Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH. PowerPoint PPT Presentation


 • 499 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH. DISEDIAKAN OLEH: Ashvini Velayudham Munitha Thulukannam Nanthini Kanapathy Sharvina Watalinggam Santini Surashkumar Sivasangary Ravinderan Roobendhiran Sivasamy Sivanathan Anbu Selvam Ravind Sivalingam Yoganantharaj Renganathan. Sejarah Pengasas.

Download Presentation

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH.

DISEDIAKAN OLEH:

AshviniVelayudhamMunithaThulukannam

NanthiniKanapathySharvinaWatalinggam

SantiniSurashkumarSivasangaryRavinderan

RoobendhiranSivasamySivanathanAnbuSelvam

RavindSivalingamYoganantharajRenganathan


Sejarah pengasas

SejarahPengasas


Sejarah pengasas1

SEJARAH PENGASAS…

 • EN MUHAMMAD THANI BIN SYAABAN

 • Dilahirkanpada 9 Disember 1963 diPulau Pinang.

 • Meninggalduniapada 10 April 2003 akibatseranganjantung.


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • Merupakan guru disiplindi SMK Raja Abdullah.

 • Telahmenubuhkanpersatuan KRS di SMK Raja Abdullah, Kuala Lumpur yang padamulanyadikenalisebagaiKadetPutera Islam Malaysia pada 27 Jun 1987.


Pengasas krs en thani bin syaaban

PENGASAS KRS:En.Thani bin syaaban


Sejarah penubuhan

SejarahPenubuhan


Kronologi penubuhan krs

KronologipenubuhanKrs


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

Kadet Putera Islam Malaysia (KPIM)


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

Setiapaktiviti yang dijalankanadalahberteraskan ISLAM SEBAGAI CARA KEHIDUPAN (AD-DEEN).


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • Padatahun 1993, sebanyak 53 buahsekolahmenengahdiseluruhnegaratelahmenubuhkan KPIM.

 • Usaha untukmenubuhkan KPIM secararasmidan; bernaungdibawahKementerianPendidikantelahdimulakanpada 10 Ogos 1993.


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • Sementaraitu, taklimatdanpendedahankepadaPengarah-pengarahbahagianKementerianPendidikan yang telahdiadakanpadabulanOktober 1993 telahdipengerusikanoleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan MohdZahid

 • Beliautelahmembuatkeputusan agar namapasukaniniditukarkepadaKadetRemajaSekolah yang membukakeahliannyakepadasemuakaumsamaadalelakiatauperempuan.


Sejarah penubuhan di m alaysia

SejarahPenubuhanDi Malaysia


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • PelaksanaanKadetRemajaSekolahsebenarnyamempunyaikeunikankonsepdanfalsafahnya yang tersendiri yang membezakanpasukaninidaripasukan-pasukanberuniform yang lain. Kegiatan yang dijalankan, digandingkandenganunsur-unsurpengukuhandanpemantapanjiwadanrohanisetiapanggotapasukan.


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • Pelajar yang meanggotaipasukaninibukansahajadibangunkandariaspekjasmaninyamelaluikegiatankegiatan yang mencabarinteleknyamelaluikegiatan-kegiatankreatif, bahkanjugajiwadanrohaninyamelaluiamalan-amalanlangsungibadahkhususdanumum.


Tujuan penubuhan

TujuanPenubuhan


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • Membentukgeneresipelajar yang menjiwaisemangatperpaduan, memilikiketerampilandiri, berdayasaing, kreatifsertainovatifdalammenghadapipelbagaicabarandalamkehidupan.


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • Membantumengembangkansemuaaspekpotensimanusia yang berteraskanilmudanamalkearahpembinaandanmengukuhkansahsiahpelajar yang mengamalkannilai-nilaimurniselarasdengantuntutanFalasafahPendidikan Negara demimenjayakanWawasan 2020.


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • Menanganimasalahsalahlakudalamkalanganpararemajasepertisalahgunadadah, melepakdanjuvana.

 • Mempelbagaikankegiatanpasukanberuniformdisekolahbagimenyediakanparapelajarmemperolehpengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehanmengurusdanmemimpin.


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • Membinagenerasipelajarpatriotik yang menjiwaisemangatcintakan agama, bangsadannegara.

 • Melahirkangenerasipelajar yang mengetahui, memahami, menghayatidanmengamalkannilai-nilaimurnisertamampumemberikansumbangandemikesejahteraanhidupbermasyarakatdanbernegara.


Sejarah penubuhan kadet remaja sekolah

 • Membinadanmengembangkankefahaman, kesedarandankepekaanmengenaiisu-isusemasadalamkalanganpelajarsertaberkeupayaanuntukbertindaksewajarnya.


Terima kasih

TERIMA KASIH


 • Login