Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass - PowerPoint PPT Presentation

Centrum doskonalenia kadr lex klass
Download
1 / 30

 • 85 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacjach. Nowelizacje ustawy Prawo Zamówień Publicznych-2009 r.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Centrum doskonalenia kadr lex klass

Centrum Doskonalenia kadr Lex- Klass

Ustawa

Prawo Zamówień Publicznych

po nowelizacjach


Nowelizacje ustawy prawo zam wie publicznych 2009 r

Nowelizacje ustawy Prawo Zamówień Publicznych-2009 r.

ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dzień wejścia w życie 22 grudzień 2009 rok- tzw: „mała nowelizacja”

Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw opublikowana w dniu 29 grudnia 2009- Dzień wejścia w życie 29 styczeń 2010 roku-

– tzw. „duża” nowelizacja


Za o enia i cele nowelizacji

Założenia i cele nowelizacji

 • Implementacja Dyrektyw unijnych

 • Dalsza racjonalizacja i przejrzystość przepisów

 • Nowela antykryzysowa


Przeliczanie warto ci zam wie

Przeliczanie wartości zamówień

 • Kwota 14 000 EURO w przeliczeniu wg Obowiązującego rozporządzenia

  (x 3,839) wynosi : 53746 zł netto –

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia23 grudnia 2009 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1796)


Warto ci zam wie prog w unijnych

Wartości zamówień progów unijnych

Dostawy i usługi – 125 000 EURO – zamawiający centralni

Dostawy i usługi – 193 000 EURO – sektor samorządowy

Dostawy i usługi – 387 000 EURO – zamawiający sektorowi

Roboty budowlane – 4 845 000 EURO - wszyscy


Og oszenia art 13

Ogłoszenia – Art. 13

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r – w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 12, poz.69)

art 40 ust 5a (poinformowanie znanych sobie wykonawców o publikacji ogłoszenia)


Warunki udzia u w post powaniu art 22

Warunki udziału w postępowaniuart. 22

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa posiadają obowiązek ich posiadania

Posiadania wiedzy i doświadczenia

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Proporcjonalność do przedmiotu zamówienia

-opisu warunków udziału w postępowaniu


Warunki udzia u w post powaniu art 24 i 24 a

Warunki udziału w postępowaniuart. 24 i 24 a

Zmiana treści art. 24 ust 1 i ust 2

Podstawy wykluczania wykonawców

„Czarna lista Prezesa UZP” i obowiązki zamawiającego wynikające z brzmienia art. art. 24a


Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe

Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe

 • Art. 26 ust 2a i 2b, 2c w nowej treści:

 • Art. 26 ust 2a- doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu, w którym wykonawca potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowanie

 • Art. 26 ust 2b – poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów

 • Art. 26 ust 2c- składanie dokumentów finansowych

 • Znowelizowane „Rozporządzenie o dokumentach”


Specyfikacja istotnych warunk w zam wienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ w kontekście rozdziału warunków

Zmiana art. 38 ust 1, 1a i 1b- dotycząca

terminów na wyjaśnianie treści SIWZ

Modyfikacja treści art. 38 ust 6 – dotycząca przedłużania terminu składania ofert w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu


Wadium

Wadium

Art. 46 ust 1, 1a, 2, 3 – nowe okoliczności zwrotu wadium, ust 3 w kontekście małej i dużej nowelizacji oraz sytuacji kryzysowej na rynku

Okoliczności zatrzymania wadium –

- art. 46 ust 4a


Tryby udzielania zam wie przetarg nieograniczony art 39

Tryby udzielania zamówień – Przetarg nieograniczony- Art.39

Terminy składania ofert (art. 43) :

 • Powyżej 14 000 EURO lecz poniżej kwot na podstawie art. 11 ust 8

 • 7 dni dla dostaw i usług od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi UZP

 • 14 dni dla robót budowlanych

 • Jeżeli wartość jest ≥ niż kwoty określone w art. 11 ust 8

 • 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu UOPWE drogą elektroniczną

 • 47 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE, w inny sposób niż określony powyżej

 • 22 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE drogą elektroniczną

 • 29 dni od dnia przekazania ogłoszenia UOPWE w sposób inny niż powyżej


Tryby udzielania zam wie przetarg ograniczony art 47

Tryby udzielania zamówień – Przetarg ograniczony- Art.47

 • Wszczęcie postępowania, przekazywanie i publikacja ogłoszeń – Art. 48 (- modyfikacja pkt 7 dotyczącego warunków udziału w postępowaniu, oceny ich spełnienia oraz ich znaczenia )

 • Zwrot wniosku złożonego po terminie w kontekście art. 50 ust 2


Tryby udzielania zam wie przetarg ograniczony art 52 c d

Tryby udzielania zamówień – Przetarg ograniczony- Art.52 c.d.

 • Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust 8 termin składania ofert wynosi

 • Min 7 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla dostaw i usług

 • Min 14 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dla robót budowlanych


Tryby udzielania zam wie przetarg ograniczony art 52

Tryby udzielania zamówień – Przetarg ograniczony- Art. 52

Jeżeli wartość zamówienia jest ≥ niż kwoty określone w art. 11 ust 8 termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia zaproszenia do składania ofert

Art. 52 ust 3 i 4 dotyczy okoliczności wyznaczania terminów krótszych – (22 dni lub 10 dni )

W art. 52 ust 5 ustawodawca przyznaje zamawiającemu możliwość samodzielnego skrócenia terminu składania ofert z 40 na 35 o ile udostępni SIWZ na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DzUUE


Tryby udzielania zam wie negocjacje bez og oszenia art 62

Tryby udzielania zamówień – Negocjacje bez ogłoszenia Art. 62

Nowy ust 2a w art. 62 dotyczący możliwości zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub DZUUE, który zawiera co najmniej:

nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

uzasadnienie wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia;

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano


Tryby udzielania zam wie zam wienie z wolnej r ki art 66

Tryby udzielania zamówień – Zamówienie z wolnej ręki - Art. 66

Art. 66 ust 1 i 2 w nowej treści: Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.  

Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może zamieścić odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej:

nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;

określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;

nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia.


Wyb r najkorzystniejszej oferty art 84 z o enie ofert po terminie

Wybór najkorzystniejszej oferty art. 84 –złożenie ofert po terminie

Nowe brzmienie art. 84 ust 2 - W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.


Termin zwi zania ofert

Termin związania ofertą

Nowe brzmienie art. 85 ust 4 - przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.


Wyb r najkorzystniejszej oferty art 92

Wybór najkorzystniejszej ofertyart. 92

 • Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkaniai adresy wykonawców,którzyzłożylioferty, a także punktację przyznaną ofertomw każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

  2)wykonawcach,którychofertyzostałyodrzucone,podającuzasadnieniefaktycznei prawne;

  3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.


Wyb r najkorzystniejszej oferty uniewa nienie post powania art 93

Wybór najkorzystniejszej ofertyunieważnienie postępowania- art. 93

 • Zmiana treści art. 93 ust 1 pkt 4 - przypadek złożenia oferty przekraczającej kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia

 • Modyfikacja treści art. 93 ust 1 pkt 7 - „postępowanie obarczone wadą……”

 • Art. 93 ust 1a pkt 1,2,3 – nowa przesłanka pozwalająca na unieważnienie zamawiającemu postępowania z powodu braku środków na realizację zamówienia


Zawarcie umowy art 94

Zawarcie umowy – art. 94

Art. 94 ust 1 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Nowe klauzule zawarcia umowy przed upływem terminów, o których mowa w ust 1 zawarte w art. 94 ust 2 pkt 1,2,3,4,

Nowe brzmienie art. 95 ust 3 dotyczącym przekazania ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, jeżeli zamówienie udziela się na podstawie umowy ramowej


Dokumentowanie post powa art 96

Dokumentowanie postępowań- Art. 96

Zmiana treści art. 96 ust 3:

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia

Oferty wstępne udostępnia się od dnia zaproszenia wykonawców do składania ofert

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.


Umowy w zam wieniach publicznych

Umowy w zamówieniach publicznych

Modyfikacja treści art. 140 ust 3 - Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja treści art. 143 ust 1 i nowe brzmienie ust 1a – zawieranie umów na czas nieoznaczony oraz wyłączenia i możliwości zamawiającego

Modyfikacje art. 144 ust 1 oraz ust 2 – dotyczy zmian w umowie

Nowe kompetencje Prezesa zawarte w art. 144 a- dotyczące unieważnienia umów

Nowe klauzule unieważnienia umów zawarte w art. 146


Zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy art 147

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Art. 147

Art. 147 ust 2 nowe brzmienie - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Art. 151 ust 2 i 3 nowe brzmienie - ust 2 - Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

Ust 3 - Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady

Art. 151 a – nowe możliwości zaliczkowania na poczet wykonania zamówienia


Prezes urz du zam wie publicznych

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Modyfikacja art. 154 (kompetencje Prezesa) pkt 5a o obowiązku ogłaszania, aktualizowania oraz wykreśleń na stronie internetowej Urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli ta szkoda została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu „Czarna Lista Prezesa”

W art. 154b (dane wykonawców, o których mowa w art. 154 pkt 5a


Rodki ochrony prawnej odwo anie i skarga

Środki Ochrony Prawnej odwołanie i skarga

KIO ( Krajowa Izba Odwoławcza) – do rozpatrywania odwołań

Art. 179 przepisy wspólne – nowe brzmienie:

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.  

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, której mowa w art. 154 pkt 5.

Szczątkowy protest – art. 181


Rodki ochrony prawnej c d odwo anie i skarga do s du

Środki Ochrony Prawnej c.dodwołanie i skarga do sądu

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

Wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę

Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania

warunków udziału w postępowaniu

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

odrzucenia oferty odwołującego.


Rodki ochrony prawnej c d odwo anie i skarga do s du1

Środki Ochrony Prawnej c.dodwołanie i skarga do sądu

Art. 182 ust 1 - Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


Rodki ochrony prawnej c d odwo anie i skarga do s du2

Środki Ochrony Prawnej c.dodwołanie i skarga do sądu

Art. 182 ust 2 - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Na orzeczenie Izby przysługuje Skarga do sądu – propozycje i wątpliwości


 • Login