Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH. PowerPoint PPT Presentation


 • 486 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH. DISEDIAKAN OLEH: Ashvini Velayudham Munitha Thulukannam Nanthini Kanapathy Sharvina Watalinggam Santini Surashkumar Sivasangary Ravinderan Roobendhiran Sivasamy Sivanathan Anbu Selvam Ravind Sivalingam Yoganantharaj Renganathan. Sejarah Pengasas.

Download Presentation

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH.

DISEDIAKAN OLEH:

AshviniVelayudhamMunithaThulukannam

NanthiniKanapathySharvinaWatalinggam

SantiniSurashkumarSivasangaryRavinderan

RoobendhiranSivasamySivanathanAnbuSelvam

RavindSivalingamYoganantharajRenganathan


SejarahPengasas


SEJARAH PENGASAS…

 • EN MUHAMMAD THANI BIN SYAABAN

 • Dilahirkanpada 9 Disember 1963 diPulau Pinang.

 • Meninggalduniapada 10 April 2003 akibatseranganjantung.


 • Merupakan guru disiplindi SMK Raja Abdullah.

 • Telahmenubuhkanpersatuan KRS di SMK Raja Abdullah, Kuala Lumpur yang padamulanyadikenalisebagaiKadetPutera Islam Malaysia pada 27 Jun 1987.


PENGASAS KRS:En.Thani bin syaaban


SejarahPenubuhan


KronologipenubuhanKrs


Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM)


Setiapaktiviti yang dijalankanadalahberteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD-DEEN).


 • Padatahun 1993, sebanyak 53 buahsekolahmenengahdiseluruhnegaratelahmenubuhkan KPIM.

 • Usaha untukmenubuhkan KPIM secararasmidan; bernaungdibawahKementerianPendidikantelahdimulakanpada 10 Ogos 1993.


 • Sementaraitu, taklimatdanpendedahankepadaPengarah-pengarahbahagianKementerianPendidikan yang telahdiadakanpadabulanOktober 1993 telahdipengerusikanoleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan MohdZahid

 • Beliautelahmembuatkeputusan agar namapasukaniniditukarkepadaKadetRemajaSekolah yang membukakeahliannyakepadasemuakaumsamaadalelakiatauperempuan.


SejarahPenubuhanDi Malaysia


 • PelaksanaanKadetRemajaSekolahsebenarnyamempunyaikeunikankonsepdanfalsafahnya yang tersendiri yang membezakanpasukaninidaripasukan-pasukanberuniform yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkandenganunsur-unsurpengukuhandanpemantapanjiwadanrohanisetiapanggotapasukan.


 • Pelajar yang meanggotaipasukaninibukansahajadibangunkandariaspekjasmaninyamelaluikegiatankegiatan yang mencabarinteleknyamelaluikegiatan-kegiatankreatif, bahkanjugajiwadanrohaninyamelaluiamalan-amalanlangsungibadahkhususdanumum.


TujuanPenubuhan


 • Membentukgeneresipelajar yang menjiwaisemangatperpaduan, memilikiketerampilandiri, berdayasaing, kreatifsertainovatifdalammenghadapipelbagaicabarandalamkehidupan.


 • Membantumengembangkansemuaaspekpotensimanusia yang berteraskanilmudanamalkearahpembinaandanmengukuhkansahsiahpelajar yang mengamalkannilai-nilaimurniselarasdengantuntutanFalasafahPendidikan Negara demimenjayakanWawasan 2020.


 • Menanganimasalahsalahlakudalamkalanganpararemajasepertisalahgunadadah, melepakdanjuvana.

 • Mempelbagaikankegiatanpasukanberuniformdisekolahbagimenyediakanparapelajarmemperolehpengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehanmengurusdanmemimpin.


 • Membinagenerasipelajarpatriotik yang menjiwaisemangatcintakan agama, bangsadannegara.

 • Melahirkangenerasipelajar yang mengetahui, memahami, menghayatidanmengamalkannilai-nilaimurnisertamampumemberikansumbangandemikesejahteraanhidupbermasyarakatdanbernegara.


 • Membinadanmengembangkankefahaman, kesedarandankepekaanmengenaiisu-isusemasadalamkalanganpelajarsertaberkeupayaanuntukbertindaksewajarnya.


TERIMA KASIH


 • Login