Koncepcja pracy
Download
1 / 38

KONCEPCJA PRACY - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

KONCEPCJA PRACY. Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie NA LATA 2014-2019. Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn . zm.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KONCEPCJA PRACY' - nimrod


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej

im. Wandy Chotomskiej

w Bogucinie

NA LATA

2014-2019


 • Koncepcja pracy szkoły

 • została opracowana w oparciu o:

 • Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 • Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977)


 • 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. 2013 poz. 560)

 • 5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

 • 6. Dokumenty wewnętrzne szkoły tj.

 • Statut Szkoły Podstawowej

 • im. W. Chotomskiej w Bogucinie,

 • Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie,

 • Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Bogucinie.


Og lne informacje o szkole

Ogólne informacje o szkole

Adres:

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie

Bogucin 64

21-080 Garbów

Tel. 81-5018061

strona www:spbogucin.e3d.pl ; www:spbogucin.republika.pl

adres mailowy: [email protected]

Liczba oddziałów: 8 (w tym 2 oddz. przedszkolne)

Liczba nauczycieli: 12

Liczba pracowników niepedagogicznych: 2

Organ prowadzący: Gmina Garbów

Organ nadzorujący: Lubelski Kurator Oświaty

Organ przedstawicielski rodziców: Rada Rodziców


Charakterystyka szko y
Charakterystyka szkoły

Szkoła zlokalizowana jest w jednopiętrowym budynku. Dysponuje pięcioma salami lekcyjnymi, jedną salą oddziału przedszkolnego, zastępczą salą gimnastyczną, pracownią komputerową ze stałym dostępem do Internetu oraz biblioteką z Multimedialnym Centrum Informacyjnym.

W budynku znajdują się dwie szatnie (oddzielnie dla klas młodszych i starszych).

Baza szkoły oceniana jest jako dobra.

W dalszej perspektywie istnieje konieczność budowy sali gimnastycznej.


Nasza placówka realizuje wiele projektów, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu poszerzyła się oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz poprawiło się wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce naukowe i dydaktyczne (tablety, tablica interaktywna)


Wyniki nauczania w tym wyniki sprawdzianów zewnętrznych są wysokie. Średnie wyniki na sprawdzianie organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kształtują się najczęściej na poziomie siódmego staninu

w dziewięciostopniowej skali staninowej.


Szkoła spełnia oczekiwania społeczności szkolnej w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

Dzieci oczekujące na autobus mają zapewnioną opiekę świetlicową, a wszyscy chętni uczniowie podczas pobytu w szkole mogą skorzystać

z ciepłego posiłku. Ważnym zadaniem jest zorganizowanie świetlicy, z której mogłaby korzystać większa grupa dzieci przedszkolnych

i uczniów klas I-VI.


Jako placówka oświatowa nasza szkoła jest swoistym ośrodkiem kultury we wsi. Tu odbywają się zebrania wiejskie, warsztaty taneczne, zajęcia aerobiku jak również wiele spotkań z ciekawymi ludźmi.


W środowisku szkoła postrzegana jest jako placówka o określonej tożsamości,

a wszystkie jej podmioty czują się odpowiedzialne za jej jakość.


Jakimi b dziemy kierowa si w procesie kszta cenia i wychowania
jakimi będziemy kierować się w procesie kształcenia I wychowania

 • WARTOŚCI


Dla naszych uczni w rodzic w i pracownik w szko y szczeg lnie wa ne warto ci to
Dla naszych uczniów, rodziców i pracowników szkoły szczególnie ważne wartości to:

 • .


Bezpiecze stwo
BEZPIECZEŃSTWO

 • Czyli szkoła bezpieczna w sferze fizycznej - chroniąca zdrowie i życie;

 • w sferze psychicznej - pozwalająca wszystkim członkom społeczności szkolnej doświadczać poczucia bezpieczeństwa,

 • w sferze społecznej – dostarczająca uczniom konstruktywnych wzorców ról społecznych.


Rodzina
RODZINA

 • W kształtowaniu systemu wartości największą rolę odgrywają rodzice, opiekunowie, czyli osoby dorosłe. To oni wpajają dziecku fundamentalne wartości na których człowiek buduje swoje godne życie. Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania.


Nauka
NAUKA

 • Postrzegana jako proces wszelkiego kształcenia. Zaspokaja dwie ważne potrzeby ucznia: dążenie do poznania świata i zdobycia wiedzy o nim oraz ukształtowanie własnej osoby i rozwinięcia własnego umysłu. Poznawanie rzeczywistości odbywa się na drodze bezpośredniej oraz na drodze pośredniej. Obie te drogi należy w praktyce nauczania - uczenia się w szkole i poza nią harmonijnie łączyć. Sprzyja to rozwojowi takich umiejętności jak: czytanie, myślenie matematyczne, myślenie naukowe, komunikowanie się w języku ojczystym i w języku obcym, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, uczenie się, praca zespołowa.

  Chcemy, aby nasi uczniowie wiedzę teoretyczną potrafili wykorzystać w praktyce dla własnego rozwoju oraz przekształcania otaczającej nas rzeczywistości.


MIŁOŚĆ

 • Postrzegamy jako najważniejszą wartość w życiu każdego człowieka, bez której nie jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować. Jest to szczególna wartość, na którą zwraca również uwagę patronka naszej szkoły,

  Wanda Chotomska, wypowiadając słowa

  ,,Dajmy dzieciom miłość…”


Tolerancja
TOLERANCJA

 • Chcemy, aby nasi wychowankowie rozumieli, że różnice między ludźmi są zjawiskiem naturalnym, aby potrafili szanować inne rasy i nacje oraz ich poglądy, by byli wrażliwi na potrzeby innych.


Sprawiedliwo
SPRAWIEDLIWOŚĆ

 • Proces wychowania oparty jest na prawdzie rozumianej jako uczciwe, prawe postępowanie, zgodnie ze słowami

  ks. Jerzego Popiełuszki:

  ,,Człowiek sprawiedliwy to ten, który kieruje się prawdą i miłością. Bo im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej i sprawiedliwości”.


Wizja szko y
WIZJA SZKOŁY

 • Jesteśmy miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a nasza działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby. Nasza szkoła umożliwia wszechstronny rozwój osobowości dziecka promując wartość rodziny.


Misja szko y
MISJA  SZKOŁY

„Dajmy dzieciom miłość, żeby łez nie było”

/Wanda Chotomska/


Słowa patronki naszej szkoły są dla nas inspiracją do podejmowania działań, dających szansę rozwoju wszystkim uczniom oraz zapewniających bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.

Zgodnie z naszą misją, dawać miłość, to stwarzać możliwości rozwoju i być wrażliwym na potrzeby innych.


Dążymy do tego, aby nasz uczeń potrafił dokonywać świadomych wyborów, był otwarty na środowisko naturalne

i społeczne, pewnie poruszał się

w określonym systemie wartości przestrzegając jednocześnie norm etycznych


Bardzo ważnym elementem pracy naszej placówki jest wzmacnianie więzi z rodziną pełniącą szczególną funkcję w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.

Stwarzając możliwości wszechstronnego rozwoju będziemy dążyć do kształtowania postaw obywatelskich z poszanowaniem tradycji, kultury narodowej i regionalnej.


Chcemy, aby nasz absolwent był dobrze przygotowany do następnego etapu kształcenia i sprawnie funkcjonował w otaczającym go świecie.

Wszyscy członkowie szkolnej społeczności starają się postępować zgodnie z ustalonym wspólnie modelem ucznia, nauczyciela i rodzica.


Ucze naszej szko y jest
UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY jest:

 • kulturalny

 • koleżeński

 • rozważny

 • prawdomówny

 • współpracujący w grupie

 • pewny siebie, ale nie zarozumiały

 • samodzielny

 • odpowiedzialny

 • dobrze przygotowany do następnego etapu kształcenia.


Cechy nauczyciela naszej szko y
Cechy NAUCZYCIELA naszej szkoły:

 • cierpliwy

 • z poczuciem humoru

 • pomocny

 • przyjazny

 • sprawiedliwy

 • wymagający.


Cechy rodzica naszych uczni w
Cechy RODZICA naszych uczniów:

 • kochający, dobry i przyjazny

 • mądrze wymagający,

 • wspierający, pomocny

 • konsekwentny, cierpliwy

 • dający poczucie bezpieczeństwa

 • dostępny dla dziecka

 • chętny do współpracy

 • sprawiedliwy

 • tolerancyjny

 • mądry,

 • okazujący szacunek,

 • życzliwy


Program rozwoju
PROGRAM ROZWOJU

 • Uwzględnia potrzeby szkolnej społeczności oraz wymagania państwa wobec szkół zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.


 • Odniesienie do wymagań pozwala jednocześnie myśleć globalnie, działać lokalnie.

 • Wymagania:

 • wskazują na zadania, jakie powinniśmy wypełniać wobec każdego ucznia,

 • wyznaczają pożądany stan w edukacji,

 • wskazują strategiczne i priorytetowe kierunki działań,

 • pokazują jak powinniśmy pracować i jakie są możliwe drogi rozwoju.


Wybrane dzia ania priorytetowe dla naszej szko y
Wybrane globalnie, działać lokalnie. działania priorytetowe dla naszej szkoły:


 • Wprowadzenie i systematyczne stosowanie elementów oceniania kształtującego (cele lekcji, oczekiwania, informacja zwrotna).

 • Inicjowanie i wspieranie współpracy uczniów w podejmowaniu różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.

 • Współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych, eliminowanie zagrożeń, wzmacnianie pozytywnych zachowań.


 • Indywidualizowanie kształtującego (cele lekcji, oczekiwania, informacja zwrotna).procesów edukacyjnych w stosunku do każdego ucznia z wykorzystaniem możliwości placówki.

 • Współpraca nauczycieli, doskonalenie

 • procesu uczenia, wzajemna pomoc

 • w rozwiązywaniu problemów i ewaluacji

 • wewnętrznej.

 • Promowanie wartości edukacji wśród

 • społeczności lokalnej.


 • Zwiększenie kształtującego (cele lekcji, oczekiwania, informacja zwrotna).inicjatywy rodziców w

 • podejmowaniu działań na rzecz rozwoju

 • szkoły.

 • Poszerzenie współpracy szkoły

 • z instytucjami i organizacjami lokalnym

 • w celu ich wzajemnego rozwoju.

 • Zwiększenie udziału pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów w procesie zarządzania szkołą.


Ewaluacja
EWALUACJA kształtującego (cele lekcji, oczekiwania, informacja zwrotna).


ad