K non p sma svat ho
Download
1 / 29

Kánon Písma svatého - PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kánon Písma svatého. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Řím 15,4). Bible = Písmo svaté ‘η βιβλος ( hé biblos ). Co obsahuje?. Bible = Písmo svaté ‘η βιβλος ( hé biblos ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Kánon Písma svatého

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kánon Písma svatého

Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději. (Řím 15,4)


Bible = Písmo svaté‘η βιβλος (hébiblos)

Co obsahuje?


Bible = Písmo svaté‘η βιβλος (hébiblos)

Co obsahuje? Odpovědět můžeme dvěma způsoby:

1. Boží slovo

2. Boží zjevení


Bible = Boží zjevenímádvě důležité etapy,které?


Bible = Boží zjevenímádvě důležité etapy,které?Starý zákon a Nový zákon


Bible = Boží zjevenímádvě důležité etapy,které?Stará smlouva a Nová smlouva


Kdo je důležitou postavou Staré smlouvy?


Kdo je důležitou postavou Staré smlouvy?MOJŽÍŠ (+ proroci)

Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“ Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil.“ (2 Moj 19,5-8)


Kdo je důležitou postavou Nové smlouvy?JEŽÍŠ (+ apoštolové)

A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Luk 22,20)


Jakým způsobem je smlouva s Bohem uzavřena?


A řekl mu: „Já jsem Hospodin, já jsem tě vyvedl z Kaldejského Uru, abych ti dal do vlastnictví tuto zemi.“ Abram odvětil: „Panovníku Hospodine, podle čeho poznám, že ji obdržím?“ I řekl mu: „Vezmi pro mne tříletou krávu a tříletou kozu a tříletého berana, hrdličku a holoubě.“ Vzal tedy pro něho to všechno, rozpůlil a dal vždy jednu půlku proti druhé; ptáky však nepůlil. Tu se na ta mrtvá těla slétli dravci a Abram je odháněl. Když pak slunce zapadlo a nastala tma tmoucí, hle, objevila se dýmající pec a mezi těmi rozpůlenými kusy prošla ohnivá pochodeň. V ten den uzavřel Hospodin s Abramem smlouvu: „Tvému potomstvu dávám tuto zemi od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu. (1 Moj 15, 7 – 11; 17n)

Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl: „Hle, krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov.“(2 Moj 24, 8)

A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Luk 22,20)


Jakým způsobem je smlouva s Bohem uzavřena?PROLITÍM KRVEProč?


Jakým způsobem je smlouva s Bohem uzavřena?PROLITÍM KRVEProč?Poslušnost Božímu slovu je otázka života a smrti.


Najdeme nějaké citáty?


Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. (5 Moj 30,15n)

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci zůstat věrným. Bůh položil před tebe oheň i vodu, po čem chceš vztáhni ruku. Před každým je život a smrt, Bůh mu dá to, co bude chtít. (Sir 15,16–17)

Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. (Jan 5,24)

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. (Jan 3,16-18)


Písmo sv. je inspirované Duchem svatým

Říkáme ve vyznání víry: „Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.“

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“ (Luk 10,16)


Písmo sv. je inspirované Duchem svatýmCo to znamená?


Písmo sv. je inspirované Duchem svatýmCo to znamená?

Písmo svaté obsahuje bez omylu:

vědecké pravdy

historické pravdy

náboženské pravdy

Škrkni, co je špatně.


Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.


Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek.

Jaký?


Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek.

Božský

Lidský


Kánon Písma sv. je sbírka knih, o kterých církev říká, že jsou inspirované Duchem svatým. Pouze tyto a žádné jiné.

Ve knihách Písma svatého se snoubí dvojí prvek.

Božský – neomylnost v náboženských pravdách a úplnost Božího zjevení.

Lidský – dobové a kulturní smýšlení, slohový styl, schopnost pisatele včetně gramatických chyb


Kánon knih Starého zákona

Knihy SZ byly prvotně napsány v hebrejštině – PROTOKANONICKÉ (prvokanonické).

Dodatečně byly přeloženy do řečtiny. Vznikla SEPTUAGINTA – LXX.

Septuaginta obsahuje sedm knih navíc DEUTEROKANONICKÉ (druhokanonické) – Tobiáš, Judit, Moudrosti, Sirachovec, Báruk, 1.+2. Makabejská a přídavky k Ester a Danielovi

Protestantské církve je neuznávají jako inspirované a řadí je mezi apokryfy.

Apokryfy jsou spisy, které vypadají jako knihy inspirované, ale nejsou.


Kánon knih Starého zákona


Kánon knih Starého zákona


Kánon knih Nového zákona


Kánon knih Nového zákona


napsán v hebrejštině (čte se zprava do leva)

בְּרֶאשִׁיתבָּרָאאֱלֹהִיםאֵתהַשָּׁמַיִםוְאֵתהָאָרֶץ׃ = Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

Kánon knih Starého zákona


napsán v řečtině

Αρχη του ευαγγελιου Ιησου Χριστου υιου θεου: = Začátek evangelia o Ježíši Kristu Božím Synu

Kánon knih Nového zákona


ad
  • Login