ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG PROMOCIJA ZDRAVJA - PowerPoint PPT Presentation

Zdrav ivljenjski slog promocija zdravja
Download
1 / 29

 • 148 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG PROMOCIJA ZDRAVJA. Mag. Eva Stergar, univ. dipl. psih., zdravstvena svetnica Varnost in zdravje pri delu v vrtcih in osnovnih šolah, Brdo, 12. 11. 2012. Vsebina. O zdravem življenjskem slogu Celostna rešitev – promocija zdravja pri delu (PZD)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG PROMOCIJA ZDRAVJA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zdrav ivljenjski slog promocija zdravja

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOGPROMOCIJA ZDRAVJA

Mag. Eva Stergar, univ. dipl. psih., zdravstvena svetnica

Varnost in zdravje pri delu v vrtcih in osnovnih šolah,

Brdo, 12. 11. 2012


Vsebina

Vsebina

 • O zdravem življenjskem slogu

 • Celostna rešitev – promocija zdravja pri delu (PZD)

 • Čili za delo in smernice za PZD

 • Zaključek


Ivljenjski slog

Življenjski slog

 • Opredelitev???

 • Elliot: “…značilen način življenja, ki ga določa skupina izrazitih obnašanj, ki se pojavljajo konsistentno v določenem časovnem obdobju…”


Z zdravjem povezan ivljenjski slog je

Z zdravjem povezan življenjski slog je...

...skupina izrazitih obnašanj, ki se pri posamezniku pojavljajo konsistentno v določenem časovnemobdobju

 • zdravju naklonjen oz. zdrav

 • zdravje ogrožajoč oz. nezdrav


Zakaj poudarjamo z zdravjem povezan ivljenjski slog

Zakaj poudarjamo z zdravjem povezan življenjski slog?

Povezava med

zdravju nenaklonjenim ŽS

in

kroničnimi nenalezljivimi boleznimi

(npr. raki, srčno-žilne bolezni, diabetes...)


Elementi z zdravjem povezanega ivljenjskega sloga

Elementi z zdravjem povezanega življenjskega sloga

 • Prehrana

 • Športno gibalna dejavnost

 • Obvladovanje stresa

 • Neuporaba psihoaktivnih snovi

 • Spolnost

 • Spanje

 • Higiena

 • Skrb za varnost


Sospetost razli nih obna anj

Sospetost različnih obnašanj??

 • Donovan et al.: Značilne korelacije med 5 od 6 mer splošnega indeksa zdravja

 • Elliot: problematična obnašanja se združujejo v nezdrav življenjski slog


Ivljenjsko okolje zdravje

Življenjsko okolje zdravje

podpira

ogroža


Na zdravje vplivajo

Na zdravje vplivajo

 • Biološki dejavniki

 • Zzdravjem povezan življenjski slog in

 • Življenjsko okolje in razmere v njem


Kako motivirati odrasle za z s

Kako motivirati odrasle za ZŽS?


Vplivi na zdravje zaposlenih

Zahteve dela

Nadzor dela

Socialne,

zdravstvene &

poklicne

kompetence

Vplivi na zdravjezaposlenih

Varnost zaposlitve in kakovost mreže socialne varnosti

Delovna kultura

Podporavodstva in kolegov

Kakovost delovnega okolja


Celostni pristop promocija zdravja

Celostni pristop – promocija zdravja


Zdrav ivljenjski slog promocija zdravja

Ottawskalistina

OKREPITI AKTIVNOST

SKUPNOSTI

RAZVITI OSEBNE

SPOSOBNOSTI IN

VEŠČINE

OMOGOČATI

POSREDOVATI

ZAGOVARJATI

IZGRAJEVATI ZDRAVO JAVNO POLITIKO

USTVARITI

PODPORNA

OKOLJA

PREUSMERITI

ZDRAVSTVENE

SLUŽBE

 • Vir: Ottawa Charter for Health Promotion. An International Conference on health promotion. Ottawa: November, 17 – 21,


Zdrav ivljenjski slog promocija zdravja

in njihovim okoljem

ZA ZDRAVJE.

Je proces usposabljanja ljudi, da večajo kontrolo nad

determinantami zdravja  bolj zdravi.

Promocija zdravja jestrategija posredovanja med ljudmi


Promocija zdravja v oli vrtcu

Promocijazdravja v šoli, vrtcu

 • Oblikovanje politike/strategije v zvezi z zdravjem zaposlenih – zdravje je del letnega načrta

 • Delovno okolje – podpira odločitve v korist zdravju

 • Znanje in veščine za utemeljeno odločanje – informiranje, izobraževanje

 • Sodelovanje z MDPŠ in VZD

 • Povezave v skupnosti


Ili za delo program promocije zdravja za delovna okolja

Čili za deloProgram promocije zdravja za delovna okolja


Dolgoro ni cilji programa ili za delo

Dolgoročni cilji programa ČILI ZA DELO

 • Doseči boljše zdravje in počutje zaposlenih, večjo produktivnost, motivacijo za delo in pripadnost podjetju.

 • Zmanjšati število poškodb pri delu, poklicnih bolezni in bolezni, na katerih nastanek je vplivalo tudi delo.

 • Zmanjšati število delovnih invalidov in odstotek bolniškega staleža zaradi določenih bolezni.


Zdrav ivljenjski slog promocija zdravja

 • Izobraževanje svetovalcev za PZD (120 ur)

 • Priročnik

 • Spletna stran www.cilizadelo.si

 • Mreža za promocijo zdravja pri delu

 • Tiskana gradiva (knjižica, letak, plakat)

 • Oblikovalska zasnova kotička za zdravje

 • Kampanja za delodajalce

 • Projekti


Izobra evanje svetovalcev za promocijo zdravja pri delu

Izobraževanje svetovalcev za promocijo zdravja pri delu


Dejstva

Dejstva

 • Obseg: približno 120 ur; od tega 90 ur predavanj in vaj ter preverjanje znanja (2 uri pisno, 30’ ustno, seminarska naloga)

 • Evalvacija vsakega dela izobraževanja (vsebina, metode dela)


Vsebina izobra evanja i

Vsebina izobraževanja I.

 • Uvod: 7 ur

 • Analiza zdravja delavcev: 7 ur

 • Obvladovanje doživetij preobremenjenosti: 3,5 ure

 • Organizacijski ukrepi v delovnem okolju: 3,5 ure

 • Preprečevanje poškodb pri delu: 7 ur

 • Ergonomski ukrepi na delovnem mestu (predavanja in vaje): 7 ur


Vsebina izobra evanja ii

Vsebina izobraževanja II.

 • Preprečevanje obremenitev zaradi izpostavljenosti kemijskim onesnaževalcem pri delu (predavanja in vaje): 7 ur

 • Andragoška znanja: 7 ur

 • Preprečevanje in obvladovanje trpinčenja na delovnem mestu: 7 ur

 • Preprečevanje uporabe PAS: 7 ur

 • Zaključni dan: projektno načrtovanje; dobra praksa; vprašanja in dileme: 7 ur


Smernice priporo ila za pzd

Smernice / priporočila za PZD

Trije priročniki z naslovom

ZDRAVI DELAVCI V ZDRAVIH ORGANIZACIJAH

 • za mikro podjetja / ustanove / organizacije

 • za mala podjetja / ustanove / organizacije

 • za srednja in velika podjetja / ustanove / organizacije


Zaklju ek

Zaključek


Koristi pzd

Koristi PZD

 • za posameznika

 • organizacijo oz. lastnika, delodajalca

 • celotno družbo

 • je zakonska zahteva, a ima dodano vrednost


Pri akujemo da

Pričakujemo, da

 • stroški, povezani z boleznimi in bolniško odsotnostjo

 • bolniški stalež,

 • delovna invalidnost,

 • fluktuacija delovne sile,

 • kakovost izdelkov in storitev,

 • inovacije,

 • produktivnost,

 • zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov ter

 • ugled organizacije.


V posameznika in skupnost usmerjene preventivne dejavnosti

V posameznika in skupnost usmerjene preventivne dejavnosti


Informacije

Informacije

Tanja Urdih Lazar: 01 522 26 92

e-pošta: Tanja.Urdih-Lazar@guest.arnes.si

 • Eva Stergar:

  e-pošta: Eva.Stergar@guest.arnes.si

  http:www.cilizadelo.si


Zdrav ivljenjski slog promocija zdravja

Hvala za pozornost


 • Login