridanej hodnoty,

  - spotrebná daň z liehu,

  - spotrebná daň z minerálneho oleja.

 • legislatívna podpora:

  - koncepcia boja proti podvodom,

  - legislatívne opatrenia (zákon o DPH, zákony o SD).

 • operatívna činnosť:

  -rating daňových subjektov – rizikové profily,

  - datamining,

  - medzinárodná výmena informácii,

  - nová schéma zamerania daňovej kontroly.


O ak van cie ov stav
Očakávaný cieľový stav

 • redukcia počtu výkazov a platieb na mesačnej a ročnej báze,

 • jedno kontaktné miesto na plnenie oznamovacích a vykazovacích povinností,

 • jeden daňovo-odvodový účet platiteľa,

 • jednotné daňovo-odvodové ročné zúčtovanie,

 • zvyšovanie úrovne elektronickej komunikácie s úradmi,

 • jednotný register účtovných závierok,

 • jedno daňové priznanie k niektorým miestnym daniam,

 • zrušenie kolkových známok – úhrada poplatkov priamo na úrade,

 • nižšie náklady štátu na správu daní a odvodov,

 • účinnejší výber daní a odvodov.


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť


ad