DownloadISPITIVANJE I DIJAGNOSTIKA PA NJE, PAMCENJA I PRAKTICNOG MI LJENJA


Advertisement
Download Presentation
Comments
nixie
From:
|  
(798) |   (0) |   (0)
Views: 8 | Added: 26-01-2014
Rate Presentation: 0 0
Description:
Otecenje sluha i govora selektivno pogada odredene aspekte saznajnog funkcionisanja, kao to su:Verbalna inteligencija, Sposobnost apstraktnog miljenja, Otkrivanje logickog znacenja simbola i upotreba,Miljenje u analogijama,Verbalno i numericko pamcenje, Pamcenje sukcesivno izloenog materi
ISPITIVANJE I DIJAGNOSTIKA PA NJE, PAMCENJA I PRAKTICNOG MI ...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. ISPITIVANJE I DIJAGNOSTIKA PA?NJE, PAMCENJA I PRAKTICNOG MI?LJENJA Dr. sc. Husnija Hasanbegovic

2. O?tecenje sluha i govora selektivno pogada odredene aspekte saznajnog funkcionisanja, kao ?to su: Verbalna inteligencija, Sposobnost apstraktnog mi?ljenja, Otkrivanje logickog znacenja simbola i upotreba, Mi?ljenje u analogijama, Verbalno i numericko pamcenje, Pamcenje sukcesivno izlo?enog materijala, Odlo?eno i smisaono pamcenje.

3. O?tecenje sluha i govora ne pogadaju sve sfere saznajnog funkcionisanja: neke ostaju intaktne, ili cak dolazi do intenziviranja razvoja (npr.vizuelna pa?nja i pamcenje) Selektivna pogodenost odredenih aspekata saznajnog funkcionisanja najizra?enija je na ni?im uzrastima, dok na vi?im uzrastima dolazi do ubrzanog razvoja ili akceleracije nekih sposobnosti, pa se one izjednacavaju i pribli?avaju sposobnostima cujucih.

4. Unutra?nji govor koji razvijaju slu?no o?teceni, mo?e biti osim verbalno?auditivnog i kinestetickog i vizuelnog porijekla Mentalni kodovi koji se razvijaju ovim modelom mogu biti: daktilolo?ki, gestovni, mimicki, koji sadr?e vizuelne predstave pokreta usana i slicno, pa na njima pociva razvoj pamcenja, ucenja i mi?ljenja slu?no o?tecenih.

5. Dijagnostika i diferencijacija sposobnosti pa?nje, pamcenja i mi?ljenja prema uzrasnim skupinama od rodenja do 3 godine; od 3 do 5 godina starosti; i od 5 do 7 godina, odnosno do polaska u ?kolu

6. Od 12 do 18 mjeseci Na ovom uzrastu dijete se uci da pronalazi skrivene stvari. Na primjer: predmet koji dijete voli stavti ispod ?uplje kutije, tako da ono to opazi. To isto ponoviti sa drugim predmetom, a produ?avati vrijeme od skrivanja predmeta do tra?enja istog. Dati nalog dijetetu da predmet svrstava po principu boje i oblika. Na primjer: dati djetetu ?tapice u dvije boje i dati mu zadatak da odvaja na jednu stranu ?tapice jedne boje, a na drugu druge boje. Ili drugi primjer izvesti sa ?etonima razlicitih boja.

7. Od 18 do 24 mjeseca Dati nalog djetetu da kutije razlicitih oblika razvrstava po velicini jednu u drugu. Prvo pokazati mu kako to da reda, a zatim ga podsticati na samostalan rad. Vje?bati dijete postepeno da zapamti i izvr?i jedan ili dva naloga. Na primjer: saop?titi djetetu da stavi igracku na krevet, a loptu na stolicu. Kada ovo uradi, zatra?iti od djeteta da doda loptu, da doda igracku, ili je stavi na neko odredeno mjesto. Dati nalog djetetu da savija maramicu ili hartiju na pola. Ovu radnju pokazati tako ?to zajedno sa njim saviti maramicu ili hartiju, dr?eci objema rukama ruke djeteta i praveci pokrete savijanja dok se dijete ne nauci da to samo izvodi. Dati nalog djetetu da sastavlja slike iz dva dijela. Slike treba da budu jednostavne i djetetu bliske. Na primjer: Mi stavimo ispred djeteta sliku mede ili mace i pozovemo ga da uz verbalno obja?njenje da ih izla?e. Ako je neophodno, to prvo ucinimo mi, a zatim dijete na istoj slici, a kasnije na slici sa drugim sadr?ajem.

8. Treca godina Pri manipulaciji sa kockama trogodi?nje dijete uspijeva da imitira pravljenje jednostavnih figura od kocaka. Potrebno je ovaj test osmisliti tako ?to ce se napravljeni oblik imenovati imenom vec poznatih stvari, a cjelokupna aktivnost treba da bude pracena pricom. Material koji se koristi: kocke, avion, auto, camac, lutke, zec i sl. Modeli od kocke su: Pravljenje vrata ispod kojih prolazi auto, brod, lutka i sl; Stepenice po kojima skace, na primjer gumeni zec i tra?i ?argarepu; Velika kula, a vrh kule je "aerodrom" na koji slijece avion; Stolica za lutku. Na drugom modelu kocke slo?iti da predstavljaju: Gara?e za automobile "Stocic" za rucavanje "Rampe" za automobile

9. Na ovom uzrastu dijete mo?e da sastavi sliku iz dva dijela. Njegov zadata je da zakljuci na koji nacin treba iz dijelova sklopiti cjelinu, a onda to prakticno treba da izvede. Na ovom uzrastu dijete je sposobno da poka?e dijelove tijela, najprije sopstvenog a zatim i drugih osoba. Vje?banjem kada dijete ovlada dijelovima sopstvenog tijela, treba podstaci da identifikuje iste ove dijelove kod drugih osoba. Nakon toga isti zadatak se postavlja u odnosu na sliku covjeka ili ?ivotinje. Dijete ovog uzrasta mo?e da imenuje poznate predmete na slici. Da bi ispoljilo interesovanje i reagovalo spontano, rijecima i pokretom, po?eljno je da sadr?aji slika budu ljudi, posebno djeca kao i ?ivotinje, a predmeti dostupni njegovom iskustvu.

10. Pocetni tip naloga: "Donesi sok iz kuhinje, zatim ca?u sa stola, zatim sipaj sok"; "Donesi novine , donesi onaj drugi auto (?imitacija sudara")". Kasniji tip naloga: "Donesi mami ta?nu, knjigu, olovku i sl. sa stola, daj meni"; "Donesi svesku iz torbe, a sa stola olovku". Dijete treba da zna kako se zove (ime i prezime), da li je braco ili seka. Dijete na ovom uzrastu je sposobno da uoci razlike izmedu mu?karca i ?ene, ?to mu omogucava da shvati da i ono samo pripada odredenom polu. Djetetu se mo?e reci: "Ti si djecak, ti si kao otac, vi imate pantalone i kratku kosu, vi ste mu?karci".

11. Dijete mo?e samostalno da nacrta krug, najprije to Vi uradite, asocirajuci s rado?cu na loptu. Koristiti elemente koje je dijete ranije savladalo ali sada od njih sacinjavati nov oblik. Vi nacrtate dimnjak a dijete dodaje dim Dijete vje?ba samostalno otkopcavanje i zakopcavanje dugmadi. Dijete sa lutkom vje?ba svlacenje i oblacenje odjece. Pri ovom nalogu poceti od skidanja pantalona, carapa, suknje, a zatim bluze, d?empera. Kod oblacenja poceti od carapa i pantalona ? suknje, a zatim nastaviti sa odjecom koja se oblaci preko glave.

12. Cetvrta i peta godina Dijete starosne dobi od cetiri do pet godina voli da svrstava stvari bilo prema boji, obliku ili vrsti. Materijal pogodan za svrstavanje su slicice, ?tapici, dugmad, ostatci tkanine, kamencici, zrna graha ili kukuruza. Moguce je sa ovim materijalom procjenjivati neposredno pamcenje djeteta, formiranje pojmova, vizuelno razlikovanje, slu?no razlikovanje, te shvatanje oblika i prostora.

13. Modeli za procjenu neposrednog pamcenja Ponavljanje niza brojeva Reci djetetu: "Slu?aj dobro, reci cu ti dva broja, a ti treba da za mnom da ih ponovi? istim redoslijedom kako ti je receno. Poku?aj: dva , pet". Ako dijete uspije, zadati tri broja u nizu na primjer: 6, 2, 4; 7, 5, 1. povecati broj cifara sve dok dijete uspje?no ponavlja. Ponavljanje recenice od 13 do 15 slogova Reci djetetu: "Pazi dobro, reci cu ti jednu recenicu u koju ti treba da ponovi? isto onako kako ti ja ka?em". Poku?aj:"Sva dobra djeca slu?aju svoje roditelje" ili: "U proljece su livade pune ?arenog cvijeca". Djeca ovog uzrasta veoma vole price koje najdu?e mogu anga?ovati njihovu pa?nju. Ispricati djeci pricu sa likovima ?ivotinja, a zatim tra?iti od njega da precrta sve ?ivotinje na slici koje se spominju u prici.

14. Modeli za procjenu formiranja op?tih pojmova (klasa) U spontanom razgovoru sa djetetom i uz pomoc slicica koje ce anga?ovati njegovu pa?nju moguce je procijeniti savladivanje novih pojmova i u formiranju op?tih klasa. Primjer:"Na slijedecoj slici vidi? puno poznatih stvari, hajde, poka?i mi ih" ? a) Najmanji stocic; b) Najvi?e drvo; c) Najni?i bre?uljak; d) Najvecu jabuku". Pogledaj dobro slicicu i poka?i mi sve ?ivotinje na njoj. Precrtaj olovkom na slici sve ?to se mo?e obuci. Na slici zaokru?i cvijece. Na slici poka?i voce.

15. Modeli za procjenu vizuelnog razlikovanja Ponovo se pred dijete postave slike sa obojenim likovima, tra?eci od njega da ih dobro razgleda. Zatim mu se postavi zadatak: "Pazi na pocetku svakog reda ima jedna obojena loptica potra?i u redu istu takvu i zaokru?i je".

16. Modeli za procjenu diferencijacije oblika i snala?enja u prostoru Dijete uzrasta od 4 do 5 godina pocinje da razlikuje najosnovnije geometrijske figure: krug, kvadrat i trougao. Primjer: staviti pred dijete slijedecu sliku i postaviti pred njega zadatak: "Oboji mi sve trouglove u zeleno". "Oboji mi sve krugove u crveno". "Oboji mi sve kvadrate u plavo". Uz sliku procjenjujemo i prostorne odnose. Primjer: "Pazi dobro, pogledaj sliku, uzmi crvenu boju pa oboji: jabuku ispod klupe, jabuku iza djevojcice, jabuku ispred cvijeta, jabuku kraj stabla, jabuku koja pada sa drveta, sve jabuke u korpi".

17. Diferencijacija motorike Dijete od 4 do 5 godina je izdr?ljivo i sposobno da ?eta na prilicno dugu udaljenost, da trci da se penje, da skakuce na dvije noge, a uz pomoc i na jednoj nozi. Mnoga djeca imaju i prva iskustva i u vo?nji tricikla. Primjer: Oznacicemo kredom prostor na plocniku i tra?iti od djeteta da skakuce u nacrtane "kucice" ako to uspje?no radi sa obje noge, vrijedi poku?ati sa skakutanjem na jednoj nozi. Zategnuti lasti? izmedu dva ?tapa i tra?iti od djeteta da ga preskoci bez doticanja. Da bi vje?bali preciznost ?ake i prstiju djetetu cemo dati sljedeci zadatak: Nacrtaj uz pomoc tackica isti takav lik kakav je u prvoj koloni. Provuci pertlu kroz rupice na kartonu isto kao ?to sam to ja uradio. Nacrtaj na slicici sa kru?icima: Tackice u malim kru?icima, Krstice u velikim krugovima.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro